Przetarg 9940719 - Rozwój systemu zieleni w Jarocinie - zagospodarowanie...

   
Analizuj Zamówienie 9940719 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-14
przedmiot ogłoszenia
Rozwój systemu zieleni w Jarocinie - zagospodarowanie obszaru skweru przy ul. Św. Ducha w Jarocinie wraz z zielenią przyuliczną


1. Przedmiotem umowy są prace dotyczące realizacji przedsięwzięcia ”Rozwój systemu zieleni w Jarocinie – zagospodarowanie obszaru skweru przy ul. Św. Ducha w Jarocinie wraz z zielenią przyuliczną” polegającego na zagospodarowaniu obszaru skweru przy ul. Św. Ducha w Jarocinie wraz z zielenią przyuliczną.Szczegółowy opis zamówienia przedstawia projekt umowy oraz załączniki. 2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45112000-5 – Roboty w zakresie usuwania gleby45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych45112711-2 – Roboty w zakresie kształtowania parków77310000-6 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne77211500-7 – Usługi pielęgnacji drzew77211600-8 – Usługi sadzenia drzew3. W przypadku, gdy dokumentacja techniczna, STWiOR, przedmiar zawierać będzie nazwę producenta lub firmy, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania innych materiałów równoważnych, jednak o parametrach nie gorszych niż opisane w dokumentacji, STWiOR i przedmiarze. 3.1. Zgodnie z art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SWZ za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane. 3.2. Zgodnie z art. 101 ust. 5 PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 3.3. Ilekroć SWZ wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazane przez Zamawiającego. Ilekroć niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania gwarantujące parametry nie gorsze, niż określono w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Akceptacja materiałów równoważnych ze strony Zamawiającego następować będzie w formie pisemnej na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów (kart katalogowych lub innych dokumentów) potwierdzających ich równoważność. 3.4. UWAGA: W odniesieniu do każdej powołanej w SWZ normy, w tym normy krajowej Zamawiający dopuszcza zastosowanie normy równoważnej. Tym samym każdy zapisany w SWZ zwrot odnoszący się do normy, normatywu, aprobaty, materiału, patentu lub znaku towarowego należy odczytywać z uwagą towarzyszącą „lub równoważny” z uwzględnieniem wskazanych w SWZ wytycznych i wymogów określających parametry równoważności.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części. Biorąc pod uwagę charakter przedmiotu zamówienia stwierdzić należy, że jest on niepodzielny. Podział realizacji zamówienia na części spowodowałby zwiększenie kosztów, trudności realizacyjne oraz ryzyko opóźnienia terminów, jak również miałby charakter sztuczny i niecelowy. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.

WR-RGK.271.1.36.2023
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zagospodarowanie terenu, zieleń, mała architektura
kody CPV 45112000, 45112710, 45112711, 71000000, 77211500, 77211600, 77310000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , zagospodarowanie terenu , zieleń , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10110217 2023-12-08
godz. 11:00
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Usługi utrzymania zieleni, sprzątania na terenach zewnętrznych oraz odśnieżania parkingów i dachów na terenach UMCS w Lublinie Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania oraz kompleksowa...
10008596 2023-12-08
godz. 12:00
ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH URZĘDU MIASTA ŁODZI Rozbudowa al. Śmigłego-Rydza na odcinku od skrzyżowania z ul Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Broniewskiego i ul. Niższej na odcinku od skrzyżowania z ul. Broniewskiego do skrzyżowania z u...
10107985 2023-12-11
godz. 08:00
URZĄD MIASTA NIESZAWA REMONT DRÓG GMINNYCH: UL. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA ORAZ UL. KRZYWDÓW I BIEŃKÓW NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ NIESZAWA ZP.271.22.2023
10108211 2023-12-11
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY GÓRA ,, Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Góra,, Część 1: Cz. 1 Wymiana nawierzchni jezdni i chodnik...
10111367 2023-12-12
godz. 10:00
URZĄD GMINY GARBATKA-LETNISKO 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa dróg gminnych w Garbatce-Letnisko ulice Piłsudskiego, Wodna, Cisowa, Modrzewiowa i Świerkowa ...
10110907 2023-12-12
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI Remont i naprawa nawierzchni dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim w roku 2024 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu i naprawy dróg gminnych, realizowane na drog...
10112371 2023-12-19
godz. 09:00
URZĄD GMINY DOBIEGNIEW Przebudowa drogi gminnej nr 001401F Ostrowiec- Sławica, gm. Dobiegniew – etap I Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Roboty budowlane - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi z...
10078544 2023-12-19
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 0+000 do km 3+472,15 na odcinku Kasiłan- Sielec
9503198 2023-12-20
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 3 – rozbudowa skrzyżowania DW 965 z DP 2006K w m. Proszówki Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-8/23 Przedmiotem zamówienia jest wykon...
10081682 2023-12-28
godz. 11:00
URZĄD MIASTA JAWORZNO Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura drogowa