Przetarg 7386206 - sprzątanie szpitala Numer referencyjny: A.ZP-271-4b/20 1....

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7386206 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-13
przedmiot ogłoszenia
sprzątanie szpitala
Numer referencyjny: A.ZP-271-4b/20

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń
szpitalnych, budynku przyszpitalnego (część administracyjna) o pow. ok. 5600 m² (z czego 307 m² stanowi pomieszczenie wentylatorni na IV piętrze, 30 m² wentylatornia na strychu, ok. 350 m² pomieszczenia techniczne w piwnicach, powierzchnia klatek schodowych ok. 530 m²) przy ul. Gładkie 1 w Zakopanem oraz usługi w zakresie gospodarowania bielizną szpitalną, odzieżą pracowniczą, odpadami i związane z depozytem ubraniowym pacjentów. Wykonawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków dezynfekcyjnych i środków czystości i higieny, dopuszczonych do stosowania w obszarze medycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi w szpitalu. Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzątania pomieszczeń bloku operacyjnego, zakładu patomorfologii, sterylizatorni, bufetu oraz dostaw środka do dezynfekcji rąk i mydła „medycznego” stosowanych w dyżurkach i gabinetach zabiegowych. Zastrzega się, że w środowisku szpitala mogą pojawić się zagrożenia związane z prątkiem gruźlicy, Clostridium difficile oraz patogenami alarmowymi. Wykaz pomieszczeń do utrzymania czystości zawiera załącznik nr 4 do siwz. 2. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania procedur obowiązujących w szpitalu w tym: Instrukcji utrzymania czystości i dezynfekcji powierzchni szpitalnych (zał nr 1 do siwz), instrukcji postępowania z odpadami (zostanie w dniu zawarcia umowy), instrukcji postępowania z bielizną szpitalną (Załącznik nr 2 do siwz), oraz regulaminu przechowywania rzeczy osobistych pacjenta w magazynie depozytu-szatni (załącznik nr 3 do siwz) 3. Wymagania szczegółowe dla usługi sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych i budynku przyszpitalnego 3.1. W celu należytego wykonania przedmiotowej usługi Wykonawca powinien zagwarantować odpowiednią ilość osób, z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem uwzględniającymi specyfikę pracy w jednostkach służby zdrowia (m. in. reżimy i procedury szpitalne, narażenie na czynniki chemiczne biologiczne), z tym, że nie mniej niż 6 osób w ciągu dnia od poniedziałku do piątku (tj. min. 4 osoby w godzinach od 7:00 do 19:00 na oddziałach, 1 osoba będąca koordynatorem pracy ekipy sprzątającej obecna na terenie placówki zamawiającego od godz. 7:00 do 15:00), w sobotę i niedzielę (święta) wymagane osoby pracujące w oddziałach i zajmujące się transportem wewnętrznym, oraz w każdy dzień tygodnia 1 osobę w godzinach 19.00-7.00 - zabezpieczającą wszystkie prace interwencyjne w całym budynku szpitala. Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim wykonywaniu prac porządkowo-sprzątających, objętych zamówieniem, w szczególności na oddziałach szpitala, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1040). Wykonawca będzie zobowiązany do comiesięcznego raportowania stanu zatrudnienia, o którym mowa powyżej, w formie umożliwiającej Zamawiającemu stwierdzenie spełnienia przez cały okres realizacji umowy przez Wykonawcę warunku zatrudnienia, z zastrzeżeniem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Czynności raportowania wykonywane będą w formie pisemnej, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca lub na każde żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych. Wykonawca zobowiązany jest również udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. W przypadku niezrealizowania wskazanego stanu zatrudnienia osób wykonujących czynności sprzątania codziennego, zamawiający wezwie Wykonawcę do realizacji umowy zgodnie z jej treścią, w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy. 3.2. Osoba koordynująca pracę ekipy sprzątającej Wykonawcy organizuje i nadzoruje prace podległego personelu zgodnie z bieżącą sytuacją w poszczególnych jednostkach organizacyjnych szpitala oraz zgodnie z ustalonymi harmonogramami prac codziennych i okresowych. W razie potrzeby i w sytuacjach awaryjnych dostępna jest pod telefonem w godzinach popołudniowych oraz w niedziele i święta. Osoba ta posiadającą minimum wykształcenie średnie, wiedzę specjalistyczną w zakresie higieny szpitalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad utrzymania czystości w zakładach opieki zdrowotnej i zasad dezynfekcji). Sposób komunikacji Zamawiającego z osobą nadzorująca musi być jasno określony. 