Przetarg 10627477 - Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki...

   
Analizuj Zamówienie 10627477 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-06-17
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie gmina Słomniki w I
półroczu roku szkolnego 2024/2025 z podziałem na zadania.

Część 1: I. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie gmina Słomniki w I półroczu roku szkolnego 2024/2025 z podziałem na zadania:Zadanie nr 1 – NabiałII. Zakres przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań obejmuje sukcesywną dostawę artykułów spożywczych:1. Przez dostawę Zamawiający rozumie cykliczne dostawy towaru na podstawie zamówienia dostosowanego do jego potrzeb, składanych przez upoważnioną osobę Zamawiającego.2. Transport artykułów winien być wykonywany środkami transportu spełniającymi wymagania sanitarne (w tym dotyczące czynności związanych z załadunkiem i rozładunkiem).3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy.4. Na każdym opakowaniu umieszczony będzie m.in. zapis wagi netto oraz data przydatności spożycia.5. Jeżeli towar dostarczony przez Wykonawcę będzie miał wady (złą jakość), albo nie odpowiadał pod względem ilościowym, Zamawiający poinformuje o ewentualnych wadach lub brakach ilościowych, w terminie natychmiastowym w dniu otrzymania towaru.6. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy w przypadku braków ilościowych. Wówczas uznaje się, iż Wykonawca nie dotrzymał terminu dostawy.7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących warunków higieniczno –sanitarnych przy produkcji, przechowywaniu i dostawie towaru, który jest przedmiotem zamówienia – za co ponosi pełną odpowiedzialność.8. Zamawiający odmówi przyjęcia towaru od Wykonawcy nie odpowiadającego wymogom jakościowym lub ilościowym. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek wymienić towar na pełnowartościowy lub uzupełnić braki w ciągu 6 godzin.9. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczanego towaru i oświadcza, że dostarczone artykuły spożywcze są w pierwszym gatunku z określonym terminem ważności oraz cechami podanymi w formularzu cenowym.10. Dostawy towaru powinny odbywać się w dni robocze w godzinach 8:00-14:00.11. Data dostawy oraz ilości będą podawane Wykonawcy każdorazowo w formie zamówienia pisemnego lub telefonicznego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.12. W trakcie realizacji umowy Zamawiający może dokonywać przesunięć ilościowych asortymentu według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu co nie skutkuje w stosunku do Wykonawcy roszczeń finansowych i prawnych.13. Niewykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi roszczenia o zakup nie zrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości towaru.14. Zamawiający gwarantuje odbiór minimum 50% poszczególnych artykułów.15. Wszelkie artykuły żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane przez Wykonawcę powinny spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla artykułów żywnościowych oraz spełniać wymogi dotyczące żywienia szkół i przedszkoli zgodnych z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej (sanepidu). 16. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. ofert obejmujących artykuły odpowiadające właściwościom artykułów wyszczególnionych w formularzu cenowym. Za produkty równoważne uważa się produkty o parametrach nie gorszych niż parametry produktów wskazanych przez Zamawiającego w formularzu cenowym.17. Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności niż wskazane w formularzach cenowych z tolerancją do 5%.18. Termin płatności wynosi do 30 dni licząc od dnia dostarczenia faktury.III. Szczegółowy zakres zamówienia obejmują formularze cenowe będące załącznikami do niniejszej SWZ.IV. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu i materiałów.V. Wszystkie czynności należy prowadzić i wykonywać w oparciu o aktualne normy i przepisy.

