Przetarg 8651938 - Rewitalizacja Parku Włókniarzy wraz z przebudową placu...

   
Analizuj Zamówienie 8651938 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-01-14
przedmiot ogłoszenia
Rewitalizacja Parku Włókniarzy wraz z przebudową placu Adama Mickiewicza w Bielsku-Białej.

Przedmiotem zamówienia: są rob
oty budowlane w zakresie modernizacji Parku Włókniarzy oraz przebudowy placu Adama Mickiewicza w Bielsku-Białej, obejmujące w szczególności: roboty przygotowawcze i zabezpieczające; roboty rozbiórkowe i demontażowe; roboty ziemne; wykonanie nawierzchni drogowych i pieszych; roboty w zakresie instalacji elektrycznej, teletechnicznej: budowa oświetlenia zewnętrznego, kanalizacji kablowej oraz systemu monitoringu i wi-fi; budowa przyłączy i instalacji wodno-kanalizacyjnych dla zdrojów ulicznych (poidełek); wykonanie automatycznego systemu nawadniającego na terenie placu Adama Mickiewicza; wykonanie i montaż elementów małej architektury; budowę schodów z siedziskami oraz pomostu widokowego nad rzeką Białą; usunięcie gatunku inwazyjnego – rdestowca i zastąpienie roślinnością umacniającą i biocenotyczną; usunięcie drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych; wykonanie nasadzeń roślin: drzew, krzewów i bylin; roboty towarzyszące; uporządkowanie terenu robót najpóźniej w dniu odbioru końcowego (wywóz i składowanie odpadów m.in. gruzu, złomu, itp.).2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SWZ i niżej wymienionych załącznikach do SWZ:- wzór umowy stanowiący załącznik nr 4,- dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki nr 5,- przedmiary robót stanowiące załącznik nr 6,- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB stanowiąca załącznik nr 7.

ZP.271.2.126.2021.KS


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00041886/01 z dnia: 2022-01-31
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-03 09:00
Po zmianie:
2022-02-04 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-03 10:00
Po zmianie:
2022-02-04 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00045022/01 z dnia: 2022-02-02
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-04 09:00
Po zmianie:
2022-02-10 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-04 10:00
Po zmianie:
2022-02-10 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00049128/01 z dnia: 2022-02-07
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia następujące warunki w powyższym zakresie: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

1) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej:

- jedną robotę budowlaną polegającą na zagospodarowaniu terenu zieleni (np. parku, zieleńca, promenady, bulwaru itp.) o wartości robót co najmniej 5.000.000,00 zł brutto (roboty objęte jedną umową lub jedną lokalizacją), w zakresie której wchodziło wykonanie co najmniej :
• robót ogólnobudowlanych,
• robót w zakresie wykonania nawierzchni,
• robót w zakresie instalacji sanitarnej, polegających na budowie lub przebudowie zewnętrznej kanalizacji deszczowej lub sanitarnej,
• robót w zakresie instalacji elektrycznej, polegającą na budowie lub przebudowie instalacji elektrycznej lub teletechnicznej,
Roboty te winny być wykonane należycie.

2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania robotami), w szczególności:

kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:
- posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót po uzyskaniu w/w uprawnień;
kierownikiem robót w specjalności drogowej:
- posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót po uzyskaniu w/w uprawnień;
kierownikiem robót sanitarnych:
- posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych po uzyskaniu w/w uprawnień.
kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej elektrycznej:
- posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych po uzyskaniu w/w uprawnień.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości posiadania kilku uprawnień, o których mowa powyżej, przez jedną osobę.
Po zmianie:
zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia następujące warunki w powyższym zakresie: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

1) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej:

- jedną robotę budowlaną polegającą na zagospodarowaniu terenu zieleni (np. parku, zieleńca, promenady, bulwaru itp.) o wartości robót co najmniej 5.000.000,00 zł brutto (roboty objęte jedną umową lub jednym zamierzeniem inwestycyjnym), w zakresie której wchodziło wykonanie co najmniej:
• robót ogólnobudowlanych,
• robót w zakresie wykonania nawierzchni,
• robót w zakresie instalacji sanitarnej, polegających na budowie lub przebudowie zewnętrznej kanalizacji deszczowej lub sanitarnej,
• robót w zakresie instalacji elektrycznej, polegającą na budowie lub przebudowie instalacji elektrycznej lub teletechnicznej.

