Przetarg 7551636 - Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży...

   
Analizuj Zamówienie 7551636 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-23
przedmiot ogłoszenia
Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. A. Szczerbowskiego 6 - etap I
Numer ref
erencyjny: MKT.2370.11.2020

Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja terenu i remont wybranych pomieszczeń i budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz otwarcie obszaru KM PSP w Lublinie na społeczność lokalną. Punktem wyjścia do kreowania nowej funkcji na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Najważniejsze jest życie i zdrowie ludzkie i dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte założenia mające na celu szkolenie społeczności w zakresie poprawnych zachowań na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. W wyniku realizacji projektu utworzone zostanie między innymi Centrum edukacyjne dla dzieci i młodzieży, przy czym dostawy specjalistycznych urządzeń do Centrum edukacyjnego objęte będą odrębnym zamówieniem.
Zadanie 1: opracowanie projektów technicznych, specyfikacji technicznych, w tym w razie potrzeb optymalizacja szczegółów rozwiązań wraz z uzupełnieniem (w zależności od potrzeb i wymagań organów administracji) dokumentacji projektowej i pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla niżej wymienionego zakresu:
Budynek Nr 1
- Wykonać projekt przeciwwilgociowej izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej
- Wykonać projekt hydroizolacji i termomodernizacji ścian poziomu -2 i -1
- Wykonać projekt wymiany istniejącej instalacji elektrycznej na kondygnacji -1 oraz w pomieszczeniach schronu
- Wykonać projekt wymiany i ewentualnej zmiany trasy istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w schronie
Wiata śmietnikowa
- Przedstawić koncepcję oraz rozwiązań technicznych wykonania obiektu małej architektury
Boisko wielofunkcyjne
- Wykonać projekt rozwiązań i zastosowanego wyposażenia obiektów sportowych wg potrzeb Zamawiającego
Wymiana nawierzchni i podbudowy wewnętrznego placu wykorzystywanego do pokazów strażackich
- Wykonać projekt wg wytycznych zamawiającego
Prace niewymienione wyżej podlegają wyłącznie etapowi Zadania 2 i Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć je niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji Umowy.
Zadanie 2: rewitalizacja terenu i remont wybranych pomieszczeń i budynków, celem dostosowania ich do nowych funkcji tj.:
- Budynek główny Nr 1
- Budynek na placu Nr 2
- Budynek magazynowy Nr 3
- Wiata śmietnikowa
- Boisko wielofunkcyjne
- Siłownia zewnętrzna
- Nawierzchnia chodników i placu przy siłowni zewnętrznej
- Pomnik „Strażaków poległych w latach 1939- 1950”
- Eksponat ręcznej pompy strażackiej
- Ogrodzenie w części północno- zachodniej
- Instalacja monitoringu
- Rewitalizacja terenów zielonych
- Wymiana nawierzchni i podbudowy wewnętrznego placu wykorzystywanego do pokazów strażackich
- Aranżacja i wyposażenie (wybrane elementy)


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540128146-N-2020 z dnia: 2020-07-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-21, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-31, godzina: 12:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540136320-N-2020 z dnia: 2020-07-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.5ZMIANAUMOWY
Punkt:
W ogłoszeniu jest:
W związku z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie: Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności w zakresie i na warunkach określonych poniżej: 1. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności: a. opóźnienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, b. odmowy lub zmiany wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, c. wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów, itp. dotyczących zamknięcia dróg publicznych lub dróg szynowych albo przebudowy instalacji gestorów sieci, w których nakazano dopuszczalny czas prowadzenia robót budowlanych uniemożliwiający dotrzymanie terminów realizacji poszczególnych Etapów lub Etapu, czego Wykonawca nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności oczekiwanej od doświadczonego Wykonawcy; o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, zmianie może ulec HRF odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty. 2. W przypadku ograniczenia przez właściwy organ środków przyznanych Zamawiającemu na realizację przedmiotu Umowy, ograniczeniu ulec może, bez żadnych ujemnych dla Zamawiającego konsekwencji finansowych, odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu Umowy, Wynagrodzenie oraz Harmonogram Rzeczowo - Finansowy. Zamiar ograniczenia przedmiotu Umowy Zamawiający zgłosi Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o ograniczeniu środków finansowych. W takiej sytuacji Wykonawca wyrazi zgodę na zmianę, jeśli Zamawiający zapłaci Wykonawcy za Materiały i Urządzenia pod warunkiem, że są one niezbędne do należytego wykonania
Robót i zostały dostarczone na Plac Budowy lub których dostawę Wykonawca obowiązany jest przyjąć, a Wykonawca posiada i przedstawi Zamawiającemu wszelkie dokumenty potwierdzające zakup, własność bądź dokonanie przedpłaty na poczet zakupu Materiałów i Urządzeń w celuprzeniesienia prawa ich własności i/lub zapewnienia przeniesienia prawa własności i/lub zapewnienie dostarczenia ich na Plac Budowy. 3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a. Zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie Robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, a trwającymi przez okres mający wpływ na dotrzymanie terminów wskazanych w HRF, sposób wykonania lub materiały i technologie Robót lub Urządzeń, w zakresie pozwalającym na wykonanie Robót w sposób należyty, - terminy wskazane w HRF zmienić można odpowiednio do okresu trwania przeszkody, która uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty. Przy czym wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne to takie warunki, które
łącznie: - biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie
poszczególnych Robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże Robót, - ilość dni występowania czynników atmosferycznych lub intensywność opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej, jest większa od średniej miesięcznej dla danego miesiąca, z ostatniego pięciolecia, licząc od daty składania ofert wstecz. b. Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami przez Zamawiającego lub działającymi w jego imieniu i na jego rzecz Wykonawcami albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty, c. W przypadku odkrycia znaleziska, a także
