Przetarg 7455771 - sprawa 51/PM/2020 Przebudowa i remont budynków przy ul....

   
Analizuj Zamówienie 7455771 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-04-29
przedmiot ogłoszenia
sprawa 51/PM/2020 Przebudowa i remont budynków przy ul. Jasnej 21, Jasnej 24, Jasnej 26 i Jasnej 28 w Bydgoszczy wraz z ich kompl
eksową termomodernizacją, w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne
Numer referencyjny: sprawa 51/PM/2020

Przebudowa i remont budynków przy ul. Jasnej 21, Jasnej 24, Jasnej 26 i Jasnej 28 w Bydgoszczy wraz z ich kompleksową termomodernizacją, w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa i remont budynków przy ul. Jasnej 21, Jasnej 24, Jasnej 26 i Jasnej 28 w Bydgoszczy wraz z ich kompleksową termomodernizacją, w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne
1) Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i remoncie budynku wraz z przebudową lokali mieszkalnych, budowie zewnętrznych instalacji i zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia w rzucie piwnicy na pomieszczenie węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy (dz. nr ewid. 75/2 obręb 79) zgodnie z załączonymi przedmiarami robót (załącznik nr 5.3.1.), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz w oparciu o projekt budowlany opracowany w 2016 r. przez pracownię projektową ARCHIPRO zatwierdzony decyzją pozwolenia nr 1155/2016 z dnia 18.11.2016 WAB.II.6740.1064.2016.AEW/MCh. UWAGA: przedmiary robót mają dla Wykonawcy wyłącznie pomocniczy charakter i nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za uważne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie własnych przedmiarów sporządzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej oraz wizji lokalnej. przed przystąpieniem do robót malarskich Wykonawca musi dokonać, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków i inspektorem nadzoru, prób kolorystyki elewacji oraz uzyskać akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków 2) Wykonanie robót budowlanych wprowadzających rozwiązania ułatwiające korzystanie z budynku przez osoby niepełnosprawne zgodnie z załączonym projektem budowlanym zamiennym opracowanym w 2018r., przedmiarami robót (załącznik nr 5.3.3.), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót opracowanymi przez pracownię projektową ARCHIPRO . UWAGA: Załączone przedmiary robót określają ustalony przez Zamawiającego rodzaj robót do wykonania a wielkości w nich zawarte, określone na podstawie projektu, mają jedynie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za uważne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie własnych przedmiarów sporządzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej oraz wizji lokalnej. W celu przygotowania oferty cenowej projekt budowlany opracowany w 2016 r. oraz projekt budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. należy rozpatrywać łącznie. Zatem zakres robót w zakresie branży instalacje sanitarne obejmuje: budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją c.w.u. budowę węzła ciepłowniczego. przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej wraz z wymianą instalacji, urządzeń i przyborów sanitarnych we wszystkich lokalach. 3) Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatki schodowej zgodnie z załączonym przedmiarem robót (załącznik nr 5.3.2.), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 4) Wykonanie przyrodniczych działań kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaż budek lęgowych) zgodnie z decyzją RDOŚ WOP.6401.1.306.2019.RS z dnia 09.09.2019r. i opinią ornitologiczną i chiropterologiczną autorstwa mgr Rafała Kaźmierskiego z dnia 19.08.2019r. UWAGA: Przed przystąpieniem do robót Wykonawca, na koszt własny, musi zlecić uprawnionemu ornitologowi aktualną kontrolę zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezależnie od wyników kontroli realizacja robót powinna odbywać się pod nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagają udokumentowania w formie pisemnej. 5) Uzyskanie, w ramach wynagrodzenia umownego, w imieniu Zamawiającego i dostarczenie Zamawiającemu decyzji pozwolenia na użytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 6) Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu „Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych robotach.

Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa i remont budynków przy ul. Jasnej 21, Jasnej 24, Jasnej 26 i Jasnej 28 w Bydgoszczy wraz z ich kompleksową termomodernizacją, w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne
1) Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i remoncie budynku wraz z przebudową lokali mieszkalnych i zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia w rzucie parteru na pomieszczenie węzła ciepłowniczego oraz zmianie mieszkania zlokalizowanego na poddaszu budynku głównego na komórki gospodarcze w budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy (dz. nr ewid. 60/6 obręb 79) zgodnie z załączonymi przedmiarami robót (załącznik nr 6.3.1.), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz w oparciu o projekt budowlany opracowany w 2016r. przez pracownię projektową ARCHIPRO zatwierdzony decyzją pozwolenia nr 1152/2016 z dnia 18.11.2016 WAB.II.6740.1063.2016.AEW. UWAGA: przedmiary robót mają dla Wykonawcy wyłącznie pomocniczy charakter i nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za uważne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie własnych przedmiarów sporządzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej oraz wizji lokalnej. przed przystąpieniem do robót malarskich Wykonawca musi dokonać, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków i inspektorem nadzoru, prób kolorystyki elewacji oraz uzyskać akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków 2) Wykonanie robót budowlanych wprowadzających rozwiązania ułatwiające korzystanie z budynku przez osoby niepełnosprawne zgodnie z załączonym z projektem budowlanym zamiennym opracowanym w 2018r., przedmiarami robót (załącznik nr 6.3.3.), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót opracowanymi przez pracownię projektową ARCHIPRO . UWAGA: Załączone przedmiary robót określają ustalony przez Zamawiającego rodzaj robót do wykonania a wielkości w nich zawarte, określone na podstawie projektu, mają jedynie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za uważne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie własnych przedmiarów sporządzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej oraz wizji lokalnej. W celu przygotowania oferty cenowej projekt budowlany opracowany w 2016r. oraz projekt budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. należy rozpatrywać łącznie. Zatem zakres robót w zakresie branży instalacje sanitarne obejmuje : budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją c.w.u. budowę węzła ciepłowniczego. przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej wraz z wymianą instalacji, urządzeń i przyborów sanitarnych we wszystkich lokalach. 3) Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatki schodowej zgodnie z załączonym przedmiarem robót (załącznik nr 6.3.2.), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 4) Wykonanie przyrodniczych działań kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaż budek lęgowych) zgodnie z decyzją RDOŚ WOP.6401.1.305.2019.RS z dnia 09.09.2019r. i opinią ornitologiczną i chiropterologiczną autorstwa mgr Rafała Kaźmierskiego z dnia 16.08.2019r. UWAGA: Przed przystąpieniem do robót Wykonawca, na koszt własny, musi zlecić uprawnionemu ornitologowi aktualną kontrolę zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezależnie od wyników kontroli realizacja robót powinna odbywać się pod nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagają udokumentowania w formie pisemnej. 5) Uzyskanie, w ramach wynagrodzenia umownego, w imieniu Zamawiającego i dostarczenie Zamawiającemu decyzji pozwolenia na użytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 6) Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu „Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych robotach.

