Przetarg 9697941 - SR.272.d.31.2023.RG Dostawa sprzętu oraz wyposażania na...

   
Analizuj Zamówienie 9697941 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-05-24
przedmiot ogłoszenia
SR.272.d.31.2023.RG Dostawa sprzętu oraz wyposażania na potrzeby funkcjonowania przystani przy Starostwie Powiatowym w Nowym Dworz
e Gdańskim”, realizowana w ramach projektu pod nazwą: „Pętla Żuławska"

Część 1: Część nr 1 – dostawa sprzętu i urządzeń elektronicznych.

Część 2: Część nr 2 – dostawa mebli oraz zabudowy meblowej na wymiar.

Część 3: Część nr 3 – dostawa wyposażenia i obiektów małej architektury.

SR.272.d.31.2023.RG

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00234393/01 z dnia: 2023-05-26
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
4) warunek zdolności technicznej i zawodowej:
Dla część nr 1
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum 2 dostawy sprzętu typu: sprzęt komputerowy, sprzęt agd i rtv o wartości każdej dostawy min. 100.000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.
Dla część nr 2
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum 2 dostawy mebli, o wartości każdej dostawy min. 200.000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.
Dla część nr 3
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum 2 dostawy małej architektury typu: kosze na śmieci, ławki, itp., o wartości każdej dostawy min. 50.000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.
Po zmianie:
Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
4) warunek zdolności technicznej i zawodowej:
Dla część nr 1
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum 2 dostawy sprzętu typu: sprzęt komputerowy, sprzęt agd i rtv o wartości każdej dostawy min. 100.000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.
Dla część nr 2
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum 2 dostawy mebli, o wartości każdej dostawy min. 200.000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.
Dla część nr 3
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum 2 dostawy sprzętu/artykułów gospodarstwa domowego lub małej architektury typu: namioty, ławki, itp., o wartości każdej dostawy min. 30.000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00240490/01 z dnia: 2023-05-31
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-06-01 09:00
Po zmianie:
2023-06-06 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-06-01 09:05
Po zmianie:
2023-06-06 09:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-06-30
Po zmianie:
2023-07-05
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Elektronika, RTV, AGD, multimedia, Wyposażenie wnętrz, Tereny zielone
podbranża komputery, serwery, mała architektura, meble i akcesoria, sprzęt gospodarstwa domowego
kody CPV 30213300, 39141000, 39700000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery , mała architektura , meble i akcesoria , sprzęt gospodarstwa domowego

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10624120 2024-06-27
godz. 10:00
Śląskie Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej oraz wyposażenia sal lekcyjnych w sprzęt komputerowy w nowo powstałym skrzydle Szkoły Podstawowej nr 11 im. Władysława Broniewskiego w Tarnow...
10631913 2024-06-28
godz. 09:00
Mazowieckie Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych na potrzeby Ministerstwa Sportu i Turystyki.Część I - dostawa stołu konferencyjnego wraz z krzesłamiSzczegółowy opis p...
10627147 2024-06-28
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup mebli biurowych na wyposażenie hali zdjęciowej na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie Część 1: Część 1 zam...
10583349 2024-06-28
godz. 10:00
Łódzkie Zawarcie umowy ramowej na dostawy sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Łodzi Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie świadczył dostawy sprzętu komputer...
10559255 2024-07-01
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr Z1do SWZ.
10632189 2024-07-05
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa wyposażenia serwerowni dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-77/2024) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia serwerowni dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (serw...
10611420 2024-07-11
godz. 11:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do pracowni nauczania zdalnego w szkołach
10597538 2024-07-15
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.2. Zakup przedmiotu zamówieni...
10616885 2024-07-15
godz. 11:00
Wielkopolskie Zakup komputerów dla sądów apelacji poznańskiej - komputer typ 1 - standardowy 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup komputerów dla sądów apelacji poznańskiej wraz z zapewnieniem us...
10600729 2024-07-16
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łańcucie. Zamówienie podzielone jest na dwie odrębne części zamówie...