Przetarg 7669464 - Rozbudowa budowa stacji uzdatniania wody wraz z częściową...

   
Analizuj Zamówienie 7669464 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-01
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa budowa stacji uzdatniania wody wraz z częściową przebudową istniejących urządzeń i obiektów oraz budowę ruroci
gu tłocznego wód popłucznych.
Numer referencyjny: PN.ZP.1/09/2020

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budowa stacji uzdatniania wody wraz z częściową przebudową istniejących urządzeń i obiektów oraz budowę rurociągu tłocznego wód popłucznych.”
Zadanie obejmuje rozbudowę budynku stacji uzdatniania wody w Kargowej wraz z częściową przebudową istniejących urządzeń i obiektów oraz budową rurociągu tłocznego wód popłucznych. Przedsięwzięcie ma na celu dostarczenie w odpowiedniej ilości wody do celów bytowo gospodarczych oraz p.poż.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
Demontaż pomp głębinowych w studniach SW-1 i SW-2
Demontaż dwóch filtrów poziomych o średnicy Ø2400 mm
Demontaż orurowania dwóch filtrów ciśnieniowych
Demontaż rurociągów technologicznych
Demontaż rurociągów kanalizacji wewnętrznej
Demontaż armatury odcinającej i zaporowej
Demontaż wodomierzy, zaworów bezpieczeństwa, rurociągów oraz rozdzielacza sprężonego powietrza, rurociągów stalowych instalacji wewnętrznej
Montaż nowych pomp głębinowych z rurociągami wewnątrz studni, nowych urządzeń do uzdatniania wody(filtry ciśnieniowe, zestaw aeracji, dmuchawa ,rozdzielnia technologiczna, rozdzielnia sprężonego powietrza)
Montaż dwóch zbiorników wyrównawczych stalowych o pojemności V=2x200m³, rurociągów(przelewowych, spustowych, zasilających, ssących)sond do sterowania pracą pomp głębinowych wewnątrz zbiorników, pomp w istniejącym 6-cio komorowym odstojniku popłucznym, nowych rurociągów wody surowej, wody uzdatnionej, wód popłucznych rurociągów kanalizacji przelewowej, spustowej ,technologicznej.
Montaż zbiornika oczyszczalni z tworzywa sztucznego o pojemności użytkowej V=22m3, oraz zbiornika do gromadzenia ścieków oczyszczonych o pojemności użytkowej v=3m3
Roboty elektryczne, w związku ze zwiększeniem mocy z 45 kW do 80 kW, istniejąca linia WLZ YKAY 4x 35mm2 zostanie wymieniona na 2xYKAY 4x 35mm2 .Złącze licznikowe zostanie przebudowane i dostosowane do nowej mocy wg odrębnego opracowania
Przewiduje się rozbudowę istniejącego budynku stacji uzdatniania wody, w celu powiększenia głównego pomieszczenia technologicznego. Rozbudowa zachowuje podstawowe parametry budynku istniejącego, szerokość, wysokość, kąt nachylenia połaci dachowej. W zawiązku z rozbudową budynku stacji uzdatniania wody, projektuje się przebudowę istniejącego utwardzenia terenu oraz projektuje się dojazd do dwóch projektowanych zbiorników na wodę pitną.
Budowa nowego rurociągu wód popłucznych, który odprowadzać będzie oczyszczone wody popłuczne zgromadzone w odstojniku do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem Rozbudowa budowa stacji uzdatniania wody wraz z częściową przebudową istniejących urządzeń i obiektów oraz budowę rurociągu tłocznego wód popłucznych , został określony w Projekcie budowlanym ( zał.9 do SIWZ)
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z :
1) dokumentacją techniczną obejmującą:
- projekt budowlany
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branża elektryczna
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branża konstrukcyjno –budowlana
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branża sanitarna
- opinia geotechniczna pod rozbudowę SUW i rurociąg tłoczny w Kargowej
- przedmiary robót
2) decyzja Nr 139/2020 Starosty Zielonogórskiego z dnia 26.02.2020r.,
3) ustawą Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1202, ze zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
4) Postanowieniem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 21.02.2020r znak ZN.5142.16.2020
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne, uzdatnianie wody
kody CPV 45000000, 45111200, 45231100, 45231110, 45231300, 45232150, 45232410, 45232460, 45252126, 45311200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się