Przetarg 9959600 - Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinku od ul....

   
Analizuj Zamówienie 9959600 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-22
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinku od ul. Zielenieckiej do ul. Kościuszki w Ząbkach.

1. Przedmiotem zamówienia
są roboty budowlane związane z rozbudową drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinku od ul. Zielenieckiej do ul. Kościuszki o długości około 500m i szerokości całkowitej około 13 m, w tym: jezdnia szerokości 6,1m, chodniki szerokości około 2-4m, zjazdy z posesji). 2. Szczegółowy zakres prac obejmuje m. in.:1) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego uzgodnieniem;2) obsługę geodezyjną budowy (dla całego zadania inwestycyjnego);3) wycinkę kolidujących drzew, z wywozem;4) przebudowę ogrodzeń z bramami i furtkami;5) roboty rozbiórkowe nawierzchni wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki;6) demontaż betonowych studni rewizyjnych, studzienek ściekowych, rurociągów,z wywozem i utylizacją7) roboty ziemne wraz z odwodnieniem wykopów i wywozem nadmiaru urobku;8) budowę kanalizacji deszczowej (studnie betonowe, kanał deszczowy z rur z PVC dla kanalizacji zewnętrznej, przykanaliki z rur z PVC dla kanalizacji zewnętrznej, studzienki ściekowe betonowe);9) przebudowę sieci wodociągowej;10) przebudowę przyłączy gazowych;11) przebudowę sieci napowietrznej nN 0,4 kV, przebudowa sieci SN-15 kV;12) budowę kanału technologicznego wraz ze studniami kablowymi;13) zabezpieczenie kabla doziemnego ORANGE kolidującego z rozbudową drogi;14) przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej TV UPC kolidującej z rozbudową drogi;15) rozbudowę ulicy Szwoleżerów na odcinku od ul. Zielenieckiej do ul. Kościuszki,o długości ok. 500 m i szerokości całk.ok. 13 m (w tym: jezdnia szer. 6,1 m, chodniki szer. ok. 2-4 m, zjazdy z posesji);16) montaż krawężników, oporników betonowych, na ławach betonowych;17) montaż obrzeży betonowych trawnikowych;18) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni: podbudowy z kruszywa łamanegoi naturalnego, podbudowy z piasku stabilizowanego cementem dostarczonejz wytwórni;19) wykonanie: warstwy podbudowy zasadniczej z mas mineralno-bitumicznych asfaltowych, warstwy wiążącej z mas mineralno-bitumicznych asfaltowych, warstwy ścieralnej z mas mineralno-bitumicznych asfaltowych;20) wykonanie warstw ścieralnych nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:z kostki brukowej betonowej;21) wykonanie warstw ścieralnych nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:z płyt betonowych wskaźnikowych, z okrągłymi wypustkami (integracyjnych);22) regulację pionową elementów uzbrojenia podziemnego (studzienki kanalizacyjne, skrzynki zaworów wodociągowych, gazowych i teletechnicznych);23) przebudowę kolidujących ogrodzeń;24) wykonanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego na podstawie projektu stałej organizacji ruchu;25) wykonanie humusowania terenu z obsianiem;26) końcową inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektów.3. Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.4. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia oraz wymagania w odniesieniu do sposobu wykonania i odbioru robót określone są w: specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 3 do SWZ, dokumentacji projektowej – załącznik nr 4 do SWZ przedmiarach robót – załącznik nr 5 do SWZ

ZPU.271.32.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00447187/01 z dnia: 2023-10-17
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-19 12:00
Po zmianie:
2023-10-27 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-19 12:15
Po zmianie:
2023-10-27 09:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-17
Po zmianie:
2023-11-25


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00458534/01 z dnia: 2023-10-24
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-27 09:00
Po zmianie:
2023-11-06 15:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-27 09:15
Po zmianie:
2023-11-06 15:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-25
Po zmianie:
2023-12-05
branża Drogownictwo, Sprzątanie, Wodno - kanalizacyjna
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, rozbiórki, demontaże, sieci zewnętrzne
kody CPV 45100000, 45111300, 45200000, 45231000, 45232130, 45233120, 45233140, 45233220, 45330000, 45333000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , rozbiórki, demontaże , sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10111569 2023-12-15
godz. 10:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU Wykonanie zadań drogowych w podziale na zadania związanych z: Rozbudową drogi powiatowej nr 2021C Brąchnowo – Kowróz polegającej na budowie drogi rowerowej; Remontem drogi powiatowej nr 2023...
10121866 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY REGIMIN 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Regimin.1) Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 120802W relacji Lekowo - Pawłowo – Poprawa infrastruktury dro...
10065551 2023-12-15
godz. 10:50
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W SZCZECINIE Budowa drogi S10 Szczecin-Piła; Odcinek 3: Suchań (z węzłem)-Recz (z węzłem)
10123711 2023-12-18
godz. 08:00
URZĄD GMINY DOBRA Przebudowa drogi ul. Zeusa w Mierzynie wraz z budową chodnika Przedmiotem zamówienia jest: • przebudowa istniejącego odcinka ulicy Zeusa od ulicy Osiedle pod Lipami na północ do skrzyżowani...
10120089 2023-12-18
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY MYSZKÓW WYKONANIE BIEŻĄCEJ KONSERWACJI DRÓG W RAMACH ZADANIA PN.: REMONTY DRÓG O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ. (WYKONANIE ROBÓT W 2024 ROKU). 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2024 roku remontó...
10124037 2023-12-18
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KRASNYMSTAWIE „Remont drogi powiatowej nr 2316L Maciejów Nowy - Żabno - Wierzchowina od km 8+810 do km 11+000”. Remont drogi powiatowej nr 2316L przewidziany jest na odcinku o dł. 2,190 km. W ramach prac...
10124804 2023-12-18
godz. 10:00
URZĄD GMINY STROMIEC Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stromiec” obejmująca:1) Przebudowę drogi gminnej ul. Parkowej w miejscowości Stromi...
10126658 2024-01-08
godz. 09:00
PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania - Remont drogi wojewódzkiej Nr 867 w km 52+000 – 57+193,63 na odcinku Basznia Dolna – Horyniec Zdrój – Część II PZDW/WZP/243/WD...
10115777 2024-01-22
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY NOWA SÓL Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym przy ul. Śląskiej w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej o długości 403 m na tereni...
9755092 2024-01-31
godz. 12:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE Zaprojektuj i zbuduj dla zad. pn.: „Rozb. międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn–wsch. gran. woj. na odc. DW 592, DW 655, DW 653. Etap III - „Rozb drogi woj. nr 653 na odc Olecko-g...