Przetarg 7893804 - Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki...

   
Analizuj Zamówienie 7893804 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-23
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem
Numer
referencyjny: ZS.271.1.2020

1. Przedmiotem zamówienia są: produkty żywnościowe na dostawę żywności na stołówkę szkolną. Artykuły spożywcze wymienione są w załącznikach nr: 1,2,3,4,5,6 do niniejszej SIWZ (formularzach asortymentowo – cenowych i stanowią one jednocześnie załączniki do umowy odpowiednio dla danej części), w których wskazano asortyment i przewidywaną ilość odpowiednio dla części wskazanych w pkt. 3.2.
2. Przedmiot zamówienia (CPV: 15.00.00.00-8) został podzielony na 6 części od nr 1 do nr 6:
Część 1. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie (CPV: 158100000-9)
wg Załącznika Nr 1a
Część 2. Produkty mleczarskie i nabiał (CPV: 15500000-3) wg Załącznika Nr 1b
Część 3. Różne produkty spożywcze (CPV: 15400000-2;15800000-6) wg Załącznika Nr 1c
Część 4. Ryby przetworzone, konserwowane, mrożone (CPV: 15200000-0, 15220000-6)
wg Załącznika Nr 1d Część 5. Ziemniaki, warzywa, owoce świeże i mrożone, jaja kurze (CPV: 15300000-1, 03142500-3, 15310000-4, 15331170-9) wg Załącznika Nr 1e
Część 6. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne(CPV: 15100000-9; 15110000-2; 15112000-6) wg Załącznika Nr 1f
3. Artykuły spożywcze muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego.
4. Dostawa artykułów spożywczych obejmuje załadunek, transport i rozładunek dostarczanych artykułów do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie w Trzciannem.
5. Przewiduje się następujący harmonogram dostaw:
Część 1. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie -codziennie w godz. 6:30-7:00
Części 2 – 6: 2-3 razy w tygodniu w godz. 6:30-7:00, dopuszcza się dostawy częstsze niż 3 razy w tygodniu, o ile zaistnieje taka potrzeba. Zamawiający w sytuacjach, których nie da się przewidzieć obecnie może też zgłosić zapotrzebowanie inaczej niż w w/w harmonogramie. Koszty i ryzyko transportu ponosi Wykonawca.
6. Podane w załącznikach wskazanych w ust. 3.2. ilości produktów w poszczególnych częściach są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości dostarczanych artykułów żywnościowych może wynikać z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego np. zmniejszenia/zwiększenia liczby żywionych uczniów szkoły w wyniku absencji, opuszczenia placówki itp. lub wzrostu ilości żywionych w stołówce z przyczyn nie dających się przewidzieć i nie może stanowić podstawy do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem/zwiększeniem ilości i wartości dostaw.
7. Zamawiający zastrzega sobie również prawo zmian ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami w ramach danej części zamówienia.
8. Rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie ilości i rodzaju faktycznie dostarczonych do Zamawiającego produktów spożywczych i ich cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo - cenowym odpowiednio dla części zamówienia.
9. W czasie trwania sprzedaży promocyjnej artykułów objętych ofertą przetargową Wykonawca zobowiązany jest do sprzedawania Zamawiającemu tych artykułów po cenach promocyjnych, jeżeli są niższe od przetargowych przez cały okres trwania promocji.
10. Wykonawca bezwzględnie dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2016, poz. 1154).
11. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:
- posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty,
- posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,
- posiadać odpowiedni system przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu, zachowane wymagane warunki sanitarne pojazdu,
- posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu,
- muszą odpowiadać normom jakościowym a w przypadku warzyw i owoców świeżych muszą być klasy I, którą określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady Europy (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.
12. Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020r., poz.2021 z późn. zm.) Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na każde żądanie Zamawiającego.
13. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli
wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach.
15. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych. Wymiana na towar pełnowartościowy dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym, niż 1 godzina od telefonicznego lub osobistego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.
