Zlecenie 7610128 - Sporządzenie operatu szacunkowego w celu ustalenia...

   
Zamówienie 7610128
źródło Internet
data publikacji 2020-07-24
przedmiot zlecenia
Sporządzenie operatu szacunkowego w celu ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (s
ieć ciepłownicza) na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 49 (działka nr 272/4 obręb P-19).
2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z:
a. ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 65
z późn. zm.);
b. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2109 z późń. zm.).
3. Wykonawcy jest zobowiązany posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości (kopię należy dołączyć do oferty).
4. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt pozyskać wszelkie niezbędne dokumenty do sporządzenia operatu szacunkowego (Zamawiający udostępni Wykonawcy rysunek techniczny
z zaznaczonym przebiegiem sieci ciepłowniczej i wyliczoną powierzchnią sieci).
5. Wykonawca sporządzi operat szacunkowy w dwóch egzemplarzach w terminie 21 dni liczonych od dnia zawarcia umowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do składania wyjaśnień w formie pisemnej w zakresie zastrzeżeń wnoszonych przez strony postępowania do sporządzonej wyceny w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
7. Po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na życzenie Zmawiającego oceny jego aktualności i umieszczenia stosownej klauzuli, w myśl art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 65 z późn. zm.).
8. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie zgodne ze złożonym formularzem oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
9. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne po sporządzeniu operatu, przelewem z konta Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
10. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i w celu określonym w umowie oraz do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
11. Strony dołożą wszelkich starań, aby wszelkie sporne kwestie rozwiązywać polubownie, a kiedy to okaże się niemożliwe, będą one rozpatrywane przez Sąd powszechny w miejscu Zamawiającego.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się