Przetarg 7481304 - Roboty budowlane w zakresie: remontu budynku nr 85 w...

   
Analizuj Zamówienie 7481304 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-14
przedmiot ogłoszenia
Roboty budowlane w zakresie: remontu budynku nr 85 w kompleksie wojskowym w miejscowości Bezwola gmina Wohyń
Numer referencyjny
: ZP/PN/16/2020

Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane w zakresie: remontu budynku nr 85 w kompleksie wojskowym w miejscowości Bezwola gmina Wohyń polegający na wykonaniu:
Zakres prac:
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE:
ELEWACJA
1. Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m /wraz z rozbiórką i pracą rusztowań/
2. Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3. Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
4. Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
5. Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją
6. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach ościeża
7. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką
8. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany ościeża
9. Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową 2 krotnie
10. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm - pod obróbki blacharskie cokół
11. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm – cokoły
POKRYCIE DACHOWE, OBRÓBKI BLACHARSKIE
1. Rozebranie kominów murowanych z cegły
2. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
3. Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
4. Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
5. Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 160 mm
6. Wstawienie krawędziaków – gzyms
7. Wykonanie obicia z płyt - zabudowa gzymsu płytami OSB-3
8. Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm
9. Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm – gzyms
10. Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na łatach - gzyms – podsufitka
11. Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
12. Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU
1. Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
2. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
3. Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu
4. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
5. Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
6. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
1. Wymiana okien skrzynkowych na okna dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - z obrobieniem ościeży
2. Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - z obrobieniem ościeży
3. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - podokienniki okienne wraz z końcówkami
4. Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych stalowych przeciwpożarowych EI 30 - z obrobieniem ościeży
5. Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych stalowych technicznych EI 30 - pomieszczenie socjalne - z obrobieniem ościeży
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1. Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 z rur instalacyjnych
2. Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub
3. Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
4. Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych
5. Wymiana wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych na ścianie z cegły lub gazobetonu
6. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 cegły - śr. rury do 40 mm
7. Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
8. Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
9. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur - YDY 5 x10 mm2 ze złącza ZK do rozdzielnicy RN 3x12
10. Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
11. Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe hermetyczne wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - RN 3 x12 - montaż w pomieszczeniu socjalnym
12. Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - transformator 24 V moc 630
13. Rozłącznik modułowy ppoż. 63 A z wyzwalaczem wzrostowym i biernym stykiem pomocniczym
14. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach- Lampka modułowa 3-fazowa 250-500V L333
15. Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach modułowych - ochronnik przepięciowy klasa 12 BC UC 350V, 4P
16. Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 4 - biegunowy w rozdzielnicach 4P 40A/0,03A AC
17. Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - 2P 40A/0,03A AC
18. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10 A – oświetlenie
19. Wyłącznik nadprądowy 1- biegunowy w rozdzielnicach C 16 A - gniazda 230V
20. Wyłącznik nadprądowy 1- biegunowy w rozdzielnicach C 16 A - wentylacja mechaniczna
21. Wyłącznik nadprądowy 1- biegunowy w rozdzielnicach C 25 A - gniazda 400V
22. Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
23. Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - oświetlenie opraw sufitowych
24. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - YDYp 3 x1,5 mm2
25. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - YDYp 3 x2,5 mm2
26. Oprawy świetlówkowe hermetyczne do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W
27. Oprawy świetlówkowe hermetyczne do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W - z modułem AW 2 h
28. Oprawy świetlówkowe hermetyczne do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W - stanowisko przy stole warsztatowym
29. Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 3x40 W - w pomieszczeniu socjalnym
30. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - LED
31. Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
32. Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm
33. Puszki instalacyjne podtynkowe o śr. do 80 mm o 4 wylotach
34. Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
35. Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2
36. Gniazda instalacyjne wtyczkowe n/t 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - 24V
37. Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych 2000 W
38. Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
39. Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
40. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
41. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
42. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
43. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
44. Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
45. Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
46. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej remontowej instalacji z dokładnością Projektu Wykonawczego w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane, sprawdzonej pod względem poprawności wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
WYKONANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 100 mm - przepustnica
2. Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 800 mm
3. Układy sterowania elektrycznego zespołem siłownik - przepustnica ścienna P1 zespołem nawiewnym SMAY ZNS 600/600 wyposażona w siłownik elektryczny np. Belimo 240V za sprężyną zwrotną normalne zamkniętą
4. Mechaniczne przebijanie otworów w stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 100 mm - pod wentylatory
5. Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 315 mm (masa do 42 kg) - wentylator RF/4-160 szt.
6. Przycisk sterowniczy dla blokowego systemu regulacji ciągłej - kaseta sterownicza K2 np. PROMET z wyłącznikiem czasowym wyposażona w przycisk NEF30-Kz X oraz przycisk NEF30-Kc Y
7. Przycisk sterowniczy dla blokowego systemu regulacji ciągłej - wyłącznik serwisowy wentylatora
8. Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnałowych prowadzonych w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych typu YDY 3x2,5 mm2, 750 V
9. Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne - z blachy kwasoodpornej gr. 2 mm
NAPRAWA POMIESZCZEŃ
Roboty ogólne
1. Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.
Posadzki betonowe
2. Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
3. Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej - NAWIEW dla kanału naprawczego
4. Rurociągi o śr. 110 mm PCV - NAWIEW do kanału naprawczego
5. Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - NAWIEW do kanału naprawczego
6. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
7. Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW szerokości 350 mm
8. Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu Miksokreta w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
9. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe
10. Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu Miksokreta w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wzmocnionego włóknem propylenowym, zatartego na gładko ze środkiem do utwardzania i wzmocnienia posadzek. Krotność = 2
11. Zabezpieczenie podłoży preparatami impregnującymi - powierzchnie poziome – posadzka
12. Montaż - osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie kanału naprawczego - kątownik 50x50x5 mm
13. Zabudowa przejazdu w garażu - nawierzchnia z płyt żelbetowych 1,303,0 m (budowa nowego) - wewnątrz torowiska garażu
Malowanie emulsyjne
14. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
15. Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - powierzchnie poziome – sufity
16. Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - powierzchnie pionowe - ściany
17. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką
18. Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2
19. Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
20. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
21. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT określają:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ;
2) Przedmiar robót– stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ
Uwaga!: Do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) zostanie zamieszczony dodatkowo oddzielne plik w formacie PDF stanowiący załącznik do STWiOR w ilości 1 szt.
2. UWAGA:
Ilekroć w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) lub tabeli przedmiaru robót pojawią się znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, Wykonawca może zastosować produkt równoważny, który nie spowoduje zmian
w istniejącej dokumentacji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające równoważność zaproponowanego rozwiązania – zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane równoważne rozwiązanie wymagań określonych przez Zamawiającego.
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040- j. t.) - stosownie do postanowień art. 29 ust. 3a Pzp:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące
w tzw. koszty bezpośrednie, na podstawie umowy o pracę, tj.:
a. roboty rozbiórkowe i pomocnicze;
b. roboty murarskie;
c. roboty malarskie;
d. roboty blacharskie
e. roboty dekarskie
f. roboty stolarskie
g. roboty elektryczne
2) Wymóg nie dotyczy osób, których wskazania Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych budowlanych.

