Przetarg 9441753 - Sortowanie odpadów komunalnych na terenie Regionalnej...

   
Analizuj Zamówienie 9441753 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-01-24
przedmiot ogłoszenia
Sortowanie odpadów komunalnych na terenie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Inowrocławiu pr
zy ul. Bagiennej 77.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sortowania odpadów komunalnych na terenie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) PGKiM w Inowrocławiu Sp. z o.o. przy ul. Bagiennej 77, 88-100 Inowrocław. W razie potrzeby będą to również prace związane z utrzymaniem czystości i porządku zakładu i stanowisk pracy. Wymagana liczba osób świadczących usługi w okresie trwania umowy to 13. Zamawiający dopuszcza pracę osób niepełnosprawnych. W takim przypadku wykonawca przy doborze osób musi wziąć pod uwagę fizyczne przeszkody typu schody, podesty itp. oraz zapewnić sprawność motoryczną oddelegowanych pracowników, umożliwiającą sprawne oddzielanie poszczególnych surowców na rodzaje, typy oraz kolory. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania powierzonych obowiązków z najwyższym profesjonalizmem oraz należytą starannością, mając na względzie optymalne zapewnienie ochrony interesów Zamawiającego. Kwalifikacje zawodowe osób biorących udział w świadczeniu usług, muszą odpowiadać wymogom i standardom jakościowym przyjętym w tego typu pracy. Każda osoba skierowana przez wykonawcę, musi posiadać stosowne badania medyczne i stosowne szkolenia teoretyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający zapewni szkolenie praktycznie pracownikom wykonawcy. Pracownicy wykonawcy będą świadczyli usługi pod kierownictwem organizacyjnym i nadzorem Zamawiającego. Wykonawca, jako pracodawca tych pracowników, zachowuje prawo do sprawowania nad nimi opieki, wspierania ich zarówno w pracy jak i poza nią. W tym celu wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę do nadzoru. Wykonawca przeprowadzi szkolenia wstępne, podstawowe i okresowe pracowników zgodnie z Kodeksem pracy, zaś Służby BHP Zamawiającego przeprowadzą szkolenia stanowiskowe. Wykonawca ubezpieczy wszystkie skierowane osoby. Pracownicy wykonawcy będą świadczyli usługi na rzecz Zamawiającego w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku od 6:00 – 13:00, 14:00 – 21:00. Wykonawca poinformuje skierowane osoby świadczące usługi na rzecz Zamawiającego o wszelkich regulaminach i procedurach obowiązujących w miejscu wykonywania usług stosownie do otrzymanych od Zamawiającego materiałów. Z tytułu realizacji niniejszego zamówienia, wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne za usługę segregacji odpadów stanowiące iloczyn ilości osób i jednostkowej stawki zaoferowanej przez wykonawcę. Na czas urlopu wypoczynkowego przysługującego oddelegowanym do RIPOK pracownikom lub nieświadczenia usługi spowodowanego chorobą lub innymi wypadkami losowymi wykonawca zapewni w to miejsce zastępstwo innych osób. Nie dotrzymanie tego warunku będzie skutkowało naliczeniem kary umownej za każdy dzień nieobecności. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia swych pracowników do RIPOK we własnym zakresie wraz z odzieżą roboczą i ochronną. Wykonawcy zostaną udostępnione pomieszczenia socjalne dla jego pracowników (szatnia, umywalnia, stołówka). Udostępnione pomieszczenia socjalne będą sprzątane przez pracowników wykonawcy. Zapewnienie środków czystości i detergentów leży po stronie wykonawcy.

DMP.1/2023
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9549060 2023-03-29
godz. 11:00
URZĄD GMINY SPYTKOWICE Zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Spytkowice w roku 2023 Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych [kod 20 03 07]. RGK.271.1.20...
9568254 2023-03-30
godz. 12:00
LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SP. Z O.O. umowa ramowa na odbiór złomu
9509061 2023-03-31
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY SWARZĘDZ Usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Swarzędz Numer referencyjny: WRPZP.271-06/2023 Przedmiotem zamówi...
9578060 2023-04-04
godz. 15:00
ORLEN POŁUDNIE S.A. Niniejszym ORLEN Południe S.A. zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym mającym na celu wybór realizatora usługi: Wywóz i utylizacja 1 Mg odpadu typu żużel - kod odpadu 10 01 80. Um...
9575379 2023-04-05
godz. 10:00
ZAKŁAD KOMUNALNY PGM W CHORZOWIE Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogotowia awaryjnego w budynkach będących w zarządzie Z. K. „PGM” oraz udrażnianie kanalizacji, a także wywóz nieczystości płynny...
9576946 2023-04-05
godz. 10:00
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W HUSZLEWIE ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Huszlew” 2.1.1. Przedmiot zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu wszystkich ilo...
9526952 2023-04-06
godz. 11:00
URZĄD MIASTA BIAŁA PISKA Odbiór i transport odpadów komunalnych z NIEruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska Numer referencyjny: Or.ZP.271.5.2023 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Odbió...
9563992 2023-04-07
godz. 15:00
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W WARSZAWIE Świadczenie usługi wywozu nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego z nieruchomości IMGW-PIB w miejscowości Radzyń
9546490 2023-04-17
godz. 09:00
WODOCIĄGI MIASTA KRAKOWA Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych o kodach: 19 08 01 skratki oraz 19 08 02 zawartość piaskowników powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Płasz...
9565820 2023-04-20
godz. 11:00
WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE SP. Z O.O. Przetarg NIEograniczony na usługę odbioru z przetwarzaniem odwodnionych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w ilości 5 000 Mg Numer referencyjny: 01/TN/2023 Przetarg NIEogra...