16. W przypadku towarów posiadających nazwy towarowe ma zastosowanie zapis „lub równoważny” (zgodnie z art. 29 ust.3 Pzp) gdy przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiający może w opisie przedmiotu zamówienia zastosować znaki towarowe wraz z zapisem „lub równoważny”.
17. Zamawiający dopuszcza przyjęcie innych, równoważnych artykułów spożywczych niż podane w formularzu asortymentowo-cenowym, przy czym równoważne oznacza: zastosowanie artykułów spożywczych mających skład surowcowy przyjęty w produktach spożywczych, wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja, itp., posiadanie cech jakościowych (normy polskie, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące, itp. oraz walory spożywcze (smak, skład, zapach, barwa, itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo-cenowym. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisanych w formularzu ofertowo-cenowym jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w dołączonym do formularza ofertowego – formularzu asortymentowo-cenowym. W tym wypadku wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem tzw. równoważności artykułów żywnościowych wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczone przez niego artykuły spełniają takie same wymagania jak produkty określone przez Zamawiającego dotyczące składu produktu, jego jakości, trwałości, itp. parametrów.
18. Pozostałe wymagania:
18.1. Dostarczane w każdej z części produkty spełniać muszą prawem określone wymogi dla tych produktów w tym wymogi zdrowotne i jakościowe. Materiał opakowaniowy winien być dopuszczony do kontaktu z żywnością. Każdy asortyment produktów musi być dostarczony w oddzielnym pojemniku. Produkty w puszkach winny być wyposażone w elementy do otwierania ręcznego, bez pomocy otwieracza mechanicznego. Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku/klasy. Produkty mają być oznakowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29 z późn. zm.), tzn. muszą zawierać: nazwę, wykaz i ilość składników lub kategorii składników, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, firmę i adres producenta lub przedsiębiorcy paczkującego środek spożywczy, nazwę i adres producenta.
18.2 Przy każdej dostawie jaj konsumpcyjnych oraz mięsa i wędlin Zamawiający wymaga przedstawienia handlowego dokumentu identyfikacyjnego (HDI) zgodnie z ustawą o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1753) oraz rozporządzeniem WE 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r., ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L139 z dnia 29 kwietnia 2004 r.),
a) Jaja konsumpcyjne muszą być oznakowane weterynaryjnym numerem zakładu oraz zdezynfekowane za pomocą promienia ultrafioletowego.
b) Wykonawca, na każde żądanie zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić stosowne zaświadczenie właściwego lekarza weterynarii poświadczające badanie dostarczanego mięsa.
18.3. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości, zgodnie z opisanymi wyżej wymaganiami, oraz będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu, z zastrzeżeniem, iż: pieczywo wyprodukowane będzie w dobie dostawy; ryby i mrożonki będą posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od dostawy i nie posiadające cech rozmrożenia; jaja konsumpcyjne nie będą starsze niż 7 dni od daty pakowania; warzywa i owoce świeże cechować się będą regularnym kształtem właściwym dla danej odmiany, będą wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, oznak wyrastania korzenia w pęd nasienny, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia czy gnicia; mięso i wędliny będą produktami świeżymi, z terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż 5 dni od dostawy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
Część 1. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie (CPV: 158100000-9) wg Załącznika Nr 1a

Część nr: 2 Nazwa: Produkty mleczarskie i nabiał
Część 2. Produkty mleczarskie i nabiał (CPV: 15500000-3) wg Załącznika Nr 1b

Część nr: 3 Nazwa: Różne produkty spożywcze
Część 3. Różne produkty spożywcze (CPV: 15400000-2;15800000-6) wg Załącznika Nr 1c

Część nr: 4 Nazwa: Ryby przetworzone, konserwowane, mrożone
Część 4. Ryby przetworzone, konserwowane, mrożone (CPV: 15200000-0, 15220000-6) wg Załącznika Nr 1d

