Przetarg 7235687 - Rozbudowa sieci gazowej w Horyńcu-Zdroju, etap II – ul....

   
Analizuj Zamówienie 7235687 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-16
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa sieci gazowej w Horyńcu-Zdroju, etap II – ul. Wojska Polskiego
Numer referencyjny: ZP.271.07.19

1. Dane Technicz
ne: 1) typ obiektu: sieć gazowa średniego ciśnienia, 2) lokalizacja: Horyniec Zdrój woj. podkarpackie, powiat lubaczowski 3) długość sieci:2271,5 m (podana długość zaprojektowanego gazociągu może ulec zmianie. W przypadku zmiany trasy gazociągu. Wykonawca zrealizuje zadanie w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie, a) materiał: PE 100 SDR 17,6; 11, (RC0 b) średnice: dn90/63, c) ciśnienie: średnie, d) długość . PE 100 dn 90 SDR 17 (17,6) L 908,5 m , dn 63 SDR 11 L 1363,0m e) Zespół UZU DN50mm stal zaporowo-upustowy z podwójnym upustem : 2 szt f) Przyłączy gazowych nie uwzględnia się. Brak zakresu rzeczowego w zawartym porozumieniu. 2. Szczegółowy zakres prac: 2.2.1. Wykonawca jest zobowiązany ponadto do wykonania: • przygotowanie i zasypanie dołków montażowych do włączenia i przełączenia gazociągów wraz z wykonaniem izolacji spoin montażowych (w przypadku takiej konieczności), • dostawę kształtek do przełączenia istniejących gazociągów • uporządkowanie terenu po robotach przełączeniowych sieci gazowej w sposób uzgodniony z właścicielem lub zarządcą terenu, • doprowadzenie terenu po wykonaniu robót budowlano – montażowych do stanu pierwotnego (w tym naprawa pasa drogowego, dojazdów, chodników i ogrodzeń), • zlikwidowanie ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót poza pasem technologicznym, • zlikwidowanie uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji zadania na sieciach: elektroenergetycznych, teletechnicznych, wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, itp., • nadzór i odbiory techniczne dokonywane przez użytkowników kolidującego uzbrojenia podziemnego i przekraczanych przeszkód terenowych oraz organy kontrolne, • udział przedstawiciela Wykonawcy przy ocenie powstałych szkód, • opracowanie operatów odszkodowawczych w składnikach roślinnych i krzewach w przypadku ich wystąpienia: sporządzanie przez uprawnionych rzeczoznawców operatów winno się odbywać w obecności kierownika budowy lub inspektora nadzoru, kierownik budowy przekazuje operaty Zamawiającemu - inspektorowi nadzoru, który akceptuje zakres poniesionych podczas budowy niezbędnych szkód, Zamawiający ponosi koszty za szkody akceptowane przez inspektora nadzoru • ponoszenie kosztów związanych min. z zapewnieniem: nadzoru konserwatorskiego, nadzoru przyrodniczego na terenach obszaru „Natura 2000”, nadzoru archeologicznego, • Przedmiot zamówienia nie obejmuje: odszkodowań dla właścicieli działek - wynikających z zawartych przez Zamawiającego umów/ugód, umieszczenia sieci gazowej w pasie drogowym, wynagrodzenie dla właścicieli nieruchomości z tytułu odpłatnej służebności przesyłu, z tytułu szkód w składnikach roślinnych i krzewach • obsługę geodezyjną zadania zgodnie z poniższymi wytycznymi: Wytyczenie geodezyjne trasy gazociągu w terenie powinno obejmować także wytyczenie istniejących przewodów sieci uzbrojenia podziemnego kolidujących z trasą gazociągu lub biegnących w pobliżu strefy ochronnej projektowanego gazociągu. Z wytyczenia geodeta powinien sporządzić szkic tyczenia zawierający w szczególności miary czołowe oraz domiary do szczegółów terenowych. Pomiar inwentaryzacyjny powykonawczy sieci gazowej należy wykonać bezpośrednio w wykopie (przed zasypaniem). Dokumentacja geodezyjna powykonawcza powinna zawierać w szczególności: a) 4 egz. mapy inwentaryzacyjnej, potwierdzonej klauzulą Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (przyjętej do zasobu geodezyjnego) b) kopie szkiców polowych, c) wykazy współrzędnych (wydruk potwierdzony przez geodetę) XYH punktów charakterystycznych gazociągu w układzie obowiązującym na danym terenie (jeżeli są w operacie geodezyjnym). W przypadku większej ilości (powyżej 10 punktów) współrzędne należy przekazać