Przetarg 8492348 - Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul....

   
Analizuj Zamówienie 8492348 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-10-27
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869 Numer referencyjny: PZDW/WZP/3052/243/WI/9/2021
P
rzedmiotowe zamówienie obejmuje rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 w miejscowości Jasionka do ul. Lubelskiej w miejscowości Rzeszów wraz z odcinkami dowiązania oraz przebudową/rozbudową dróg istniejących, przebudową skrzyżowań z drogami istniejącymi, przebudową i budową NIEzbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych. Łączna długość projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej wynosi około 5005 m.
Zadanie jest planowane do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Zamówienie należy wykonać zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, Warunki Ogólne, czwarte wydanie angielsko – polskie 2008 z erratą, (tłumaczenie pierwszego wydania 1999).
Zakres robót i prac projektowych został określony w SWZ wraz z załącznikami i Specyfikacji Warunków Zamówienia i obejmuje m.in.: 1.W zakresie prac projektowych: - opracowanie projektu wykonawczego na podstawie dokumentów zamieszczonych w SWZ tj. min. projektu budowlanego, decyzji ZRID, decyzji środowiskowej, opinii, uzgodnień, warunków technicznych oraz innych dokumentów i instrukcji, - dokonanie aktualizacji/prolongaty warunków technicznych i uzyskanie wszelkich innych warunków technicznych/decyzji/pozwoleń/uzgodnień, - pozytywnego uzgodnienia projektu wykonawczego przez Zamawiającego oraz przez właściwych operatorów i gestorów sieci, - opracowanie, uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz aktualizacja i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu, - opracowanie planu BIOZ, PZJ, projektów technologicznych i innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia oraz prowadzenia robót budowlanych. 2. W zakresie robót budowlanych W ramach inwestycji do Wykonawcy należy rozbudowa istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej DW 878 wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych. Inwestycja swym zakresem obejmować będzie: -Rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej DW 878, -Rozbudowę, budowę i przebudowę skrzyżowań z istniejącymi drogami w tym budowę ronda o średnicy zewnętrznej 50,0 m na skrzyżowaniu projektowanego odcinka DW 878 z DP 1377R oraz ronda „turbinowego” o średnicy zewnętrznej 52,0 m na skrzyżowaniu projektowanego odcinka DW 878 z DP 1378R oraz z DP 1383R, -Przebudowę i rozbudowę odcinków dowiązania do dróg innych kategorii i istniejącego przebiegu DW 878, -Budowę dodatkowych jezdni pełniących funkcję dróg dojazdowych, -Budowę i przebudowę chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, -Przebudowę i budowę zatok autobusowych, -Budowę miejsc do zawracania pojazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878, -Budowę ścieków terenowych/odwadniających, -Budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, -Przebudowę istniejących rowów odwadniających uwzględniająca m.in. odmulenie, profilowanie i konserwację rowów wraz z umocnieniami skarp i dna, -Budowę odwodnienia drogi wraz z rozwiązaniem odprowadzenia wód opadowo – roztopowych z korpusu drogi i terenu przyległego do odbiorników (wg opracowań branżowych), -Przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych zapewniających dostęp do terenów przyległych z drogi wojewódzkiej i dróg dojazdowych wraz z przepustami pod nimi, -Budowę i przebudowę sieci oświetlenia drogowego (wg opracowań branżowych), -Rozbiórka i budowa obiektów inżynierskich: mostu MD-1 na rzece Mrowla (Czarna) i wiaduktu WD-1 na drogą lokalna w miejscowości Trzebownisko (wg opracowań branżowych), -Budowę i przebudowę przepustów w tym dostosowanych do pełnienia funkcji przejść dla zwierząt (wg opracowań branżowych), -Budowę konstrukcji oporowych, -Budowę elementów ochrony środowiska w tym ekranów akustycznych (wg opracowań branżowych), -Rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania na obszarze projektowanej drogi wraz z rozebraniem istniejących elementów infrastruktury technicznej (wg opracowań branżowych), nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zieleńców itp., -Rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych w tym budynków mieszkalnych i gospodarczych (wg opracowań branżowych), -Karczowanie pni -Nasadzenia drzew i krzewów, -Przebudowę i zabezpieczenie kolidujących odcinków infrastruktury technicznej (wg opracowań branżowych), -Budowę barier drogowych i balustrad, -Rekultywację terenu, -Pełnienie nadzorów specjalistycznych (w tym m.in. nadzór przyrodniczy, archeologiczny i saperski), -Promocję projektu. