Przetarg 7235496 - Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie...

   
Analizuj Zamówienie 7235496 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-16
przedmiot ogłoszenia
Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Ś
ródmieścia w Rzeszowie – Zadanie 1.3
Numer referencyjny: CZ-A.271.115.330.2019

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie dla:
- Sytuacja nr 2 – podwórko przy ul. Bernardyńska 6– rys. K-02,
- Sytuacja nr 4 - podwórko przy ul. Kopernika 10– rys. K-04,
- Sytuacja nr 567 podwórko przy ul. Okrzei 2,4, Okrzei 8,10, Sobieskiego 8– rys. K-05.
I. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla w/w podwórek będzie:
1) wniosek wraz z mat. do uzyskania decyzji zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń,
2) uzysk. aktualnych warunków w zakresie przebudowy i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia,
3) uzysk. warunków technicznych przyłącza elektroenergetycznego, odprowadzenia wód opadowych
4) projekt budowlany wraz z uzysk. pozwolenia na budowę
5) projekt wykonawczy
6) przedmiar robót
7) kosztorys inwestorki
8) STWIOR.
9) pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie prac budowlanych znajdujących się na terenie zabytkowego układu urbanistycznego Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A-325 z dnia 30.01.1969r. (pismo MKZ.111.3.1.1.47.2017 z dnia 6.11.2017r. – załącznik PFU),
10) dokument. projektowa musi być wykonana na mapie do celów projektowych,
11) Inwestycja znajduje się na terenie stanowiska archeologicznego nr 17 w Rzeszowie (AZP 103-76/56)
II. W ramach robót budowlanych należy wykonać:
1) Zagospodarowanie terenu Sytuacja 2 wg rysunku K-02, Sytuacja 4 wg rysunku K-04 załącznik graficzny PFU dla osiedla Śródmieście Północ w Rzeszowie:
a) prace rozbiórkowe wraz z odtworzeniem i uporządkowaniem terenu
b) wykonanie miejsc utwardzonych jezdni i chodników
c) nowe nasadzenia krzewów i traw sianych
d) nowe chodniki i dojścia muszą być połączone z istn. dojściami i chodnikami w sposób zniwelowany wysokościowo
e) należy zapewnić prawidłowe odwod. nowo projekt. miejsc utwardzeń, chodników, placu zabaw itd.. poprzez wprowadzenie odwodnienia liniowego wraz z podłączeniem do istn. kanalizacji deszczowej
f) inst.oświetleniowa - oświetlenie terenu. Przyłącz energetyczny wykona Zakład Energetyczny w ramach umowy przyłączeniowej
g) przebudowa i budowa oraz zabezpieczenie istn. sieci zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi,
h) wykonanie systemu monitoringu zgodnie z „specyfikacją urządzeń dla Punktu Monitoringu Miejskiego
i) zagospodar. terenu w elementy małej architektury
2) Zagospodarowanie terenu Sytuacja 567 wg rysunku K-05 - załącznik graficzny PFU dla osiedla Śródmieście Północ w Rzeszowie:
a) prace rozbiórkowe wraz z odtworzeniem i uporządkowaniem terenu
b) wykonanie miejsc utwardzonych jezdni i chodników
c) wycinka zieleni wraz z późniejszym nasadzeniem nowych
d) nowe nasadzenia krzewów i traw sianych
e) nowe chodniki i dojścia muszą być połączone z istn. dojściami i chodnikami w sposób zniwelowany wysokościowo
f) należy zapewnić prawidłowe odwodnienie nowo projektowanych miejsc utwardzeń, chodników, placu zabaw itd.. poprzez wprowadzenie odwodnienia liniowego wraz z podłączeniem do istn. kanalizacji deszczowej
g) inst. oświetleniowa -oświetlenie terenu. Przyłącz energetyczny wykona Zakład Energetyczny w ramach umowy przyłączeniowej
h) przebudowa i budowa oraz zabezp. istniejących sieci zgodnie z pozysk. warunkami technicznymi
i) wykonanie systemu monitoringu zgodnie z „specyfikacją urządzeń dla Punktu Monitoringu Miejskiego
j) zagospodar. terenu w elementy małej architektury
k) plac zabaw
• Rozmieszczenie poszczególnych stref w PFU jest propozycją. Umiejscowienie obszarów rekreacji zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zadaniem Wykonawcy.
• Wszystkie urządzenia placu zabaw powinny posiadać certyfikaty i atesty wymagane normą PN-EN 1176 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
• Przy realizacji zadania należy uwzględnić Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 – Załącznik nr 2 wytycznych - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540001054-N-2020 z dnia: 2020-01-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
2020-01-08, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
2020-01-14, godzina: 11:00
branża Drogownictwo, Projektowanie, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zagospodarowanie terenu, projekt drogowy, projekt terenu zielonego, zieleń, place zabaw, mała architektura
kody CPV 45111291, 71240000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się