Przetarg 9921277 - Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie...

   
Analizuj Zamówienie 9921277 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-06
przedmiot ogłoszenia
Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Brzozie

Część 1: Część nr 1: Budowa toru rowerowego typy pumpt
rack ze strefą skateparku i trasą typu singletrack wraz z infrastrukturą towarzyszącą Część nr 1 realizowana będzie w formule „ Zaprojektuj i Wybuduj”. Przedmiotowe zamówienie w szczególności obejmuje:- Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków, uzgodnień oraz wsparcie Zamawiającego w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych;- Wykonanie zespołu dwóch rekreacyjnych torów rowerowych typu ‘pumptrack’ ze strefą ‘skateparku’ oraz trasą rowerową typu ‘singletrack’;- Wykonanie oświetlenia stref ‘pumptrack’ oraz ‘skatepark’ wraz z placem odpoczynku;- Plantowanie terenu i założenie trawnika;- Wykonanie utwardzonego dojścia oraz placu odpoczynku wyposażonego w ławki, stojaki rowerowe, kosze, regulamin.Inwestycja będzie realizowana na działkach będących własnością Gminy Brzozie o nr ewid. 357/15, 357/16, 357/17 i 357/18 obr. 2.0001 BRZOZIE.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym Załącznik do SWZ nr 11 do SWZ.

Część 2: ) Część nr 2: Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w zespole wodno-parkowym w BrzoziuBudowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w zespole wodno-parkowym w Brzoziu na terenie dz. nr 362/3, 362/2, 362/5, 363/36 w m. Brzozie, gm. Brzozie. Obecnie na terenie inwestycji znajduje się ścieżka gruntowa utwardzona, altana drewniana oraz pomost drewniany. Projektuje się renowację ścieżki poprzez utwardzenie jej kostką brukową, wymianę altany, dodanie skałek wspinaczkowych i torów przeszkód dla dzieci, tablic edukacyjnych, elementów małej architektury oraz wymianę istniejących opraw świetlnych.Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu: Powierzchnia łączna działek nr 362/3, 362/2, 362/5, 363/36 5,2632 ha (52.632 m2) Projektowana powierzchnia zabudowy nie dotyczy Powierzchnia projektowanych tarasów nie dotyczy Powierzchnia projektowanych terenów utwardzonych: - ciągi piesze 757,95m2 - nawierzchnia ze żwiru 374,02m2Istniejąca wiata i scena rekreacyjna 119,70m2 Istniejący chodnik przy drodze publicznej 85,40m2 Istniejąca droga gminna 322,00m2Istniejący zjazd 54,00m2 Bilans terenu dz. nr 363/36 (w realizacji, projekt w/g odrębnego opracowania): Projektowany budynek na dz. nr 363/36 711,89m2 Projektowane ciągi pieszo-jezdne 678,13m2 Projektowane ciągi piesze 117,42m2Projektowane miejsca postojowe 223,50m2Projektowany taras i schody 104,91m2Projektowana zieleń (powierzchnia biologicznie czynna) 4.583,05m2Powierzchnia terenów biologicznie czynnych 44.700,03 m2Powierzchnia ulegająca przekształceniu: 1131,97m2Wyposażenie ścieżki edukacyjno- przyrodniczej:1) Skałka wspinaczkowa nr 1 – 1 szt. Skałka wspinaczkowa wykonana z elementów epoksydowych o strukturze antypoślizgowej, instalowana na nawierzchni bezpiecznej. 2) Zestaw wspinaczkowy – 1 szt. Zestaw wspinaczkowy, składający się z elementów: - skałka wspinaczkowa – 1 szt., - podest ze zjeżdżalnią – 1 szt., - podest z zestawem liniowym i rurą strażacką – 1 szt., - most liniowy – 1 szt. 3) Skałka wspinaczkowa nr 2 – 1 szt. Skałka wspinaczkowa wykonana z elementów epoksydowych o strukturze antypoślizgowej, instalowana na nawierzchni bezpiecznej. 4) Zestaw zabawowy – tor przeszkód – 1 szt.Zestaw z przeszkodami, składający się z elementów:- urządzenia do wspinaczki z siatkami linowymi – 2 szt.,- słupki do przeskakiwania – 7 szt.,- równoważnia – 1 szt.Elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu. Konstrukcja wykonana ze drewna, stali, lin zbrojonych, polietylenu HDPE i gumy. Konstrukcja, uchwyty i inne elementy wykonane ze stali - zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe. Liny do wspinaczki polipropylenowe o podwyższonej odporności, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników. Zestaw instalowany na nawierzchni bezpiecznej.5) Zestaw zabawowy – słupki – 3 szt. Zestaw ze słupkami drewnianymi, składający się z elementów:- słupki o zróżnicowanej wysokości – 5 szt.Elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu. Zestaw instalowany na nawierzchni bezpiecznej.6) Most ruchomy – 1 szt. Elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu. Konstrukcja, uchwyty i inne elementy wykonane ze stali - zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe. Zestaw instalowany na nawierzchni bezpiecznej.Elementy małej architektury:1) Altanka rekreacyjna z ławką – 1 szt.Altana rekreacyjna sześciokątna o średnicy 4 m. Konstrukcja z drewna poddanego procesowi impregnacji w celu długotrwałej ochrony przed działaniem warunków atmosferycznych. Dach pokryty gontem bitumicznym w kolorze grafitowym, odpornym na wpływ czynników atmosferycznych.2) Ławka z oparciem na podstawie metalowej – 11 szt.Ławka montowana na stałe. Konstrukcja ławki wykonana z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze czarnym lub ciemnym grafitowym. Siedzisko i oparcie z desek z drewna malowanego specjalnymi środkami impregnacyjnymi, minimalizującymi powstawanie pęknięć wzdłużnych w drewnie. Elementy drewniane w kolorze tikowym, w całości szlifowane. Wszystkie spawy i łączenia gładkie i odpowiednio wyprofilowane.3) Kosz na śmieci drewniany – 6 szt.Konstrukcja kosza wykonana z stelaża stalowego ocynkowanego i malowanego proszkowo kolorze czarnym lub ciemnym grafitowym.Wkład wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo. Obudowa z desek z drewna malowanego specjalnymi środkami impregnacyjnymi, minimalizującymi powstawanie pęknięć wzdłużnych w drewnie. Elementy drewniane w kolorze tikowym, w całości szlifowane.Wszystkie spawy i łączenia gładkie i odpowiednio wyprofilowane.4) Tablica z regulaminem – 2 szt. Metalowa tablica z regulaminem w kolorze szarym. Konstrukcja tablicy z rur stalowych galwanizowanych.6) Tablice edukacyjne: - treść dot. ryb – 4 szt. - treść dot. ptactwa i roślinności – 4 szt.Tablica edukacyjna na stelażu dębowym z dwuspadowym daszkiem. Treść grafiki, do uzgodnienia z Inwestorem. 7) Tablice interaktywne – 2 szt. (o treści dot. ryb oraz ptactwa i roślinności), wykonane jako zestaw obracanych klepek z tworzywa sztucznego. Konstrukcja z drewna poddanego procesowi impregnacji w celu długotrwałej ochrony przed działaniem warunków atmosferycznych, osadzona na stalowych, ocynkowanych kotwach.8) Fotościanka w stelażu – 1 szt.Fotościanka na stelażu dębowym z dwuspadowym daszkiem. Treść grafiki, do uzgodnienia z Inwestorem. Konstrukcja z drewna poddanego procesowi impregnacji w celu długotrwałej ochrony przed działaniem warunków atmosferycznych, osadzona na stalowych, ocynkowanych kotwach.9) Budki lęgowe:- Budka lęgowa typ 'A' - 12szt., - Budka lęgowa typ 'A1' – 3 szt., - Budka lęgowa typ 'B' – 4 szt.,- Budka półotwarta typ 'P' – 3 szt.,- Budka dla pełzacza - 3 szt. Budki z drewna nieimpregnowanego, z desek gr. min. 25mm. Wykonanie budek, jakość i ich wymiary powinny być zgodne ze standardami ogólnie przyjętymi dla poszczególnych typów. Wybór dostawcy budek należy skonsultować z gminą. Rozmieszczenie budek w obrębie ścieżki na etapie realizacji inwestycji po konsultacjach z pracownikiem gminy.Oświetlenie:Projekt obejmuje wymianę 14 szt. istniejących opraw oświetleniowych na oprawy i wkłady typu LED. Oprawa montowana bezpośrednio na słupie o średnicy fi 60 mm.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik do SWZ nr 12 do SWZ

