Przetarg 8864755 - Rozbudowa drogi gminnej nr 116118 G (ul. Legionów Polskich)...

   
Analizuj Zamówienie 8864755
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-26
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa drogi gminnej nr 116118 G (ul. Legionów Polskich) w Słupsku.

1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ulicy Legionów Polskich
(DG nr 116118G) na odcinku od skrzyżowania z ul. A. Zauchy do skrzyżowania z ul. R. Riedla, o łącznej długości około 0,496km, w Słupsku.Zadanie inwestycyjne będące przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje: budowę ronda wraz z odcinkiem ul. Legionów Polskich, w tym: rozebranie istniejących nawierzchni jezdni, budowę nowych nawierzchni jezdni, ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych), budowę i przebudowę oświetlenia, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, budowę kanału technologicznego, usunięcie kolizji infrastruktury technicznej związanej z przebudową skrzyżowań, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, oraz wycinki drzew, krzewów i wykonanie zieleni przydrożnej.2. Zakres przebudowy ulicy obejmuje: a) wykonanie robót branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej,b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,c) opracowanie z zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.d) wykonanie wszelkich innych robót towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach;3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany za pomocą Dokumentacji Projektowej, której elementy stanowią załączniki do SWZ:1) Projekt Zagospodarowania Terenu 2) PROJEKT BUDOWLANYa) Projekt Architektoniczno–Budowlany – Układ Drogowy,b) Projekt Architektoniczno–Budowlany – Branża Sanitarna,c) Projekt Architektoniczno–Budowlany – Oświetlenie Drogowe,d) Projekt Architektoniczno–Budowlany – Kolizje Elektroenergetyczne,e) Projekt Architektoniczno–Budowlany – Kolizje Teletechnicznef) Opinia Geotechniczna3) PROJEKT WYKONAWCZY a) Układ Drogowy,b) Branża Sanitarna,c) Oświetlenie Drogowe,d) Kolizje Elektroenergetyczne,e) Kolizje Teletechniczne,f) Stała Organizacja Ruchu,4) Specyfikacje Techniczne.5) Przedmiary i Kosztorysy ofertowe branży: drogowej, elektroenergetycznej, sanitarnej i teletechnicznej.4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert o wadze punktowej 40 i będzie oceniany zgodnie z zasadami wskazanymi w SWZ.5. Zamawiający wymaga co najmniej 10 letniej gwarancji producenta na zainstalowane oprawy oświetleniowe oraz słupy stalowe z wysięgnikami.6. W ramach udzielonej gwarancji należy wykonać minimum następujące zabiegi pielęgnacyjne przy drzewach i trawnikach:a) podlewanie – 30 razy w sezonie wegetacyjnymb) odchwaszczanie skupin krzewów i bylin - 6 razy w sezonie wegetacyjnymc) nawożenie drzew, krzewów i bylin – jeden raz wiosną nawozem o spowolnionym uwalnianiu składników pokarmowych,d) przycięcie skupin krzewów oraz bylin - 1 raz w sezonie wegetacyjnym,e) usuwanie odrostów korzeniowych i „dzików”, przycięcie koron drzew – 1 raz w sezonie wegetacyjnym,f) koszenie trawników wraz ze zgrabieniem i wywozem skoszonej trawy – 6 razy w sezonie wegetacyjnym,g) wysianie nawozów oraz dosianie traw – 1 raz w sezonie wegetacyjnym,h) kontrola i wymiana zniszczonych wiązadeł oraz palików – 1 raz w sezonie wegetacyjnym,i) bieżąca wymiana uschniętych i uszkodzonych roślin.j) każdorazowo przyjazd należy udokumentować oraz zgłosić Zamawiającemu.W ramach udzielonej gwarancji Gwarant ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, w tym jakość posadzonego materiału roślinnego i zobowiązuje się do usuwania wad poprzez nieodpłatne uzupełnienie – wymianę roślin obumarłych, nie rokujących szans na przeżycie lub uszkodzonych np. przez szkodniki itp. z wyłączeniem przypadków spowodowanych nieprzewidywalnymi okolicznościami jak kradzież, klęska żywiołowa. Materiał roślinny w okresie udzielonej gwarancji winien być utrzymywany w stanie nie pogorszonym od momentu posadzenia, posiadać cechy i wygląd charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany oraz zachowywać żywotność minimum w 80% rośliny (w przypadku drzew minimum 80% objętości korony).7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale IV SWZ i w załącznikach do SWZ.

ZP.261.19.2022.ZP1
branża Drogownictwo, Energoelektryczna, Wodno - kanalizacyjna
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, oświetlenie, sieci zewnętrzne
kody CPV 45111200, 45111291, 45111300, 45231000, 45232130, 45233120, 45233200, 45316110, 45316213
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , oświetlenie , sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8903972 2022-05-31
godz. 11:00
URZĄD GMINY STARE JUCHY Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja drogi dojazdowej znajdującej się na działkach nr 6/2, 128, 132/4 w miejscowości Gorłówko, gm. Stare JuchyModernizacja gminnej drogi żwirowej na odci...
8903405 2022-05-31
godz. 11:00
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. ZP/97-NS/2022 Budowa pompowni III stopnia w Łochowie
8906686 2022-06-01
godz. 08:00
URZĄD MIASTA RZESZÓW Modernizacja placu manewrowego w VIII LO Rzeszów Przedmiotem zamówienia jest modernizacja placu manewrowego i chodników w tym: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowej nawierzchni placu i chodni...
8909800 2022-06-01
godz. 10:00
URZĄD GMINY JABŁONNA BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W BOŻEJ WOLI Część 1: Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 630 w miejscowości Boża Wola, gmina Jabłonna.Zakres budowy sieci wodociągowe...
8909879 2022-06-02
godz. 10:00
URZĄD MIASTA BRODNICA Remont drogi gminnej nr 081050C (ul. Okrężna w Brodnicy) na odcinku od km 0+028 do km 0+725, dł. 697m oraz drogi gminnej nr 081094C (ul. Zakątek w Brodnicy) od km 0+003,5 do km 0+531,5 dł. 5...
8869603 2022-06-02
godz. 10:00
TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych przy ul. Wolności 12, K. Wielkiego 5 w Chorzowie Numer referencyjny: PZP/TC/02371/2022 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ro...
8909224 2022-06-02
godz. 12:00
URZĄD GMINY CZARNIA Przebudowa drogi gminnej Michałowo, Gmina Czarnia Część 1: 1.1. CZĘŚĆ I Przebudowa drogi gminnej Michałowo 250201W, Gmina Czarnia dla odcinka od km 0+004,82 do km 4+200. 1.1.1. Zadanie real...
8880815 2022-06-06
godz. 10:30
ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOSZALINIE Rozbudowa drogi woj. Nr 152 na odcinku Starogard – Świdwin Numer referencyjny: ZZDW – 6.414.82.2022.8.2 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku od Starogar...
8902962 2022-06-09
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO WAŁBRZYCH Z SIEDZIBĄ W BOGUSZOWIE-GORCACH Budowa dwóch obiektów mostowych żelbetowo – stalowo – drewnianych po uprzedniej rozbiórce istniejących mostów, w ramach zadania: „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Chwaliszówka – (....
8903075 2022-06-10
godz. 10:00
URZĄD MIASTA ZABŁUDÓW Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury oświetleniowej w Gminie Zabłudów Numer referencyjny: ZP.271.10.2022 Przedmiotem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej infrastru...