Przetarg 8913002 - Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do...

   
Analizuj Zamówienie 8913002 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-18
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco – kopiujących użytkowanych w Oddziale Regionalnym KR
US w Bydgoszczy i podległych Placówkach Terenowych.

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących określonych w załączniku nr 1A oraz 1B do SWZ – Rozdział III SWZ, która zabezpieczy potrzeby Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy i podległych Placówek Terenowych.2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia do Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy ul. Leona Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz.3. Przedmiot zamówienia obejmuje również bezpłatny odbiór zużytych w toku eksploatacji tuszy, tonerów, bębnów i pojemników na zużyty toner. Odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych będzie realizowany sukcesywnie, partiami na podstawie zgłoszenia na adres mailowy Wykonawcy przez Zamawiającego. Po przekazaniu zużytych materiałów przez Zamawiającego odpowiedzialność za ich zagospodarowanie ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania zużytych materiałów eksploatacyjnych w takiej samej ilości jaką zamówił, lecz nie gwarantuje przekazania takich samych materiałów, co do rodzaju (taśma, toner, bęben, pojemnik na zużyty toner) oraz producenta jakie były dostarczone przez Wykonawcę. 4. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do użycia. Produkty równoważne muszą posiadać zabezpieczenie szczelności zbiorników. Opakowanie producenta materiału eksploatacyjnego równoważnego winny być opatrzone logo producenta, symbolem oraz nr katalogowym produktu umożliwiającym identyfikację po rozpakowaniu oraz zweryfikowanie zgodności dostawy z zamówieniem i terminem przydatności do użytku, jak również etykietę wskazującą do jakiego urządzenia produkt jest przeznaczony.5. Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone.6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiał eksploatacyjny, w dni robocze (pracujące dla Zamawiającego tj. poniedziałek - piątek) w godzinach 08:00 - 14:00.7. Protokół odbioru musi być podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego (czytelnie lub w sposób umożliwiający identyfikację osoby) oraz musi zawierać datę odbioru dostawy.8. Częściowe dostarczenie przedmiotu zamówienia jak również dostarczenie przedmiotu zamówienia, który nie spełnia wymagań Zamawiającego i musi zostać (częściowo lub całkowicie) wymieniony lub poprawiony nie będzie traktowane jako wykonanie zamówienia.9. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na zasadach określonych w kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przez okres 12 miesięcy liczony od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.10. Zakres gwarancji obejmuje wady techniczne i technologiczne i inne ujawnione podczas użytkowania, niebędące skutkiem użycia nadmiernej siły lub przeciążenia oraz niewynikające z niewłaściwego użytkowania.11. Gwarancja obejmuje także zwrot kosztów naprawy drukarki lub jej wymianę na nową o porównywalnych parametrach, jeżeli przyczyną awarii jest zastosowanie produktu równoważnego.12. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dostawy określonych w zleceniu materiałów eksploatacyjnych.14. Dokonanie bezusterkowego odbioru dostawy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jego wady wykryte w okresie gwarancji.15. Za zgodą Zamawiającego, w szczególności gdy dostarczane materiały eksploatacyjne nie spełniają parametrów określonych w umowie, Wykonawca może dostarczać materiały innego producenta (i oznaczenia) niż określone w kol. M i N Załącznika nr 1B, pod warunkiem, że spełniają one pozostałe warunki określone umową w tym ceny, a czego wykazanie jest obowiązkiem Wykonawcy.16. Kwota zaoferowana przez Wykonawcę obejmuje wszelkie składowe niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym: koszt materiału eksploatacyjnego, opakowania, transportu, rozładunku, koszt odbioru od Zamawiającego i utylizacji zużytych pojemników, koszty odbioru reklamowanego materiału, oraz wszelkie należne cła i podatki, w tym VAT.17. Określona w SWZ ilość zamówienia jest wartością szacunkową, ustaloną na podstawie analizy zamówienia w roku ubiegłym, i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego z zachowaniem cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym A i B Wykonawcy i do kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. 18. Zamówienia realizowane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycjach różnić się ilościowo od wartości podanych na formularzu cenowym A oraz formularzu cenowym B, jednak łączna wartość zamówienia nie może przekroczyć całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy.19. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w SWZ. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalna wartość realizacji przedmiotu zamówienia wyniesie 80 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy.20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Wysokość kar została szczegółowo opisana przez Zamawiającego w § 6 wzoru umowy – Rozdział II SWZ.21. Zamawiający informuje, że zamówienie obejmuje również dostarczanie materiałów eksploatacyjnych równoważnych na zasadach określonych w SWZ pod warunkiem, że spełniają wymagane parametry techniczne co najmniej takie jak oryginalne, nie będą powodowały uszkodzeń sprzętu kopiującego i drukującego oraz będą w sposób właściwy współpracować ze sprzętem i oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego.22. Produkty równoważne muszą posiadać zabezpieczenie szczelności zbiorników. Opakowania producenta materiału eksploatacyjnego równoważnego winny być opatrzone logo producenta, symbolem oraz nr katalogowym produktu umożliwiającym identyfikację po rozpakowaniu oraz zweryfikowanie zgodności dostawy z zamówieniem i terminem przydatności do użytku, jak również etykietę wskazującą do jakiego urządzenia produkt jest przeznaczony.23. Składając ofertę Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia zarówno Formularza cenowego A jak i Formularza cenowego B – załącznik 1A i 1B do formularza oferty. Oferując produkty równoważne w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest do wpisania w „Formularzu cenowym B” – załącznik nr 1B do formularza oferty odpowiednio producenta oraz symbolu oferowanego materiału eksploatacyjnego (kol. m i n). Jeżeli Wykonawca nie posiada zamienników we wszystkich pozycjach Formularza cenowego B, to w tych pozycjach gdzie nie ma zamiennika należy zaoferować produkt oryginalny. Formularze cenowe A i B muszą być uzupełnione we wszystkich pozycjach.24. Zamawiający do zamówienia stawia następujące wymagania:a) dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być wysokiej jakości, pełnowartościowe, niewadliwe oraz zapewniać kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, zapewniać należyte bezpieczeństwo oraz posiadać właściwe opakowanie i oznakowanie;b) dostarczone materiały eksploatacyjnej nie mogą ograniczać pełnej współpracy z oprogramowaniem urządzenia monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem, nie mogą informować o niezgodności materiału eksploatacyjnego z urządzeniem,c) dostarczone materiały eksploatacyjnej muszą być produkowane w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001,d) dostarczone materiały eksploatacyjnej muszą posiadać wydajność zgodną z następującymi normami ( lub równoważnymi do nich):- ISO/IEC 19752 - dla wkładów z tonerem do monochromatycznych drukarek laserowych- ISO/IEC 19798 - dla wkładów z tonerem do kolorowych drukarek laserowych- ISO/IEC 24711 - dla kaset z kolorowym i monochromatycznym tuszem drukarek atramentowych- ISO/IEC 24712 e) dostarczone materiały eksploatacyjne muszą spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku Unii Europejskiej;f) zaproponowane materiały eksploatacyjne muszą być produktami fabrycznie nowymi dedykowanymi do danego sprzętu, zalecanymi przez producenta urządzenia, do którego są przeznaczone oraz nie mogą zawierać elementów pochodzących z recyklingu chyba, że producent oryginalnego materiału eksploatacyjnego odzyskuje go w drodze recyklingu i zamienia w certyfikowane, profesjonalnie zregenerowane naboje z tonerem;