3.3. Za ustalenie harmonogramu prac w danej komórce organizacyjnej szpitala odpowiadają Pielęgniarki Oddziałowe/ Kierownicy Pracowni i innych komórek organizacyjnych szpitala / inni pracownicy odpowiedzialni za organizacje pracy w danej pracowni/gabinecie/ komórce oraz za nadzór nad usługą z czego sporządzane będą comiesięczne protokoły odbioru usługi. Osoby te są odpowiedzialne za zakwestionowanie jakości usługi także sporządzając odpowiedni protokół (wzory protokołów stanowią załącznik nr 8 i 9 do projektu umowy) 3.4. Wykonawca powinien przydzielić pracowników do poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala i rotacje pracowników pomiędzy poszczególnymi komórkami muszą być ograniczone do minimum. Wyjścia z oddziałów powinny być zgłaszane Pielęgniarce Oddziałowej lub w razie jej nieobecności innej dyżurnej. 3.5. Wykonawca powinien wyznaczyć ponadto osobę/ osoby odpowiedzialną/e za magazyn bielizny czystej i brudnej oraz Magazyn depozytu-szatni, która/e będzie/ą je prowadzić m. in. zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi, zasadami regulaminu i procedur. 3.6. Pracownicy Wykonawcy powinni być przeszkoleni z zakresu utrzymania higieny szpitalnej. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania min. raz na pół roku szkoleń w powyższym zakresie, a w szczególności obejmującym: zasady przygotowywania roboczych roztworów środków dezynfekcyjnych i myjących, mycie i dezynfekcję różnych powierzchni, higienę rąk, postępowanie z bielizną szpitalną i odpadami. Szkolenia powinny być przeprowadzane przez osoby wykwalifikowane w zakresie zasad prawidłowego sprzątania w placówkach medycznych. Wykonawca zobowiązany jest do informowania o powyższych szkoleniach Zamawiającego, z uwagi na wymaganą obecność na tych szkoleniach Pielęgniarki Epidemiologicznej szpitala. 3.7. W razie nagłej nieobecności jakiegokolwiek pracownika Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się ustalić zastępstwo nie później niż do dwóch godzin od planowego rozpoczęcia pracy przez tą osobę. W razie planowanej nieobecności pracownika Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia zastępstwa oraz powiadomienia i przedstawienia osoby zastępującej Pielęgniarce Oddziałowej/ Kierownikowi Pracowni i innych komórek organizacyjnych szpitala / innym pracownikom odpowiedzialnym za organizacje pracy nie później niż na dwa dni przed początkiem planowanej nieobecności. Niewykonanie powyższych obowiązków będzie stanowiło podstawę do naliczenia kar umownych. 3.8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia jednakowego stroju dla całego personelu (minimum dwa komplety dla każdego pracownika), zawierającego w szczególności logo Wykonawcy. Dla osób pracujących w oddziałach szpitalnych i pracowniach w tzw. „strefie białej” powinien to być dwu częściowego strój bluza z krótkim rękawem i spodnie, powinien to być strój „jednodyżurowy” tzn. po każdym dyżurze oddawany do prania. Każdy pracownik musi zostać wyposażony w imienny identyfikator. 3.9. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania procedur higieny rąk i ich przygotowania do pracy: krótkie paznokcie, niepomalowane, palce i nadgarstki bez biżuterii i zegarków itp. 3.10. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania przy wykonywaniu usługi utrzymania czystości odpowiedniej technologii i profesjonalnych maszyn. 