Przetarg 7498988 - Roboty budowlane polegające na remoncie oświetlenia w...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7498988 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-05-25
przedmiot ogłoszenia
Roboty budowlane polegające na remoncie oświetlenia w budynku hali sportowej KUL przy ul. Konstantynów 1G w Lublinie Numer refe
rencyjny: AZP-240/PN-p5350/09/2020
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie oświetlenia w budynku hali sportowej KUL przy ul. Konstantynów 1G w Lublinie.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1a do SIWZ – Dokumentacja techniczna.3. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że wynagrodzenie za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:Instalacje elektryczne:Opracowanie niniejsze swoim zakresem obejmuje następujące elementy:— demontaż istniejących opraw oświetlenia podstawowego hali sportowej oraz elementów sterowania,— remont istniejącej instalacji oświetleniowej,— wykonanie nowej instalacji oświetleniowej,— wykonanie nowej instalacji sterowania oświetleniem DALI— montaż opraw LED oraz nowych układów zasilania.— budowa tras kablowych.Uwagi dodatkowe:− hałaśliwe roboty budowlane możliwe będą do realizacji w godzinach ustalonych z Zamawiającym (za roboty hałaśliwe Zamawiający uznaje roboty wyburzeniowe, wykonywanie przewiertów przez stropy i ściany dla instalacji),− transport i utylizacja odpadów, gruzu, zbędnych materiałów oraz zbędnego wyposażenia (każdorazowo decyzja o utylizacji materiałów i wyposażenia będzie uzgadniana na roboczo z Zamawiającym),− Wykonawca w ramach zamówienia wykona dokumentację powykonawczą – 2 kpl. (w wersji papierowej i elektronicznej).
branża Energoelektryczna
podbranża oświetlenie
kody CPV 31520000, 45310000, 45311000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się