Zlecenie 8173708 - Rrg.2710.37.2021 „Przebudowa drogi w zakresie budowy...

   
Zamówienie 8173708 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-06-01
przedmiot zlecenia
Rrg.2710.37.2021 „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędziwuje, gm. Zambrów”

PRZED
MIOT POSTĘPOWANIA: 1 Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędziwuje, gm. Zambrów Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy Zambrów. Projekt przewiduje przebudowę drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w m. Sędziwuje oraz Zambrów, w skład którego wchodzą elementy: sieć kablowa, montaż słupów oraz opraw oświetleniowych. Projektuje się linię kablową układaną w wykopie oraz linię napowietrzną zawieszoną na słupach. Zakres robót oraz kolejność realizacji dla całego zamierzenia budowlanego: • wytyczenie geodezyjne w terenie dla infrastruktury elektroenergetycznej • przygotowanie miejsca pracy • przeprowadzenie przewiertów i przycisków dla linii kablowej • wykopanie rowów kablowych dla trasy kabla • budowa stanowisk słupowych • budowa linia kablowych • wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej • ułożenie foli znacznikowej • zasypanie rowów kablowych, zagęszczenie gruntu • rekultywacja terenu i doprowadzenie terenu do stanu sprzed budowy • roboty wykończeniowe • pomiary po montażowe • załączenie napięcia Szczegółowy zakres robót budowlanych i opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót i STWiOR. Dokumentacja technic [...].zip Załącznik nr 1_Ofert [...].pdf Załącznik nr 2_Wykaz [...].pdf Załącznik nr 3_Wzór [...].pdf Zapytanie ofertowe.p [...].pdf 1 szt.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się