ZP.271.10.2023
branża Drogownictwo, Projektowanie, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt terenu zielonego, place zabaw
kody CPV 45000000, 45100000, 45110000, 45111000, 45112000, 45112723, 45113000, 45200000, 45212140, 45233000, 45233250, 71000000, 71221000, 71300000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , projekt terenu zielonego , place zabaw

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10674538 2024-08-01
godz. 10:00
Podlaskie Poprawa jakości infrastruktury drogowej drogi powiatowej przebiegającej przez Powiat Moniecki i Powiat Augustowski - przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 12 20 B Dolistowo Stare - J...
10672440 2024-08-01
godz. 10:00
Łódzkie BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ,,ŚNIEŻKA" W ZELOWIE - ETAP I Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie obiektu ,,Śnieżka” wraz z zagospodarowaniem teren...
9540358 2024-08-01
godz. 10:00
Pomorskie Zamówienie zostało podzielone na trzy etapy:Etap I – Rozbudowa drogi nr 1405G (ul. Wejherowska) wraz z budową ronda na skrzyżowaniu Wejherowska – Szkolna – Kartuska w Szemudzie.Eta...
10595305 2024-08-05
godz. 12:00
Pomorskie Remont chodnika przy ul. Łąkowej 41, 55 i 57.
10670092 2024-08-08
godz. 10:00
Mazowieckie Budowa Zielonego Parkingu nad Jeziorem Zegrzyńskim w Nieporęcie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa parkingu z kostki betonowej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Niepor...
10673415 2024-08-08
godz. 10:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Budowa infrastruktury na terenach inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Głogów” realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie rea...
10680645 2024-08-12
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest modernizacja placu przy ulicy Wolności w Węgorzewie, która obejmuje wymianę 3600 m2 starej nawierzchni na nową utwardzoną nawierzchnię brukową, wymianę ...
10668359 2024-08-12
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Modernizacja sieci dróg w powiecie stargardzkim Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji sieci dróg powiatowych powiatu stargardzkiego tj.:a) Modernizacja drogi powiatowej 17...
10674727 2024-08-29
godz. 12:00
Lubuskie Budowa dróg gminnych ulicy: Wiśniowej, Czereśniowej wraz z budową części kanalizacji sanitarnej i wodnej w ul. Brzoskwiniowej i dz.149/1 na terenie Małomic” Na działkach o numerac...
10632438 2024-09-10
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Portowej we Fromborku. Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącego placu zabaw w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „M...