Przetarg 7382217 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929G polegająca na budowie...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7382217 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-11
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929G polegająca na budowie chodnika w m. Łapino – Etap II.
Numer referencyjny: ZDP.4.2201.10.2
020.PD

Przedmiotem zamówienia jest:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929G polegająca na budowie chodnika w m. Łapino –
Etap II.PRZEDMIAR ROBÓT
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929G polegająca na budowie chodnika w m. Łąpino - Etap II

BRANŻA DROGOWA
Numer Wyszczególnienie Jednostka
Specyfik. elementów
technicz. rozliczeniowych nazwa ilość
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x
01.01.00 Odtworzenie trasy w terenie x x
01.01.01 Wytyczenie geodezyjne inwestycji km 1,300
01.02.00 Roboty przygotowawcze x x
01.02.01 Usunięcie krzewów i krzaków m2 924
Usunięcie karpin po wycince drzew szt. 16
01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 20cm z wywozem nadmiaru urobku m2 5 214
01.02.04 Rozbiórka poboczy gr. 15cm z wywozem nadmiaru urobku m2 1 103
Rozbiórka nawierzchni o konstrukcji bitumicznej wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki m2 155
Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej m2 34
Rozbiórka ścieków z elementów betonowych mb 214
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE x x
02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem m3 2 601
02.03.01 Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu m3 367
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO x x
03.02.01 Wpusty deszczowe:
- budowa studni betonowej Dn 0,5m z wpustem deszczowym szt. 8
- budowa przykanalików Dn200mm z rur PP mb 26
- budowa wylotu przykanalika kan. deszczowej Dn200 do rowu wg KPED szt. 8
Ścieki podchodnikowe - przykanalik z rury PCV lub PP Dn110 mb 48
04.00.00 PODBUDOWY x x
04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-20 mm o grubości 15 cm
m2 2 556
04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3
- o grubości 15 cm m2 2 440
- o grubości 25 cm m2 116
04.05.01a Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm m2 34
05.00.00 NAWIERZCHNIE x x
05.03.00 Nawierzchnie twarde ulepszone x x
05.03.05 Odbudowa nawierzchni bitumicznej wokół wpustów deszczowych m2 16
05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej z rozbiórki wys. 10cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm m2 34
05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm:
- o grubości 6 cm m2 2 440
- o grubości 8 cm m2 94
06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x
06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków
- humusowanie o gr. 15cm m2 3 643
- umocnienie ażurowymi płytami betonowymi na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm
podstawa skarpy umocniona obrzeżem betonowym na ławie z betonu C12/15 m2 549
- umocnienie brukiem gr. 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm m2 260
06.04.01 Wykonanie rowu odwadniającego mb 500
07.00.00 ORGANIZACJA I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO x x
07.01.01 Oznakowanie poziome m2 44
07.02.01 Oznakowanie pionowe - projektowane
- znaki A - średnie szt. 7
- znaki C - średnie szt. 4
- znaki D - średnie szt. 6
- słupki z rur stalowych szt. 15
Oznakowanie pionowe - do przestawienia
-znaki A - średnie 3
-znaki D - średnie szt. 1
07.06.02 Poręcz ochronna stalowa U-11a ocynkowana mb 350
08.00.00 ELEMENTY ULIC x x
08.01.01 Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z oporem mb 1180
Oporniki betonowe 12x25x100 na ławie betonowej z oporem mb 182
08.03.01 Obrzeża betonowe 8x30x100 na podsypce piaskowo - cementowej 1:4 mb 1 248
08.05.01 Ścieki skarpowe wg KPED 01.25 na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 7 cm mb 16
10.00.00 INNE ROBOTY x x
10.01.01 Murki oporowe z elementów prefabrykowanych typu L mb 6

2. Wykonawca powinien dysponować: telefonem stacjonarnym i tel. komórkowym do bezpośredniej łączności z Wykonawcą - osobą odpowiedzialną za podjęcie czynności – wskazaną do kontaktów w umowie.
3. Wykonawca musi uporządkować teren robót.
4. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
5. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót.
6. Wybrany Wykonawca złoży w dniu podpisania umowy kosztorys ofertowy – uproszczony wg przedmiaru robót.
7. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót drogowych będących przedmiotem zamówienia – projekt należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
9. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
11. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca.
12. Ewentualne zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia - przedmiarach robót i specyfikacji technicznej nazw własnych poszczególnych materiałów należy traktować jako podanie przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy czytać z dopiskiem „lub inne równoważne o nie gorszych parametrach”. Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do realizacji zamówienia.
13. Przedmiot zamówienia został opisany w załącznikach nr: 1.ST do SIWZ, który stanowi komplet dokumentacji technicznej.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233222
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się