Przetarg 7447140 - Rozbudowa budynku Uczelni Państwowej im. Szymona...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7447140 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-04-24
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa budynku Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu wraz z przebudową sieci wodociągowej i kana
lizacji deszczowej
Numer referencyjny: AI. 261.03.2020.MF

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dokumentacji projektowej (zał. nr 1 do SIWZ), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 2 do SIWZ), Przedmiarach Robót (zał. nr 3 do SIWZ), z zastrzeżeniem ,iż przedmiary robót mają wyłącznie charakter informacyjny (pomocniczy) i nie są w żaden sposób wiążące dla Wykonawcy lub Zamawiającego. Oznacza to, że rodzaj i ilość robót (ilość pozycji kosztorysowych) składających się na wycenę elementu scalonego kosztorysu a także ilość (obmiar) robót ujęte w kosztorysie ofertowym mogą różnić się od tych ujętych w przedmiarach, udostępnianych w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 SIWZ.
4. Zamawiający zaleca, by Wykonawca przed przygotowaniem i złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej nieruchomości, na których wykonywany będzie przedmiot zamówienia w celu zapoznania się z miejscem, zakresem oraz warunkami wykonania robót objętych zamówieniem.
5. W czasie planowania, wyceny, organizacji oraz realizacji zamówienia należy uwzględnić wykonanie prac i czynności wynikających z ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień i zmian treści SIWZ ogłoszonych przez Zamawiającego w toku postępowania.
6. W celu merytorycznego uzasadnienia proponowanego wynagrodzenia do oferty zaleca się dołączyć kalkulację tego wynagrodzenia - kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie projektów budowlanych (dokumentacji projektowej) oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W kosztorysie ofertowym Wykonawca powinien ująć wszystkie rodzaje i ilości robót, których wykonanie uzna za niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
7. Bez względu na strukturę, formę i zawartość kosztorysu ofertowego dołączonego do oferty Zamawiający uważał będzie, że wynagrodzenie obliczone przez Wykonawcę na podstawie kosztorysu, obejmuje wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca w celu należytego wykonania zamówienia, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę przed złożeniem oferty. Wykonawca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za ewentualne błędy popełnione przy sporządzaniu kosztorysu, zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego.
8. Roboty (pozycje kosztorysu) ujęte w kosztorysie ofertowym oraz ilość robót do wykonania (obmiar) Wykonawca ustala samodzielnie na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, zasad najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów, opublikowanych norm, dokonanej wizji lokalnej oraz ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień i zmian treści SIWZ ogłoszonych przez Zamawiającego w toku postępowania.
9. Kosztorys ofertowy dołączony do oferty stanowi charakter pomocniczy, służący do rozliczenia robót budowlanych na wypadek przerwania wykonania zamówienia przez Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia oraz w przypadku wystąpienia robót dodatkowych.
10. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni w cenie ryczałtowej oraz kosztorysie ofertowym robót, które wynikają z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, to ze względu na ryczałtowy sposób wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji całego zamówienia, zgodnie z jego opisem zawartym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, bez możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia.
11. Niedoszacowanie, błędy w obliczeniach, pominięcie pozycji czy błędny opis pozycji (w stosunku do przedmiarów robót) i inne błędy w kosztorysie ofertowym nie będą stanowić o niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie będą więc powodem do odrzucenia oferty, gdyż cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił jako ryczałtową, obejmującą cały zakres rzeczowy bez względu na to, jakie pozycje Wykonawcy umieszczą w swoich kosztorysach ofertowych. Kosztorysy te będą miały dla Zamawiającego jedynie funkcję pomocniczą, informacyjną – posłużą Zamawiającemu do uzyskania ogólnej informacji o sposobie ustalenia ceny przez Wykonawców. Dlatego też niezgodność kwoty kosztorysu z kwotą z formularza oferty również nie będzie stanowić o niezgodności treści oferty z SIWZ (nie skutkuje odrzuceniem oferty).
12. Zamawiający informuje, że w przypadku wskazania w SIWZ i w załącznikach do niej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkt lub usługę dostarczaną przez konkretnego Wykonawcę, nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne pod warunkiem, że będą one posiadały nie gorszą właściwość i jakość w stosunku do opisywanej. Zamawiający informuje, że w przypadkach, w których wskazał w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego.
13. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, a treść dokumentacji winna być dostosowana do specyfiki i charakteru zadania inwestycyjnego.
14. Zamawiający informuje na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, że rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ uwzględniają określone w przepisach prawa wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
16. Termin zakończenia robót ustala się na dzień 23 grudnia 2020roku, przy czym stan surowy zamknięty, elewacja, roboty zewnętrzne (w tym instalacje zewnętrzne), należy zakończyć najpóźniej do 30 września 2020 roku, licząc od daty podpisania umowy.
Zamawiający zastrzega, że roboty budowlane będą odbywały się w czynnym obiekcie. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed osobami postronnymi w czasie funkcjonowania Uczelni. Wykonawca jest zobowiązany do wcześniejszego uzgodnienia prac budowlanych z Zamawiającym.
17. Wykonawca udzieli min. 48 miesięcznej gwarancji i 48 miesięcznej rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia (lub dłuższej – zgodnie z deklaracją złożoną przez Wykonawcę w Ofercie).
18. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
20. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania.
21. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie robót:
a) robót budowlanych branży konstrukcyjno – budowlanej;
b) robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych;
c) robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych;
– jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) z wyjątkiem przypadków określonych obowiązującymi przepisami prawa.
22. Wykonawca oraz Podwykonawca zobowiązują się w trakcie realizacji zamówienia utrzymać stan zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 21, przez czas niezbędny do wykonywania przez nich tych czynności.
23. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 21, Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu,
c) przeprowadzania kontroli na placu budowy.
24. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 21, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te czynności w trakcie realizacji zamówienia.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w pkt 21, Zamawiający wezwie Wykonawcę do naprawienia wadliwej sytuacji w wyznaczonym terminie, a w przypadku jego bezczynności nałoży na niego karę umowną zgodnie z postanowieniami umownymi.
25. W przypadku niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 21 i 22, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej zgodnie z postanowieniami umownymi.
26. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
27. Użyte w niniejszym ogłoszeniu terminy mają następujące znaczenie:
a) „ustawa Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1843),
a) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
b) „BZP” – Biuletyn Zamówień Publicznych,
c) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale II SIWZ,
d) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy SIWZ,
e) „Zamawiający” – Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540080789-N-2020 z dnia: 2020-05-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2020-05-15, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2020-05-19, godzina: 13:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540082873-N-2020 z dnia: 2020-05-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data:2020-05-19, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data:2020-05-26, godzina: 13:00
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 42416100, 45000000, 45110000, 45111200, 45113000, 45231300, 45262311, 45262500, 45310000, 45313100, 45321000, 45332200, 45332300, 45442100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się