Przetarg 7690377 - „Rozbudowa drogi gminnej nr 111217E Plewnik II – Ujazd...

   
Analizuj Zamówienie 7690377
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-11
przedmiot ogłoszenia
„Rozbudowa drogi gminnej nr 111217E Plewnik II – Ujazd
Numer referencyjny: ZP.271.20.2020

1. Przedmiot zamówienia stanowi
ą roboty budowlane obejmujące rozbudowę drogi gminnej o długości 1753,5 mb., w tym wykonanie: 1.1. konstrukcji drogi: 1.1.1. na odcinku od km 0000 do km 11010: 1.1.1.1. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 w ilości 75kg/m2; 1.1.1.2. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grub. 4cm; 1.1.2. na odcinku od km 1010 do km 1753,5: 1.1.2.1. warstwa odcinająca z kruszywa grubości 10 cm 1.1.2.2. podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63 grub. 15 cm 1.1.2.3. podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 grub. 10 cm 1.1.2.4. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm; 1.1.2.5. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm; 1.2. zjazdów indywidualnych na działki zabudowane o nawierzchni asfaltowej; 1.3. zjazdów indywidualnych na pola o nawierzchni z kruszywa łamanego; 1.4. poboczy z kruszywa 0/31,5 mm grubości 10 cm; 1.5. odwodnienia drogi: (rowy i muldy odwadniające trawiaste, przepusty rurowe pod drogą oraz na zjazdach, ściek przykrawężnikowy z elementów betonowych, wpusty ściekowe); 1.6. oznakowania drogi i elementy bezpieczeństwa ruchu,; 1.7. usunięcia kolizji z projektowana drogą: (przebudowa ogrodzenia, zabezpieczenie rurami osłonowymi typu AROT sieci telekomunikacyjnej). 2. Na zrealizowany przedmiot zamówienia tj. na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia, Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres co najmniej 3 lat liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 3. Zadanie w ramach środków finansowych Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy Nr 126/G/2020 zawartej z Wojewodą Łódzkim w dniu 09.07.2020 r.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540218550-N-2020 z dnia: 2020-11-05
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-09, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-23, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540232308-N-2020 z dnia: 2020-11-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-09, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2021-01-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540394518-N-2021 z dnia: 2021-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 09.11.2020, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 26.01.2021, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polskiII.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
8. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca może przesłać w oryginale podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę na adres e-mail: anita.kacprzak@wartkowice.pl. z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj.m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf,.jpg,..git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, . .rar, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540406124-N-2021 z dnia: 2021-01-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
31.08.2022
W ogłoszeniu powinno być:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
30.09.2022


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9)
W ogłoszeniu jest:
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku. 2. Za datę zakończenia przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie od 2 stycznia 2022 r. do 30 września
2022 roku.
2. Z a datę zakończenia przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego
i przekazania do eksploatacji.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 09.11.2020, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 09.02.2021, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polskiII.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
W niniejszym miejscu dodaje się punkt o treści: 1.8. kanał technologiczny
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45111200, 45220000, 45233120, 45233140
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się