Przetarg 8031982 - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w...

   
Analizuj Zamówienie 8031982 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-03-22
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Staszkówce Gmina Moszczenica – w formule zaprojektuj i wybuduj w ramac
h PROW – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie „ zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Staszkówce Gmina Moszczenica – poprawa życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego” w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach PROW – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. zaprojektowanie oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie wsi Staszkówka wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji jak i wszelkich prac budowlano montażowych dot. robót opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia. 3. I ETAP zamówienia obejmuje - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz dane zawarte w udostępnionych dokumentach, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do wykonania robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmującej w szczególności opracowanie:1) projektu budowlanego z uzyskaniem prawomocnej decyzji na budowę2) koncepcji drogowej, w sytuacji gdy będzie wymagana odrębnymi przepisami,3) projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy,4) projektu odtworzenia nawierzchni,5) projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji,6) operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego ( jeżeli będzie wymagany odrębnymi przepisami przy przejściu pod ciekami wodnymi, 7) uzyskanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami)4. Warunki opracowania dokumentacji projektowej – Wykonawca opracuje Projekt Budowlany uzupełniony o wymogi dla projektu wykonawczego, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) oraz zastosuje się do ustawy z 07 lipca 2020 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1333).1) Ilość dokumentacji projektowej ( projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski, i inne) wymagana w formie papierowej i elektronicznej, przekazywana Zamawiającemu: a) wersja drukowana – 4 egzemplarze ( rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotności)b) wersja elektroniczna – 4 płyty CD w tym: 2 w wersji edytowalnej i 2 tylko do odczytu: • rysunki - format: dwf, dwg i pdf• obrazy – format: jpg lub pdf,• tekst – format doc.i pdf• arkusze kalkulacyjne i harmonogramy – format xls i pdf c) zapis dot. ilości dokumentacji przekazywanej Zamawiającemu jest nadrzędny w stosunku do zapisu w PFU,d) dokumentacja wyszczególniona w lit. b) powyżej nie obejmuje egzemplarzy dokumentacji potrzebnej dla Wykonawcy do realizacji robót budowlanyche) wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu budowlanego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie oraz projektów wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji.5. W ramach kontraktu Wykonawca sporządzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót oraz STWIORB wg uzgodnionego projektu budowlanego. Kosztorysy zostaną sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz.1389). Kosztorysy należy sporządzić z uwzględnieniem podziału kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych objętych wnioskiem o dofinansowanie na realizację niniejszego zadania.6. W ramach prac projektowych należy sporządzić szczegółowy harmonogram prowadzenia robót budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych projektach budowlanych. Szczególną uwagę należy zwrócić na kolejność wykonywania prac, tak aby zachować ciągłość odbioru ścieków i dostaw wody od przyłączonych już mieszkańców.7. II ETAP zamówienia obejmuje - Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi - Staszkówka, inwestycja obejmuje teren składający się z dwóch obszarów:1) Patria- Mentlówka, 2) Kozłówka – Granice3) Obszar Patria: na terenie tym planowana jest realizacja kanalizacji tłocznej z fragmentami kanalizacji grawitacyjnej.4) Obszar Kozłówka – Granice: na terenie tym planowana jest realizacja kanalizacji grawitacyjnej z włączeniem do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej na działce 1040/2 w rejonie drogi gminnej do Moszczenicy.5) Na odcinkach gdzie brak jest możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków, przewiduje się w miejscach oznaczonych w części graficznej PFU, realizację przepompowni ścieków.8. Zamówienie obejmuje zakres robót:1) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ok. 10 360 mb2) Budowę sieci kanalizacji tłocznej, ok. 1162 mb3) Budowę pompowni ścieków wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, sterowaniem i monitoringiem 1 szt.4) Budowę dojazdu do pompowni ok. 350 m25) Budowę linii zasilających elektrycznych dla celu zasilania i oświetlenie pompowni od ul. Mentlówka ok. 150mb6) Budowę sieci wodociągowej bez rozwiązań z zakresu uzdatniania wody i pompowni ok. 325,61 mb.9. Do rozpoczęcia robót budowlanych będzie można przystąpić po opracowaniu dokumentacji projektowej wykonanej i dostarczonej przez Wykonawcę, zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz po uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń, itp. (jeżeli będą wymagane prawem). Wykonanie wszystkich robót budowlanych wymagane jest w oparciu o powstałą dokumentacje projektową, warunkami właściwych organów i instytucji, niniejszą SWZ oraz zawartą umową.10. Program Funkcjonalno-Użytkowa (PFU), stanowiący zał. nr 1 do niniejszej SWZ, służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz prawidłowego przygotowania oferty. PFU określa rodzaj i zakres zamówienia niezbędnego do wykonania rozbudowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Staszkówka, Gmina Moszczenica. Zamawiający udostępnia Wykonawcom będące w jego posiadaniu dokumenty, informacje i opracowania niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty. Wykonawca winien również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty, opinie itp., wynikające z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robót.

OA.271.42.2021
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne
kody CPV 45000000, 45111200, 45231300, 45232000, 45232100, 45232150, 45232400, 45232410, 45232411, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się