również w formie elektronicznej w formacie tekstowym (np txt) d) mapę w postaci cyfrowej w formacie „dxf” lub „dgn” zawierającą w szczególności przebieg zainwentaryzowanego gazociągu wraz z elementami uzbrojenia i opisami. e) W przypadku braku współrzędnych (pomiar w oparciu o szczegóły I grupy) wszystkie domiary umożliwiające prawidłowe skartowanie gazociągu powinny być umieszczone na szkicu polowym. Mapa z inwentaryzacji powinna zawierać w szczególności: a) opis przewodu (zakres ciśnienia, materiał i średnica, np: gn25PE, gs63PE,gw250S) b) zaznaczenie miejsca zmiany średnicy lub zmiany materiału rury gazowej, c) uzbrojenie przewodu gazowego (uzbrojenie, które nie posiada odpowiednich symboli w instrukcji geodezyjnej K-1, powinno być oznaczone na mapie symbolem zasuwy z literą ‘g”, a na szkicu polowym dodatkowo w nawiasie opisane literami: (K) – kurek (O) – odwadniacz (P) – punkt pomiarowy (U) – armatura upustowa (W) – sączek węchowy (Z) – zasuwa d) inne uzbrojenie przewodu gazowego (rury osłonowe i ochronne z podaniem długości, materiału i średnicy). 2.3 Informacja na temat obowiązujących przepisów prawa oraz norm i regulacji wewnętrznych, które mają zastosowanie do realizacji zamówienia: 2.3.1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) 2.3.2. Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane. 2.3.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.2016 poz. 1966); 2.3.4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie z dnia 30-05-2000 (Dz. U. nr 63 poz. 735 z późniejszymi zmianami); 2.3.5. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124); 2.3.6. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422).; 2.3.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47– poz. 401); 2.3.8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6); 2.3.9. „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych z dnia 27.06.2019r” 2.3.10 Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa: • ST-IGG-1001 - Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne. • ST-IGG-1002 - Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania. • ST-IGG-1003 - Gazociągi. Słupki o znaczeniowe i o znaczeniowopomiarowe. Wymagania i badania. • ST-IGG-1004 - Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania. • ST-IGG-1101 - Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do włączeń oraz elementami do przyłączeń. • ST-IGG-0301 - Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie. 2.3.11. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty. atesty. aprobaty techniczne. świadectwa. znaki jakości dopuszczające do stosowania w budownictwie. 2.3.12. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zatwierdzenia PSG Jasło: • karty technologicznej wykonania gazociągów z rur PE, • karty technologicznej izolacji taśmami PE rur stalowych, połączeń PE-stal i armatury, • instrukcji technologicznych spawania WPS. 2.3.13. Wykonawca winien prowadzić dokumentacje wykonywanych prac spawalniczych: • dziennik spawania -zgodnie ze wzorem PSG • protokoły badan złączy spawanych zgodnie ze wzorem PSG• protokół zgrzewania doczołowego i/lub elektrooporowego zgodnie ze wzorem PSG 2.4 Wymagania w zakresie robót spawalniczych - szczegółowe warunki dotyczące budowy sieci gazowej w zakresie stali: 2.4.1. Do budowy sieci gazowej wraz z zespołami i stacjami gazowymi należy użyć rury stalowe w wykonaniu bez szwu (S) o klasie wymagań jakościowych B wg normy PN-EN 10208-2AC lub PN-EN ISO 3183 z gatunku stali nie gorszego niż L290 o granicy plastyczności nie większej niż 360Nnm2. Rury i kształtki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji gazociągów i przyłączy gazowych (narażone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny posiadać badania udarnościowe KV w temperaturze – 30˚C zgodnie z normą PN-EN 10045-1 (minimalna udarność wynosi 27 J/). 