Przetarg 9921277 - Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie...

   
Analizuj Zamówienie 9921277 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-06
przedmiot ogłoszenia
Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Brzozie

Część 1: Część nr 1: Budowa toru rowerowego typy pumpt
rack ze strefą skateparku i trasą typu singletrack wraz z infrastrukturą towarzyszącą Część nr 1 realizowana będzie w formule „ Zaprojektuj i Wybuduj”. Przedmiotowe zamówienie w szczególności obejmuje:- Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków, uzgodnień oraz wsparcie Zamawiającego w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych;- Wykonanie zespołu dwóch rekreacyjnych torów rowerowych typu ‘pumptrack’ ze strefą ‘skateparku’ oraz trasą rowerową typu ‘singletrack’;- Wykonanie oświetlenia stref ‘pumptrack’ oraz ‘skatepark’ wraz z placem odpoczynku;- Plantowanie terenu i założenie trawnika;- Wykonanie utwardzonego dojścia oraz placu odpoczynku wyposażonego w ławki, stojaki rowerowe, kosze, regulamin.Inwestycja będzie realizowana na działkach będących własnością Gminy Brzozie o nr ewid. 357/15, 357/16, 357/17 i 357/18 obr. 2.0001 BRZOZIE.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym Załącznik do SWZ nr 11 do SWZ.

Część 2: ) Część nr 2: Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w zespole wodno-parkowym w BrzoziuBudowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w zespole wodno-parkowym w Brzoziu na terenie dz. nr 362/3, 362/2, 362/5, 363/36 w m. Brzozie, gm. Brzozie. Obecnie na terenie inwestycji znajduje się ścieżka gruntowa utwardzona, altana drewniana oraz pomost drewniany. Projektuje się renowację ścieżki poprzez utwardzenie jej kostką brukową, wymianę altany, dodanie skałek wspinaczkowych i torów przeszkód dla dzieci, tablic edukacyjnych, elementów małej architektury oraz wymianę istniejących opraw świetlnych.Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu: Powierzchnia łączna działek nr 362/3, 362/2, 362/5, 363/36 5,2632 ha (52.632 m2) Projektowana powierzchnia zabudowy nie dotyczy Powierzchnia projektowanych tarasów nie dotyczy Powierzchnia projektowanych terenów utwardzonych: - ciągi piesze 757,95m2 - nawierzchnia ze żwiru 374,02m2Istniejąca wiata i scena rekreacyjna 119,70m2 Istniejący chodnik przy drodze publicznej 85,40m2 Istniejąca droga gminna 322,00m2Istniejący zjazd 54,00m2 Bilans terenu dz. nr 363/36 (w realizacji, projekt w/g odrębnego opracowania): Projektowany budynek na dz. nr 363/36 711,89m2 Projektowane ciągi pieszo-jezdne 678,13m2 Projektowane ciągi piesze 117,42m2Projektowane miejsca postojowe 223,50m2Projektowany taras i schody 104,91m2Projektowana zieleń (powierzchnia biologicznie czynna) 4.583,05m2Powierzchnia terenów biologicznie czynnych 44.700,03 m2Powierzchnia ulegająca przekształceniu: 1131,97m2Wyposażenie ścieżki edukacyjno- przyrodniczej:1) Skałka wspinaczkowa nr 1 – 1 szt. Skałka wspinaczkowa wykonana z elementów epoksydowych o strukturze antypoślizgowej, instalowana na nawierzchni bezpiecznej. 2) Zestaw wspinaczkowy – 1 szt. Zestaw wspinaczkowy, składający się z elementów: - skałka wspinaczkowa – 1 szt., - podest ze zjeżdżalnią – 1 szt., - podest z zestawem liniowym i rurą strażacką – 1 szt., - most liniowy – 1 szt. 3) Skałka wspinaczkowa nr 2 – 1 szt. Skałka wspinaczkowa wykonana z elementów epoksydowych o strukturze antypoślizgowej, instalowana na nawierzchni bezpiecznej. 4) Zestaw zabawowy – tor przeszkód – 1 szt.Zestaw z przeszkodami, składający się z elementów:- urządzenia do wspinaczki z siatkami linowymi – 2 szt.,- słupki do przeskakiwania – 7 szt.,- równoważnia – 1 szt.Elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu. Konstrukcja wykonana ze drewna, stali, lin zbrojonych, polietylenu HDPE i gumy. Konstrukcja, uchwyty i inne elementy wykonane ze stali - zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe. Liny do wspinaczki polipropylenowe o podwyższonej odporności, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników. Zestaw instalowany na nawierzchni bezpiecznej.5) Zestaw zabawowy – słupki – 3 szt. Zestaw ze słupkami drewnianymi, składający się z elementów:- słupki o zróżnicowanej wysokości – 5 szt.Elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu. Zestaw instalowany na nawierzchni bezpiecznej.6) Most ruchomy – 1 szt. Elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu. Konstrukcja, uchwyty i inne elementy wykonane ze stali - zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe. Zestaw instalowany na nawierzchni bezpiecznej.Elementy małej architektury:1) Altanka rekreacyjna z ławką – 1 szt.Altana rekreacyjna sześciokątna o średnicy 4 m. Konstrukcja z drewna poddanego procesowi impregnacji w celu długotrwałej ochrony przed działaniem warunków atmosferycznych. Dach pokryty gontem bitumicznym w kolorze grafitowym, odpornym na wpływ czynników atmosferycznych.2) Ławka z oparciem na podstawie metalowej – 11 szt.Ławka montowana na stałe. Konstrukcja ławki wykonana z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze czarnym lub ciemnym grafitowym. Siedzisko i oparcie z desek z drewna malowanego specjalnymi środkami impregnacyjnymi, minimalizującymi powstawanie pęknięć wzdłużnych w drewnie. Elementy drewniane w kolorze tikowym, w całości szlifowane. Wszystkie spawy i łączenia gładkie i odpowiednio wyprofilowane.3) Kosz na śmieci drewniany – 6 szt.Konstrukcja kosza wykonana z stelaża stalowego ocynkowanego i malowanego proszkowo kolorze czarnym lub ciemnym grafitowym.Wkład wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo. Obudowa z desek z drewna malowanego specjalnymi środkami impregnacyjnymi, minimalizującymi powstawanie pęknięć wzdłużnych w drewnie. Elementy drewniane w kolorze tikowym, w całości szlifowane.Wszystkie spawy i łączenia gładkie i odpowiednio wyprofilowane.4) Tablica z regulaminem – 2 szt. Metalowa tablica z regulaminem w kolorze szarym. Konstrukcja tablicy z rur stalowych galwanizowanych.6) Tablice edukacyjne: - treść dot. ryb – 4 szt. - treść dot. ptactwa i roślinności – 4 szt.Tablica edukacyjna na stelażu dębowym z dwuspadowym daszkiem. Treść grafiki, do uzgodnienia z Inwestorem. 7) Tablice interaktywne – 2 szt. (o treści dot. ryb oraz ptactwa i roślinności), wykonane jako zestaw obracanych klepek z tworzywa sztucznego. Konstrukcja z drewna poddanego procesowi impregnacji w celu długotrwałej ochrony przed działaniem warunków atmosferycznych, osadzona na stalowych, ocynkowanych kotwach.8) Fotościanka w stelażu – 1 szt.Fotościanka na stelażu dębowym z dwuspadowym daszkiem. Treść grafiki, do uzgodnienia z Inwestorem. Konstrukcja z drewna poddanego procesowi impregnacji w celu długotrwałej ochrony przed działaniem warunków atmosferycznych, osadzona na stalowych, ocynkowanych kotwach.9) Budki lęgowe:- Budka lęgowa typ 'A' - 12szt., - Budka lęgowa typ 'A1' – 3 szt., - Budka lęgowa typ 'B' – 4 szt.,- Budka półotwarta typ 'P' – 3 szt.,- Budka dla pełzacza - 3 szt. Budki z drewna nieimpregnowanego, z desek gr. min. 25mm. Wykonanie budek, jakość i ich wymiary powinny być zgodne ze standardami ogólnie przyjętymi dla poszczególnych typów. Wybór dostawcy budek należy skonsultować z gminą. Rozmieszczenie budek w obrębie ścieżki na etapie realizacji inwestycji po konsultacjach z pracownikiem gminy.Oświetlenie:Projekt obejmuje wymianę 14 szt. istniejących opraw oświetleniowych na oprawy i wkłady typu LED. Oprawa montowana bezpośrednio na słupie o średnicy fi 60 mm.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik do SWZ nr 12 do SWZ

