Przetarg 7476680 - Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych Numer...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7476680 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-12
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych
Numer referencyjny: DZP.271-10/20

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna do
stawa artykułów żywnościowych w ramach 16 pakietów, szczegółowo opisanych w zał. nr 1B do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia (zwany dalej również towarem) partiami, na podstawie zamówień określających asortyment i ilość w terminie wskazanym w załączniku nr 1B do SIWZ/zał. nr 1 do umowy, liczonym od momentu złożenia zamówienia.
3. Zamawiający składać będzie zamówienie faksem, telefonicznie lub e-mailem.
4. Dostawy ubezpieczonego towaru wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą na koszt wykonawcy. Miejsce dostaw:
4.1. w zakresie pakietu nr 1-15: Dział Żywienia zlokalizowany w Radziszowie przy ul. Podlesie 173 w godzinach od 6:00 do 13:00 (dokładne godziny dostaw zostaną ustalone indywidualnie z poszczególnymi Wykonawcami).
4.2. w zakresie pakietu nr 16: Dział Administracyjno-Techniczny zlokalizowany w Krakowie przy ul. Strzeleckiej 2 w godzinach od 8:00 do 14:00 (dokładne godziny dostaw zostaną ustalone z Wykonawcą).
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru dopuszczonego do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia lub ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia należycie towaru na czas przewozu (tj. zapewni opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru oraz uszkodzenia powstałe w wyniku transportu.
7. Dostarczone towary powinny posiadać handlowy dokument identyfikacyjny, wszelkie wymagane na terenie całego kraju atesty, oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu, informację o dacie wyprodukowania, warunków przechowywania, terminie przydatności do spożycia. Produkty/opakowania powinny być bez oznak nadpsucia i nieuszkodzone fizycznie.
8. Ilość podana w załączniku nr 1B do SIWZ, może ulec modyfikacjom w trakcie obowiązywania umowy, jednak nie więcej niż do 30 % ilości określonej w załączniku nr 1B do SIWZ w ramach każdego z pakietów, w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości pacjentów. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować artykuły żywnościowe, zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik nr 1B do SIWZ) lub produkty równoważne. Zastosowanie nazw producentów służy jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadający te same walory spożywcze (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez zamawiającego.
10. W przypadku zaoferowania produktu o wyższej lub niższej pojemności lub gramaturze niż wskazana przez Zamawiającego w załączniku nr 1B do SIWZ, w kolumnie pn. „Nazwa towaru”, wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania takiej ilości zamawianego produktu (liczba sztuk lub opakowań), która po przemnożeniu przez oferowaną pojemność lub gramaturę będzie stanowić co najmniej wartość będącą iloczynem liczby sztuk lub opakowań wskazanej przez Zamawiającego w załączniku nr 1B do SIWZ i wartości wskazanej przez Zamawiającego w załączniku nr 1B do SIWZ, w kolumnie pn. „Nazwa towaru”, który to iloczyn należy rozumieć jako „wartość minimalną”. W powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest podać pełne ilości oferowanych opakowań/sztuk zaokrąglone w górę po odpowiednim przeliczeniu ilości, z zastrzeżeniem, że wykonawca dokona ww. przeliczenia z uwzględnieniem najmniejszego możliwego zwiększenia wartości minimalnej wskazanej przez Zamawiającego. W przypadku gdy wykonawca będzie oferował artykuły spożywcze równoważne ma obowiązek zaznaczyć ten fakt w formularzu cenowym, wpisując informację dotyczącą asortymentu równoważnego. Oferowane produkty równoważne powinny charakteryzować się właściwościami jakościowymi takimi samymi lub zbliżonymi do tych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem, źródłem lub pochodzeniem. Istotne jest, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do wykonawców w trakcie trwania umowy o przedłożenie dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie Polski dostarczany w ramach umowy asortyment.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, których rodzaj i ilość zawiera załącznik nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 1.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, których rodzaj i ilość zawiera załącznik nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 2.

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, których rodzaj i ilość zawiera załącznik nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 3.

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, których rodzaj i ilość zawiera załącznik nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 4 - drób

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, których rodzaj i ilość zawiera załącznik nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 5.

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, których rodzaj i ilość zawiera załącznik nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 6.

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, których rodzaj i ilość zawiera załącznik nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 7.

Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, których rodzaj i ilość zawiera załącznik nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 8.

Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, których rodzaj i ilość zawiera załącznik nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 9.

Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, których rodzaj i ilość zawiera załącznik nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 10.

Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, których rodzaj i ilość zawiera załącznik nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 11.

Część nr: 12 Nazwa: Pakiet nr 12
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, których rodzaj i ilość zawiera załącznik nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 12.

Część nr: 13 Nazwa: Pakiet nr 13
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, których rodzaj i ilość zawiera załącznik nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 13.

Część nr: 14 Nazwa: Pakiet nr 14
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, których rodzaj i ilość zawiera załącznik nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 14.

Część nr: 15 Nazwa: Pakiet nr 15
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, których rodzaj i ilość zawiera załącznik nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 15.

Część nr: 16 Nazwa: Pakiet nr 16
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, których rodzaj i ilość zawiera załącznik nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 16.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540081926-N-2020 z dnia: 2020-05-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-05-20, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-05-22, godzina: 09:30


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH(CZĘŚĆ9;PAKIETNR9
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest:
INFORMACJE DODATKOWE: Umowa dla pakietu nr 9 będzie obowiązywać nie wcześniej niż od dnia 30.05.2020r.
W ogłoszeniu powinno być:
INFORMACJE DODATKOWE: Umowa dla pakietu nr 9 będzie obowiązywać nie wcześniej niż od dnia 09.07.2020r.
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze, używki
kody CPV 3000000, 3142500, 3221000, 3222321, 15000000, 15100000, 15112100, 15220000, 15331170, 15500000, 15800000, 15810000, 15894300, 15900000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się