innego obiektu lub przedmiotu, który w sposób znaczący zakłóca lub uniemożliwia wykonywanie Robót, o ile ich pojawienie się nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy – d. W przypadku zaistnienia innych okoliczności, bez względu na ich charakter, w tym leżących po stronie Zamawiającego, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, o ile ich pojawienie się nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, w tym o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym, e. W przypadku, gdy ze względu na nowe warunki zewnętrzne niedające się przewidzieć w dacie zawierania niniejszej Umowy realizacja części Robót: - utraciła zasadność, - powodowałyby zagrożenie realizacji celów projektu, możliwa jest uzasadniona tymi okolicznościami zmiana odpowiednio zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, HRF. 4. W przypadku zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017r., poz 847 ze zm.), zmianie może ulec wysokość Wynagrodzenia o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń pracowników, do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej części (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat), z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych. 5. Zmiana Wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4, zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat), lub poprzez uwzględnienie zwiększenia wysokości minimalnej stawki godzinowej przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, którzy bezpośrednio biorą udział
w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części zamówienia. 6. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 4, ma wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o który mowa w ust. 4, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy pracowników, o których mowa w ust. 5, jak również wskazując okres ich zatrudnienia. 7. W przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zmianie może ulec Wynagrodzenie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. 8. Zmiana Wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7, zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części zamówienia. 9. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 7,
ma wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w ust. 7, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie osób, o których mowa w ust. 7, jak również wskazując okres ich zatrudnienia. 10. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U.z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm. –), zmianie może ulec Wynagrodzenie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do pracowniczych
planów kapitałowych (dalej jako „PPK”). 11. Zmiana Wynagrodzenia, o której mowa w ust. 10 zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzględnienie wartości wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do PPK. 12. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 10 ma wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w ust. 10, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie pracowników objętych PPK i realizujących zamówienie. 13. W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, Zamawiający pisemnie wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany Wynagrodzenia zgodnie z kalkulacją Wykonawcy albo zgłosi zastrzeżenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje się do zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 7 dni od jego otrzymania, przedstawiając na piśmie nową kalkulację albo uzasadnienie poprawności kalkulacji, do której Zamawiający zgłosił zastrzeżenia. Procedurę ustalenia wysokości zmiany Wynagrodzenia powtarza się zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu pierwszym, z zastrzeżeniem, iż terminy wynoszą odpowiednio dla Zamawiającego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana Wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa powyżej. 14. Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do
weryfikacji kalkulacji oraz oświadczenia Wykonawcy i do żądania przedstawienia przez Wykonawcę – zgodnie z wyborem Zamawiającego – wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację tj.: imiennej listy osób, o których mowa powyżej. 15. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia do wykonania ewentualnych robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych w wyniku decyzji Zamawiającego. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części rzeczowej przedmiotu zamówienia, gwarantując przy tym zapłatę za roboty wykonane. W takim przypadku Wynagrodzenie zostanie właściwie obniżone o wartość ustaloną w drodze dodatkowych uzgodnień (negocjacji) pomiędzy Stronami, w szczególności w oparciu o szczegółowe kosztorysy robót i Tabelę
Elementów Skończonych. 17. W przypadku konieczności wykonania robót podobnych w rozumieniu art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych lub robót zamiennych, zatwierdzonych przez Zamawiającego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w drodze dodatkowych uzgodnień (negocjacji) pomiędzy Stronami, w szczególności w oparciu o szczegółowe kosztorysy robót i/lub TES i/lub HRF W przypadku, gdy Strony nie uzgodnią warunków wykonania Robót podobnych w rozumieniu art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych lub robót zamiennych, Zamawiający ma prawo zlecenia tych Robót innemu Wykonawcy.

W ogłoszeniu powinno być:
W związku z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie: Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności w zakresie i na warunkach określonych poniżej:
1. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń
i certyfikatów, w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności:
a. opóźnienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa
lub regulaminów,
b. odmowy lub zmiany wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów,
c. wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów, itp. dotyczących zamknięcia dróg publicznych lub dróg szynowych albo przebudowy instalacji gestorów sieci, w których nakazano dopuszczalny czas prowadzenia robót budowlanych uniemożliwiający dotrzymanie terminów realizacji poszczególnych Etapów lub Etapu, czego Wykonawca nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności oczekiwanej od doświadczonego Wykonawcy; o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, zmianie może ulec HRF odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty.
