Zlecenie 7976540 - Sukcesywna dostawa szczepionek do Wojewódzkiego Zespołu...

   
Zamówienie 7976540 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-02-17
przedmiot zlecenia
Sukcesywna dostawa szczepionek do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego
w Rzeszowie
sukcesywna dostawa szczepionek do Wojew
dzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie. Zamawiający przywiduje składanie ofert częściowych tj.:
- Część 1: Sukcesywna dostawa szczepionek - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
- Część 2: Sukcesywna dostawa szczepionek - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które Wykonawca zobowiązuje się przedstawić na każde żądanie Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części. Zamawiający zastrzega jednak składanie ofert przez Wykonawcę na całość asortymentu w danej części.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnej wartości umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego z tytułu niewykonania umowy, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenia za rzeczywiście dostarczony asortyment.
Uwaga: Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa udostępni Zamawiającemu kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów, wymagań określonych powyżej na jego każde żądanie.
2. Formalności niezbędne do zawarcia umowy jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy wykonawca winien przedłożyć:
1) pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty,
2) umowę regulującą współpracę - w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3) Przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej np. poczta elektroniczna następujące informacje:
PP-2711/12/2021
Sukcesywna dostawa szczepionek do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie
- dane niezbędne do wpisania w umowie (m. in. adres zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), oraz inne niezbędne wynikające z treści wzoru umowy załączonego do Zapytania ofertowego,
- cenę netto przedmiotu zamówienia.
Niedopełnienie tych formalności stanowić będzie o uchyleniu się przez Wykonawcę od zawarcia Umowy.
branża Medyczna
podbranża leki
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się