Przetarg 7483952 - Sukcesywna dostawa materiałów ogólnobudowlanych i...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7483952 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-15
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywna dostawa materiałów ogólnobudowlanych i wykończeniowych dla wskazanych jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola

Numer referencyjny: ZP – II.271.39.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa niezbędnych materiałów ogólnobudowlanych i wykończeniowych, zgodnych ze szczegółowym opisem zamówienia, potrzebnych do przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych we wskazanych jednostkach organizacyjnych Gminy Stalowa Wola na okres od momentu podpisania umowy do 31.12.2020.
2. Podana ilość asortymentu ma charakter szacunkowy pozwalający na realną wycenę oferty. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość zmiany ilości zakładanej w Załączniku nr 2 , która może wynikać z różnorodności prac jaki i z ich ilości.
Z tego względu Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia.
3. Nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określające typ produktu lub producenta, zostały podane przykładowo, a ich wskazanie ma na celu określenie minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych, a wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych tzn. nie gorszych niż produkty wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Produkt równoważny będzie posiadał te same właściwości co do jakości co produkt wskazany w opisie przedmiotu zamówienia, przy czym w celu oceny równoważności w formularzu asortymentowo-cenowym należy wskazać PRODUCENTA i NAZWĘ oferowanego produktu. W przypadku braku wskazania w/w danych zamawiający przyjmuje że produktem wycenionym w ofercie jest produkt wskazany w opisie.
4. Szczegółowy zakres zamówienia określa Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.
5. Wykonawca, po wcześniejszym uzgodnieniu, zrealizuje dostawy do siedziby poszczególnych jednostek własnym transportem, na własny koszt. Dostawa obejmuje rozładunek oraz wniesienie towaru do miejsca wskazanego przez osobę upoważnioną z danej jednostki.
6. Rozliczenia z Wykonawca będą prowadzone na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw, w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy, będący elementem oferty Wykonawcy.
7. Rozliczenia z Wykonawcą będą realizowane na podstawie dokumentów księgowych potwierdzających faktycznie zrealizowane dostawy, tj. FV płatna przelewem, z terminem płatności 30 dni, wystawiona na nabywcę Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola NIP 865-239-87-25 REGON 830 409 086 oraz wskazywać poszczególnych odbiorców dostaw wg danych określonych w Rozdziale I SIWZ
8. Dostarczane wraz z towarem dowody księgowe muszą być dostarczone i odebrane przez upoważnioną osobę z danej jednostki.
9. W przypadku dostarczenia towaru nieodpowiadającego normom jakościowym, upoważniony pracownik jednostki organizacyjnej informuje dostawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz spisuje protokół, pisemnie lub telefonicznie zawiadamiając Wykonawcę, wzywając go jednocześnie do natychmiastowego dostarczenia produktów odpowiednich jakościowo i wolnych od wad. W przypadku braku wymiany towaru/lub trwającej dłużej niż 48 godzin, Zamawiający może dokonać samodzielnego zakupu potrzebnego asortymentu, a kosztami obciążyć Wykonawcę.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540088963-N-2020 z dnia: 2020-05-23
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
2020-06-01
Godzina:09:00
W ogłoszeniu powinno być:
2020-06-03
Godzina:09:00

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: Informacje dodatkowe
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Centralny Zamawiający - Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych (SCUW) Al. Jana Pawła II 25 37-450 Stalowa Wola Tel. (15) 819-47-10 e-mail: scuw@stalowawola.pl działające na podstawie Uchwały Nr XV/163/2019 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 13 września 2019 r, w imieniu i na rzecz wskazanych jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola:
1) Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy ul. ks. J. Skoczyńskiego 5, 37-450 Stalowa Wola
REGON 830220615 telefon 15 842-55-92
2) Przedszkole nr 4, ul. Wańkowicza 72/1, 37-450 Stalowa Wola
REGON 830220704 telefon 15 842-58-03
3) Przedszkole nr 5 im. Juliana Tuwima, ul. Mieszka I-go 5, 37-450 Stalowa Wola
REGON 830220710 telefon 15 844-03-25
4) Przedszkole nr 6, ul. Partyzantów 10, 37-450 Stalowa Wola
REGON 830220727 telefon 15 842-00-20
5) Przedszkole nr 9, Al. Jana Pawła II 5, 37-450 Stalowa Wola
REGON 830220740 telefon 15 844-32-61
6) Przedszkole Integracyjne nr 12 im. J. Ch. Andersena,
ul. Okulickiego 20, 37 - 450 Stalowa Wola
REGON 830220779, telefon 15 842-32-05
7) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego
ul. Dmowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola
REGON 000837413, telefon 15 842-11-32
8) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Stalowej Woli
ul. Mickiewicza 15, 37 - 450 Stalowa Wola
REGON 368003453, telefon 15 842-63-83
9) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im Bohaterów Westerplatte
ul. Wyszyńskiego 14, 37 - 450 Stalowa Wola
REGON 000837420, telefon 15 842-11-86
10) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. E. Kwiatkowskiego
ul. Niezłomnych , 37 - 450 Stalowa Wola
REGON 000837436, telefon 15 842-11-87
11) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Energetyków
ul. Energetyków 18, 37 - 450 Stalowa Wola
REGON 000837442, telefon 15 810-94-94
12) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. M. Kopernika
ul. Okulickiego 14, 37 - 450 Stalowa Wola
REGON 000837465, telefon 15 842-04-88
13) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego
ul. Rozwadowska 10, 37 - 450 Stalowa Wola
REGON 831201146, telefon 15 842-04-29
14) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 i. Szarych Szeregów,
ul. Wojska Polskiego 9 , 37-450 Stalowa Wola
REGON 001321670, telefon 15 842-49-22
15) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 , ul. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola
REGON 830003591, telefon 15 842-28-86
16) Żłobek Miejski w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 5A, 37-450 Stalowa Wola
REGON 830009100, telefon 15 842-57-09
17) Miejski Żłobek Integracyjny ul. Poniatowskiego 55A, 37-450 Stalowa Wola
REGON 365876488, telefon 15 819-40-55
18) Urząd Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola
REGON 000593000, telefon 15 643-34-37
19) Zakład Administracji Budynków ul. Wyszyńskiego 7A, 37-450 Stalowa Wola
REGON 180091684, telefon 842-05-43
20)Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida ul. Wojska Polskiego 9 , 37-450 Stalowa Wola
REGON 830447997, tel. 15 842-18-33
branża Materiały budowlane i hutnicze
podbranża materiały budowlane, wyroby hutnicze, akcesoria budowlane
kody CPV 44111000, 44190000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się