Zlecenie 7483007 - ROPS.PSO.3321.US.62.2020 - Realizacja usługi coachingu...

   
Analizuj Zamówienie 7483007 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-15
przedmiot zlecenia
ROPS.PSO.3321.US.62.2020 - Realizacja usługi coachingu indywidualnego dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastę
pczej – uczestników projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 280 godzin zegarowych coachingu indywidualnego dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – uczestników projektu pn. Szkolenie
i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
2) Uczestnikami będą: asystenci rodzin, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz pozostali pracownicy: ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej i ośrodków adopcyjnych pracujących bezpośrednio z rodziną. Ponadto, uczestnikami będą również: pracownicy placówek wsparcia dziennego, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnej placówki opiekuńczo-wychowawczej, rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający, który przekaże listę uczestników wraz z danymi kontaktowymi Wykonawcy w uprzednio uzgodnionej formie i czasie. Szacunkowa liczba uczestników wsparcia to około 120 osób.
3) Celem działania będzie wsparcie merytoryczne pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
w rozwoju, poprawie efektywności realizacji obowiązków służbowych w okresie zagrożenia stanem epidemii ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie zdrowia psychicznego.
4) Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do 18 sierpnia 2020 roku lub do wyczerpania limitu godzin.
5) Realizacja usługi coachingu indywidualnego odbywać się będzie co do zasady w sposób zdalny, czyli telefonicznie, mailowo, przy użyciu komunikatorów typu skype, względnie w inny sposób w zależności od potrzeb uczestników – w czasie ustalonym przez Strony (Wykonawcę i uczestników wsparcia). Świadczenie usługi w sposób zdalny ma być realizowane przez Wykonawcę z siedziby gabinetu/miejsca odosobnionego
i wyciszonego, bez udziału osób trzecich. Z tytułu realizacji usługi w trybach wymienionych w zdaniu poprzednim Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne dodatkowe roszczenia poza wynagrodzeniem ofertowym (czyli tym, wyszczególnionym w formularzu cenowym).
6) Zamawiający dopuszcza również możliwość realizacji wybranych godzin coachingu indywidualnego w sposób stacjonarny, czyli bezpośrednio w instytucjach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na terenie województwa śląskiego. Każda z instytucji, której pracownik będzie korzystał z coachingu indywidualnego, udostępni salę odosobnioną od innych pracowników celem realizacji ww. usługi. Wykonawca zobligowany jest uwzględnić ewentualny koszt dojazdu na miejsce realizacji spotkania w cenie oferty.
7) Usługa możliwa jest do realizacji od poniedziałku do soboty, między godziną 08:00 a 19:00, w terminach uprzednio ustalonych z uczestnikami.
8) Ilość godzin dedykowana jednemu uczestnikowi wsparcia będzie ustalana indywidualnie, zależnie od liczby chętnych osób.
9) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) należytej realizacji zamówienia w trybie zdalnym i/lub w trybie stacjonarnym, w zależności od ustaleń między Stronami (Wykonawcą oraz uczestnikami wsparcia),
b) w przypadku realizacji zamówienia w trybie zdalnym - zapewnienie gabinetu/miejsca wyciszonego
i odosobnionego, w którym będą odbywać się sesje coachingowe,
c) w przypadku realizacji zamówienia w trybie stacjonarnym - dojazd do instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na terenie województwa śląskiego celem realizacji coachingu indywidualnego oraz zapewnienia bezpiecznych warunków świadczenia usługi (dezynfekcja rąk, środki ochrony – maseczki, przyłbice, rękawiczki itp.)