2.4.2. Kształtki stalowe (tj. zwężki redukcyjne, trójniki, kolana hamburskie) należy stosować wg normy PN-EN 10253-1:2006 „Kształtki stalowe do przyspawania doczołowego”. Parametry mechaniczne elementów kształtnych (gatunek stali, grubość ścianki) powinny odpowiadać właściwością materiałowym rur przewodowych). Połączenia kołnierzowe należy zaprojektować zgodnie z normą PN-EN1092-1 z gatunku stali nie gorszego niż P245 o granicy plastyczności nie większej niż 355Nnm2. Wszystkie materiały powinny być identyfikowalne, a ich wartości powinny być potwierdzone atestami – świadectwo odbioru 3.1 wg. PN-EN 10204. 2.4.3. Dla połączeń spawanych należy przyjąć kategorię wymagań jakościowych „B”, badania wizualne złączy spawanych 100% zgodnie z PN-EN 970:1999, poziomu jakości wg niezgodności spawalniczych „B” (wymagania ostre) zgodnie z kryteriami akceptacji według PN-EN ISO 5817:2005. 2.4.4. Powłoki izolacyjne elementów stalowych - zgodne z ST-IGG-0601 ,,Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. Wymagania funkcjonalne i zalecenia’’. a) Podziemne odcinki gazociągów powinny być budowane z zastosowaniem rur stalowych fabrycznie pokrytych powłokami izolacyjnymi z tworzyw sztucznych. b) Dla gazociągów podziemnych o średnicach nie większych niż 50mm dopuszcza się stosowanie rur stalowych izolowanych materiałami termokurczliwymi lub innymi systemami izolacyjnymi z tworzyw sztucznych wg PN-EN 12068 ,,Ochrona katodowa -- Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane łącznie z ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych rurociągów stalowych – Taśmy i materiały kurczliwe’’. c) Dla gazociągów o MOP ≤ 0,5 MPa min. klasa izolacji B30, d) Dla podziemnej armatury zaporowej masa plastyczna klasa A30, e) Układy rurowe w obszarach przejść „ziemia-powietrze” zgodnie z załącznikiem ,,C’’ ST-IGG-0601:2012 – izolacja odporna na promieniowanie UV, f) powierzchnia przed izolowaniem winna być piaskowana lub ręcznie czyszczona do klasy czystości Sa 2½ zgodnie z PN ISO 8501, lub wg zaleceń producenta izolacji i karty technologicznej izolowania. 2.4.5. Zespół UZU DN50mm stal zaporowo-upustowy z podwójnym upustem : 2 szt Jako armaturę układów zaporowo-upustowych zastosować: - kurki kulowe kołnierzowe, zasuwy kołnierzowe, do zabudowy w sieci gazowej: ciśnienie PN 16, o klasie szczelności zamknięcia A wg PN-EN 12266-1, klasa temperaturowa TC2 zgodnie z PN-EN 1983. Kurki i zasuwy powinny posiadać dokument potwierdzający zgodność armatury z normami zharmonizowanymi dyrektywą ciśnieniową 97/23/WE lub aprobatą techniczną oraz ważne świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 potwierdzające właściwości fizyczne armatury. wrzeciono zasuwy głównej oraz kurki upustowe zabezpieczyć żeliwnymi skrzynkami ulicznymi z napisem „GAZ”. Układy zasuw wykonać z rur stalowych bez szwu (S) gatunek min. L290, zgodnie z PN-EN ISO 3183, kołnierze stalowe z szyjką typ 11 PN16, materiał min. P245 zgodnie z PN-EN 1092-1 przylga „B1”. - kształtki stalowe z materiału min. L290 zgodnie z PN-EN 10253-1 - połączenia PE/Stal odcinek stalowy połączenia z materiału min. L290, o długości min. 0,3m. Połączenia PE/stal powinny być wykonane z materiałów nie gorszych niż zastosowane do budowy gazociągu zgodnie ze standardem ST-IGG-1101. Śruby i nakrętki powinny być wykonane w średnio dokładnej klasie wyrobu 5.6/5 oznaczonej literą B. Śruby i nakrętki powinny spełniać wymagania wg PN-EN 1515. Śruby i nakrętki powinny być ocynkowane zgodnie z normą PN-EN 12329. Do połączeń należy stosować uszczelki płaskie bezazbestowe wykonane z płyt uszczelniających o grubości od 2mm do 3mm zgodnie z normą PN-EN 1514. Całość robót spawalniczych na układach zaporowo-upustowych wykonać metodą 141-TIG lub 111 dla grubości ścianki min. 3,2mm. 2.5 Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów – na potrzeby wykonawstwa dotyczące polietylenu i armatury oraz oznakowania. 