Przetarg 9503198 - Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich:...

   
Analizuj Zamówienie 9503198
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-02-22
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 3 – rozbudowa skrzyżowania DW 965 z DP 2006K w m. Proszówki Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-8/23
Przedmiotem zamówienia jest wyko
nanie rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 965 z drogą powiatową nr 2006K (Szarów – Kłaj) wraz z budową i przebudową NIEzbędnej infrastruktury technicznej w m. Proszówki – w oparciu o decyzję ZRID i dokumentację projektową.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 965 z drogą powiatową nr 2006K (Szarów – Kłaj) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Proszówki – w oparciu o decyzję ZRID i dokumentację projektową. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 047-139195 z dnia 2023-03-07:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/03/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/04/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 25/06/2023
Powinno być:
Data: 15/07/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/03/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 17/04/2023
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 051-151888 z dnia 2023-03-13:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 17/04/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 19/04/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 15/07/2023
Powinno być:
Data: 17/07/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/04/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 19/04/2023
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 072-219856 z dnia 2023-04-12:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 19/04/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/04/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 17/07/2023
Powinno być:
Data: 25/07/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/04/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 27/04/2023
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 081-244915 z dnia 2023-04-25:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/04/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/05/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 25/07/2023
Powinno być:
Data: 09/08/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/04/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 12/05/2023
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 084-259017 z dnia 2023-04-28:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/05/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 31/05/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 09/08/2023
Powinno być:
Data: 28/08/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/05/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 31/05/2023
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 092-280458 z dnia 2023-05-12:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 31/05/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/06/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 28/08/2023
Powinno być:
Data: 09/09/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/05/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 12/06/2023
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 107-336516 z dnia 2023-06-06:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym NIE później niż do dnia 15.12.2023 r. Za obowiązujący Wykonawcę termin zakończenia zamówienia będzie uważana albo data wyznaczająca upływ okresu 6-miesięcznego liczonego od daty zawarcia umowy, albo data 15.12.2023 r. – w zależności od faktu, która data zaistnieje wcześniej mając na uwadze moment czasowy zawarcia umowy.
Powinno być:
Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
1. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na platformie e-Zamówienia (
https://ezamowienia.gov.pl
) i zawartymi w cz. IV SWZ w ramach strony postępowania na platformie e-Zamówienia zapewniony jest bezpłatny, pełny, bezpośredni i NIEograniczony dostęp do SWZ i ogłoszenia o zamówieniu, jak również wszelkich ewentualnych zmian i wyjaśnień treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu oraz innych dokumentów zamówienia bezpośrednio związanych z niniejszym postępowaniem – w ramach odesłania za pomocą / poprzez wskazany tam link (adres).
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami na gruncie niniejszego postępowania odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: systemu e-Zamówienia oraz poczty elektronicznej (adres e-mail:
postepowanie8.23@zdw.krakow.pl
) – zgodnie z informacjami zawartymi w cz. IV SWZ.
3. Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
5. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SWZ.
Informacje m.in. w przedmiocie:
- podstaw wykluczenia (Zamawiający przewiduje wykluczenie z udziału w postępowaniu w szczególności w okolicznościach wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy PZP), warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów składanych celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, w tym katalogu podmiotowych środków dowodowych, znajdują się w cz. II SWZ (wyszczególnienie informacji w tym zakresie w treści niniejszego ogłoszenia NIE jest możliwe z uwagi na NIEzależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia – ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia),
- sposobu sporządzania, wymaganej zawartości (treści) i trybu składania ofert znajdują się w cz. III i IV SWZ.
6. Zamawiający zgodnie z art. 139 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrócona). W związku z tym Zamawiający przewiduje możliwość żądania oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (w postaci JEDZ), wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, co jednocześnie oznacza, iż Wykonawcy NIE są obowiązani do składania tych oświadczeń (JEDZ) wraz z ofertą.
7. Kryteria oceny ofert:
1) cena – 60 %;
2) okres gwarancji i rękojmi – 20 %;
3) sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi – 20 %;
Szczegółowy opis poszczególnych kryteriów oraz sposób punktacji opisane są w cz. V SWZ.
8. Informacje dotyczące problematyki ochrony danych osobowych (w tym wymagane zgodnie z RODO klauzule informacyjne) zawarte są w cz. VI SWZ.
9. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
10. Planowane jest zgłoszenie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku uzyskania dofinansowania Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą m.in. na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych i pamiątkowych, stosowaniu logo programu RPO w dokumentach budowy i korespondencji dotyczącej zamówienia.
11. Zamawiający NIE przewiduje udzielenia zamówień w trybie określonym w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy PZP.
12. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy zgodnie z zapisami SWZ.
Powinno być:
1. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na platformie e-Zamówienia (
https://ezamowienia.gov.pl
) i zawartymi w cz. IV SWZ w ramach strony postępowania na platformie e-Zamówienia zapewniony jest bezpłatny, pełny, bezpośredni i NIEograniczony dostęp do SWZ i ogłoszenia o zamówieniu, jak również wszelkich ewentualnych zmian i wyjaśnień treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu oraz innych dokumentów zamówienia bezpośrednio związanych z niniejszym postępowaniem – w ramach odesłania za pomocą / poprzez wskazany tam link (adres).
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami na gruncie niniejszego postępowania odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: systemu e-Zamówienia oraz poczty elektronicznej (adres e-mail:
postepowanie8.23@zdw.krakow.pl
) – zgodnie z informacjami zawartymi w cz. IV SWZ.
3. Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
5. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SWZ.
Informacje m.in. w przedmiocie:
- podstaw wykluczenia (Zamawiający przewiduje wykluczenie z udziału w postępowaniu w szczególności w okolicznościach wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy PZP), warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów składanych celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, w tym katalogu podmiotowych środków dowodowych, znajdują się w cz. II SWZ (wyszczególnienie informacji w tym zakresie w treści niniejszego ogłoszenia NIE jest możliwe z uwagi na NIEzależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia – ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia),
- sposobu sporządzania, wymaganej zawartości (treści) i trybu składania ofert znajdują się w cz. III i IV SWZ.
6. Zamawiający zgodnie z art. 139 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrócona). W związku z tym Zamawiający przewiduje możliwość żądania oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (w postaci JEDZ), wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, co jednocześnie oznacza, iż Wykonawcy NIE są obowiązani do składania tych oświadczeń (JEDZ) wraz z ofertą.
7. Kryteria oceny ofert:
1) cena – 60 %;
2) okres gwarancji i rękojmi – 20 %;
3) sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi – 20 %;
Szczegółowy opis poszczególnych kryteriów oraz sposób punktacji opisane są w cz. V SWZ.
8. Informacje dotyczące problematyki ochrony danych osobowych (w tym wymagane zgodnie z RODO klauzule informacyjne) zawarte są w cz. VI SWZ.
9. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
10. Zamawiający NIE przewiduje udzielenia zamówień w trybie określonym w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy PZP.
11. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy zgodnie z zapisami SWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/06/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/07/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 09/09/2023
Powinno być:
Data: 09/10/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/06/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 12/07/2023
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 129-406908 z dnia 2023-07-07:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/07/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/08/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 09/10/2023
Powinno być:
Data: 01/11/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/07/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 04/08/2023
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 140-446410 z dnia 2023-07-24:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 6
Powinno być:
Okres w miesiącach: 9
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Powinno być:
Termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 04/08/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/08/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 01/11/2023
Powinno być:
Data: 22/11/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/08/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 25/08/2023
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 159-504027 z dnia 2023-08-21:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 25/08/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/09/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 22/11/2023
Powinno być:
Data: 23/12/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/08/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 25/09/2023
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 179-560542 z dnia 2023-09-18:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 25/09/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/10/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 23/12/2023
Powinno być:
Data: 22/01/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/09/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 25/10/2023
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 201-629717 z dnia 2023-10-18:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 25/10/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/11/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 22/01/2024
Powinno być:
Data: 25/02/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/10/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 28/11/2023
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 225-708909 z dnia 2023-11-22:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 28/11/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/12/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 25/02/2024
Powinno być:
Data: 18/03/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/11/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/12/2023
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 239-750691 z dnia 2023-12-12:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/12/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 31/01/2024
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 18/03/2024
Powinno być:
Data: 29/04/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/12/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 31/01/2024
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2024/S 015-041135 z dnia 2024-01-22:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 31/01/2024
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 29/02/2024
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 29/04/2024
Powinno być:
Data: 28/05/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/01/2024
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 29/02/2024
Czas lokalny: 11:00
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233120
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10275623 2024-03-08
godz. 10:00
Lubelskie Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych powiatu zamojskiego w roku 2024 Część 1: I zadanie: remont masą mineralno-bitumiczną - remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno-bi...
10264350 2024-03-08
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomin, komunikującej miejscowości Dulsk, Szafarnia, Piórkowo, Gaj i Płonne: Polski Ład - edycja VIII Projektowana modernizacja d...
10280910 2024-03-11
godz. 08:00
Świętokrzyskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1761T Skarżysko-Kamienna - Mirzec w miejscowości Gadka polegająca na przebudowie odwodnienia wraz z przebudową istniejącego chodnika dla pieszych Przedmi...
10265967 2024-03-11
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa ul. Portowej w Tolkmicku Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2206N – ul. Portowa wraz z budową kanału technologicznego, przebudowa sieci wodociągowej...
10252891 2024-03-11
godz. 10:00
Małopolskie Zabezpieczenie osuwiska wraz z rozbudową DW 977 w m. Nowodworze Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w zakresie obejmującym stabilizację osuwiska celem zabezpieczen...
10263081 2024-03-12
godz. 09:00
Małopolskie „Modernizacja sieci dróg w Wolbromiu” Przedmiotem zamówienia jest "Modernizacja sieci dróg w Wolbromiu", w skład którego wchodzi wykonanie robót budowlanych związanych z Moderniz...
10280509 2024-03-12
godz. 10:00
Mazowieckie REMONT I PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI LASKOWIEC, RZEKUŃ ORAZ DZBENIN WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ Część 1: Część I – Przebudowa dróg w msc. Dzbenin:1) Zaprojektowanie i ...
10280196 2024-03-14
godz. 09:00
Śląskie Remont chodników w mieście 1. Przedmiotem zamówienia są remonty chodników w mieście. 2. Zakres rzeczowy obejmuje:1) rozebranie zniszczonych chodników z płytek betonowych lub kostki ...
10264302 2024-03-15
godz. 10:00
Świętokrzyskie Remonty dróg gminnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów Część 1: CZĘŚĆ I - Remont drogi gminnej nr 328010T Łysaków II – Łysaków IIIOpis oraz szczegółowy zakres przedmiotu...
10272324 2024-04-02
godz. 09:00
Lubuskie Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni sieci dróg w Zielonej Górze – nr 3A 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej ul. Prosta w Zielonej ...