Przetarg 7391977 - Sukcesywne dostawy frezów jednokrotnego i wielokrotnego...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7391977 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-18
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywne dostawy frezów jednokrotnego i wielokrotnego użytku do wiertarki neurochirurgicznej szybkoobrotowej Microspeed UNI
producenta Aesculap A.G. wraz z udostępnieniem urządzeń kompatybilnych z jednostką sterującą wiertarki, ostrzy jednorazowych do piły oscylacyjnej Performance, ostrzy wielorazowych oscylacyjnych i wierteł do napędu Acculan 3Ti oraz Core, ostrzy wielorazowych oscylacyjnych i posuwisto-zwrotnych do napędu DE SOUTER
Numer referencyjny: TZ.372.16.2020

Zamówienie obejmuje 4 zadania (części).
Zadanie 1
sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego frezów jednokrotnego użytku, szaft, oleju oraz frezów wielokrotnego użytku (do kraniotomu, rozetowych, diamentowych, odwrócony stożek) do wiertarek szybkoobrotowych Microspeed UNI producenta Aesculap A.G posiadanych przez zamawiającego wraz z udostępnieniem zamawiającemu do używania kątnicy, kosza z uchwytami i silnika kompatybilnego z jednostką sterującą wiertarki neurochirurgicznej szybkoobrotowej Microspeed UNI producenta Aesculap A.G.
Zadanie 2
sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego ostrzy jednorazowych do posiadanej przez zamawiającego piły oscylacyjnej Performance
Zadanie 3
sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego ostrzy wielorazowych oscylacyjnych i wierteł do posiadanego przez zamawiającego napędu Acculan 3Ti oraz napędu Core
Zadanie 4
sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego ostrzy wielorazowych oscylacyjnych i posuwisto-zwrotnych do posiadanego przez zamawiającego napędu DE SOUTER
1. Oferowany wyrób medyczny winien być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 211) oraz aktami wykonawczymi do niej.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym w SIWZ i jej załącznikach.
3. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami
i urządzeniami.
4. W sytuacji, jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.
5. Ilekroć w treści niniejszej SIWZ bądź w załącznikach do niej, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty, certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego frezów jednokrotnego użytku, szaft, oleju oraz frezów wielokrotnego użytku (do kraniotomu, rozetowych, diamentowych, odwrócony stożek) do wiertarek szybkoobrotowych Microspeed UNI producenta Aesculap A.G posiadanych przez zamawiającego wraz z udostępnieniem zamawiającemu do używania kątnicy, kosza z uchwytami i silnika kompatybilnego z jednostką sterującą wiertarki neurochirurgicznej szybkoobrotowej Microspeed UNI producenta Aesculap A.G.
Sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego frezów jednokrotnego użytku, szaft, oleju oraz frezów wielokrotnego użytku (do kraniotomu, rozetowych, diamentowych, odwrócony stożek) do wiertarek szybkoobrotowych Microspeed UNI producenta Aesculap A.G posiadanych przez zamawiającego wraz z udostępnieniem zamawiającemu do używania kątnicy, kosza z uchwytami i silnika kompatybilnego z jednostką sterującą wiertarki neurochirurgicznej szybkoobrotowej Microspeed UNI producenta Aesculap A.G. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ. 1. Oferowany wyrób medyczny winien być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 211) oraz aktami wykonawczymi do niej. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym w SIWZ i jej załącznikach. 3. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. 4. W sytuacji, jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 5. Ilekroć w treści niniejszej SIWZ bądź w załącznikach do niej, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty, certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne.

Część nr: 2 Nazwa: sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego ostrzy jednorazowych do posiadanej przez zamawiającego piły oscylacyjnej Performance
Sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego ostrzy jednorazowych do posiadanej przez zamawiającego piły oscylacyjnej Performance. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ. 1. Oferowany wyrób medyczny winien być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 211) oraz aktami wykonawczymi do niej. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym w SIWZ i jej załącznikach. 3. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. 4. W sytuacji, jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 5. Ilekroć w treści niniejszej SIWZ bądź w załącznikach do niej, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty, certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne.

Część nr: 3 Nazwa: Sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego ostrzy wielorazowych oscylacyjnych i wierteł do posiadanego przez zamawiającego napędu Acculan 3Ti oraz napędu Core
Sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego ostrzy wielorazowych oscylacyjnych i wierteł do posiadanego przez zamawiającego napędu Acculan 3Ti oraz napędu Core. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ. 1. Oferowany wyrób medyczny winien być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 211) oraz aktami wykonawczymi do niej. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym w SIWZ i jej załącznikach. 3. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. 4. W sytuacji, jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 5. Ilekroć w treści niniejszej SIWZ bądź w załącznikach do niej, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty, certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne.

Część nr: 4 Nazwa: Sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego ostrzy wielorazowych oscylacyjnych i posuwisto-zwrotnych do posiadanego przez zamawiającego napędu DE SOUTER
Sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego ostrzy wielorazowych oscylacyjnych i posuwisto-zwrotnych do posiadanego przez zamawiającego napędu DE SOUTER. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ. 1. Oferowany wyrób medyczny winien być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 211) oraz aktami wykonawczymi do niej. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym w SIWZ i jej załącznikach. 3. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. 4. W sytuacji, jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 5. Ilekroć w treści niniejszej SIWZ bądź w załącznikach do niej, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty, certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne.
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33162200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się