Przetarg 10262637 - „Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu...

   
Analizuj Zamówienie 10262637 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-14
przedmiot ogłoszenia
„Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego(...)w Kamieńcu Ząbkowickim w podziale na 2 zadania”.Projekt współfinansowan
y ze środków RządowyFunduszPolskiŁad: ProgramInwestycjiStrategicznych.

Część 1: ZADANIE NR 1 ROBOTY BUDOWALNERozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z wyposażeniem, infrastrukturą towarzyszącą.Minimalny wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Część 2: ZADANIE NR 2 USŁUGI Do zadań Wykonawcy należeć będzie kompleksowe wykonywanie usług polegających na zarządzaniu Projektem, nadzór inwestorski nad realizacją robót określonych w Zadaniu nr 1 oraz świadczenie kompleksowych usług doradztwa finansowego w obszarze rozliczania dofinansowania ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

5/BGP-5/PN-R/2024

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00219952/01 z dnia: 2024-02-26
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale 7 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
6.2. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
6.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Określenie warunków:
ZADANIE NR 1
6.2.4.1. Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert:
- co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia o wartości min. 200 000,00 zł brutto, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których ta robota została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone
6.2.4.2. Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie oraz podstawę do dysponowania następującymi osobami:
- Wykonawca dysponował jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada co najmniej 1,5 letnią praktykę zawodową na budowie wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
ZADANIE NR 2
6.2.4.3 Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
prawidłowo wykonał lub wykonuje co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na zarządzaniu projektem w obszarze robót budowlanych związanych z infrastrukturą drogową, dofinansowanym ze środków zewnętrznych oraz świadczeniu usługi rozliczania lub doradztwa finansowego w ramach tego projektu, o wartości całkowitej projektu nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł brutto, przy czym co najmniej 1 (jeden) projekt stanowi projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
oraz
prawidłowo wykonał lub wykonuje co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na nadzorze inwestorskim o wartości usługi nadzoru nie mniejszej niż 30 000 zł brutto
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane.
6.2.4.4.Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie oraz podstawę do dysponowania następującymi osobami:
- 1 (jedną) osobą na stanowisku inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- 1 osobą na stanowisku Kierownika Projektu, tj. osobą posiadająca łącznie:
a. wykształcenie wyższe lub podyplomowe w zakresie zarządzania projektami;
b. doświadczenie w realizacji w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 (trzech) oddzielnych zadań polegających na wykonywaniu czynności w zakresie zarządzania projektem dofinansowanym ze środków zewnętrznych (krajowych lub zagranicznych) o wartości, co najmniej 1 200 000 zł brutto (każde z wymienionych wyżej zadań ma dotyczyć innego projektu),
- 1 osobą na stanowisku Specjalista ds. finansowych, tj. osobą posiadająca łącznie:
a. wykształcenie wyższe;
b. minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w księgowości jednostki samorządu terytorialnego lub wykształcenie wyższe albo podyplomowe w zakresie rachunkowości;
c. doświadczenie w realizacji w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 (dwóch) oddzielnych zadań polegających na wykonywaniu czynności w zakresie rozliczania projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych (krajowych lub zagranicznych) o wartości, co najmniej 1 200 000 zł brutto (każde z wymienionych wyżej zadań ma dotyczyć innego projektu).
- 1 osobą na stanowisku Specjalista ds. monitorowania, tj. osobą posiadająca łącznie:
a. wykształcenie wyższe;
b. doświadczenie w realizacji w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 (dwóch) oddzielnych zadań polegających na wykonywaniu, czynności w zakresie monitorowania dotyczących projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych (krajowych lub zagranicznych) o wartości co najmniej 1 200 000 zł brutto (każde z wymienionych wyżej zadań ma dotyczyć innego projektu).