0200-OP.261.2.4.2022
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża tonery, kartridże, tusze
kody CPV 30124000, 30125100, 30192300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: tonery, kartridże, tusze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8999273 2022-07-04
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W BYTOWIE Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH (TUSZY i TONERÓW) DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH (DRUKAREK) DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W BYTOWIE. Opis przedmiotu zamówienia z...
9013230 2022-07-04
godz. 10:00
SĄD REJONOWY W ŻORACH Dostawa fabrycznie nowych tonerów: Nazwa 1. Toner OKI B432-45807111 (ORYGINAŁ)-3szt 2. Tusz Canon CLI-551XL C (ORYGINAŁ) -3szt 3. Tusz Canon CLI-551XL Y (ORYGINAŁ) -3szt 4. Tusz Canon CL...
9008268 2022-07-04
godz. 10:00
PROZAP SP. Z O.O. Zakup oryginalnych tonerów
9002960 2022-07-05
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych mat...
9002290 2022-07-05
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby SP ZOZ w Łapach – uzupełnienie Część 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu asortymento...
9013723 2022-07-05
godz. 10:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA W M. ST. WARSZAWIE SP. Z O.O. Drukarka 1. Drukarka Brother DCP-B7520DW - 1 sztuka 2. Toner do drukarki Brother DCP-B7520DW(oryginalny) - 4 szt 3. Bęben do drukarki Brother DCP-B7520DW(oryginalny) - 2 szt
9010348 2022-07-05
godz. 11:00
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE Zakup wraz z dostawa: - 8 szt. pojemników na zużyty toner do Konica Minolta Bizhub C4050i, - 2 szt. oryginalnych, fabrycznie nowych tonerów do drukarki Konica Minolta Bizhub 284e, - 3 szt...
8954050 2022-07-06
godz. 10:30
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. ANTONIEGO JURASZA W BYDGOSZCZY Usługa kompleksowej obsługi wydruku i urządzeń drukujących Numer referencyjny: NLZ.2022.271.19 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na kompleksowej obsłudze urz...
8994908 2022-07-07
godz. 08:00
23 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących” 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących ZP/23/2022 *****...
9004827 2022-07-08
godz. 09:00
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W KIELCACH Dostawy artykułów biurowych w okresie 1 roku Część 1: Dostawy materiałów biurowych Część 2: Dostawy tonerów i bębnów Część 3: Dostawy papieru termoczułego TP/14...