3.11. Wykonawca w celu należytego wykonania usługi powinien dysponować profesjonalnym sprzętem w odpowiednich ilościach niezbędnych do utrzymania czystości, prawidłowej dezynfekcji powierzchni oraz prawidłowego transportu bielizny/ odpadów/ badań do laboratorium. Wykonawca zobowiązany jest wydzielić sprzęt do mycia i dezynfekcji oraz przyporządkować go na poszczególne oddziały i inne komórki organizacyjne szpitala odpowiednio oznaczając. Transport bielizny i odpadów winien odbywać się w szczelnie zamkniętych wózkach odpowiednio opisanych. 3.12. Wykonawca zorganizuje transport (odpady, bielizna czysta i brudna, materiały eksploatacyjne) z osobnym personelem, wykluczający wychodzenie z oddziałów pracowników w czasie pracy. 3.13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji bieżącej realizacji usługi. Dokumentacja winna zawierać w szczególności określenie działania danej grupy roboczej, wykaz osobowy grupy, wykaz stosowanych urządzeń i środków chemicznych z uwzględnieniem ich stężenia roboczego, częstotliwość wykonywanych prac oraz potwierdzenie ich wykonania przez wskazanego przedstawiciela Zamawiającego. 3.14. Pomieszczenia, w których praca odbywa się w ciągu dnia, np. pokoje badań, gabinety itp., mają być sprzątane jednorazowo, po zakończonym dniu pracy, z zachowaniem wszystkich wymagań dotyczących poszczególnych stref szpitala, natomiast przydzielony pracownik ma obowiązek sprawdzić czy w ciągu dnia należy usunąć odpady z gabinetu, zdezynfekować powierzchnię zanieczyszczoną organicznie, wykonać prace doraźne na zlecenie osób pracujących w gabinetach (tzw. „w razie potrzeby”). 3.15. W okresie nasilonego zabrudzenia, tj., zimą czy w czasie deszczu, osoba wyznaczona przez Wykonawcę jest zobowiązana do kontroli czystości w wejściu głównym i bocznych do szpitala i budynku administracyjno-hotelowego (dodatkowe mycie zabrudzonych powierzchni). 3.16. Zamawiający wymaga, aby w pomieszczeniach, w których znajdują się stanowiska do mycia i/lub dezynfekcji rąk oraz w sanitariatach użytkowanych przez personel i sanitariatach ogólnie dostępnych, zlokalizowanych na terenie szpitala (w tym wszystkie sale chorych) stale znajdowały się takie środki jak: • mydło hypoalergiczne do mycia rąk, • środek do dezynfekcji rąk, • ręczniki papierowe typu ZZ o dobrej jakości zapewniającej prawidłową higienę rąk (chłonne, preferowany kolor biały, nie mogą się sypać i pozostawać na rękach) do podajników znajdujących się we wszystkich salach chorych i toaletach na 3 oddziałach, • wkłady do podajników typu Tork Reflex o następujących parametrach: czyściwo perforowane w roli centralnego dozowania, do lekkich zabrudzeń; posiadające wyjmowaną gilzę Smart Core; chłonne, wytrzymałe, 1 -warstwowe w kolorze białym ( nasycenie bieli 78%), wykonane z mix-u makulaturowo-celulozowego o wymiarach odcinka 19,8 x 35 cm ( - 2 mm); długość rolki 299,95 m, ilość odcinków 857 szt., gramatura 24,5 g/m2; czyściwo dozowane przez dozownik po jednym odcinku; pakowane po 6 rolek; wymagana karta techniczna wydana przez producenta potwierdzająca parametry papieru lub zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają charakterystyce technicznej produktu. Podajniki znajdują się w zabiegówkach, salach wzmożonego nadzoru, dyżurkach, poradniach- gabinety i toalety, pracowniach oraz biurach). • papier toaletowy (preferowany biały, gofrowany), - z tym, że Zamawiający zastrzega, że mydło przeznaczone do mycia rąk w dyżurkach, gabinetach zabiegowych i salach wzmożonego nadzoru oraz środki do dezynfekcji rąk kupuje we własnym zakresie. Za dystrybucję środka do dezynfekcji rąk jak również za dostarczenie mydła „medycznego” do dyżurek, gabinetów zabiegowych oraz salach wzmożonego nadzoru odpowiadają Pielęgniarki Oddziałowe/Kierownicy pracowni. Natomiast Wykonawca zobowiązany jest dbać o stan ilości tych środków w podajnikach, oraz o czystość i dezynfekcję samych podajników. 3.17. Ręczniki i papier toaletowy ma być dostosowany do podajników znajdujących się u Zamawiającego, w tym 79 szt. podajników typu Tork Reflex. 3.18. