Przetarg 8628836 - Sprzedaż i dostarczenie 6 komputerów przenośnych...

   
Analizuj Zamówienie 8628836 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-12-28
przedmiot ogłoszenia
Sprzedaż i dostarczenie 6 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem na potrzeby Europejskiego Centrum Edukacji
Geologicznej w Chęcinach w ramach projektu DARIAH-PL Numer referencyjny: ZP/13/12/2021
1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie 6 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem na potrzeby Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SWZ – „Specyfikacja Techniczna”.
3.Urządzenia dostarczane będą bez plombowanych obudów z oznakowanymi podzespołami głównymi z możliwością instalacji rozszerzeń bez utraty gwarancji.
4.Wszystkie elementy komputerów przenośnych muszą być fabrycznie nowe.
5.Cały sprzęt musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie NIEzbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń.
6.Wszystkie elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą stanowić integralną część urządzeń. Zamawiający NIE dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych, za wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje.
1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie 6 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem na potrzeby Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach w ramach projektu: "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SWZ – „Specyfikacja Techniczna”. 3.Urządzenia dostarczane będą bez plombowanych obudów z oznakowanymi podzespołami głównymi z możliwością instalacji rozszerzeń bez utraty gwarancji. 4.Wszystkie elementy komputerów przenośnych muszą być fabrycznie nowe (nie używane). 5.Cały sprzęt musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń. 6.Wszystkie elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą stanowić integralną część urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych, za wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje. 7.Sprzęt ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego i uruchomiony w miejscu wskazanym przez użytkownika. 8.W przypadkach, w których Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w SWZ przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, wykonawcy zobowiązani są do oferowania urządzeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. 9.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 10.Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 021-052059 z dnia 2022-01-31:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamiast:
1. Zgodnie ze wzorem umowy dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego –
https://dzp.uw.edu.pl/podstaw
ą rozliczeń finansowych między Wykonawcą a Zamawiającym będzie faktura VAT.
2. Należność Wykonawcy będzie regulowana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru (bez zastrzeżeń) dostarczonych, uruchomionych urządzeń, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego.
3. Zamawiający zrealizuje fakturę w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
4. Za dzień zapłaty ceny lub jej części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.
5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego NIE może przenieść wierzytelności na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.
6. Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT, po przedstawieniu odpowiednich potwierdzeń zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.
Powinno być:
1. Zgodnie ze wzorem umowy dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego –
https://dzp.uw.edu.pl/podstaw
ą rozliczeń finansowych między Wykonawcą a Zamawiającym będzie faktura VAT/rachunek.
2. Należność Wykonawcy będzie regulowana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru (bez zastrzeżeń) dostarczonych, uruchomionych urządzeń, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego.
3. Zamawiający zrealizuje fakturę/rachunek w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
4. Za dzień zapłaty ceny lub jej części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.
5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego NIE może przenieść wierzytelności na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.
6. Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT, po przedstawieniu odpowiednich potwierdzeń zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (jeżeli dotyczy).
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 02/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/02/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 11/02/2022
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 032-081916 z dnia 2022-02-15:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 11/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 22/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/02/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 22/02/2022
Czas lokalny: 11:00
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery, oprogramowanie komputerowe
kody CPV 30213100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery , oprogramowanie komputerowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8906698 2022-05-25
godz. 10:00
URZĄD GMINY ŁUBOWO Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w celu cyfryzacji Urzędu Gminy Łubowo i jednostek podległych Gminie Łubowo na który składają się m.in. laptopy, ...
8890457 2022-05-25
godz. 10:00
URZĄD GMINY BUKOWSKO Dostawa wyposażenia w ramach konkursów : „ Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” oraz „Cyfrowa Gmina” Dostawa wyposażenia w ramach konkursów :„ Gr...
8908265 2022-05-25
godz. 11:00
URZĄD GMINY MOGILNO Dostawa laptopów w ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” oraz dostawa komputerów i zapewnienie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa...
8907438 2022-05-31
godz. 10:00
GMINA KAMIENNIK „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawę 32 szt. laptopów fabrycznie nowych do siedziby Urzędu Gminy w Kamienniku...
8878631 2022-06-01
godz. 23:59
NU-MED GRUPA S.A. Rozbudowa systemu informatycznego Centrum Radioterapii i Usprawnienia Nu-Med Grupa S.A. w Elblągu w oparciu o e-usługi Usługa dotycząca rozbudowy oprogramowania i licencji dla systemów medy...
8909937 2022-06-06
godz. 09:00
GMINA SCZYTNIKI Zakup i dostawa 5 komputerów stacjonarnych, 32 laptopów oraz 37 oprogramowań Microsoft Office w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrow...
8867913 2022-06-06
godz. 23:59
ORTO-MED SPECJALISTYCZNE ZAOPATRZENIE MEDYCZNE Dostawa zrobotyzowanej celi do frezowania pozytywów protez KOMPLETNA LINIA DIAGNOSTYCZNO-PROJEKTOWO-USŁUGOWA: Głowica frezująca z prędkością min. 24 000 obrotów Powierzchnia pracy (pole rob...
8893184 2022-06-07
godz. 09:40
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej Numer referencyjny: ZK-DZP.262.45.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, wg Załącznika Nr 2 (Spe...
8895820 2022-06-08
godz. 15:00
OPERATOR ARP SP. Z O.O. Zakup i wdrożenie programu do zarządzania Nieruchomościami
8903005 2022-06-14
godz. 10:00
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Sprzedaż z dostawą sprzętu komputerowego dla jednostek UAM (przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części) Numer referencyjny: ZP/1432/D/22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu k...