Przetarg 10277895 - Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni sieci dróg w...

   
Analizuj Zamówienie 10277895
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2024-02-22
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni sieci dróg w Zielonej Górze – nr 3C

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dróg w Zielonej Górze w zakresie remontu:
nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, nawierzchni wysp kanalizujących, wymiany elementów ograniczających nawierzchnię (krawężników oraz obrzeży), rekultywacji istniejących i urządzeniu nowych terenów zielonych, częściowej wymiany konstrukcji nawierzchni, tj.: 1) Modernizacja ulicy Rzeźniczaka w Zielonej Górze (Ciąg I-I) (odcinek podstawowy);2) Modernizacja ulicy Rzeźniczaka w Zielonej Górze (Ciąg II-II);3) Modernizacja ulicy Spawaczy w Zielonej Górze;4) Modernizacja ulicy Zdrojowej w Zielonej Górze (odcinek podstawowy);5) Modernizacja ulicy Rzeźniczaka w Zielonej Górze (Ciąg I-I) (odcinek dodatkowy) - objęta prawem opcji, o którym mowa w pkt 3.6. SWZ; 6) Modernizacja ulicy Zdrojowej w Zielonej Górze (odcinek dodatkowy) - objęta prawem opcji, o którym mowa w pkt 3.6. SWZ;2. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy, o którym mowa:a) w pkt 3.2.1)-2) i 3.2.5) SWZ w terminie pomiędzy dniem 20.05.2024 r. a 01.06.2024 r.;b) w pkt 3.2.3) SWZ w terminie pomiędzy dniem 12.08.2024 r. a 16.08.2024 r.;c) w pkt 3.2.4) i 3.2.6) SWZ w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy;3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.2 do SWZ oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.5. SWZ.4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót zawartymi w załączniku nr I.5 do SWZ. 5. Zamawiający informuje, iż w niniejszym zamówieniu, zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy pzp, przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Określenie rodzaju, maksymalnej wartości i okoliczności skorzystania z opcji określają dokumenty o których mowa w pkt 3.4-3.5 SWZ oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr I.3 do SWZ.6. Zamawiający informuje, iż dla zakresów określonych w pkt 3.2.1)-6) SWZ przyjęto wynagrodzenie kosztorysowe (obmiarowe) na podstawie kosztorysów ofertowych zawartych w załączniku nr I.4 do SWZ.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10345101 2024-04-29
godz. 09:00
Dolnośląskie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowalnych i innych prac oraz czynności w zakresie zadania pn.: Odbudowa zespołu szklarniowego oraz przebudowa placu zabaw w...
10428905 2024-04-29
godz. 10:00
Mazowieckie Budowa cmentarza wojennego Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Kamesznicy 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa cmentarza wojennego Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych przy Cmentarzu...
10431245 2024-04-29
godz. 10:00
Dolnośląskie Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3312D Dzikowiec - Nowa Ruda-Słupiec na długości 0,5 km 1. Zakres przedmiotu zamówienia:- ścinanie i uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym lub ...
10431548 2024-04-29
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Modernizacja placu manewrowego magazynów dla Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Cukrownia Nakło w Nakle nad Notecią.według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszeg...
10439454 2024-04-30
godz. 09:00
Mazowieckie Przebudowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka - ul. Kryształowa w zakresie jezdni. 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka – ul. Kryształowa w zakres...
10442099 2024-04-30
godz. 10:00
Małopolskie Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania Część 1: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Zadanie obejm...
10448467 2024-04-30
godz. 10:00
Podkarpackie „Przebudowa drogi gminnej nr 109916R Boratynówka Husów“ w systemie zaprojektuj i wybuduj Przedmiot zamówienia obejmuje: przebudowę drogi gminnej nr 109916R Boratynówka Husów zloka...
10450383 2024-05-07
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Zadanie nr 1 „Budowa ulicy Rzeszowskiej w Staszowie,” Zadanie nr 2 „Budowa ulicy Jagiellońskiej w Staszowie” Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest:Zadanie nr 1 budowa drog...
10450059 2024-05-07
godz. 10:00
Małopolskie Dostosowanie budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyczek”, ul. Krakowska 35, 34-120 Andrychów i terenu przyległego do osób niepełnosprawnych z podziałem na dwa zadania. Częś...
10448079 2024-05-10
godz. 09:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na „Przebudowa ulicy Zaułek w Wągrowcu”. Przedmiotzamówienia obejmuje wykonanie inwestycji w oparciu o dokumentację wykon...