Przetarg 7328550 - Rozbudowa Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7328550 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-11
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie
Numer referencyjny: RF.DGZP.271.1.2020

Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:„ROZBUDOWA BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SŁOWIKOWIE” które będzie realizowane w związku z wykonywaniem w 2020 roku zadań dotyczących rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacją działania 3.2 kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016r., poz. 1250).

Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia powinny być wykonane zgodnie z:
–projektem budowlanym –załącznik nr,
–STWiOR –załącznik nr.
- przedmiarem robót – załącznik nr

1.Standardy jakościowe.
a)standardy jakościowe zostały określone w treści STWiOR oraz w projekcie budowlanym,
b)Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ,
c)przez całość przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie wszelkie wykonane roboty budowlane związane z wykonaniem zamówienia,
d)gwarancja jakości na materiały i roboty budowlane,
e)Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i roboty budowlane min. 3-letniej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag,
f)zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca,
g)ewentualne zastosowanie w dokumentacji i przedmiarach robót nazw własnych poszczególnych materiałów należy traktować jako podanie przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy czytać z dopiskiem „lub inne równoważne o nie gorszych parametrach”. Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do realizacji zamówienia,
h)jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały, wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku KIO z 14.X.2013 r. sygn. KIO 2315/13),stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2.Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań określonych w art. 29 ust.4 ustawy PZP, związanych z realizacją zamówienia.
3.Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający na okres realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi do wykonywania zamówienia przed zakończeniem okresu jego realizacji, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązany jest w ich miejsce zatrudnić inne osoby.
4.Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu zanonimizowanych dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia w/w osób, bądź oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu w/w osób z wykazem wg stanowisk pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia26 czerwca 1974r. –Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
5.W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców dokumenty, o których mowa w rozdziale III pkt 4 SIWZ, należy przedłożyć wraz kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby.
6.Wykonawca przez okres realizacji zamówienia, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia osób wykonujących zamówienie, o których mowa w pkt 3.
7.W przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji, o których mowa w rozdziale III pkt 4 –6 niniejszej SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną określoną § 20 ust. 2.1 pkt o wzoru umowy.
8.W przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie lub niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia osób wykonujących zamówienie, o których mowa w pkt 3, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i/lub naliczyć dodatkowo karę umowną określoną § 20 ust .2.1 pkt p- wzoru umowy.
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000, 45110000, 45111200, 45223500, 45262300, 45262310, 45262500, 45320000, 45410000, 45421000, 45430000, 45432130, 45442100, 45450000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się