Przetarg 8864755 - Rozbudowa drogi gminnej nr 116118 G (ul. Legionów Polskich)...

   
Analizuj Zamówienie 8864755 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-26
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa drogi gminnej nr 116118 G (ul. Legionów Polskich) w Słupsku.

1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budo
wlanych polegających na rozbudowie ulicy Legionów Polskich (DG nr 116118G) na odcinku od skrzyżowania z ul. A. Zauchy do skrzyżowania z ul. R. Riedla, o łącznej długości około 0,496km, w Słupsku.Zadanie inwestycyjne będące przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje: budowę ronda wraz z odcinkiem ul. Legionów Polskich, w tym: rozebranie istniejących nawierzchni jezdni, budowę nowych nawierzchni jezdni, ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych), budowę i przebudowę oświetlenia, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, budowę kanału technologicznego, usunięcie kolizji infrastruktury technicznej związanej z przebudową skrzyżowań, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, oraz wycinki drzew, krzewów i wykonanie zieleni przydrożnej.2. Zakres przebudowy ulicy obejmuje: a) wykonanie robót branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej,b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,c) opracowanie z zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.d) wykonanie wszelkich innych robót towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach;3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany za pomocą Dokumentacji Projektowej, której elementy stanowią załączniki do SWZ:1) Projekt Zagospodarowania Terenu 2) PROJEKT BUDOWLANYa) Projekt Architektoniczno–Budowlany – Układ Drogowy,b) Projekt Architektoniczno–Budowlany – Branża Sanitarna,c) Projekt Architektoniczno–Budowlany – Oświetlenie Drogowe,d) Projekt Architektoniczno–Budowlany – Kolizje Elektroenergetyczne,e) Projekt Architektoniczno–Budowlany – Kolizje Teletechnicznef) Opinia Geotechniczna3) PROJEKT WYKONAWCZY a) Układ Drogowy,b) Branża Sanitarna,c) Oświetlenie Drogowe,d) Kolizje Elektroenergetyczne,e) Kolizje Teletechniczne,f) Stała Organizacja Ruchu,4) Specyfikacje Techniczne.5) Przedmiary i Kosztorysy ofertowe branży: drogowej, elektroenergetycznej, sanitarnej i teletechnicznej.4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert o wadze punktowej 40 i będzie oceniany zgodnie z zasadami wskazanymi w SWZ.5. Zamawiający wymaga co najmniej 10 letniej gwarancji producenta na zainstalowane oprawy oświetleniowe oraz słupy stalowe z wysięgnikami.6. W ramach udzielonej gwarancji należy wykonać minimum następujące zabiegi pielęgnacyjne przy drzewach i trawnikach:a) podlewanie – 30 razy w sezonie wegetacyjnymb) odchwaszczanie skupin krzewów i bylin - 6 razy w sezonie wegetacyjnymc) nawożenie drzew, krzewów i bylin – jeden raz wiosną nawozem o spowolnionym uwalnianiu składników pokarmowych,d) przycięcie skupin krzewów oraz bylin - 1 raz w sezonie wegetacyjnym,e) usuwanie odrostów korzeniowych i „dzików”, przycięcie koron drzew – 1 raz w sezonie wegetacyjnym,f) koszenie trawników wraz ze zgrabieniem i wywozem skoszonej trawy – 6 razy w sezonie wegetacyjnym,g) wysianie nawozów oraz dosianie traw – 1 raz w sezonie wegetacyjnym,h) kontrola i wymiana zniszczonych wiązadeł oraz palików – 1 raz w sezonie wegetacyjnym,i) bieżąca wymiana uschniętych i uszkodzonych roślin.j) każdorazowo przyjazd należy udokumentować oraz zgłosić Zamawiającemu.W ramach udzielonej gwarancji Gwarant ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, w tym jakość posadzonego materiału roślinnego i zobowiązuje się do usuwania wad poprzez nieodpłatne uzupełnienie – wymianę roślin obumarłych, nie rokujących szans na przeżycie lub uszkodzonych np. przez szkodniki itp. z wyłączeniem przypadków spowodowanych nieprzewidywalnymi okolicznościami jak kradzież, klęska żywiołowa. Materiał roślinny w okresie udzielonej gwarancji winien być utrzymywany w stanie nie pogorszonym od momentu posadzenia, posiadać cechy i wygląd charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany oraz zachowywać żywotność minimum w 80% rośliny (w przypadku drzew minimum 80% objętości korony).7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale IV SWZ i w załącznikach do SWZ.

ZP.261.19.2022.ZP1


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00152129/01 z dnia: 2022-05-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-12 10:00
Po zmianie:
2022-05-19 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-12 10:15
Po zmianie:
2022-05-19 10:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-10
Po zmianie:
2022-06-17
branża Drogownictwo, Energoelektryczna, Wodno - kanalizacyjna
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, oświetlenie, sieci zewnętrzne
kody CPV 45111200, 45111291, 45111300, 45231000, 45232130, 45233120, 45233200, 45316110, 45316213
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , oświetlenie , sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9725888 2023-06-21
godz. 09:00
URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI Platforma widokowa - zielony przystanek w miejscowości Smardzewice Zakres rzeczowy:1. Roboty przygotowawcze i ziemne,2. Budowa nasypu,3. Budowa miejsca wypoczynku (platformy widokowej), ra...
9724231 2023-06-21
godz. 10:00
URZĄD GMINY KAZANÓW Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania: „Zagospodarowanie parku w miejscowości Kazanów”Zakres robót obejmuje wykonanie: - roboty agrotechniczne i nasadzenia - mała archit...
9712740 2023-06-21
godz. 10:00
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL POWIATOWY S.A. IM. DR BRONISŁAWA HAGERA W TARNOWSKICH GÓRACH UTWARDZENIE GRUNTU PRZY CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU POWIATOWYM S.A W TARNOWSKICH GÓRACH UL. PYSKOWICKA 47-51 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane ...
9725851 2023-06-21
godz. 10:00
URZĄD GMINY BUKOWIEC "Doposażenie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bukowiec w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego” 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane ...
9725234 2023-06-22
godz. 12:00
URZĄD GMINY BORNE SULINOWO Przebudowa drogi ul. Słowackiego w Bornem Sulinowie 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej – ul. Słowackiego w Bornem Sulinowie na odcinku od al. Niepodległości do u...
9712728 2023-06-23
godz. 10:50
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W SZCZECINIE Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 – Wykonanie robót budowlanych z podziałem na 2 części Część 1: Część 1. Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 –dokończenie budowy kanał...
9725306 2023-06-27
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY MIELNO Rozbudowa ulic 6 Marca, B. Chrobrego i cz. ul. Lechitów w Mielnie, etap III 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej nr 108258Z w miejscowości Mielno, etap I według dokume...
9703811 2023-06-27
godz. 12:00
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. Świadczenie usług utrzymania urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach dworcowych: Dw.Centralny, Dw.Śródmieście, Dw.Śródmieście WKD oraz w bud. przy ul. Elektronowej 9 przez ...
9642960 2023-06-30
godz. 09:00
URZĄD GMINY ZBROSŁAWICE Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Korfantego w Zbrosławicach wraz z odwodnieniem.Zaprojektowano nową jezdnię drogi gminnej ul. Korfantego o długości 438,51 m, fragment ul. Morci...
9726229 2023-07-04
godz. 11:00
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZ Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą. Numer referencyjny: WZP.271.7.2023.E ...