Przetarg 7348959 - Roboty budowlane w formule zaprojektuj-zbuduj w zakresie...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7348959 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-02-21
przedmiot ogłoszenia
Roboty budowlane w formule zaprojektuj-zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śród
mieścia w Rzeszowie – zadanie 1.7 Numer referencyjny: CZ-A.271.14.40.2020
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie dla: – sytuacja nr 5 – podwórko – obszar pomiędzy: Staszica 25, 27, 29, 29a / Hetmańska 28, 30, 32, 34– rys. K-04.I. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej będzie:1) wniosek wraz z materiałami do uzyskania decyzji zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń, jeśli wymagany;2) uzyskanie aktualnych warunków w zakresie przebudowy i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia;3) uzyskanie warunków technicznych przyłącza elektroenergetycznego i warunki odprowadzenia wód deszczowych;4) projekt wykonawczy – 5 egz.;5) przedmiar robót – 2 egz.;6) kosztorys inwestorki – 2 egz.;7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.;8) uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie opinii dla prac budowlanych przy nieruchomościach ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rzeszowa (zgodnie z pismem MKZ.111.3.1.1.47.2017 z dnia 6.11.2017 r. – będącego załącznikiem PFU);9) dokumentacja projektowa musi być wykonana na mapie do celów projektowych.II. W ramach zadania należy wykonać następujące roboty budowlane:1. zagospodarowanie terenu sytuacja 5 wg rysunku K-04 będącym załącznikiem graficznym PFU:a) wykonanie miejsc utwardzonych jezdni i chodników;b) prace rozbiórkowe wraz z odtworzeniem i uporządkowaniem terenu;c) wycinka zieleni wraz z późniejszym nasadzeniem nowych zgodnie z pozyskaną decyzją;d) nowe nasadzenia krzewów i traw sianych;e) wykonanie w razie braku opaski wokół budynków w celu odizolowania ścian budynku od terenów trawiastych;f) wykonanie wiaty śmietnikowej;g) nowe chodniki i dojścia muszą być połączone z istniejącymi dojściami i chodnikami w sposób zniwelowany wysokościowo (bez dodatkowych barier architektonicznych);h) należy zapewnić prawidłowe odwodnienie nowo projektowanych miejsc utwardzeń, chodników, placu zabaw itd.. poprzez wprowadzenie odwodnienia liniowego wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej;a) instalacja oświetleniowa – oświetlenie terenu (51 lamp). Przyłącz energetyczny wykona Zakład Energetyczny w ramach umowy przyłączeniowej, pozostały zakres wynikający z warunków technicznych pozostaje po stronie wykonawcy;i) usunięcie kolizji oraz zabezpieczenie istniejących sieci zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi;j) wykonanie systemu monitoringu zgodnie z „specyfikacją urządzeń dla Punktu Monitoringu Miejskiego (zawarte w PFU);k) zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury architektury;l) plac zabaw;m) strefa suszarni, utwardzenie terenu;n) murki na murale nie są w zakresie zamówienia;o) ogrody deszczowe nie są w zakresie zamówienia;p) Szczegółowy zakres rzeczowy w pliku „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.Rozmieszczenie poszczególnych stref (np. rekreacji) w PFU jest propozycją. Umiejscowienie obszarów rekreacji zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zadaniem wykonawcy.Wszystkie urządzenia placu zabaw powinny posiadać certyfikaty i atesty wymagane normąPN-EN 1176 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.Przy realizacji w/w zadania należy uwzględnić Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 – Załącznik nr 2 wytycznych - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
branża Drogownictwo, Projektowanie, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zagospodarowanie terenu, projekt drogowy, projekt terenu zielonego, zieleń, place zabaw, mała architektura
kody CPV 45111291, 71240000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się