Przetarg 7296837 - Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7296837 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-23
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych sterylizowanych para wodną na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samod
zielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Numer referencyjny: DZP-280-4/2020

1.Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych sterylizowanych para wodną na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ” w asortymencie, zamawianych ilościach wyszczególnionych w załączonym „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 2.1 do SIWZ.
2.Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia winien spełniać wszystkie warunki podane
w formularzu cenowym oraz spełniać wszystkie wymagania zgodnie z jego przeznaczeniem.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540023694-N-2020 z dnia: 2020-02-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-02-12, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-02-14, godzina 10:00

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
13. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
13.1 Załączyć do oferty oświadczenie o następującej treści: „Wykonawca wyraża zgodę na przesłanie próbek oferowanego asortymentu, na wezwanie Zamawiającego, celem potwierdzenia zgodności zaoferowanego produktu z wymaganiami SIWZ”. Próbki zostaną sprawdzone w toku badania i oceny ofert pod kątem zgodności parametrów oferowanego produktu z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ. Próbki powinny być zapakowane i opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie, której pozycji z pakietu dotyczą. Ilość przesłanych próbek Zamawiający wykaże w piśmie wzywającym do przesłania próbek.
13.2 Załączyć do oferty oświadczenie o następującej treści: „Wykonawca wyraża zgodę na przesłanie Kart Danych Technicznych oferowanego asortymentu, na wezwanie Zamawiającego, celem potwierdzenia zgodności zaoferowanego produktu z wymaganiami SIWZ”.
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33141110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się