Część nr: 5 Nazwa: Ziemniaki, warzywa, owoce świeże i mrożone, jaja kurze
Część 5. Ziemniaki, warzywa, owoce świeże i mrożone, jaja kurze (CPV: 15300000-1, 03142500-3, 15310000-4, 15331170-9) wg Załącznika Nr 1e

Część nr: 6 Nazwa: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
Część 6. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne (CPV: 15100000-9; 15110000-2; 15112000-6) wg Załącznika Nr 1f


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540397366-N-2021 z dnia: 2021-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są: produkty żywnościowe na dostawę żywności na stołówkę szkolną. Artykuły spożywcze wymienione są w załącznikach nr: 1,2,3,4,5,6 do niniejszej SIWZ (formularzach asortymentowo – cenowych i stanowią one jednocześnie załączniki do umowy odpowiednio dla danej części), w których wskazano asortyment i przewidywaną ilość odpowiednio dla części wskazanych w pkt. 3.2. 2. Przedmiot zamówienia (CPV: 15.00.00.00-8) został podzielony na 6 części od nr 1 do nr 6: Część 1. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie (CPV: 158100000-9) wg Załącznika Nr 1a Część 2. Produkty mleczarskie i nabiał (CPV: 15500000-3) wg Załącznika Nr 1b Część 3. Różne produkty spożywcze (CPV: 15400000-2;15800000-6) wg Załącznika Nr 1c Część 4. Ryby przetworzone, konserwowane, mrożone (CPV: 15200000-0, 15220000-6) wg Załącznika Nr 1d Część 5. Ziemniaki, warzywa, owoce świeże i mrożone, jaja kurze (CPV: 15300000-1, 03142500-3, 15310000-4, 15331170-9) wg Załącznika Nr 1e Część 6. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne(CPV: 15100000-9; 15110000-2; 15112000-6) wg Załącznika Nr 1f 3. Artykuły spożywcze muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego. 4. Dostawa artykułów spożywczych obejmuje załadunek, transport i rozładunek dostarczanych artykułów do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie w Trzciannem. 5. Przewiduje się następujący harmonogram dostaw: Część 1. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie -codziennie w godz. 6:30-7:00 Części 2 – 6: 2-3 razy w tygodniu w godz. 6:30-7:00, dopuszcza się dostawy częstsze niż 3 razy w tygodniu, o ile zaistnieje taka potrzeba. Zamawiający w sytuacjach, których nie da się przewidzieć obecnie może też zgłosić zapotrzebowanie inaczej niż w w/w harmonogramie. Koszty i ryzyko transportu ponosi Wykonawca. 6. Podane w załącznikach wskazanych w ust. 3.2. ilości produktów w poszczególnych częściach są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości dostarczanych artykułów żywnościowych może wynikać z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego np. zmniejszenia/zwiększenia liczby żywionych uczniów szkoły w wyniku absencji, opuszczenia placówki itp. lub wzrostu ilości żywionych w stołówce z przyczyn nie dających się przewidzieć i nie może stanowić podstawy do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem/zwiększeniem ilości i wartości dostaw. 7. Zamawiający zastrzega sobie również prawo zmian ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami w ramach danej części zamówienia. 8. Rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie ilości i rodzaju faktycznie dostarczonych do Zamawiającego produktów spożywczych i ich cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo - cenowym odpowiednio dla części zamówienia. 9. W czasie trwania sprzedaży promocyjnej artykułów objętych ofertą przetargową Wykonawca zobowiązany jest do sprzedawania Zamawiającemu tych artykułów po cenach promocyjnych, jeżeli są niższe od przetargowych przez cały okres trwania promocji. 10. Wykonawca bezwzględnie dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2016, poz. 1154). 11. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi: - posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty, - posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia, - posiadać odpowiedni system przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu, zachowane wymagane warunki sanitarne pojazdu, - posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu, - muszą odpowiadać normom jakościowym a w przypadku warzyw i owoców świeżych muszą być klasy I, którą określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady Europy (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw. 12. Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020r., poz.2021 z późn. zm.) Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na każde żądanie Zamawiającego. 13. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. 15. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych. Wymiana na towar pełnowartościowy dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym, niż 1 godzina od telefonicznego lub osobistego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. 16. W przypadku towarów posiadających nazwy towarowe ma zastosowanie zapis „lub równoważny” (zgodnie z art. 29 ust.3 Pzp) gdy przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiający może w opisie przedmiotu zamówienia zastosować znaki towarowe wraz z zapisem „lub równoważny”. 17. Zamawiający dopuszcza przyjęcie innych, równoważnych artykułów spożywczych niż podane w formularzu asortymentowo-cenowym, przy czym równoważne oznacza: zastosowanie artykułów spożywczych mających skład surowcowy przyjęty w produktach spożywczych, wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja, itp., posiadanie cech jakościowych (normy polskie, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące, itp. oraz walory spożywcze (smak, skład, zapach, barwa, itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo-cenowym. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisanych w formularzu ofertowo-cenowym jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w dołączonym do formularza ofertowego – formularzu asortymentowo-cenowym. W tym wypadku wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem tzw. równoważności artykułów żywnościowych wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczone przez niego artykuły spełniają takie same wymagania jak produkty określone przez Zamawiającego dotyczące składu produktu, jego jakości, trwałości, itp. parametrów. 18. Pozostałe wymagania: 18.1. Dostarczane w każdej z części produkty spełniać muszą prawem określone wymogi dla tych produktów w tym wymogi zdrowotne i jakościowe. Materiał opakowaniowy winien być dopuszczony do kontaktu z żywnością. Każdy asortyment produktów musi być dostarczony w oddzielnym pojemniku. Produkty w puszkach winny być wyposażone w elementy do otwierania ręcznego, bez pomocy otwieracza mechanicznego. Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku/klasy. Produkty mają być oznakowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29 z późn. zm.), tzn. muszą zawierać: nazwę, wykaz i ilość składników lub kategorii składników, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, firmę i adres producenta lub przedsiębiorcy paczkującego środek spożywczy, nazwę i adres producenta. 18.2 Przy każdej dostawie jaj konsumpcyjnych oraz mięsa i wędlin Zamawiający wymaga przedstawienia handlowego dokumentu identyfikacyjnego (HDI) zgodnie z ustawą o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1753) oraz rozporządzeniem WE 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r., ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L139 z dnia 29 kwietnia 2004 r.), a) Jaja konsumpcyjne muszą być oznakowane weterynaryjnym numerem zakładu oraz zdezynfekowane za pomocą promienia ultrafioletowego. b) Wykonawca, na każde żądanie zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić stosowne zaświadczenie właściwego lekarza weterynarii poświadczające badanie dostarczanego mięsa. 18.3. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości, zgodnie z opisanymi wyżej wymaganiami, oraz będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu, z zastrzeżeniem, iż: pieczywo wyprodukowane będzie w dobie dostawy; ryby i mrożonki będą posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od dostawy i nie posiadające cech rozmrożenia; jaja konsumpcyjne nie będą starsze niż 7 dni od daty pakowania; warzywa i owoce świeże cechować się będą regularnym kształtem właściwym dla danej odmiany, będą wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, oznak wyrastania korzenia w pęd nasienny, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia czy gnicia; mięso i wędliny będą produktami świeżymi, z terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż 5 dni od dostawy.
