Zlecenie 7282508 - Sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw płynnych na terenie...

   
Analizuj Zamówienie 7282508 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-15
przedmiot zlecenia
Sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw płynnych na terenie miasta Lublin do samochodów służbowych użytkowanych przez Powiato
wą Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Lublinie.
Przedmiot dostawy powinien odpowiadać normom jakościowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz.U. z 2015 r. poz.1680).
3. Zamówienie obejmuje dostawę poniżej wymienionych paliw płynnych:
a) benzyna bezołowiowa PB - 95 - 2 000 litrów
b) olej napędowy ON - 3 000 litrów
3. Wskazane ilości paliw płynnych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert są wielkościami szacunkowymi, przyj ętymi dla celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do zmiany ilościowej przedmiotu zamówienia w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
4. Tankowanie paliw płynnych do samochodów służbowych, odbywać się będzie sukcesywnie, w dni robocze, a także w sobotę w godzinach pracy stacji paliw.
5. Wymagana jest bezgotówkowa dostawa przedmiotu zamówienia przy pomocy kart wystawionych na wskazane pojazdy PSSE w Lublinie. Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN.
6. Karty paliwowe nowe wydawane będą Zamawiającemu bezpłatnie, w razie ich utraty Wykonawca bezpłatnie wyda karty dodatkowe lub zamienne. Wykonawca ma zapewnić blokadę karty po zgłoszeniu jej utraty w sieci punktów sprzedaży, telefonicznie, faksem, bądź poprzez indywidualnie dedykowaną stronę internetową dostępną 24 h
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje na terenie miasta Lublina, minimum 2 stacjami paliw.
8. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
branża Surowce, paliwa, oleje
podbranża surowce napędowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się