Część nr: 3 Nazwa: Przebudowa i remont budynków przy ul. Jasnej 21, Jasnej 24, Jasnej 26 i Jasnej 28 w Bydgoszczy wraz z ich kompleksową termomodernizacją, w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne
1) Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji c.o. i c.w., przebudowie instalacji gazowej oraz elektrycznej, likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła, zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie węzła ciepłowniczego, przebudowie lokali mieszkalnych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w ramach termomodernizacji budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy (działka nr ewid. 60/7 w obrębie 79), zgodnie z załączonymi przedmiarami robót (załącznik nr 7.3.1), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz w oparciu o projekt budowlany opracowany w 2016r. przez pracownię projektową IDEA PROJEKT zatwierdzony decyzją pozwolenia nr 938/2016 z dnia 05.10.2016r. WAB.II.6740.1065.2016.AL. UWAGA: przedmiary robót mają dla Wykonawcy wyłącznie pomocniczy charakter i nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za uważne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie własnych przedmiarów sporządzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej oraz wizji lokalnej. przed przystąpieniem do robót malarskich Wykonawca musi dokonać, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków i inspektorem nadzoru, prób kolorystyki elewacji oraz uzyskać akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków 2) Wykonanie robót budowlanych wprowadzających rozwiązania ułatwiające korzystanie z budynku przez osoby niepełnosprawne zgodnie z załączonym projektem budowlanym zamiennym opracowanym w 2018r., przedmiarami robót (załącznik nr 7.3.3.), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót opracowanymi przez pracownię projektową IDEA PROJEKT oraz z załączoną decyzją zamienną z dnia 07.12.2018r. znak WAB.II.1360.2018.ED zmieniającą decyzję Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 05.10.2016 r. nr 938/2016 z dnia WAB.II.6740.1065.2016.AL. UWAGA: Załączone przedmiary robót określają ustalony przez Zamawiającego rodzaj robót do wykonania a wielkości w nich zawarte, określone na podstawie projektu, mają jedynie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za uważne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie własnych przedmiarów sporządzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej oraz wizji lokalnej. W celu przygotowania oferty cenowej projekt budowlany opracowany w 2016r. oraz projekt budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. należy rozpatrywać łącznie. Zatem zakres robót w zakresie branży instalacje sanitarne obejmuje: budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją c.w.u. budowę węzła ciepłowniczego. przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej wraz z wymianą instalacji, urządzeń i przyborów sanitarnych we wszystkich lokalach. 3) Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatki schodowej zgodnie z załączonym przedmiarem robót (załącznik nr 7.3.2), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 4) Wykonanie przyrodniczych działań kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaż budek lęgowych) zgodnie z decyzją RDOŚ WPN.6401.1.113.2016.RS z dnia 5.05.2016 r. i opinią ornitologiczną i chiropterologiczną autorstwa mgr Rafała Kaźmierskiego z kwietnia 2016 roku. UWAGA: Przed przystąpieniem do robót Wykonawca, na koszt własny, musi zlecić uprawnionemu ornitologowi aktualną kontrolę zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezależnie od wyników kontroli realizacja robót powinna odbywać się pod nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagają udokumentowania w formie pisemnej. 5) Uzyskanie, w ramach wynagrodzenia umownego, w imieniu Zamawiającego i dostarczenie Zamawiającemu decyzji pozwolenia na użytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 6) Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu „Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych robotach.

Część nr: 4 Nazwa: Przebudowa i remont budynków przy ul. Jasnej 21, Jasnej 24, Jasnej 26 i Jasnej 28 w Bydgoszczy wraz z ich kompleksową termomodernizacją, w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne
1) Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji c.o. i c.w., przebudowie instalacji gazowej oraz elektrycznej, likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła, zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie węzła ciepłowniczego, przebudowie lokali mieszkalnych, wykonaniu nowych otworów okiennych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w ramach termomodernizacji budynku przy ulicy Jasnej 28 w Bydgoszczy (działka nr ewid. 49/1 w obrębie 79) zgodnie z załączonymi przedmiarami robót (załącznik nr 8.3.1.), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz w oparciu o projekt budowlany opracowany w 2016 r. przez pracownię projektową IDEA PROJEKT zatwierdzony decyzją pozwolenia nr 968/2016 z dnia 11.10.2016 WAB.II.6740.1066.2016.AL. UWAGA: przedmiary robót mają dla Wykonawcy wyłącznie pomocniczy charakter i nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za uważne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie własnych przedmiarów sporządzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej oraz wizji lokalnej. przed przystąpieniem do robót Wykonawca, na koszt własny, musi zlecić uprawnionemu ornitologowi aktualną kontrolę zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezależnie od wyników kontroli realizacja robót powinna odbywać się pod nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagają udokumentowania w formie pisemnej. przed przystąpieniem do robót malarskich Wykonawca musi dokonać, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków i inspektorem nadzoru, prób kolorystyki elewacji oraz uzyskać akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków 2) Wykonanie robót budowlanych wprowadzających rozwiązania ułatwiające korzystanie z budynku przez osoby niepełnosprawne zgodnie z załączonym projektem budowlanym zamiennym opracowanym w 2018r., przedmiarami robót (załącznik nr 8.3.3.), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót opracowanymi przez pracownię projektową IDEA PROJEKT oraz z załączoną decyzją zamienną z dnia 07.12.2018r. znak WAB.II.1363.2018.ED zmieniającą decyzję Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11.10.2016 r. nr 968/2016 z dnia WAB.II.6740.1066.2016.AL. UWAGA: Załączone przedmiary robót określają ustalony przez Zamawiającego rodzaj robót do wykonania a wielkości w nich zawarte, określone na podstawie projektu, mają jedynie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za uważne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie własnych przedmiarów sporządzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej oraz wizji lokalnej. W celu przygotowania oferty cenowej projekt budowlany opracowany w 2016r. oraz projekt budowlany zamienny opracowanym w 2018r. należy rozpatrywać łącznie. Zatem zakres robót w zakresie branży instalacje sanitarne obejmuje: budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją c.w.u. budowę węzła ciepłowniczego. przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej wraz z wymianą instalacji, urządzeń i przyborów sanitarnych we wszystkich lokalach. 3) Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatki schodowej zgodnie z załączonym przedmiarem robót (załącznik nr 8.3.2.), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 4) Uzyskanie, w ramach wynagrodzenia umownego, w imieniu Zamawiającego i dostarczenie Zamawiającemu decyzji pozwolenia na użytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 5) Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu „Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych robotach.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540078887-N-2020 z dnia: 2020-05-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest:
Określenie warunków: 6.2.1. warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał co najmniej: warunek dla zadania nr 1: jedno zamówienie o wartości minimum 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) obejmujące roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie obiektu budowlanego. warunek dla zadania nr 2: jedno zamówienie o wartości minimum 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) obejmujące roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie obiektu budowlanego. warunek dla zadania nr 3: jedno zamówienie o wartości minimum 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) obejmujące roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie obiektu budowlanego. warunek dla zadania nr 4: jedno zamówienie o wartości minimum 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) obejmujące roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie obiektu budowlanego 6.2.2. warunek dotyczący osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia warunek dotyczy wszystkich zadań: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do nadzoru nad wykonaniem zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w następujących specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych U W A G A : osoby wskazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt.6.2.2., powinny posiadać ww. uprawnienia budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. w przypadku wykonawców (osób) zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do ww., zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy Prawo budowlane.
W ogłoszeniu powinno być:
Określenie warunków: 6.2.1. warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał co najmniej:
warunek dla zadania nr 1:
warunek dla zadania nr 1:
jedno zamówienie o wartości minimum 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) obejmujące roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie obiektu budowlanego.
warunek dla zadania nr 2:
jedno zamówienie o wartości minimum 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) obejmujące roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie obiektu budowlanego.
warunek dla zadania nr 3:
jedno zamówienie o wartości minimum 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) obejmujące roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie obiektu budowlanego.
warunek dla zadania nr 4:
jedno zamówienie o wartości minimum 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) obejmujące roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie obiektu budowlanego
6.2.2. warunek dotyczący osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia warunek dotyczy wszystkich zadań: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do nadzoru nad wykonaniem zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w następujących specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych U W A G A : osoby wskazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt.6.2.2., powinny posiadać ww. uprawnienia budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. w przypadku wykonawców (osób) zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do ww., zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy Prawo budowlane.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-20, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-22, godzina: 09:00,
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Elewacje, termomodernizacje
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń, termomodernizacja
kody CPV 45000000, 45111220, 45211341, 45262110, 45262120, 45310000, 45311000, 45320000, 45321000, 45324000, 45330000, 45332400, 45333000, 45410000, 45420000, 45421100, 45421130, 45430000, 45442110, 45442190, 45443000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się