Przetarg 7390232 - „Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego na potrzeby...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7390232 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-17
przedmiot ogłoszenia
„Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie w 2020r.

Numer referencyjny: ZP/PN/05/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa drogowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie w 2020r.. Zamówienie
obejmuje dostawę kruszywa łamanego (frakcja 0-16,0mm: 100,0 ton; frakcja 0-31,5mm: 1 550,0 ton; frakcja 31,5mm – 63,0mm: 100,0 ton), pochodzenia
naturalnego, spełniającego wymagania normy PN-EN 13242 lub normy PN-EN 13043 (lub równoważnej), przeznaczonego na utwardzenie i remont dróg na
terenie miasta Krasnystaw. 2. Poprzez sformułowanie „dostawa” należy rozumieć: sprzedaż kruszywa Zamawiającemu, jego załadunek, transport oraz
rozładunek w miejscu każdorazowo wskazanym przez Zamawiającego – znajdującym się na terenie miasta Krasnystaw (może to być teren magazynu
Zamawiającego zlokalizowany pod adresem: Zakład Oczyszczania i Dróg, ul. Piłsudskiego 54, 22-300 Krasnystaw lub dowolne miejsce na terenie miasta
Krasnystaw do którego prowadzi droga publiczna lub wewnętrzna). Dostawa obejmuje również ważenie kruszywa przy wykonywanym załadunku, z której to
czynności będzie sporządzony stosowny dokument przekazywany każdorazowo Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania
weryfikacji tonażu dostarczonego kruszywa poprzez wyrywkową kontrolę wagi transportu, w wybranym przez siebie miejscu. 3. Określone w ust. 1 ilości
poszczególnych frakcji kruszywa są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy. Strony
dopuszczają możliwość ilościowego ograniczenia zakupu kruszywa do aktualnych potrzeb Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują w
stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia. W okresie realizacji umowy Zamawiający zobowiązuje się do zakupu minimum 70% łącznej ilości kruszywa
określonej w ust. 1.. 4. Dostarczane w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia kruszywo musi: a) odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo budowlane, dotyczącym kruszyw budowlanych; b) posiadać odpowiedni
atest/świadectwo jakości/aprobatę techniczną/ deklarację zgodności potwierdzającą spełnianie stosownej normy. Do przedłożenia przedmiotowego dokumentu
zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.; c) być jednorodne, koloru siwego, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek
materiałów niepożądanych takich jak: odpady: metalowe, plastikowe, drewniane, szklane; popioły; azbest; gliny. W przypadku ujawnienia w zawartości
kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy; d) Zamawiający nie dopuszcza margli, kredy i wapienia. 5. Warunki
realizacji: a) dostawy realizowane będą sukcesywnie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego – w ilości zgodnej z zamówieniem złożonym
telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej; b) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do miejsca wskazanego
przez Zamawiającego (w zależności od potrzeb: może to być teren magazynu Zamawiającego zlokalizowany pod adresem: Zakład Oczyszczania i Dróg, ul.
Piłsudskiego 54, 22-300 Krasnystaw lub dowolne miejsce na terenie miasta Krasnystaw do którego prowadzi droga publiczna lub wewnętrzna), w terminie nie
dłuższym niż 3 dni robocze (licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego), w godzinach od 7.00 do 15.00. Za dni robocze nie uznaje się dni
ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. W uzasadnionych przypadkach odbiór kruszywa może odbyć się po godzinach pracy przedsiębiorstwa – w takim
przypadku Wykonawca musi uzyskać stosowną zgodę i potwierdzenie odbioru przez upoważnionego Pracownika PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie; c) kruszywo
dostarczane będzie na ryzyko Wykonawcy transportem gwarantującym zachowanie jego należytej jakości; d) do każdej partii dostarczonego kruszywa
Wykonawca dołączy dokumenty wagowe (np. dokumenty WZ) wystawione przez kopalnię, z której jest dostarczane przedmiotowe kruszywo, określające rodzaj
i ilość dostarczonego kruszywa, datę i nr rejestracyjny samochodu odbierającego oraz odbiorcę. Brak dostarczenia ww. dokumentu daje Zamawiającemu prawo
odmowy odbioru dostarczonej partii kruszywa; e) podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie dokument wagowy (np. dokument WZ)
potwierdzony przez upoważnionego Pracownika PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie; f) płatności należności z tytułu dostawy kruszywa dokonywane będą przez
Zamawiającego w formie przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę fakturze oraz w terminie
zgodnym ze złożoną ofertą Wykonawcy. 6.W przypadku wystąpienia wątpliwości Zamawiającego, co do jakości dostarczonego kruszywa, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do pobrania (w obecności Przedstawiciela Wykonawcy) próby z dostarczonej partii kruszywa i skierowania jej na badania kontrolne,
celem potwierdzenia zgodności dostarczonego kruszywa z wymaganiami stosownych norm. Koszt badań pokryje: Zamawiający – w przypadku gdy kruszywo
spełnia wymagania zakładanej normy. Wykonawca – jeśli kruszywo nie spełnia warunków stawianych przez normę. 7. Zamawiający zastrzega, że w przypadku
dostawy kruszywa niespełniającego warunków określonych w SIWZ lub niezgodnego z ofertą Wykonawcy lub w ilości nieodpowiadającej zamówieniu -
Zamawiający może odmówić odebrania całości przedmiotu dostawy lub jej części. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim
Wykonawca zobowiązany będzie do: a) niezwłocznego usunięcia na własny koszt wadliwego kruszywa, nie później niż w terminie 2 dni roboczych - licząc od
daty zgłoszenia odmowy. Za dni robocze nie uznaje się dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. Jeżeli Wykonawca nie usunie wadliwego kruszywa w
wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć ww. kruszywo we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, a
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kwotę odpowiadającą kosztom poniesionym przez Zamawiającego. b) dostawy kruszywa zgodnego z
wymaganiami Zamawiającego, na koszt i staraniem Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze – licząc od daty zgłoszenia odmowy. Za dni robocze
nie uznaje się dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. 8. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu dostawy kruszywa odbywać się będzie według cen
jednostkowych określonych w ofercie wybranego Wykonawcy i rzeczywistej ilości kruszywa zakupionej przez Zamawiającego w okresie obowiązywania
umowy. 9 W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp: 1) prawo
opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego będzie mógł skorzystać w ramach realizacji umowy; 2) w przypadku nieskorzystania z prawa opcji,
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu; 3) realizacja prawa opcji polegać będzie na ewentualnym zwiększeniu do 30% łącznej ilości
kruszywa, przewidzianego w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego, określonego w ust.1. 10. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał
przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu
towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy
rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszczone są oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w
opisie). Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku składania przez Wykonawcę propozycji rozwiązań równoważnych, to na Wykonawcy ciąży wykazanie
dowodu, iż oferowane dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Pełny zakres informacji zawarty w SIWZ dostępnej na stronie
www.pgkkrasnystaw.pl
branża Surowce, paliwa, oleje
podbranża kruszywa
kody CPV 14212200, 44113700, 60100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się