Przetarg 9921571 - Rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim...

   
Analizuj Zamówienie 9921571 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-06
przedmiot ogłoszenia
Rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego północnej części miasta
Przedmiot
em zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem NIEzbędnych opinii, uzgodnień, zgłoszeń, zawiadomień i decyzji administracyjnych NIEzbędnych do realizacji robót budowlanych i umożliwiających użytkowanie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego północnej części miasta.” W podziale na 2 zadania częściowe:
Zadanie nr 1–ul. Mironicka:zlokalizowane w północno-zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp., w obrębie ew. 15 - Santocko, 7 - Chróścik,
Zadanie nr 2- Północna Obwodnica Gorzowa Wlkp.:zlokalizowane jest w północnej i północno-zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp., w obrębie ew.15-Santocko, 1 - Chwalęcice.
ul. Mironicka Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zakres podstawowy obejmuje zaprojektowanie,uzyskanie opinii, uzgodnień, zgłoszeń, zawiadomień i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych: - dla nowego odcinka ul. Mironickiej o długości ok. 1,877km od skrzyżowania z ul. Myśliborską do projektowanego ronda w km 1+877. Zakłada się, iż nowy odcinek ul. Mironickiej będzie drogą o 3 (trzech) pasach ruchu o przekroju ulicznym, szerokość jezdni ok. 10,50 m. Ponadto w zakres prac wchodzi zaprojektowanie: ścieżki pieszo-rowerowej odsuniętej od jezdni, kanału technologicznego, oświetlenia drogowego LED, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, zbiorników retencyjnych oraz przebudowa odcinka ul. Dobrej na długości ok. 0,5km; - dla nowego odcinka ul. Mironickiej, ozn. jako „ul. Mironicka obwodowa wschodnia”, o długości ok. 3,135 km. Zakłada się, iż „ul. Mironicka obwodowa wschodnia” będzie drogą o 2 (dwóch) pasach ruchu o przekroju drogowym, szerokość jezdni ok. 7,00 m. Ponadto w zakres prac wchodzi zaprojektowanie: ścieżki pieszo-rowerowej, rowów przydrożnych do odwodnienia drogi, oświetlenia drogowego LED, kanału technologicznego, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, - dla istniejącego odcinka ul. Mironickiej od planowanego skrzyżowania z ruchem okrężnym w km 1+877,00 do granic miasta (odcinek o długości ok. 1,225 km). W zakres prac wchodzi zaprojektowanie rozbudowy drogi o ścieżki pieszo-rowerowej, budowa kanału technologicznego, rowów obustronnych, sieci wodociągowej oraz poszerzenia istniejącej jezdni, - dla nowego odcinka ul. Mironickiej, ozn. jako „ul. Mironicka obwodowa zachodnia”, od planowanego skrzyżowania z ruchem okrężnym w km 1+877,00 (ul. Mironicka – główna) do kładki nad drogą ekspresową S3. Zakłada się, iż „ul. Mironicka obwodowa zachodnia” będzie drogą o 2 (dwóch) pasach ruchu o przekroju drogowym. Ponadto w zakres prac wchodzi zaprojektowanie: ścieżki pieszo-rowerowej, oświetlenia drogowego LED, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej; 2. wykonanie i prawidłowe ukończenie robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej użytkowanie (ostateczne pozwolenie na użytkowanie): - dla nowego odcinka ul. Mironickiej o długości ok. 1,877km od skrzyżowania z ul. Myśliborską do projektowanego ronda w km 1+877, zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w pkt 1) lit. a) tiret pierwszy powyżej, - dla nowego odcinka ul. Mironickiej, ozn. jako „ul. Mironicka obwodowa wschodnia”, o długości ok. 3,135 km, zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w pkt 1) lit. a) tiret drugi powyżej,Zakres opcjonalny obejmuje wykonanie i prawidłowe ukończenie robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej użytkowanie (ostateczne pozwolenie na użytkowanie): a) dla istniejącego odcinka ul. Mironickiej od planowanego skrzyżowania z ruchem okrężnym w km 1+877,00 do granic miasta (odcinek o długości ok. 1,225 km), zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w pkt 1) lit. a) tiret trzeci powyżej, b) dla nowego odcinka ul. Mironickiej, ozn. jako „ul. Mironicka obwodowa zachodnia”, od planowanego skrzyżowania z ruchem okrężnym w km 1+877,00 (ul. Mironicka – główna) do kładki nad drogą ekspresową S3, zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w pkt 1) lit. a) tiret czwarty powyżej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zadania oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale 3 SWZ i załączniku nr 1 do SWZ.
