Przetarg 7277292 - Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kożuchów: ul....

   
Analizuj Zamówienie 7277292 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-14
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kożuchów: ul. Kolonia Zielonogórska, Herberta i Miłosza w Kożuchowie; Studzieniec d
z. nr 153/1, 153/2, 303/3, 476
Numer referencyjny: FI.271.1.2020

2. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kożuchów. Zadanie obejmuje budowę oświetlenia drogowego w:
1) ul. Kolonia Zielonogórska, Herberta i Miłosza w Kożuchowie w zakresie:
a) około 1600 m kablowej linii oświetleniowej,
b) 42 sztuk latarni ulicznych wraz z wysięgnikami i oprawami;
2) Studzieńcu na działkach: nr 153/1, 153/2, 303/3 i 476 w zakresie:
a) około 246 m kablowej linii oświetleniowej,
b) 6 sztuk latarni ulicznych wraz z wysięgnikami i oprawami.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540008423-N-2020 z dnia: 2020-01-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest:
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu jeżeli wykaże: 1) Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej dwóch robót budowlanych, które polegały na modernizacji lub budowie oświetlenia drogowego o wartości nie mniejszej niż 150.000,00zł (z podatkiem VAT) - jeżeli wartość zamówienia została określona w walutach innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu zakończenia realizacji robót budowlanych - jeżeli w dniu zakończenia realizacji robót budowlanych NBP nie publikował średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu zakończenia realizacji robót budowlanych w którym zostanie on opublikowany. 2) Dysponowanie następującymi osobami, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być:
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu jeżeli wykaże: 1) Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej dwóch robót budowlanych, które polegały na modernizacji lub budowie oświetlenia drogowego o wartości nie mniejszej niż 150.000,00zł (z podatkiem VAT) każda - jeżeli wartość zamówienia została określona w walutach innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu zakończenia realizacji robót budowlanych - jeżeli w dniu zakończenia realizacji robót budowlanych NBP nie publikował średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu zakończenia realizacji robót budowlanych w którym zostanie on opublikowany. 2) Dysponowanie następującymi osobami, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.
branża Energoelektryczna
podbranża oświetlenie
kody CPV 45000000, 45316110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się