Część 2: I. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie gmina Słomniki w I półroczu roku szkolnego 2024/2025 z podziałem na zadania:Zadanie nr 2 – Mięso wieprzowe, drób, wędlinyII. Zakres przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań obejmuje sukcesywną dostawę artykułów spożywczych:1. Przez dostawę Zamawiający rozumie cykliczne dostawy towaru na podstawie zamówienia dostosowanego do jego potrzeb, składanych przez upoważnioną osobę Zamawiającego.2. Transport artykułów winien być wykonywany środkami transportu spełniającymi wymagania sanitarne (w tym dotyczące czynności związanych z załadunkiem i rozładunkiem).3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy.4. Na każdym opakowaniu umieszczony będzie m.in. zapis wagi netto oraz data przydatności spożycia.5. Jeżeli towar dostarczony przez Wykonawcę będzie miał wady (złą jakość), albo nie odpowiadał pod względem ilościowym, Zamawiający poinformuje o ewentualnych wadach lub brakach ilościowych, w terminie natychmiastowym w dniu otrzymania towaru.6. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy w przypadku braków ilościowych. Wówczas uznaje się, iż Wykonawca nie dotrzymał terminu dostawy.7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących warunków higieniczno –sanitarnych przy produkcji, przechowywaniu i dostawie towaru, który jest przedmiotem zamówienia – za co ponosi pełną odpowiedzialność.8. Zamawiający odmówi przyjęcia towaru od Wykonawcy nie odpowiadającego wymogom jakościowym lub ilościowym. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek wymienić towar na pełnowartościowy lub uzupełnić braki w ciągu 6 godzin.9. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczanego towaru i oświadcza, że dostarczone artykuły spożywcze są w pierwszym gatunku z określonym terminem ważności oraz cechami podanymi w formularzu cenowym.10. Dostawy towaru powinny odbywać się w dni robocze w godzinach 8:00-14:00.11. Data dostawy oraz ilości będą podawane Wykonawcy każdorazowo w formie zamówienia pisemnego lub telefonicznego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.12. W trakcie realizacji umowy Zamawiający może dokonywać przesunięć ilościowych asortymentu według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu co nie skutkuje w stosunku do Wykonawcy roszczeń finansowych i prawnych.13. Niewykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi roszczenia o zakup nie zrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości towaru.14. Zamawiający gwarantuje odbiór minimum 50% poszczególnych artykułów.15. Wszelkie artykuły żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane przez Wykonawcę powinny spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla artykułów żywnościowych oraz spełniać wymogi dotyczące żywienia szkół i przedszkoli zgodnych z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej (sanepidu). 16. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. ofert obejmujących artykuły odpowiadające właściwościom artykułów wyszczególnionych w formularzu cenowym. Za produkty równoważne uważa się produkty o parametrach nie gorszych niż parametry produktów wskazanych przez Zamawiającego w formularzu cenowym.17. Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności niż wskazane w formularzach cenowych z tolerancją do 5%.18. Termin płatności wynosi do 30 dni licząc od dnia dostarczenia faktury.III. Szczegółowy zakres zamówienia obejmują formularze cenowe będące załącznikami do niniejszej SWZ.IV. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu i materiałów.V. Wszystkie czynności należy prowadzić i wykonywać w oparciu o aktualne normy i przepisy.

Część 3: I. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie gmina Słomniki w I półroczu roku szkolnego 2024/2025 z podziałem na zadania:Zadanie nr 3 – Owoce i warzywaII. Zakres przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań obejmuje sukcesywną dostawę artykułów spożywczych:1. Przez dostawę Zamawiający rozumie cykliczne dostawy towaru na podstawie zamówienia dostosowanego do jego potrzeb, składanych przez upoważnioną osobę Zamawiającego.2. Transport artykułów winien być wykonywany środkami transportu spełniającymi wymagania sanitarne (w tym dotyczące czynności związanych z załadunkiem i rozładunkiem).3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy.4. Na każdym opakowaniu umieszczony będzie m.in. zapis wagi netto oraz data przydatności spożycia.5. Jeżeli towar dostarczony przez Wykonawcę będzie miał wady (złą jakość), albo nie odpowiadał pod względem ilościowym, Zamawiający poinformuje o ewentualnych wadach lub brakach ilościowych, w terminie natychmiastowym w dniu otrzymania towaru.6. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy w przypadku braków ilościowych. Wówczas uznaje się, iż Wykonawca nie dotrzymał terminu dostawy.7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących warunków higieniczno –sanitarnych przy produkcji, przechowywaniu i dostawie towaru, który jest przedmiotem zamówienia – za co ponosi pełną odpowiedzialność.8. Zamawiający odmówi przyjęcia towaru od Wykonawcy nie odpowiadającego wymogom jakościowym lub ilościowym. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek wymienić towar na pełnowartościowy lub uzupełnić braki w ciągu 6 godzin.9. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczanego towaru i oświadcza, że dostarczone artykuły spożywcze są w pierwszym gatunku z określonym terminem ważności oraz cechami podanymi w formularzu cenowym.10. Dostawy towaru powinny odbywać się w dni robocze w godzinach 8:00-14:00.11. Data dostawy oraz ilości będą podawane Wykonawcy każdorazowo w formie zamówienia pisemnego lub telefonicznego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.12. W trakcie realizacji umowy Zamawiający może dokonywać przesunięć ilościowych asortymentu według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu co nie skutkuje w stosunku do Wykonawcy roszczeń finansowych i prawnych.13. Niewykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi roszczenia o zakup nie zrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości towaru.14. Zamawiający gwarantuje odbiór minimum 50% poszczególnych artykułów.15. Wszelkie artykuły żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane przez Wykonawcę powinny spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla artykułów żywnościowych oraz spełniać wymogi dotyczące żywienia szkół i przedszkoli zgodnych z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej (sanepidu). 16. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. ofert obejmujących artykuły odpowiadające właściwościom artykułów wyszczególnionych w formularzu cenowym. Za produkty równoważne uważa się produkty o parametrach nie gorszych niż parametry produktów wskazanych przez Zamawiającego w formularzu cenowym.17. Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności niż wskazane w formularzach cenowych z tolerancją do 5%.18. Termin płatności wynosi do 30 dni licząc od dnia dostarczenia faktury.III. Szczegółowy zakres zamówienia obejmują formularze cenowe będące załącznikami do niniejszej SWZ.IV. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu i materiałów.V. Wszystkie czynności należy prowadzić i wykonywać w oparciu o aktualne normy i przepisy.