3) Wykonawca zobowiązuje się przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu Wykaz osób (według wzoru – załącznik do umowy) przewidzianych do realizacji zamówienia. Wykaz powinien zawierać imiona
i nazwiska, stanowisko, rodzaj umowy o pracę oraz okres na jaki została zawarta, rodzaj i datę ważności dokumentu tożsamości, serię i nr z podaniem organu wydającego dokument tożsamości.
UWAGA:
Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę nie dotyczy przypadku gdy: osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie spółki osobowej, będzie samodzielnie świadczyć pracę w zakresie czynności określonych przez Zamawiającego, jak również osób, których Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznych lub zawodowych.
4) Wykonawca wykonujący roboty budowane własnymi siłami lub z udziałem Podwykonawcy zobowiązuje się przed podpisaniem umowy lub w terminie 7 dni od chwili powstania obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy
o pracę i na każde żądanie Zamawiającego dostarczyć Zamawiającemu Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia poświadczający zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w pkt 1) czynności.
5) WYKAZ OSÓB - powinien zawierać: imiona i nazwiska, stanowisko, rodzaj umowy o pracę oraz okres na jaki została zawarta, rodzaj i datę ważności dokumentu tożsamości, serię i nr z podaniem organu wydającego dokument tożsamości. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane
z wykonywaniem przedmiotu umowy.
6) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę oraz sankcji
z tytułu niespełnienia tych wymagań:
a) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczących spełniania przez niego lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
b) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj.: w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d. Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenia pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodną z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
c) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust.
2 Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty kary umownej
w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nienałożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności.
d) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
kody CPV 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się