Przetarg 8981084 - Serwisy i przegląd urządzeń hali PGE Turów Arena w...

   
Analizuj Zamówienie 8981084 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-15
przedmiot ogłoszenia
Serwisy i przegląd urządzeń hali PGE Turów Arena w Zgorzelcu

1. Przedmiotem zmówienia jest bieżąca obsługa techniczna p
olegająca na czynnościach serwisowych i konserwacji oraz przeglądach urządzeń i instalacji zainstalowanych w budynku hali widowiskowo – sportowej PGE Turów Arena zlokalizowanej przy ul. Lubańskiej 9A w Zgorzelcu.2. Zakres czynności obejmuje w szczególności:1) obsługę i konserwację sieci internetowej;2) obsługę i konserwację klimatyzacji;3) obsługę i konserwację agregatu prądotwórczego;4) obsługę i konserwację oraz uzupełnienie oświetlenia hali;5) obsługę i konserwację pomieszczeń akumulatorowni;6) obsługę i konserwację kotłowni;7) obsługę i konserwację stacji TRAFO;8) obsługę i konserwację hydroforni;9) obsługę i konserwację systemu kontroli dostępu KD;10) obsługę i konserwację systemu alarmowego;3. W celu zapewnienia należytego funkcjonowania obiektu Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania systematycznych przeglądów, nie rzadziej niż raz w miesiącu, wszystkich elementów wyposażenia urządzeń i instalacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału, tj.: instalacji teletechnicznych i instalacji technicznych, w skład których wchodzą: instalacje wodno-kanalizacyjne, urządzenia kotłowni, hydrofornia, instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz instalacje elektryczne i elektroenergetyczne oraz urządzeń wymienionych w „Miesięcznym protokole z wykonania bieżącej obsługi technicznej, przeglądów okresowych oraz konserwacji urządzeń i instalacji”, stanowiącym Załącznik Nr 1A do SWZ.4. W ramach wykonywania bieżącej obsługi technicznej polegającej na czynnościach serwisowych i konserwacji oraz przeglądach urządzeń i instalacji do obowiązku Wykonawcy należy:1) W zakresie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej:a) prowadzenie bieżących czynności serwisowych polegających na bieżącej obsłudze i konserwacji instalacji wentylacyjnych poprzez m.in. wymianę zużytych filtrów na nowe w centralach wentylacyjnych,b) prowadzenie bieżących czynności serwisowych polegających na bieżącej obsłudze i konserwacji instalacji klimatyzacyjnej poprzez m.in. wymianę zużytych filtrów na nowe w centralach klimatyzacyjnych, sprawdzenie stanu zabrudzenia wymiennika,c) przeprowadzanie przeglądów okresowych urządzeń (nawilżacze, wentylatory, nagrzewnice, regulatory przepływu) - zgodnie z zaleceniami producentów,d) prowadzenie okresowych czynności serwisowych polegających na: - sprawdzeniu czy układ jest należycie odpowietrzony, - sprawdzeniu czy ciśnienie i temperatura w instalacji sąwłaściwe, - sprawdzeniu czy instalacja jest szczelna,- sprawdzenie stanu przewodów instalacji elektrycznej urządzeń, - oczyszczeniu filtrów i osadników, - dokonaniu rozruchu instalacji oraz przeprowadzenia badań ichparametrów chłodniczych, - sprawdzeniu otwierania się i zamykania wszystkich zaworów.2) W zakresie instalacji wody lodowej, która przystosowana jest do pracy automatycznej - sprawowanie kontroli i regularnej konserwacji instalacji w celu zapewnienia gotowości do pracy poprzez:a) sprawdzenie czy układ jest należycie odpowietrzony,b) sprawdzenie czy ciśnienie/poziom wody w instalacji jest właściwy,c) sprawdzenie czy instalacja jest szczelna,d) oczyszczenie filtrów i osadników,e) dokonanie rozruchu instalacji,f) sprawdzenie czy nie występują w obiekcie pomieszczenia niedostatecznie chłodzone i w razie potrzeby dokonanie regulacji przepływu w instalacji,g) sprawdzenie stanu izolacji cieplnych,h) sprawdzenie