Część 4: I. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie gmina Słomniki w I półroczu roku szkolnego 2024/2025 z podziałem na zadania:Zadanie nr 4 – Ryby, przetwory rybne, jaja, różne produkty spożywcze i cytrusy II. Zakres przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań obejmuje sukcesywną dostawę artykułów spożywczych:1. Przez dostawę Zamawiający rozumie cykliczne dostawy towaru na podstawie zamówienia dostosowanego do jego potrzeb, składanych przez upoważnioną osobę Zamawiającego.2. Transport artykułów winien być wykonywany środkami transportu spełniającymi wymagania sanitarne (w tym dotyczące czynności związanych z załadunkiem i rozładunkiem).3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy.4. Na każdym opakowaniu umieszczony będzie m.in. zapis wagi netto oraz data przydatności spożycia.5. Jeżeli towar dostarczony przez Wykonawcę będzie miał wady (złą jakość), albo nie odpowiadał pod względem ilościowym, Zamawiający poinformuje o ewentualnych wadach lub brakach ilościowych, w terminie natychmiastowym w dniu otrzymania towaru.6. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy w przypadku braków ilościowych. Wówczas uznaje się, iż Wykonawca nie dotrzymał terminu dostawy.7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących warunków higieniczno –sanitarnych przy produkcji, przechowywaniu i dostawie towaru, który jest przedmiotem zamówienia – za co ponosi pełną odpowiedzialność.8. Zamawiający odmówi przyjęcia towaru od Wykonawcy nie odpowiadającego wymogom jakościowym lub ilościowym. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek wymienić towar na pełnowartościowy lub uzupełnić braki w ciągu 6 godzin.9. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczanego towaru i oświadcza, że dostarczone artykuły spożywcze są w pierwszym gatunku z określonym terminem ważności oraz cechami podanymi w formularzu cenowym.10. Dostawy towaru powinny odbywać się w dni robocze w godzinach 8:00-14:00.11. Data dostawy oraz ilości będą podawane Wykonawcy każdorazowo w formie zamówienia pisemnego lub telefonicznego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.12. W trakcie realizacji umowy Zamawiający może dokonywać przesunięć ilościowych asortymentu według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu co nie skutkuje w stosunku do Wykonawcy roszczeń finansowych i prawnych.13. Niewykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi roszczenia o zakup nie zrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości towaru.14. Zamawiający gwarantuje odbiór minimum 50% poszczególnych artykułów.15. Wszelkie artykuły żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane przez Wykonawcę powinny spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla artykułów żywnościowych oraz spełniać wymogi dotyczące żywienia szkół i przedszkoli zgodnych z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej (sanepidu). 16. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. ofert obejmujących artykuły odpowiadające właściwościom artykułów wyszczególnionych w formularzu cenowym. Za produkty równoważne uważa się produkty o parametrach nie gorszych niż parametry produktów wskazanych przez Zamawiającego w formularzu cenowym.17. Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności niż wskazane w formularzach cenowych z tolerancją do 5%.18. Termin płatności wynosi do 30 dni licząc od dnia dostarczenia faktury.III. Szczegółowy zakres zamówienia obejmują formularze cenowe będące załącznikami do niniejszej SWZ.IV. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu i materiałów.V. Wszystkie czynności należy prowadzić i wykonywać w oparciu o aktualne normy i przepisy.