Roboty te winny być wykonane należycie.


2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania robotami), w szczególności:

kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:
- posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót po uzyskaniu w/w uprawnień;
kierownikiem robót w specjalności drogowej:
- posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót po uzyskaniu w/w uprawnień;
kierownikiem robót sanitarnych:
- posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych po uzyskaniu w/w uprawnień.
kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej elektrycznej:
- posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych po uzyskaniu w/w uprawnień.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości posiadania kilku uprawnień, o których mowa powyżej, przez jedną osobę.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-10 09:00
Po zmianie:
2022-02-14 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-10 10:00
Po zmianie:
2022-02-14 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00054422/01 z dnia: 2022-02-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-14 09:00
Po zmianie:
2022-02-15 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-14 10:00
Po zmianie:
2022-02-15 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00056380/01 z dnia: 2022-02-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-15 09:00
Po zmianie:
2022-02-17 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-15 10:00
Po zmianie:
2022-02-17 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00059392/01 z dnia: 2022-02-16
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-17 09:00
Po zmianie:
2022-02-21 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-17 10:00
Po zmianie:
2022-02-21 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00061573/01 z dnia: 2022-02-18
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-21 09:00
Po zmianie:
2022-02-24 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-21 10:00
Po zmianie:
2022-02-24 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00072454/01 z dnia: 2022-03-02
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-03-03 09:00
Po zmianie:
2022-03-08 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-03-03 10:00
Po zmianie:
2022-03-08 10:00
branża Drogownictwo, Wodno - kanalizacyjna, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zieleń, place zabaw, sieci zewnętrzne
kody CPV 37535200, 45000000, 45100000, 45111200, 45111291, 45231300, 45233200, 45311000, 45316100, 45340000, 45450000, 45453100, 77310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , zieleń , place zabaw , sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8900988 2022-05-31
godz. 12:00
STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. Wykonanie nasadzenia zastępczego drzew na terenie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stargardzie na działkach oznaczonych numerami 144 i 193/9 w obrębie 23 mia...
8887857 2022-06-01
godz. 10:00
URZĄD GMINY ŚWIĘCIECHOWA Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie Nowe. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym odprowadz...
8906381 2022-06-01
godz. 10:00
URZĄD GMINY SKIERNIEWICE Rozbudowa drogi gminnej w m. StrobówOGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIAW ramach inwestycji zostanie wykonana (dokończona) rozbudowa drogi gminnej na odcinku od k...
8906074 2022-06-02
godz. 08:30
NADLEŚNICTWO ŁOPUCHÓWKO Część 1: Przedmiotem zamówienia w ramach Pakietu nr I pn. "Bieżące utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko w 2022 roku – obręb leśny Kąty i Łopuchówko" są roboty budowlane...
8909808 2022-06-02
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W SIEDLCACH Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3615W do m. Hołubla Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej ...
8905283 2022-06-03
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE Remont drogi 505 na odcinku Frombork - Baranówka Remont drogi wojewódzkiej nr 505 na odcinku Frombork – Baranówka, w dwóch odcinkach o łącznej długości 2,425 km. ZDW/RDW.E/TP-2.1/3220/5...
8898045 2022-06-06
godz. 10:00
SEWIK TATRZAŃSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O. 10S/Kamieniec/2022 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz lokalną pompownią ścieków wraz z rurociągiem tłocznym przy ul. Kamieniec w Zakopanem” – postępowanie po...
8902338 2022-06-10
godz. 09:00
WODOCIĄGI MIASTA KRAKOWA Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej , cieplnej i biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie, przy ul. Kosiarzy 3. Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej, c...
8898527 2022-06-14
godz. 11:00
MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W ZŁOTOWIE Modernizacja obudowy studni nr 9 (istniejąca obudowa na odwrocie).
8893256 2022-06-17
godz. 12:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych "Dworzec Centralny H" w Warszawie, ul. Chałubińskiego w Warszawie, Dzielnica Śródmieście. Numer referencyjny: 00441/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2022 Mod...