Przetarg 9697941 - SR.272.d.31.2023.RG Dostawa sprzętu oraz wyposażania na...

   
Analizuj Zamówienie 9697941 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-05-24
przedmiot ogłoszenia
SR.272.d.31.2023.RG Dostawa sprzętu oraz wyposażania na potrzeby funkcjonowania przystani przy Starostwie Powiatowym w Nowym Dwo
rze Gdańskim”, realizowana w ramach projektu pod nazwą: „Pętla Żuławska

Część 1: Część nr 1 – dostawa sprzętu i urządzeń elektronicznych.

Część 2: Część nr 2 – dostawa mebli oraz zabudowy meblowej na wymiar.

Część 3: Część nr 3 – dostawa wyposażenia i obiektów małej architektury.

SR.272.d.31.2023.RG


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00234393/01 z dnia: 2023-05-26
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
4) warunek zdolności technicznej i zawodowej:
Dla część nr 1
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum 2 dostawy sprzętu typu: sprzęt komputerowy, sprzęt agd i rtv o wartości każdej dostawy min. 100.000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.
Dla część nr 2
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum 2 dostawy mebli, o wartości każdej dostawy min. 200.000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.
Dla część nr 3
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum 2 dostawy małej architektury typu: kosze na śmieci, ławki, itp., o wartości każdej dostawy min. 50.000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.
Po zmianie:
Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
4) warunek zdolności technicznej i zawodowej:
Dla część nr 1
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum 2 dostawy sprzętu typu: sprzęt komputerowy, sprzęt agd i rtv o wartości każdej dostawy min. 100.000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.
Dla część nr 2
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum 2 dostawy mebli, o wartości każdej dostawy min. 200.000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.
Dla część nr 3
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum 2 dostawy sprzętu/artykułów gospodarstwa domowego lub małej architektury typu: namioty, ławki, itp., o wartości każdej dostawy min. 30.000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00240490/01 z dnia: 2023-05-31
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-06-01 09:00
Po zmianie:
2023-06-06 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-06-01 09:05
Po zmianie:
2023-06-06 09:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-06-30
Po zmianie:
2023-07-05
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Elektronika, RTV, AGD, multimedia, Wyposażenie wnętrz, Tereny zielone
podbranża komputery, serwery, mała architektura, meble i akcesoria, sprzęt gospodarstwa domowego
kody CPV 30213300, 39141000, 39700000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery , mała architektura , meble i akcesoria , sprzęt gospodarstwa domowego

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9949837 2023-10-02
godz. 10:00
BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII-SZPITAL MIEJSKI IM. JANA PAWŁA II W BIELSKU-BIAŁEJ Dostawa i montaż serwerów oraz systemu Web Aplication Firewall (dalej WAF) na potrzeby tworzonej platformy regionalnej eCareMed" do Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jan...
9915389 2023-10-02
godz. 10:00
INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W OLSZTYNIE Wyposażenie serwerowni i szaf dystrybucyjnych oraz dostawa urządzeń multimedialnych na potrzeby Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia w Olsztynie Nu...
9959915 2023-10-02
godz. 11:00
URZĄD DZIELNICY URSYNÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli do części A budynku Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego przy ul. Belgradzkiej w Warszawie. Bezpośredni dojazd i dostęp budynku możliwy jest od ...
9915485 2023-10-03
godz. 07:30
2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA JEDNOSTKA WOJSKOWA 4226 Dostawa sprzętu gastronomicznego Numer referencyjny: D/166/2023 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu gastronomicznego, z podziałem na 2 (dwa) części (zadania). 2. Wymogi oraz szcze...
9958520 2023-10-03
godz. 11:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W PASŁĘKU Doposażenie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz w narzędzia TIK. Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: warmińsko-mazurskie, Powiat...
9931568 2023-10-03
godz. 11:00
URZĄD MIASTA ZŁOTÓW „PRZEBUDOWA BOISKA NA STADIONIE MIEJSKIM ORAZ UTWORZENIE POLA NAMIOTOWEGO Z INFRASTRUKTURĄ SANITARNĄ I STANOWISKA DLA KAMPERÓW” Zakres zamówienia obejmuje realizację dwóch zadań: 1) Budowę ...
9918484 2023-10-10
godz. 10:00
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do jednostek...
9949594 2023-10-10
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY SĘPOPOL UTWORZENIE NOWOCZESNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SĘPOPOL /4 postępowanie/ 1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz z rozbudową budynku centrum sportowego na terenie gminy Sę...
9921593 2023-10-12
godz. 11:30
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI W SZCZECINIE Dostawa i montaż mebli do obiektów US Numer referencyjny: A-ZP.381.92.2023.WB Dostawa mebli do: 1) budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zlokalizowanego na teren...
9952936 2023-10-23
godz. 12:00
ZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Dostawa Systemu ochrony i zabezpieczenia danych oraz Systemu digitalizacji i druku materiałów Numer referencyjny: ZPWP.272.1.2023 CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Dostawa Systemu ochrony i zabezpieczenia...