Część 5: I. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie gmina Słomniki w I półroczu roku szkolnego 2024/2025 z podziałem na zadania:Zadanie nr 5 – Pieczywo, produkty piekarskieII. Zakres przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań obejmuje sukcesywną dostawę artykułów spożywczych:1. Przez dostawę Zamawiający rozumie cykliczne dostawy towaru na podstawie zamówienia dostosowanego do jego potrzeb, składanych przez upoważnioną osobę Zamawiającego.2. Transport artykułów winien być wykonywany środkami transportu spełniającymi wymagania sanitarne (w tym dotyczące czynności związanych z załadunkiem i rozładunkiem).3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy.4. Na każdym opakowaniu umieszczony będzie m.in. zapis wagi netto oraz data przydatności spożycia.5. Jeżeli towar dostarczony przez Wykonawcę będzie miał wady (złą jakość), albo nie odpowiadał pod względem ilościowym, Zamawiający poinformuje o ewentualnych wadach lub brakach ilościowych, w terminie natychmiastowym w dniu otrzymania towaru.6. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy w przypadku braków ilościowych. Wówczas uznaje się, iż Wykonawca nie dotrzymał terminu dostawy.7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących warunków higieniczno –sanitarnych przy produkcji, przechowywaniu i dostawie towaru, który jest przedmiotem zamówienia – za co ponosi pełną odpowiedzialność.8. Zamawiający odmówi przyjęcia towaru od Wykonawcy nie odpowiadającego wymogom jakościowym lub ilościowym. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek wymienić towar na pełnowartościowy lub uzupełnić braki w ciągu 6 godzin.9. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczanego towaru i oświadcza, że dostarczone artykuły spożywcze są w pierwszym gatunku z określonym terminem ważności oraz cechami podanymi w formularzu cenowym.10. Dostawy towaru powinny odbywać się w dni robocze w godzinach 8:00-14:00.11. Data dostawy oraz ilości będą podawane Wykonawcy każdorazowo w formie zamówienia pisemnego lub telefonicznego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.12. W trakcie realizacji umowy Zamawiający może dokonywać przesunięć ilościowych asortymentu według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu co nie skutkuje w stosunku do Wykonawcy roszczeń finansowych i prawnych.13. Niewykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi roszczenia o zakup nie zrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości towaru.14. Zamawiający gwarantuje odbiór minimum 50% poszczególnych artykułów.15. Wszelkie artykuły żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane przez Wykonawcę powinny spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla artykułów żywnościowych oraz spełniać wymogi dotyczące żywienia szkół i przedszkoli zgodnych z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej (sanepidu). 16. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. ofert obejmujących artykuły odpowiadające właściwościom artykułów wyszczególnionych w formularzu cenowym. Za produkty równoważne uważa się produkty o parametrach nie gorszych niż parametry produktów wskazanych przez Zamawiającego w formularzu cenowym.17. Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności niż wskazane w formularzach cenowych z tolerancją do 5%.18. Termin płatności wynosi do 30 dni licząc od dnia dostarczenia faktury.III. Szczegółowy zakres zamówienia obejmują formularze cenowe będące załącznikami do niniejszej SWZ.IV. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu i materiałów.V. Wszystkie czynności należy prowadzić i wykonywać w oparciu o aktualne normy i przepisy.

ZSS-26-2/24
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 3142500, 3221000, 3222000, 3222200, 15100000, 15112000, 15131130, 15220000, 15331100, 15500000, 15800000, 15810000, 15896000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10677571 2024-07-18
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa nabiału Część 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ i umowy – Formularz asortymentowo-cenowy. Część 2: Szczegółowy opis przedmi...
10680559 2024-07-19
godz. 08:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mkołaja Kopernik w Ropczycach w 2024 r.- II etap Część 1: Sukcesywna dostawa artykuł...
10682900 2024-07-19
godz. 12:00
Łódzkie Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Szczercowie od 02.09.2024 r. do 31.12.2024 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artyk...
10681709 2024-07-22
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa artykułów spożywczych i jaj kurzych dla potrzeb kuchni szpitalnej - z podziałem na zadania - powtórka Część 1: PRODUKTY j.m. "Ilośćmiesięcznie"2 3 4Budyń śmietankowy 64...
10684610 2024-07-23
godz. 09:00
Podkarpackie CUW.2610.20.2024 „Dostawa artykułów żywnościowych w roku szkolnym 2024/2025” z podziałem na części dla Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Ropience”. PRZEDMIOT POS...
10654810 2024-07-29
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Internatu Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. J. Korczaka, ul. Kryńskiego 12 w Łukowie w roku szkolnym...
10665273 2024-08-01
godz. 11:00
Śląskie Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żywcu – etap I Część 1: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Żywcu w...
10678521 2024-08-08
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa żywności do SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ODRZYKONIU
10670179 2024-08-09
godz. 10:30
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 ŚMIETANKA UHT10% BEZ ZAGĘSTNIKÓW, 10L Firma SEKO S.A. poszukuje dostawcy/producenta ŚMIETANKA UHT10% BEZ ZAGĘSTNIKÓW, pakowanej w pojemniki 10L . Wymagana sp...
10686831 2024-08-14
godz. 12:00
Lubuskie Zapytanie ofertowe - produkty mleczarskie