Przetarg 8848510 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo –...

   
Analizuj Zamówienie 8848510 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-04-15
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa Numer referencyjny: ZZDW – 6.414.66.2022.8.2
2Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku od m. Darłowo do granicy województwa od km 33865,00 do km 56476,15 o łącznej długości 22,61km.
1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku od m. Darłowo do granicy województwa od km 33865,00 do km 56476,15 o łącznej długości 22,61km. 2. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją, 2) wykonanie robót rozbiórkowych (w tym rozbiórkę budynków), 3) wykonanie robót nawierzchniowych na drodze wojewódzkiej (wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy z BA, warstwy wiążącej z BA oraz warstwy ścieralnej z SMA), 4) budowę/przebudowę chodników, zatok autobusowych, 5) budowę elementów spowalniających ruch, 6) budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, 7) przebudowę dwóch rond, 8) przebudowę istniejących zjazdów, 9) budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego, 10) przebudowę linii telekomunikacyjnych, 11) przebudowę wodociągu, 12) przebudowę kanalizacji sanitarnej, 13) przebudowę przepustów, 14) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Zamawiający informuje, iż w trakcie realizacji ww. zadania prowadzone będą również roboty polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo w km 36500 do km 37300 w ramach inwestycji Gminy Darłowo oraz roboty polegające na usunięciu kolizji z liniami energetycznymi prowadzonymi przez firmę ENERGA. Wykonawca niniejszego zamówienia będzie zobowiązany do udostepnienia placu budowy oraz współdziałania z wykonawcami tych robót w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Dokumentacji Projektowej, SST, Rozdziale C SWZ i Wycenionych Przedmiarach Robót. 4. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę(ów) na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, tj.: 1) roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni, roboty wykończeniowe, montowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; 2) roboty branży mostowej w zakresie przepustów, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. 5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 1) Zakres robót ustala się w wysokości do kwoty 16 253 758,00 złotych netto, o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. 2) Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 094-258533 z dnia 2022-05-16:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 19/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/05/2022
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie zwiazany ofertą
Zamiast:
Data: 16/08/2022
Powinno być:
Data: 23/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 26/05/2022
Czas lokalny: 10:00
branża Drogownictwo, Energoelektryczna, Wodno - kanalizacyjna, Telekomunikacja, Telefony
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, organizacja ruchu drogowego, oświetlenie, sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne, sieci zewnętrzne
kody CPV 45231300, 45233000, 45233221, 45233290
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , organizacja ruchu drogowego , oświetlenie , sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne , sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9021554 2022-07-22
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA Aktualizacja dokumentacji projektowej i niezbędnych zezwoleń administracyjnych oraz realizacja robót budowlanych dla inwestycji "Rozbudowa ul. Rogozińskiego, al. Pokoju, Kordylewskiego" ...
9009034 2022-07-22
godz. 10:50
URZĄD GMINY KOŁBASKOWO 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z inwestycją pn.:„Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie teren...
8896782 2022-07-25
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY JEZIORANY Remont drogi gminnej publicznej Wójtówko - Modliny 1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i remont drogi gminnej na odcinku Wójtówko - Modliny w gminie Jeziorany.2. Na przedmiot zam...
8950569 2022-07-30
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej Zlecę wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Posiadam zatwierdzony przez ZWiK projekt. Studzienka rewizyjna na głębokości 80 cm. Przy...
8880801 2022-08-01
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH ROBOTY BUDOWLANE DLA INWESTYCJI PN.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 NA ODCINKU OD M. GLIWICE DO GRANICY WOJEWÓDZTWA, ETAP I BUDOWA OBWODNICY SOŚNICOWIC Numer referencyjny: WI-K/PN/2...
9021407 2022-08-05
godz. 10:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZESZOWIE Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych – etap III Numer referencyjny...
9025028 2022-08-08
godz. 11:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W LUBLINIE „Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Zamościu - na drodze ekspresowej S17 na odcinku obwodnicy m. Tomaszów Lubelski.” Numer r...
8990388 2022-08-18
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie sieci wod-kan i deszczówki Julianów Piaseczno Zlecę wykonanie sieci wod-kan oraz deszczówki na osiedlu domów jednorodzinnych w Julianowie koło Piaseczna. Zakres zlec...
9012333 2022-08-27
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** sieć wodociągowa Zlecę wykonanie sieci wodociągowej dł 150m ,2 hydranty ,12 studzienek wodomierzowych 600mm Nowy Tuchom ul.Graniczna gm Zukowo pow.kartuski
9022544 2022-09-01
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę montaż słupów oświetleniowych aluminiowych 8m. Zakres prac: 1. Wykopanie dołu i montaż fundamentu betonowej słupa 2. Wciągnięcie odcinków kablowych ok. 35-40m pomiędzy s...