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad segregacji odpadów obowiązujących w szpitalu oraz do usuwania odpadów z wszystkich komórek organizacyjnych szpitala, ważenia i wydawania ich odpowiednim odbiorcom. Do Wykonawcy należy także odbiór odpadów z pracowni histopatologicznej, Bloku Operacyjnego i Sterylizatorni, po wcześniejszym ustaleniu harmonogramu odbioru odpadów z kierującymi pracą poszczególnych komórek organizacyjnych. 3.19. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do uzupełniania wg potrzeb worków foliowych na odpady medyczne, komunalne i bieliznę brudną oraz do postępowania z odpadami medycznymi i innymi zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami oraz procedurą. Worki czerwone i żółte winny być wykonane z foli nie zawierającej polichlorku winylu oraz posiadać dopuszczenie ich do spalenia.(stosowny atest do wglądu w czasie trwania umowy). Grubość worków foliowych zbiorczych na odpady medyczne i bieliznę brudną nie mniejsza niż: 50 – 80 mikronów, grubość pozostałych worków foliowych na odpady medyczne nie mniejsza niż: 20 - 40 mikronów. 3.20. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia magazynu czystej i brudnej bielizny, transportu tej bielizny oraz przyjmowania z pralni i wydawania do pralni, prowadzenia ewidencji bielizny (dotyczy to także odzieży pracowniczej) 3.21. Wykonawca zobowiązany jest także do: • Nakładania powłok polimerowych na podłogi min 1x na kwartał (wszędzie tam, gdzie jest możliwość nałożenia tych powłok) • Ekstrakcyjne pranie żaluzji, rolet, vertikoli 1x na pół roku, • Zdejmowanie firan i zasłon min. 1xna pół roku i oddawanie do pralni, z którą ma podpisaną umowe szpital, po wypraniu zakładanie ich na okna • Mycie i dezynfekcja lamp bakteriobójczych wraz z dezynfekcją promienników, nie rzadziej niż 2x w tygodniu • Mycie balkonów 1 x w miesiącu (za wyjątkiem miesięcy zimowych) i w razie potrzeby (może być potrzeba dezynfekcji, ze względu na odchody ptaków) • Gruntowna dezynfekcja sal po wypisie pacjentów izolowanych - wskazana przez pielęgniarkę oddziałową lub epidemiologiczną 3.22. Wykonawca zobowiązuje się do mycia oświetlenia sufitowego. Rozmontowanie i zamontowanie osłon lamp wykona Zamawiający. 3.23. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do procedur i instrukcji szpitalnych. 3.24. W godzinach 22.00 – 6.00 na oddziale, gdzie przebywają chorzy, można wykonywać prace, które nie zakłócają ciszy nocnej. 3.25. Sprzątanie nie może zakłócać normalnej pracy w Szpitalu. 3.26. Zalecone sprzątanie mopami i ściereczkami jednego kontaktu. Pranie mopów i ściereczek powinno odbywać się poza terenem Szpitala - brak miejsca na suszenie. W razie zagrożenia epidemiologicznego Pielęgniarka Epidemiologiczna może zalecić sprzątanie pomieszczeń mopami i ściereczkami jednorazowego użycia bez możliwości dezynfekcji i prania (traktowanych po użyciu jako odpad medyczny). 3.27. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia i stosowania, zgodnie z obowiązującymi zasadami, dostosowane do zagrożenia epidemiologicznego środki ochrony osobistej (rozdział czynności brudnych i czystych): rękawiczki gospodarcze, rękawiczki niesterylne, fartuchy foliowe do sporządzania preparatów dezynfekcyjnych, okulary ochronne, fartuchy flizelinowe jednorazowe. W przypadku zagrożenia epidemicznego maski na twarz (w tym maski z filtrem HEPA), kombinezony ochronne, itp. Preparat dezynfekcyjny do rąk ma stanowić wyposażenie wózka serwisowego (zakup przez Wykonawcę). 3.28. Do Wykonawcy należy wymiana i zakup szczotek klozetowych w trakcie trwania umowy. 3.29. Wykonawca zainstaluje maty wejściowe odpowiednie do pory roku i „nasilenia ruchu” w wejściu głównym, w wejściu dla osób niepełnosprawnych i „dostaw różnych”oraz w wejściu do piwnic od strony parkingu – strefa techniczna.Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego postępowania z nimi, tak aby spełniały swoją funkcję, codziennego ich oczyszczania, a także do ich wymiany w zależności od potrzeb i zużycia. 3.30. