Przetarg 7506572 - Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w zasobach...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7506572 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-28
przedmiot ogłoszenia
Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
Num
er referencyjny: ZP-8/TZ/2020

1. Przedmiot zamówienia.
Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących wyłączną własność Gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.

przedmiot główny:
nazewnictwo wg CPV: roboty remontowe oraz renowacyjne

Przedmiot zamówienia składa się z 2 części opisanych w pkt XVIII SIWZ.

2. Zakres zamówienia.
Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane:
- według szczegółowego zakresu uzgadnianego każdorazowo z daną komórką organizacyjną (PON I, PON II, ZOH) w wystawianym zleceniu stanowiącym podstawę rozpoczęcia prac,
- zgodnie z ramowym zakresem robót określonym w załączniku nr 1do Wzoru Umowy (ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ).
Wykaz budynków objętych konserwacją stanowi załącznik nr 2a, 2b, 2c do Wzoru Umowy (ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ)

Lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych każdorazowo będą wskazywane odrębnym zleceniem potwierdzonym przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest na czas prowadzenia w/w robót do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną w wysokości 100 000,00 zł.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
6. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
7. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na usługi podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców.
8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, minimum 3 osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:
- wykonywanie prac niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia.
9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
10. Zamawiający informuje, że nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu – Punkt Obsługi Najemców Nr I oraz Zespół Obiektów Handlowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane NAZWA: Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu – Punkt Obsługi Najemców Nr I oraz Zespół Obiektów Handlowych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu – Punkt Obsługi Najemców Nr I oraz Zespół Obiektów Handlowych. Zakres zamówienia obejmuje roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane: - według szczegółowego zakresu uzgadnianego każdorazowo z daną komórką organizacyjną (PON I, ZOH) w wystawianym zleceniu stanowiącym podstawę rozpoczęcia prac, - zgodnie z ramowym zakresem robót określonym w załączniku nr 1 do Wzoru Umowy (ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ). Wykaz budynków objętych konserwacją stanowi załącznik nr 2a oraz 2c do Wzoru Umowy ( ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ) Lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych każdorazowo będą wskazywane odrębnym zleceniem potwierdzonym przez Zamawiającego. 2) Wspólny słownik Zamówień (CPV) : 45.45.30.00 - 7 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31 grudnia 2020r. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Część nr: 2 Nazwa: Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu – Punkt Obsługi Najemców Nr II
NAZWA: Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu – Punkt Obsługi Najemców Nr II 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu – Punkt Obsługi Najemców Nr II. Zakres zamówienia obejmuje roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane: - według szczegółowego zakresu uzgadnianego każdorazowo w wystawianym zleceniu stanowiącym podstawę rozpoczęcia prac, - zgodnie z ramowym zakresem robót określonym w załączniku nr 1 do Wzoru Umowy (ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ). Wykaz budynków objętych konserwacją stanowi załącznik nr 2 do Wzoru Umowy ( ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ) Lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych każdorazowo będą wskazywane odrębnym zleceniem potwierdzonym przez Zamawiającego. 2) Wspólny słownik Zamówień (CPV) : 45.45.30.00 - 7 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31 grudnia 2020r. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża malowanie, remont, wykończenie, obsługa techniczna nieruchomości
kody CPV 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się