otwierania się i zamykania wszystkich zaworów.3) W zakresie instalacji elektrycznych:a) prowadzenie okresowej kontroli poprzez: - sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych elementówinstalacji zasilających i instalacji odbiorczych w budynku hali, - ustalenie rozmiarów zużycia lub uszkodzenia orazorientacyjnego kosztu ich bieżącej naprawy, - określenie kolejności wykonywanych robót, - dokonywanie przeglądu stanu utrzymania instalacji i urządzeńelektroenergetycznych w budynku hali, - badanie elementów i części zakrytych oraz niedostępnych, - przeprowadzanie pomiarów;b) powyższa kontrola musi być wykonywana przez osobę/y posiadającą/e kwalifikacje przy eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych na napięcie do 1 kV.4) W zakresie oświetlenia awaryjnego:a) prowadzenie czynności związanych z obsługą instalacji elektrycznej poprzez: - zgłaszanie zakłóceń i nieprawidłowości w pracy instalacjielektrycznej, - sprawdzanie stanu zewnętrznego aparatury, głównie ichpołączeń oraz osprzętu, - sprawdzanie stanu odbiorników w zakresie prawidłowości ichzasilania oraz czy nie posiadają uszkodzeń mechanicznych), - wymianę i sprawdzenie stanu sprawności źródeł światła, - sprawdzanie stanu opraw oświetlenia awaryjnego, - uruchamianie i zatrzymywanie urządzeń, - nadzór urządzeń w czasie ich pracy, - oględziny i przeglądy urządzeń niewymagających ichdemontażu, - prace porządkowe w pomieszczeniach, - obserwację i sprawdzanie działania urządzeń sterowania i autoregulacji ogrzewania przeciwoblodzeniowego, dachu,rurociągów, - sprawdzanie poziomu hałasu i drgań źródeł światła, - sprawdzanie stanu ubytku źródeł światła, - sprawdzanie realizacji zasad racjonalnego użytkowaniaoświetlenia, - sprawdzanie stanu napisów informacyjnych i ostrzegawczychoraz oznaczeń, - sprawdzanie stanu czystości opraw i źródeł światła;b) wykonywanie badań instalacji poprzez: - oględziny stanu instalacji,- sprawdzenie stanu połączeń śrubowych kluczemdynamometrycznym, - dokonywanie pomiarów rezystancji izolacji, - badanie ciągłości przewodów ochronnych;c) dodatkowe sprawdzenie dla rozdzielnic:- układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, - układów pomiarowo– ruchowych, - układów sterujących, - układów sygnalizacyjnych,d) czynności, o których mowa w niniejszym punkcie muszą być wykonywane przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji.5) W zakresie agregatu prądotwórczego:a) dokonywanie wizualnej inspekcji, sprawdzanie generatora pod kątem czystości i usuwanie wszelkich zabrudzeń,b) dokonywanie wizualnej inspekcji, sprawdzanie regulatora pod kątem czystości i usuwanie wszelkich zabrudzeń, sprawdzanie ustawienia napięcia i częstotliwości jak również ich stabilność,c) dokonywanie wizualnej inspekcji, sprawdzanie czy wszystkie połączenia są pewnie wykonane oraz czy nie ma uszkodzonych przewodów,d) okresowego uruchamiania agregatu aby sprawdzać rzeczywiste parametry całego urządzenia. W przypadku dłuższego (więcej niż 6 miesięcy) zalegania paliwa w zbiornikach agregatu należy je wymienić.6) W zakresie instalacji niskoprądowych (system kontroli dostępu, system alarmowy, sieć internetowa) - dokonywanie okresowej kontroli poprzez:a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych elementów instalacji zasilających i instalacji odbiorczych w budynku,b) ustalenie rozmiarów zużycia lub uszkodzenia oraz orientacyjnego kosztu ich bieżącej naprawy,c) określenie kolejności wykonywanych robót,d) dokonywanie przeglądu stanu utrzymania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych w budynku hali,e) dokonywanie badań elementów i części zakrytych i niedostępnych,f) dokonywanie pomiarów.7) W zakresie urządzeń kotłowni - dokonywanie okresowej kontroli poprzez:a) przeprowadzenie przeglądów okresowych urządzeń,b) ustalenie rozmiarów zużycia lub uszkodzenia oraz orientacyjnego kosztu ich naprawy bieżącej,c) ustalenie rozmiarów zużycia lub uszkodzenia oraz orientacyjnego kosztu ich bieżącej naprawy,d) określenie kolejności wykonywanych robót,e) dokonywanie pomiarów.8) W zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej, hydroforni - dokonywanie okresowej kontroli poprzez:a) okresowe sprawdzenie stanu technicznego instalacji,b) dokonywanie przeglądu stanu utrzymania instalacji,c) określenie kolejności wykonywanych robót,d) dokonywanie badań elementów i części zakrytych i niedostępnych.5. Wszelkie czynności określone w ust. 4 niniejszego paragrafu muszą być udokumentowane przez Wykonawcę w „Miesięcznym protokole z wykonania bieżącej obsługi technicznej, przeglądów okresowych oraz konserwacji urządzeń i instalacji”, stanowiącym Załącznik nr 1A do SWZ.6. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

WZP.271.1.15.2022
branża Ciepłownictwo i gaz, Energoelektryczna, Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja, Ochrona, Wentylacja i klimatyzacja, Wodno - kanalizacyjna, Telekomunikacja, Telefony
podbranża kotłownie, oświetlenie, urządzenia, materiały, obsługa techniczna nieruchomości, instalacje, sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne, instalacje, instalacje wewnętrzne
kody CPV 42500000, 50711000, 50730000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: kotłownie , oświetlenie , urządzenia, materiały , obsługa techniczna nieruchomości , instalacje , sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne , instalacje , instalacje wewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9005113 2022-07-15
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ SP. Z O.O. remont sklepień i ściany tylnej palenisk kotłów
8919890 2022-07-17
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w domu Zlecę wymiane instalacji wodnej w domu jednorodzinnym. Dom znajduje się w Świerklach ok.ul kościelnej.Proszę o wiadomość osoby zaintere...
9018099 2022-07-19
godz. 10:00
WĘGLOKOKS ENERGIA SP. Z O.O. Budowa agregatu prądotwórczego w ZC Czeczott w Woli
9014182 2022-07-19
godz. 10:00
URZĄD GMINY SOLINA Z/S W POLAŃCZYKU Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Berezka". W zakres zamówienia wchodzi m.in.:1) budowę linii k...
9014259 2022-07-20
godz. 10:00
URZĄD GMINY WIERZBINEK Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. -Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; -Prace remontowe wewnętrzne; -Wyposażenie; -Instalacja c.o.; -Instalacja wody; -Instalacja kanalizacji sanitarne...
8665450 2022-07-21
godz. 10:00
ENERGA OPERATOR S.A. dostawa liczników zdalnego odczytu w łącznej liczbie 471 543 szt. (220 623 szt. 1-fazowych oraz 250 920 szt. 3-fazowych) lub w łącznej liczbie 439 914 szt. (120 623 szt. 1-fazowych oraz...
8934708 2022-07-23
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Montaż drzwi łazienkowych + pkt elektryczny Zlecę montaż drzwi łazienkowych oraz wykonanie punktu elektrycznego oświetleniowego
8986224 2022-07-26
godz. 10:00
PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE Budowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WI/7/2022 Przedmiotowe zamówienie obejmuje rozbudow...
9010128 2022-07-28
godz. 12:00
GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH Wstępne konsultacja rynkowe w zakresie: Przeprowadzenie inwentaryzacji budynków Szpitala
8944886 2022-07-28
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** montaż kotła gazowego plus zasobnik wody Zlecę podflaczenie kotla gazowegop kondansacyjnego wraz zasobnikiem woldy stojącym