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać na bieżąco Zamawiającemu naklejki na pojemniki (stelaże) do gromadzenia odpadów o treści: „ODPADY MEDYCZNE”; „ODPADY KOMUNALNE”; „ODPADY Z PAPIERU I TEKTURY”; „ODPADY Z TWORZYW SZTUCZNYCH”; „ODPADY SZKLANE”. Naklejki winny być odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, wilgoci oraz innych substancji. Naklejki nie mogą pozostawiać śladów po ich usunięciu. 3.31. Wykonawca jest zobowiązany także do oznaczania worków z odpadami odpowiednimi kodami i pozostałymi informacjami zgodnie z ustawą o postępowaniu z odpadami medycznymi. 3.32. Zamawiający zastrzega prawo do wglądu ilości zużytych środków dezynfekcyjnych oraz asortymentu do sprzątania. 3.33. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w utrzymaniu czystości takiej ilości mopów, aby jedną nakładką - mopem myć lub dezynfekować jedno pomieszczenie tj. zapewnić zasadę jednego kontaktu mopa z podłożem. 3.34. Wykonawca zobowiązuje się do sprzątania serwerowni (odkurzanie, umycie podłogi) raz w miesiącu w obecności pracownika Zamawiającego. 3.35. Wykonawca zobowiązuje się do sprzątania wentylatorni i innych pomieszczeń technicznych (odkurzanie, umycie podłogi) 2 raz w roku w obecności pracownika Zamawiającego. 3.36. Wykonawca zobowiązuje się do sprzątania zestawów komputerowych przeznaczonymi do tego środkami. Klawiatury i sam komputer należy odkurzyć. 3.37. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania innych prac porządkowych zleconych przez Zamawiającego tj. utrzymanie w czystości balkonów, wyjść ewakuacyjnych oraz wycieraczek zewnętrznych - bez dodatkowego wynagrodzenia. 3.38. Wykonawca zobowiązany jest do mycia przeszkleń (z wyłączeniem daszków) powyżej 2 metrów wysokości. 3.39. Wykonawca zorganizuje sprzątanie klatek schodowych i wind w szpitalu osobnym personelem, wykluczającym wychodzenie z oddziałów pracowników w czasie pracy. 3.40. Wykonawca musi zapewnić wszystkie niezbędne środki czystości i dezynfekcji, dopuszczone do stosowania w obszarze medycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami , w szczególności: normy PN-EN 14885 „Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Zastosowanie Norm europejskich dotyczących chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych” oraz wytycznych europejskich w tym zakresie; przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r.. o produktach biobójczych (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz.2231, ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1225), ustawy z dnia z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 186), ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 499) 3.41. Wskazane jest aby Wykonawca zamontował i stosował automatyczny sposób przygotowania roboczych roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych. 3.42. W obecności pacjentów i personelu nie wolno stosować preparatów sklasyfikowanych jako uczulające, szkodliwe i drażniące w następstwie narażenia drogą oddechową. Środki dezynfekcyjne i myjące nie mogą posiadać intensywnego, nieprzyjemnego zapachu, nie mogą wywoływać podrażnień, alergii. W razie zgłoszenia jakichkolwiek reakcji uczuleniowych, należy środek chemiczny wymienić na inny równoważny. 3.43. Zakres usługi obejmować będzie również sprzątanie pomieszczeń w trakcie i po przeprowadzonych remontach i adaptacjach oraz w sytuacjach awaryjnych. Koszt powyższych prac powinien być uwzględniony w cenie oferty. 3.44. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości powierzchni do sprzątania (w tym dezynfekcji) oraz zmiany zakresu i częstotliwości prac w zależności od potrzeb np. w przypadku remontu, czy też spowodowanego inną przyczyną czasowego wyłączenia z eksploatacji danej komórki organizacyjnej lub jej części. 3.45. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń. 3.46. Rodzaje powierzchni objętych zamówieniem: • wykładzina antystatyczna ok. 3100 m² • PCV ok. 880 m² • lastriko ok. 400 m² • płytki ceramiczne ok. 1000 m² • panele podłogowe ok. 70 m² • deska podłogowa ok. 50 m² 4. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
branża Sprzątanie
podbranża sprzątanie pomieszczeń
kody CPV 90910000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się