ZP.271.10.2023
branża Drogownictwo, Projektowanie, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt terenu zielonego, place zabaw
kody CPV 45000000, 45100000, 45110000, 45111000, 45112000, 45112723, 45113000, 45200000, 45212140, 45233000, 45233250, 71000000, 71221000, 71300000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , projekt terenu zielonego , place zabaw

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10119706 2023-12-15
godz. 09:30
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE „Poprawa brd na przejściach dla pieszych na drogach krajowych Oddziału w Zielonej Górze z podziałem na 3 części: (Część I: DK29; Część II: DK31; Część III: DK12)’’ Część 1: Przedmiotem zamó...
10065585 2023-12-15
godz. 10:50
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W SZCZECINIE Budowa drogi S10 Szczecin-Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu-początek obwodnicy Piły (z węzłem Koszyce ) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, Odcinek 2: węzeł Stargard Wschód ...
10113907 2023-12-15
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W RADZYNIU PODLASKIM Przebudowa mostu oraz drogi powiatowej 1229L w miejscowości Zbulitów Duży Część 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 1229L w m. Stasinów od km 4+520 do km 5+748 odcinek dł. 1128mb: • wykonanie...
10119700 2023-12-18
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU „Budowa układu komunikacyjnego do centrum bezpieczeństwa powiatu brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94 Kraków – Rzeszów (etap II)” „Budowa układu komunikacyjnego d...
10124511 2023-12-18
godz. 10:00
URZĄD GMINY ZŁOTORYJA Przebudowa i rozbudowa sieci wod – kan w miejscowości Gierałtowiec Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy z rur PE fi 225-40 mm o łącznej długości ok 3,4 km o...
10123750 2023-12-18
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH Przedmiotem zamówienia jest Inwestycja, która obejmuje przeprowadzenie robót drogowych w zakresie przebudowy ulicy Kresowej polegająca na budowie chodnika na działce dr nr 18/24, 1/2, 17/2 d...
10103013 2023-12-19
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU Przebudowa drogi powiatowej nr 1321F odcinek Chełmsko - Twierdzielewo Etap 2 1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1321F odcinek Chełmsko – Twierdzielewo ...
10126034 2023-12-19
godz. 10:00
URZĄD GMINY KONOPNICA Przebudowa drogi gminnej nr 106952 L i 112542 L w miejscowości Radawiec Duży Radawiec Mały 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej na odcinku o...
10118013 2023-12-20
godz. 09:00
URZĄD MIASTA EŁK ROZBUDOWA SIECI DRÓG ROWEROWYCH ORAZ DRÓG DLA PIESZYCH NA TERENIE MIASTA EŁK Część 1: CZĘŚĆ 1 – Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Ełku polegająca na wykonaniu drogi dla pieszych i rowerów,I....
10104830 2024-01-18
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI „Remont drogi powiatowej nr 3463F ul. Staszica w Nowej Soli". Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 3463F ul...