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Projekcie Budowlanym stanowiącym Załącznik do SWZ.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 231-607712 z dnia 2021-11-29:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 01/12/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/12/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 30/03/2022
Powinno być:
Data: 18/04/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 01/12/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/12/2021
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 243-639690 z dnia 2021-12-15:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 20/12/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/01/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 18/04/2022
Powinno być:
Data: 11/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 20/12/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 12/01/2022
Czas lokalny: 10:00
branża Drogownictwo, Energoelektryczna, Wodno - kanalizacyjna, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, mosty, wiadukty, organizacja ruchu drogowego, roboty ziemne, wynajem sprzętu, oświetlenie, projekt drogowy, projekt wod-kan, projekt energoelektryczny, sieci zewnętrzne
kody CPV 45100000, 45111200, 45111300, 45112000, 45200000, 45220000, 45221100, 45231110, 45231300, 45231400, 45232310, 45233000, 45233100, 45233220, 45233221, 45233290, 45233294, 45233320, 45243510, 71300000, 71310000, 71320000, 71330000, 71355000, 79900000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , mosty, wiadukty , organizacja ruchu drogowego , roboty ziemne, wynajem sprzętu , oświetlenie , projekt drogowy , projekt wod-kan , projekt energoelektryczny , sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8674178 2022-02-10
godz. 10:00
URZĄD GMINY MIASTKOWO Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową dróg gminnych we wsi Tarnowo oraz przebudowa drogi gmi...
8672410 2022-02-14
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU Przebudowa drogi powiatowej Nr 1662W Bartodzieje – Warpęsy na odcinku przez miejscowość Wierzchownia Lokalizacja robót:Droga powiatowa Nr 1662W Bartodzieje - Warpęsy od km 2+765 do km 3+665...
8634803 2022-02-15
godz. 09:00
URZĄD GMINY LATOWICZ Odnowienie centrum miejscowości Latowicz - III etap Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. pn: „Odnowienie centrum miejscowości Lat...
8647853 2022-02-15
godz. 10:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej kontrahentów w podziale na trzy zadania na terenie RE-Jeziorna (P...
8652676 2022-02-15
godz. 10:45
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Jeziorowej DN 0,20m L 472m na wysokości posesji nr 48/1 w dzielnicy Wawer w Warszawie. Numer referencyjny: 02015/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/...
8632818 2022-02-16
godz. 10:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA RE OSTROŁĘKA PAKIET NR 13 - Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej i wykonanie robót budowlano-montażowych w: 1. Łazy, ul. Prosta, dz. nr 361/22, gm. Olszewo-Borki, 2. Łyse, ul. Jaśmi...
8667281 2022-02-17
godz. 10:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej oraz wykonanie robót budowlanych na terenie gminy Legionowo (Pakiet 2/147)
8641971 2022-02-17
godz. 11:00
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W GLIWICACH Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V w systemie „pod klucz” na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach–obszar gmin: Tychy, Bieruń, Lędziny, Imielin, Ch...
8665410 2022-02-25
godz. 10:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej oraz wykonanie robót budowlanych na terenie gminy Nieporęt (Pakiet 2/85)
8665873 2022-03-04
godz. 10:00
URZĄD MIASTA TORUŃ Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO – zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. Numer referencyjny: 2/2022 1...