2.5.1. Rury polietylenowe – zgodne z PN-EN 1555-2 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 2: Rury’’. Standardowo dla rur przewodowych stosujemy następujący materiał: • - Sieć gazowa a) PE 100 SDR11 dla rur o średnicy do dn75 włącznie, b) PE 100 SDR17,6 dla rur o średnicy powyżej dn75.Gdy wystąpią rury warstwowe (PE100RC) winny posiadać certyfikat zgodny ze specyfikacją techniczną PAS 1075, potwierdzający wyniki testów (badań wyrobu a nie surowca w niezależnym Instytucie): test karbu, test FNCT, test na obciążenia punktowe. Przyłączy gazowych nie uwzględnia się. 2.5.2. Kształtki polietylenowe – zgodne z PN-EN 1555-3 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki”. -zamawiający dopuszcza stosowanie kształtek polietylenowych elektrooporowych i doczołowych z wyłączeniem kształtek segmentowych. 2.5.3. Połączenia polietylen/stal - zgodne z ST-IGG-1101:2011 ,,Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do włączeń oraz elementami do przyłączeń’’. a) Odcinek rury stalowej połączenia PE/stal powinien być wykonany z materiałów nie gorszych niż zastosowane do budowy sieci gazowej - b) część stalowa o długości min. 30cm, c) połączenie części stalowej i polietylenowej jako nierozłączne. 2.5.4. Kurki kulowe gwintowane - zgodne z PN-EN 331 ,,Kurki kulowe i kurki stożkowe z zamkniętym dnem, sterowane ręcznie, przeznaczone dla instalacji gazowych budynków’’. a) Zastosowanie: w punktach gazowych jako kurki główne i odcinające do DN 50 włącznie. b) MOP=5-20[bar], c) klasa temperaturowa TC2, d) kurki powinny być wyprodukowane w krajach Unii Europejskiej. 2.5.5. Kurki kulowe kołnierzowe, blokowe - zgodnie z PN-EN 1983 ,,Armatura przemysłowa. Kurki kulowe stalowe’’. a) Zastosowanie: w punktach gazowych jako kurki główne i odcinające powyżej DN 50 oraz do zabudowy w sieci gazowej do MOP=0,5MPa, b) Ciśnienie PN 16, c) Kurki pełnoprzelotowe o klasie szczelność zamknięcia A wg PNEN12266-1. d) klasa temperaturowa TC2, e) kurki powinny być wyprodukowane w krajach Unii Europejskiej. 2.5.6. Oznakowanie trasy gazociągu w ziemi, taśma ostrzegawcza - zgodna z ST-IGG-1002:2011 ,,Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne Wymagania i badania’’. 2.5.7. Oznakowanie gazociągu w ziemi, czynnik lokalizacyjny – zgodny z STIGG-1002 ,,Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne Wymagania i badania’’. W miejsce taśmy z tworzywa sztucznego należy stosować przewód miedziany DY 1x1,5mm2. Przewód powinien być łączony przy pomocy złączek lub poprzez lutowanie. Końcówka oraz połączenia powinny być izolowane koszulką termokurczliwą. Przewód powinien być wyprowadzony do obudowy skrzynki kurka głównego w sposób uniemożliwiający powstanie przypadkowych połączeń z obudową lub z pionem stalowym. 2.5.8. Oznakowanie trasy gazociągu nad ziemią, słupki – zgodne z ST-IGG1003 ,,Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i badania’’. 2.5.9. Oznakowanie trasy gazociągu nad ziemią, tabliczki – zgodne z ST-IGG1004:2011 ,,Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania’’. 2.5.10. Wszystkie wyroby użyte do budowy sieci gazowej powinny posiadać oznakowanie znakiem B (budowlanym) lub CE. Dopuszczenie do stosowania powinno być potwierdzone stosownymi dokumentami (aprobata techniczna lub certyfikat zgodności) oraz udokumentowana przez producenta deklaracjami zgodności wyrobu z w/w dokumentami. 2.6 Wymagania dotyczące zgrzewarek oraz personelu zgrzewającego i nadzorującego. 2.6.1. Do zgrzewania elektrooporowego jak i doczołowego rur z PE należy używać zgrzewarek automatycznych, posiadających możliwość kontroli parametrów procesu zgrzewania oraz rejestracji całego procesu. Pod pojęciem zgrzewarki doczołowej automatycznej rozumiemy urządzenie, które po wprowadzeniu parametrów zgrzewanej rury, dokonuje ustawień, rejestruje proces zgrzewania zgodnie z zainstalowanym oprogramowaniem. Dla każdej z faz procesu zgrzewania automatycznie wyznaczane, ustawiane (korygowane) i nadzorowane są parametry: ciśnienia, czasów, temperatury płyty grzewczej, odjazdu/dojazdu sań zgrzewarki. Dopuszcza się wykonywanie czynności manualnych polegających na wyjęciu/włożeniu struga oraz płyty grzewczej. Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji danego zadania jest zobowiązany wystąpić o uzyskanie zgody za pośrednictwem Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym.
branża Ciepłownictwo i gaz
podbranża sieci gazowe
kody CPV 45231220
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się