Północna Obwodnica Gorzowa Wlkp. Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest: Zakres podstawowy a) zaprojektowanie, uzyskanie opinii, uzgodnień, zgłoszeń, zawiadomień i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych: - dla budowy Północnej Obwodnicy Gorzowa Wlkp. na odcinku od ronda na wysokości ul. Myśliborskiej do nowoprojektowanego ronda łączącego ul. Żwirową z Północną Obwodnicą Gorzowa Wlkp. Zakłada się, iż Północna Obwodnica Gorzowa Wlkp. na tym odcinku będzie drogą dwujezdniową o długości ok. 2,500 km; o szerokości pasa drogowego min. 35 m, o ilości pasów ruchu 2 x 2. Ponadto w zakres prac wchodzi zaprojektowanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego LED, zatok autobusowych, chodników i ścieżki rowerowej oraz wiaduktu drogowego, - od nowoprojektowanego ronda w ul. Żwirowej do nowoprojektowanego ronda łączącego ul. Kazimierza Wielkiego z Północną Obwodnicą Gorzowa Wlkp. Zakłada się, iż Północna Obwodnica Gorzowa Wlkp. będzie drogą dwujezdniową o długości ok. 1,085 km; o szerokości pasa drogowego min. 35 m, o ilości pasów ruchu 2 x 2. Ponadto w zakres prac wchodzi zaprojektowanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego LED, zatok autobusowych, chodników i ścieżki rowerowej oraz wiaduktu drogowego, - dla budowy łącznicy o długości ok. 0,8 km pomiędzy Północną Obwodnicą Gorzowa Wlkp a ul. Mironicką. Zakłada się, iż łącznica będzie drogą jednojezdniową o szerokości jezdni min. 7 m o 2 pasach ruchu (1 pas ruchu w każdą stronę). Ponadto w zakres prac wchodzi zaprojektowanie: kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego LED, sieci wodociągowej, chodnika i ścieżki rowerowej, - dla budowy drogi publicznej w rejonie cmentarza na działkach 51/28, 51/14, 53/2, 54/2, 55/2, 56/2, 57/2 obręb ewid. Chwalęcice jednostka ewid. Miasto Gorzów Wielkopolski, b) wykonanie i prawidłowe ukończenie robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej użytkowanie (ostateczne pozwolenie na użytkowanie) dla Północnej Obwodnicy Gorzowa Wlkp. na odcinku od ronda na wysokości ul. Myśliborskiej do nowoprojektowanego ronda łączącego ul. Kazimierza Wielkiego z Północną Obwodnicą Gorzowa Wlkp., zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w lit. a) tiret pierwszy, drugi i czwarty powyżej, 2) Zakres opcjonalny obejmuje wykonanie i prawidłowe ukończenie robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej użytkowanie dla budowy łącznicy o długości ok. 0,8 km pomiędzy Północną Obwodnicą Gorzowa Wlkp a ul. Mironicką, zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w pkt 1) lit. a) tiret trzeci powyżej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zadania oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale 3 SWZ i załączniku nr 2 do SWZ.
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 201-631216 z dnia 2023-10-18:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: I
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/10/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/10/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: I
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 27/01/2024
Powinno być:
Data: 14/02/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: I
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/10/2023
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 17/11/2023
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/10/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/11/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 27/01/2024
Powinno być:
Data: 14/02/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/10/2023
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 17/10/2023
Czas lokalny: 10:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 210-664587 z dnia 2023-10-31:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/10/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/01/2024
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 27/01/2024
Powinno być:
Data: 15/05/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/10/2023
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 17/01/2024
Czas lokalny: 10:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2024/S 005-009040 z dnia 2024-01-08:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/10/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/03/2024
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym referent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 27/01/2024
Powinno być:
Data: 17/07/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/10/2023
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 20/03/2024
Czas lokalny: 10:30
branża Drogownictwo, Energoelektryczna, Wodno - kanalizacyjna, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, oświetlenie, projekt wod-kan, sieci zewnętrzne
kody CPV 34922100, 44423400, 45100000, 45111000, 45111200, 45111300, 45112000, 45112710, 45231000, 45231110, 45231400, 45232130, 45232150, 45232440, 45233100, 45233121, 45233140, 45233200, 45233252, 45316000, 71320000, 71332000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , oświetlenie , projekt wod-kan , sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10273359 2024-03-08
godz. 10:00
Lubelskie Utwardzenie dróg w miejscowościach Skowieszynek, Okale, Dąbrówka, Rzeczyca, Cholewianka, Zbędowice, Witoszyn Część 1: „Utwardzenie drogi gminnej w msc. Skowieszynek, dz. nr ewid. ...
10276262 2024-03-08
godz. 10:00
Łódzkie „Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Letnia” „Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Zimowa” „Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Poprzeczna i P...
10278441 2024-03-08
godz. 12:00
Podlaskie Budowa zagospodarowania terenu z budową boisk sportowych.Zamówienie w ramach realizacji zadania powierzonego przez Inwestora – Powiat Sokólski z siedzibą władz w Sokółce, przy ul. M...
10270157 2024-03-08
godz. 18:00
Pomorskie PWK ZU/041/2024/DW Wykonanie remontu rurociągów kolektorowych ścieków 24”-510-OY5 i 8”-510-SO2 na terenie Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.
10278478 2024-03-11
godz. 09:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest ulepszenie nawierzchni jezdni na ulicy Poznańskiej w Gostyniu. 2. W ramach zadania zostaną wykonane następujące roboty: 1) roboty przygotowawcze, 2) robot...
10265741 2024-03-11
godz. 11:00
Wielkopolskie „Remont drogi powiatowej nr 1600P na odcinku Pawłowo Żońskie – Rybowo o długości 990m” 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót pn.: „"Remont drogi powiatowej nr 1600...
10279652 2024-03-11
godz. 11:00
Mazowieckie Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej w miejscowościach Stok Lacki, Pruszyn Pieńki, Pruszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej w miejscowościach...
10271142 2024-03-12
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonywanie okresowych przeglądów oraz czyszczenie separatorów w garażach podziemnych i zewnętrznych budynków w latach 2024,2025 i 2026
10269464 2024-03-25
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: robót budowlanych w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Żuławskiej, Lipce oraz Niegowskiej w Gdańsku wr...
10137226 2024-04-30
godz. 08:00
Dolnośląskie Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Termomodernizacja budynku administracyjnego ZUK przy ul. Świdnickiej 9 w Jaworzynie Śląskiej1. Parametry obi...