d) bieżącego informowania Zamawiającego o planowanych spotkaniach/sesjach coachingowych w trybie zdalnym/stacjonarnym (zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego harmonogramem),
e) prowadzenia dokumentacji realizowanych działań, w tym sprawozdania, list obecności, zrzutów z ekranu, itp. na podstawie wzorów i wytycznych przekazanych przez Zamawiającego. Cel zamówienia W związku z realizacją projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej zaplanowano organizację specjalistycznego wsparcia w postaci indywidualnego cochingu dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Celem działania będzie wsparcie merytoryczne pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w rozwoju, poprawie efektywności realizacji obowiązków służbowych w okresie zagrożenia stanem epidemii ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie zdrowia psychicznego. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 280 godzin zegarowych coachingu indywidualnego dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – uczestników projektu pn. Szkolenie
i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
2) Uczestnikami będą: asystenci rodzin, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz pozostali pracownicy: ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej i ośrodków adopcyjnych pracujących bezpośrednio z rodziną. Ponadto, uczestnikami będą również: pracownicy placówek wsparcia dziennego, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnej placówki opiekuńczo-wychowawczej, rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający, który przekaże listę uczestników wraz z danymi kontaktowymi Wykonawcy w uprzednio uzgodnionej formie i czasie. Szacunkowa liczba uczestników wsparcia to około 120 osób.
3) Celem działania będzie wsparcie merytoryczne pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
w rozwoju, poprawie efektywności realizacji obowiązków służbowych w okresie zagrożenia stanem epidemii ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie zdrowia psychicznego.
4) Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do 18 sierpnia 2020 roku lub do wyczerpania limitu godzin.
5) Realizacja usługi coachingu indywidualnego odbywać się będzie co do zasady w sposób zdalny, czyli telefonicznie, mailowo, przy użyciu komunikatorów typu skype, względnie w inny sposób w zależności od potrzeb uczestników – w czasie ustalonym przez Strony (Wykonawcę i uczestników wsparcia). Świadczenie usługi w sposób zdalny ma być realizowane przez Wykonawcę z siedziby gabinetu/miejsca odosobnionego
i wyciszonego, bez udziału osób trzecich. Z tytułu realizacji usługi w trybach wymienionych w zdaniu poprzednim Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne dodatkowe roszczenia poza wynagrodzeniem ofertowym (czyli tym, wyszczególnionym w formularzu cenowym).
6) Zamawiający dopuszcza również możliwość realizacji wybranych godzin coachingu indywidualnego w sposób stacjonarny, czyli bezpośrednio w instytucjach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na terenie województwa śląskiego. Każda z instytucji, której pracownik będzie korzystał z coachingu indywidualnego, udostępni salę odosobnioną od innych pracowników celem realizacji ww. usługi. Wykonawca zobligowany jest uwzględnić ewentualny koszt dojazdu na miejsce realizacji spotkania w cenie oferty.
7) Usługa możliwa jest do realizacji od poniedziałku do soboty, między godziną 08:00 a 19:00, w terminach uprzednio ustalonych z uczestnikami.
8) Ilość godzin dedykowana jednemu uczestnikowi wsparcia będzie ustalana indywidualnie, zależnie od liczby chętnych osób.
9) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) należytej realizacji zamówienia w trybie zdalnym i/lub w trybie stacjonarnym, w zależności od ustaleń między Stronami (Wykonawcą oraz uczestnikami wsparcia),
b) w przypadku realizacji zamówienia w trybie zdalnym - zapewnienie gabinetu/miejsca wyciszonego
i odosobnionego, w którym będą odbywać się sesje coachingowe,
c) w przypadku realizacji zamówienia w trybie stacjonarnym - dojazd do instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na terenie województwa śląskiego celem realizacji coachingu indywidualnego oraz zapewnienia bezpiecznych warunków świadczenia usługi (dezynfekcja rąk, środki ochrony – maseczki, przyłbice, rękawiczki itp.)
d) bieżącego informowania Zamawiającego o planowanych spotkaniach/sesjach coachingowych w trybie zdalnym/stacjonarnym (zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego harmonogramem),
e) prowadzenia dokumentacji realizowanych działań, w tym sprawozdania, list obecności, zrzutów z ekranu, itp. na podstawie wzorów i wytycznych przekazanych przez Zamawiającego.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne, szkolenia zawodowe
kody CPV 85312320
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się