Przetarg 7557149 - Robota budowlana polegająca na konserwacji elewacji i...

   
Analizuj Zamówienie 7557149 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-26
przedmiot ogłoszenia
Robota budowlana polegająca na konserwacji elewacji i dachu w budynkach 97, 104, 238, 247 w 6 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią
SPZOZ w Dęblinie
Numer referencyjny: 20/LOG/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na konserwacji elewacji i dachu w budynkach 97, 104, 238, 247 w 6 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z zachowaniem podziału na poszczególne Zadania:
ZADANIE 1 – Robota budowlana polegająca na konserwacji elewacji i dachu budynku nr 97
ZADANIE 2 – Robota budowlana polegająca na konserwacji elewacji i dachu budynku nr 104
ZADANIE 3 – Robota budowlana polegająca na konserwacji elewacji i dachu budynku nr 238
ZADANIE 4 – Robota budowlana polegająca na konserwacji elewacji i dachu budynku nr 247
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1 (1.1 – 1.4) do SIWZ:
ZAŁĄCZNIK NR 1.1 (STWiOR; Przedmiar; Projekt (rysunek) - dot. ZADANIA 1 – Robota budowlana polegająca na konserwacji elewacji i dachu budynku nr 97
ZAŁĄCZNIK NR 1.2 (STWiOR; Przedmiar; Projekt (rysunek) - dot. ZADANIA 2 – Robota budowlana polegająca na konserwacji elewacji i dachu budynku nr 104
ZAŁĄCZNIK NR 1.3 (STWiOR; Przedmiar; Projekt (rysunek) - dot. ZADANIA 3 – Robota budowlana polegająca na konserwacji elewacji i dachu budynku nr 238
ZAŁĄCZNIK NR 1.4 (STWiOR; Przedmiar; Projekt (rysunek) - dot. ZADANIA 4 – Robota budowlana polegająca na konserwacji elewacji i dachu budynku nr 247
4. WIZJA LOKALNA:
Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej przyszłego terenu budowy oraz do zapoznania się z jego otoczeniem, a także do oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wizja lokalna przeprowadzona jest
na koszt własny Wykonawcy. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę żadnych roszczeń Wykonawcy będących skutkiem zaniechania oględzin terenu budowy. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie wizji lokalnej jest Kierownik Administracyjno -Techniczny – telefon kontaktowy (81) 551 85 08 (godziny 08.00-14.30).
5. Gdziekolwiek w Dokumentacji lub Specyfikacji Technicznej przywołano nazwy handlowe, technologiczne lub nazwę producenta urządzenia należy traktować takie wskazanie, jako określenie niezbędnego minimalnego standardu jakości i własności
techniczno – użytkowych dla zastosowanych materiałów, urządzeń i technologii. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów
i urządzeń niż podane w Dokumentacji pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w Specyfikacji Technicznej.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: ZADANIE 1
Robota budowlana polegająca na konserwacji elewacji i dachu budynku nr 97. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.4 do SIWZ (STWiOR; Przedmiar; Projekt (rysunek)

Część nr: 2 Nazwa: ZADANIE 2
Robota budowlana polegająca na konserwacji elewacji i dachu budynku nr 104. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.2 do SIWZ (STWiOR; Przedmiar; Projekt (rysunek)

Część nr: 3 Nazwa: ZADANIE 3
Robota budowlana polegająca na konserwacji elewacji i dachu budynku nr 238. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.3 do SIWZ (STWiOR; Przedmiar; Projekt (rysunek)

Część nr: 4 Nazwa: ZADANIE 4
Robota budowlana polegająca na konserwacji elewacji i dachu budynku nr 247. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.4 do SIWZ: (STWiOR; Przedmiar; Projekt (rysunek)
branża Dekarstwo, Elewacje, termomodernizacje
podbranża pokrycia dachowe, elewacje
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się