Przetarg 7383972 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Polnej o część...

   
Analizuj Zamówienie 7383972 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-12
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Polnej o część dydaktyczną wraz z salą gimnastyczną
Numer referencyjny: ZPI.271.3.2020

I. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Polnej o część dydaktyczną oraz salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym z instalacjami, budowę odcinka sieci gazowej i komunikacji wewnętrznej z miejscem postojowym oraz rozbiórkę budynku gospodarczego i wiaty.
II. Roboty budowlane obejmują w szczególności: roboty rozbiórkowe, rozbudowę szkoły wraz z salą gimnastyczną, wykonanie instalacji wod-kan i p.poż., wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, przebudowę istniejącego przyłącza gazu, przebudowę istniejącej sieci gazowej, wykonanie centralnego ogrzewania, wykonanie wentylacji, wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, ciepła technologicznego.
III. Miejsce realizacji robót budowlanych: budynek szkoły podstawowej w Polnej, działka ewid.403/1, 403/2.
IV. Budynek, w którym wykonywane będą roboty budowlane jest obiektem oświatowym użytkowanym zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób zapewniający niezakłócone użytkowanie obiektu oraz zachowanie bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku i jego pobliżu.
V. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Na dokumentację techniczną składają się:
- Projekt budowlany w branży architektonicznej wraz z załącznikiem nr 1, Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej, Projekt budowlany w branży instalacji sanitarnych, Projekt budowlany w branży instalacji elektrycznych, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary robót. Wskazane roboty budowlane mają być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją techniczną.
VI. Na roboty objęte zamówieniem zamawiający posiada decyzję z dnia 17.02.2020 r. nr 288/2020 Starosty Nowosądeckiego, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę na: rozbudowę Szkoły Podstawowej o część dydaktyczną (sale lekcyjne, bibliotekę) oraz salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym z instalacjami, budowę odcinka sieci gazowej i komunikacji wewnętrznej z miejscem postojowym oraz rozbiórkę budynku gospodarczego i wiaty na działkach nr 403/1, 403/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Polna, gm. Grybów.
VII. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przedmiary robót stanowią jedynie materiał informacyjny co do rodzaju robót objętych niniejszym zamówieniem, zatem wykonawca nie może powoływać się na przedmiary jako podstawę wyceny oferty.
VIII. Podane w dokumentacji technicznej, ewentualne znaki towarowe, patenty, pochodzenie, nazwy własne towarów lub ich producentów, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, maja charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
W przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagane określone przez zamawiającego.
IX. Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia wykonawca udzielił minimum 5 – letniej gwarancji jakości i rękojmi (uwaga: okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert – patrz pkt. 19 SIWZ).
X. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą od ceny brutto podanej w ofercie wykonawcy. Ubezpieczenie (polisa OC) musi być ważne na dzień zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie w/w ubezpieczenia OC. W przypadku, gdy polisa wygasa w trakcie trwania umowy na realizację zamówienia, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia polisy lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą od ceny brutto podanej w ofercie wykonawcy i przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC. Tym samym wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą od ceny brutto podanej w ofercie wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego przedłużenie polisy OC lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia, zamawiający może rozwiązać umowę na realizację zamówienia.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540045580-N-2020 z dnia: 2020-03-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest:
Cena ofertowa brutto: 60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi: 0,00
W ogłoszeniu powinno być:
Cena ofertowa brutto: 60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi: 40,00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540046596-N-2020 z dnia: 2020-03-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9)
W ogłoszeniu jest:
I. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp określa wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności, gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, ze zmianami/:
a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na umowę o pracę osoby wykonujące czynności:
- w zakresie wykonania robót ziemnych i budowlanych,
- w zakresie wykonania robót malarskich i wykończeniowych,
- w zakresie robót instalacyjnych: wod-can, przeciwpożarowej, CO, ciepła technologicznego, wentylacji i elektrycznej, sieci gazowej i instalacji odgromowej,
b) Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy dostarczy zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywały opisane powyżej czynności na podstawie umowy o pracę. Wykaz osób musi zawierać informacje jednoznacznie wskazujące osobę pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego czynności. Zatrudnienie powinno trwać minimalnie przez okres wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa powyżej.
c) Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy o przedłożenie aktualnego wykazu osób wykonujących opisane powyżej czynności na podstawie umowy o pracę, natomiast wykonawca ma obowiązek przedłożyć ten wykaz zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od pisemnego wezwania,
d) w przypadku niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych wskazane powyżej czynności Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00 zł. za każdy dzień niespełnienia tego wymogu,
e) naruszenie obowiązku udokumentowania zatrudnienia osób wykonujących wymienione powyżej czynności, opisanego w lit. b) oraz lit. c) traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych wskazane powyżej czynności, w takiej sytuacji wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu w/w wykazu. Jeżeli zwłoka przekroczy 10 dni zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy wykonawcy i prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2.
f) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przez wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt I.
II. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
III.Zamówienie jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, zatem zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji technicznej) wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
IV. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy, odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zostały określone w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być:
I. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp określa wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności, gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, ze zmianami/:
a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na umowę o pracę osoby wykonujące czynności:
- w zakresie wykonania robót ziemnych i budowlanych,
- w zakresie wykonania robót malarskich i wykończeniowych,
- w zakresie robót instalacyjnych: wod-can, przeciwpożarowej, CO, ciepła technologicznego, wentylacji i elektrycznej, sieci gazowej i instalacji odgromowej,
b) Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy dostarczy zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywały opisane powyżej czynności na podstawie umowy o pracę. Wykaz osób musi zawierać informacje jednoznacznie wskazujące osobę pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego czynności. Zatrudnienie powinno trwać minimalnie przez okres wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa powyżej.
c) Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy o przedłożenie aktualnego wykazu osób wykonujących opisane powyżej czynności na podstawie umowy o pracę, natomiast wykonawca ma obowiązek przedłożyć ten wykaz zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od pisemnego wezwania,
d) w przypadku niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych wskazane powyżej czynności Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00 zł. za każdy dzień niespełnienia tego wymogu,
e) naruszenie obowiązku udokumentowania zatrudnienia osób wykonujących wymienione powyżej czynności, opisanego w lit. b) oraz lit. c) traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych wskazane powyżej czynności, w takiej sytuacji wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu w/w wykazu. Jeżeli zwłoka przekroczy 10 dni zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy wykonawcy i prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2.
f) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przez wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt I.
II. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
III.Zamówienie jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, zatem zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji technicznej) wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
IV. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy, odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zostały określone w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-27, godzina: 08:45
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-30, godzina: 08:45
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000, 45212230, 45214200, 45231221, 45310000, 45330000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się