W ogłoszeniu powinno być:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są: produkty żywnościowe na dostawę żywności na stołówkę szkolną. Artykuły spożywcze wymienione są w załącznikach nr: 1,2,3,4,5,6 do niniejszej SIWZ (formularzach asortymentowo – cenowych i stanowią one jednocześnie załączniki do umowy odpowiednio dla danej części), w których wskazano asortyment i przewidywaną ilość odpowiednio dla części wskazanych w pkt. 3.2. 2. Przedmiot zamówienia (CPV: 15.00.00.00-8) został podzielony na 6 części od nr 1 do nr 6: Część 1. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie (CPV: 158100000-9) wg Załącznika Nr 1a Część 2. Produkty mleczarskie i nabiał (CPV: 15500000-3) wg Załącznika Nr 1b Część 3. Różne produkty spożywcze (CPV: 15400000-2;15800000-6, 03142500-3) wg Załącznika Nr 1c Część 4. Ryby przetworzone, konserwowane, mrożone (CPV: 15200000-0, 15220000-6) wg Załącznika Nr 1d Część 5. Ziemniaki, warzywa, owoce świeże i mrożone (CPV: 15300000-1, 15310000-4, 15331170-9) wg Załącznika Nr 1e Część 6. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne(CPV: 15100000-9; 15110000-2; 15112000-6) wg Załącznika Nr 1f 3. Artykuły spożywcze muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego. 4. Dostawa artykułów spożywczych obejmuje załadunek, transport i rozładunek dostarczanych artykułów do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie w Trzciannem. 5. Przewiduje się następujący harmonogram dostaw: Część 1. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie -codziennie w godz. 6:30-7:00 Części 2 – 6: 2-3 razy w tygodniu w godz. 6:30-7:00, dopuszcza się dostawy częstsze niż 3 razy w tygodniu, o ile zaistnieje taka potrzeba. Zamawiający w sytuacjach, których nie da się przewidzieć obecnie może też zgłosić zapotrzebowanie inaczej niż w w/w harmonogramie. Koszty i ryzyko transportu ponosi Wykonawca. 6. Podane w załącznikach wskazanych w ust. 3.2. ilości produktów w poszczególnych częściach są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości dostarczanych artykułów żywnościowych może wynikać z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego np. zmniejszenia/zwiększenia liczby żywionych uczniów szkoły w wyniku absencji, opuszczenia placówki itp. lub wzrostu ilości żywionych w stołówce z przyczyn nie dających się przewidzieć i nie może stanowić podstawy do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem/zwiększeniem ilości i wartości dostaw. 7. Zamawiający zastrzega sobie również prawo zmian ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami w ramach danej części zamówienia. 8. Rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie ilości i rodzaju faktycznie dostarczonych do Zamawiającego produktów spożywczych i ich cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo - cenowym odpowiednio dla części zamówienia. 9. W czasie trwania sprzedaży promocyjnej artykułów objętych ofertą przetargową Wykonawca zobowiązany jest do sprzedawania Zamawiającemu tych artykułów po cenach promocyjnych, jeżeli są niższe od przetargowych przez cały okres trwania promocji. 10. Wykonawca bezwzględnie dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2016, poz. 1154). 11. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi: - posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty, - posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia, - posiadać odpowiedni system przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu, zachowane wymagane warunki sanitarne pojazdu, - posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu, - muszą odpowiadać normom jakościowym a w przypadku warzyw i owoców świeżych muszą być klasy I, którą określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady Europy (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw. 12. Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020r., poz.2021 z późn. zm.) Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na każde żądanie Zamawiającego. 13. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. 15. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych. Wymiana na towar pełnowartościowy dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym, niż 1 godzina od telefonicznego lub osobistego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. 16. W przypadku towarów posiadających nazwy towarowe ma zastosowanie zapis „lub równoważny” (zgodnie z art. 29 ust.3 Pzp) gdy przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiający może w opisie przedmiotu zamówienia zastosować znaki towarowe wraz z zapisem „lub równoważny”. 17. Zamawiający dopuszcza przyjęcie innych, równoważnych artykułów spożywczych niż podane w formularzu asortymentowo-cenowym, przy czym równoważne oznacza: zastosowanie artykułów spożywczych mających skład surowcowy przyjęty w produktach spożywczych, wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja, itp., posiadanie cech jakościowych (normy polskie, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące, itp. oraz walory spożywcze (smak, skład, zapach, barwa, itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo-cenowym. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisanych w formularzu ofertowo-cenowym jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w dołączonym do formularza ofertowego – formularzu asortymentowo-cenowym. W tym wypadku wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem tzw. równoważności artykułów żywnościowych wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczone przez niego artykuły spełniają takie same wymagania jak produkty określone przez Zamawiającego dotyczące składu produktu, jego jakości, trwałości, itp. parametrów. 18. Pozostałe wymagania: 18.1. Dostarczane w każdej z części produkty spełniać muszą prawem określone wymogi dla tych produktów w tym wymogi zdrowotne i jakościowe. Materiał opakowaniowy winien być dopuszczony do kontaktu z żywnością. Każdy asortyment produktów musi być dostarczony w oddzielnym pojemniku. Produkty w puszkach winny być wyposażone w elementy do otwierania ręcznego, bez pomocy otwieracza mechanicznego. Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku/klasy. Produkty mają być oznakowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29 z późn. zm.), tzn. muszą zawierać: nazwę, wykaz i ilość składników lub kategorii składników, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, firmę i adres producenta lub przedsiębiorcy paczkującego środek spożywczy, nazwę i adres producenta. 18.2 Przy każdej dostawie jaj konsumpcyjnych oraz mięsa i wędlin Zamawiający wymaga przedstawienia handlowego dokumentu identyfikacyjnego (HDI) zgodnie z ustawą o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1753) oraz rozporządzeniem WE 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r., ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L139 z dnia 29 kwietnia 2004 r.), a) Jaja konsumpcyjne muszą być oznakowane weterynaryjnym numerem zakładu oraz zdezynfekowane za pomocą promienia ultrafioletowego. b) Wykonawca, na każde żądanie zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić stosowne zaświadczenie właściwego lekarza weterynarii poświadczające badanie dostarczanego mięsa. 18.3. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości, zgodnie z opisanymi wyżej wymaganiami, oraz będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu, z zastrzeżeniem, iż: pieczywo wyprodukowane będzie w dobie dostawy; ryby i mrożonki będą posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od dostawy i nie posiadające cech rozmrożenia; jaja konsumpcyjne nie będą starsze niż 7 dni od daty pakowania; warzywa i owoce świeże cechować się będą regularnym kształtem właściwym dla danej odmiany, będą wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, oznak wyrastania korzenia w pęd nasienny, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia czy gnicia; mięso i wędliny będą produktami świeżymi, z terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż 5 dni od dostawy.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540397519-N-2021 z dnia: 2021-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08.01.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13.01.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polskiMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część nr: 3 Nazwa: Różne produkty spożywcze
W ogłoszeniu jest:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 3. Różne produkty spożywcze (CPV: 15400000-2;15800000-6) wg Załącznika Nr 1c
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15400000-2, 15800000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.02.2021
data zakończenia: 31.01.2022
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 90,00
Czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy (od 5 do 180 minut) 10,00

W ogłoszeniu powinno być:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 3. Różne produkty spożywcze (CPV: 15400000-2;15800000-6) wg Załącznika Nr 1c
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15400000-2, 15800000-6, 03142500-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.02.2021
data zakończenia: 31.01.2022
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 90,00
Czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy (od 5 do 180 minut) 10,00Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część nr: 5 Nazwa: Ziemniaki, warzywa, owoce świeże i mrożone, jaja kurze
W ogłoszeniu jest:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 5. Ziemniaki, warzywa, owoce świeże i mrożone, jaja kurze (CPV: 15300000-1, 03142500-3, 15310000-4, 15331170-9) wg Załącznika Nr 1e
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1, 03142500-3, 15310000-4, 15331170-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.02.2021
data zakończenia: 31.01.2022
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 90,00
Czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy (od 5 do 180 minut) 10,00

W ogłoszeniu powinno być:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 5. Ziemniaki, warzywa, owoce świeże i mrożone (CPV: 15300000-1, 15310000-4, 15331170-9) wg Załącznika Nr 1e
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1, 03142500-3, 15310000-4, 15331170-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.02.2021
data zakończenia: 31.01.2022
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 90,00
Czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy (od 5 do 180 minut) 10,00
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się