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Po zmianie:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale 7 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
6.2. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
6.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Określenie warunków:
ZADANIE NR 1
6.2.4.1. Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert:
- co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia o wartości min. 200 000,00 zł brutto, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których ta robota została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone
6.2.4.2. Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie oraz podstawę do dysponowania następującymi osobami:
- Wykonawca dysponował jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada co najmniej 1,5 letnią praktykę zawodową na budowie wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
ZADANIE NR 2
6.2.4.3 Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
prawidłowo wykonał lub wykonuje co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na zarządzaniu projektem w obszarze robót budowlanych związanych z obiektami użyteczności publicznej, dofinansowanym ze środków zewnętrznych oraz świadczeniu usługi rozliczania lub doradztwa finansowego w ramach tego projektu, o wartości całkowitej projektu nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł brutto, przy czym co najmniej 1 (jeden) projekt stanowi projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
oraz
prawidłowo wykonał lub wykonuje co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na nadzorze inwestorskim o wartości usługi nadzoru nie mniejszej niż 30 000 zł brutto
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane.
6.2.4.4.Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie oraz podstawę do dysponowania następującymi osobami:
- 1 (jedną) osobą na stanowisku inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- 1 osobą na stanowisku Kierownika Projektu, tj. osobą posiadająca łącznie:
a. wykształcenie wyższe lub podyplomowe w zakresie zarządzania projektami;
b. doświadczenie w realizacji w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 (trzech) oddzielnych zadań polegających na wykonywaniu czynności w zakresie zarządzania projektem dofinansowanym ze środków zewnętrznych (krajowych lub zagranicznych) o wartości, co najmniej 1 200 000 zł brutto (każde z wymienionych wyżej zadań ma dotyczyć innego projektu),
- 1 osobą na stanowisku Specjalista ds. finansowych, tj. osobą posiadająca łącznie:
a. wykształcenie wyższe;
b. minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w księgowości jednostki samorządu terytorialnego lub wykształcenie wyższe albo podyplomowe w zakresie rachunkowości;
c. doświadczenie w realizacji w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 (dwóch) oddzielnych zadań polegających na wykonywaniu czynności w zakresie rozliczania projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych (krajowych lub zagranicznych) o wartości, co najmniej 1 200 000 zł brutto (każde z wymienionych wyżej zadań ma dotyczyć innego projektu).
- 1 osobą na stanowisku Specjalista ds. monitorowania, tj. osobą posiadająca łącznie:
a. wykształcenie wyższe;
b. doświadczenie w realizacji w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 (dwóch) oddzielnych zadań polegających na wykonywaniu, czynności w zakresie monitorowania dotyczących projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych (krajowych lub zagranicznych) o wartości co najmniej 1 200 000 zł brutto (każde z wymienionych wyżej zadań ma dotyczyć innego projektu).

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-03-04 11:00
Po zmianie:
2024-03-05 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-03-04 11:30
Po zmianie:
2024-03-05 11:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-04-04
Po zmianie:
2024-04-05
branża Dekarstwo, Projektowanie
podbranża pokrycia dachowe, nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 45111200, 45261100, 45262300, 45262310, 45262500, 45421000, 45453000, 71247000, 79412000, 79421100
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: pokrycia dachowe , nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10414577 2024-04-24
godz. 10:00
Lubuskie Termomodernizacja i przebudowa budynku Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na termomoderniza...
10415031 2024-04-25
godz. 10:00
Wielkopolskie Wykonanie robót remontowych dachów-pokrycie połaci dachowych blachodachówką (dotyczy budynku wielorodzinnego nr 18A segment 10÷11 i filii biblioteki publicznej na os. Wojska Polskiego ...
10428845 2024-04-26
godz. 10:00
Podkarpackie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie objętym Projektem dotyczącym scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica realizowanym w ramach PROW n...
10422441 2024-04-26
godz. 13:00
Pomorskie Remont dachu wraz z przemurowaniem kominów Wspólnoty Mieszkaniowej Długa 33.
10430993 2024-04-26
godz. 14:00
Opolskie Malowanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej na budynku magazynowym w miejscowości Kietrz gm. Kietrz farbą dwuskładnikową epoksydową podkładową i poliuretanową nawierzchniową
10345101 2024-04-29
godz. 09:00
Dolnośląskie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowalnych i innych prac oraz czynności w zakresie zadania pn.: Odbudowa zespołu szklarniowego oraz przebudowa placu zabaw w...
10433338 2024-04-29
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kraszewskiego 1. 2. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (...
10137226 2024-04-30
godz. 08:00
Dolnośląskie Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Termomodernizacja budynku administracyjnego ZUK przy ul. Świdnickiej 9 w Jaworzynie Śląskiej1. Parametry obi...
10430061 2024-05-08
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Modernizacja obiektów budowlanych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie Część 1: Część I – Termomodernizacja budynku Przedszkola przy ul. Kościuszki 47 w Nowym Warpnie M...
10429860 2024-05-13
godz. 10:00
Lubelskie Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich oraz remont konstrukcji dachu nawy głównej zabytkowego budynku kościoła parafialnego rzymskokatolickiego pw które uzyskało dofinansow...