Przetarg 8198028 - Roboty budowlane w podziale na 6 części Część 1...

   
Analizuj Zamówienie 8198028 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-06-14
przedmiot ogłoszenia
Roboty budowlane w podziale na 6 części

Część 1 ˜Remont dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej budynku nr 19 w kompl
eksie wojskowym w Opolu przy ul. Domańskiego 68.

Część 2 ˜Prace naprawcze bram garażowych w budynku nr 2 w kompleksie wojskowym w Opolu przy ul. Zbożowej 29.

Część 3 ˜Montaż krat i osiatkowania w oknach pomieszczeń magazynów PPW budynku nr 6 w kompleksie wojskowym w Opolu przy ul. Domańskiego 68.

Część 4 ˜Montaż krat i osiatkowania w oknach magazynu mundurowego w budynku nr 25 w kompleksie wojskowym w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 88.

Część 5 ˜Prace konserwacyjno - naprawcze w pomieszczeniach PPW (piwnic) oraz biurowych WKU Tychy

Część 6 ˜Remont trenażera wysokościowego ze ścianką wspinaczkową na terenie kompleksu wojskowego w Lublińcu˜4WOG-1200.2712.27.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00087859/01 z dnia: 2021-06-18

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu
Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w niniejszym rozdziale SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
1. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę̨/ów w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Na potwierdzenie spełniania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - dołączenia do oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ (CZĘŚĆ A);
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
– Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2.2. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
– Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2.3. sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
– Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2.4. zdolności technicznej i zawodowej:
1) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą lub osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji, tj. co najmniej jedną osobą (1) posiadającą:
• Dla części 1,5,6 : uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która pełnić będzie funkcję kierownika robót.
Uwaga 1:
a) W przypadku składania ofert na większą ilość części Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania tej samej osoby pod warunkiem spełniania ww. wymagań
b) Wskazana wyżej osoba pełniące funkcje kierownika robót/budowy musi posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
c) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do ww. warunku dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
Uwaga 2:
a) Zamawiający określa, że Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do ww. warunku mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców/ wykonawcy, którzy/który wykonają/wykona roboty budowlane.
b) Na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie biorący udział w postępowaniu składają oświadczenie (część C załącznik nr 2 do SWZ), w którym określają który Wykonawca jaki zakres robót będzie realizował.
2) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
Dla części 1 - co najmniej:
• 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie pokrycia dachu dachówką ceramiczną o pow. min. 500 m²;
Dla części 2 - co najmniej:
• 1 robota budowlana polegająca na wymianie bram garażowych dwuskrzydłowych rozwieranych.
Dla części 6 - co najmniej:
• 1 robotę budowlaną polegającej na budowie lub remoncie ścianki wspinaczkowej o strukturze typu 3D na kwotę minimum 100 000,00 zł brutto
Uwaga:
a) Zamawiający określa, że Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do ww. warunku mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców/ wykonawcy, którzy/który wykonają/wykona roboty budowlane.
b) Na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie biorący udział w postępowaniu składają oświadczenie (część C załącznik nr 2 do SWZ), w którym określają który Wykonawca jaki zakres robót będzie realizował.
Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w niniejszym rozdziale SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
1. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę̨/ów w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Na potwierdzenie spełniania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - dołączenia do oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ (CZĘŚĆ A);
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
– Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2.2. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
– Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2.3. sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
– Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2.4. zdolności technicznej i zawodowej:
1) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą lub osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji, tj. co najmniej jedną osobą (1) posiadającą:
• Dla części 1, 6 : uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która pełnić będzie funkcję kierownika robót;
• Dla części 5 : uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która pełnić będzie funkcję kierownika robót;
Uwaga 1:
a) W przypadku składania ofert na większą ilość części Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania tej samej osoby pod warunkiem spełniania ww. wymagań
b) Wskazana wyżej osoba pełniące funkcje kierownika robót/budowy musi posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
c) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do ww. warunku dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
Uwaga 2:
a) Zamawiający określa, że Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do ww. warunku mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców/ wykonawcy, którzy/który wykonają/wykona roboty budowlane.
b) Na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie biorący udział w postępowaniu składają oświadczenie (część C załącznik nr 2 do SWZ), w którym określają który Wykonawca jaki zakres robót będzie realizował.
2) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
Dla części 1 - co najmniej:
• 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie pokrycia dachu dachówką ceramiczną o pow. min. 500 m²;
Dla części 2 - co najmniej:
• 1 robota budowlana polegająca na wymianie bram garażowych dwuskrzydłowych rozwieranych.
Dla części 6 - co najmniej:
• 1 robotę budowlaną polegającej na budowie lub remoncie ścianki wspinaczkowej o strukturze typu 3D na kwotę minimum 100 000,00 zł brutto
Uwaga:
a) Zamawiający określa, że Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do ww. warunku mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców/ wykonawcy, którzy/który wykonają/wykona roboty budowlane.
b) Na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie biorący udział w postępowaniu składają oświadczenie (część C załącznik nr 2 do SWZ), w którym określają który Wykonawca jaki zakres robót będzie realizował.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
6.7. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane
Przed zmianą:
NIE
Po zmianie:
TAK
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-06-29 08:30
Po zmianie:
2021-07-01 08:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-06-29 09:00
Po zmianie:
2021-07-01 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-07-28
Po zmianie:
2021-07-30
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Dekarstwo, Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo, Konstrukcje, ogrodzenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie, pokrycia dachowe, okna, drzwi, bramy
kody CPV 45260000, 45262500, 45312310, 45420000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się