2. W przypadku ograniczenia przez właściwy organ środków przyznanych Zamawiającemu na realizację przedmiotu Umowy, ograniczeniu ulec może, bez żadnych ujemnych dla Zamawiającego konsekwencji finansowych, odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu Umowy, Wynagrodzenie oraz Harmonogram Rzeczowo - Finansowy. Zamiar ograniczenia przedmiotu Umowy Zamawiający zgłosi Wykonawcy
w formie pisemnej, w terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o ograniczeniu środków finansowych. W takiej sytuacji Wykonawca wyrazi zgodę na zmianę, jeśli Zamawiający zapłaci Wykonawcy za Materiały i Urządzenia pod warunkiem, że są one niezbędne do należytego wykonania Robót i zostały dostarczone na Plac Budowy lub których dostawę Wykonawca zobowiązany jest przyjąć, a Wykonawca posiada i przedstawi Zamawiającemu wszelkie dokumenty potwierdzające zakup, własność bądź dokonanie przedpłaty na poczet zakupu Materiałów i Urządzeń w celu przeniesienia prawa ich własności i/lub zapewnienia przeniesienia prawa własności i/lub zapewnienie dostarczenia ich na Plac Budowy.
3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a. Zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie Robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, a trwającymi przez okres mający wpływ na dotrzymanie terminów wskazanych w HRF, sposób wykonania lub materiały i technologie Robót lub Urządzeń, w zakresie pozwalającym na wykonanie Robót w sposób należyty,
- terminy wskazane w HRF zmienić można odpowiednio do okresu trwania przeszkody, która uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty.
Przy czym wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne to takie warunki, które łącznie:
- biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie poszczególnych Robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże Robót,
- ilość dni występowania czynników atmosferycznych lub intensywność opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej, jest większa od średniej miesięcznej dla danego miesiąca, z ostatniego pięciolecia, licząc od daty składania ofert wstecz.
b. Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami przez Zamawiającego
lub działającymi w jego imieniu i na jego rzecz Wykonawcami albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty, w takim przypadku zmianie ulegnie:
 sposób wykonania, lub materiały i technologie, lub lokalizacja budowanych obiektów budowlanych lub urządzeń, w zakresie koniecznym do usunięcia kolizji i pozwalającym
na wykonanie Robót w sposób należyty lub
 terminy wskazane w HRF, w tym Kamienie Milowe lub
 Wynagrodzenie .
c. W przypadku odkrycia znaleziska, a także innego obiektu lub przedmiotu, który w sposób znaczący zakłóca lub uniemożliwia wykonywanie Robót, o ile ich pojawienie się nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy – w takim przypadku zmianie ulegnie:
- HRF lub
- Wynagrodzenie
d. W przypadku zaistnienia innych okoliczności, bez względu na ich charakter, w tym leżących po stronie Zamawiającego, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, o ile ich pojawienie się nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, w tym o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym, możliwa jest uzasadniona tymi okolicznościami zmiana:
- sposobu wykonania, materiałów i technologii Robót, zmiana lokalizacji budowanych obiektów budowlanych, urządzeń w zakresie pozwalającym na wykonanie Robót w sposób należyty oraz zakresu Etapu lub Etapów, w tym wyłączenia części Robót oraz zmiana HRF lub daty wykonania Etapu lub Etapów odpowiednio do okresu trwania przeszkody, która uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty,
- Wynagrodzenia .
e. W przypadku, gdy ze względu na nowe warunki zewnętrzne niedające się przewidzieć w dacie zawierania niniejszej Umowy realizacja części Robót:
- utraciła zasadność,
- powodowałyby zagrożenie realizacji celów projektu,
możliwa jest uzasadniona tymi okolicznościami zmiana odpowiednio zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, HRF.
4. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017r., poz 847 ze zm.), zmianie może ulec wysokość Wynagrodzenia o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń pracowników, do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej części (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat), z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych.
5. Zmiana Wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4, zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat), lub poprzez uwzględnienie zwiększenia wysokości minimalnej stawki godzinowej przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, którzy bezpośrednio biorą udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części zamówienia.
6. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 4, ma wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o który mowa w ust. 4, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy pracowników,
o których mowa w ust. 5, jak również wskazując okres ich zatrudnienia.
7. W przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zmianie może ulec Wynagrodzenie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
8. Zmiana Wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7, zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania,
w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części zamówienia.
9. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 7, ma wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w ust. 7, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie osób, o których mowa w ust. 7, jak również wskazując okres ich zatrudnienia.
10. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm. –), zmianie może ulec Wynagrodzenie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (dalej jako „PPK”).
11. Zmiana Wynagrodzenia, o której mowa w ust. 10 zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzględnienie wartości wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do PPK.
12. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 10 ma wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w ust. 10, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie pracowników objętych PPK i realizujących zamówienie.
13. W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, Zamawiający pisemnie wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany Wynagrodzenia zgodnie z kalkulacją Wykonawcy albo zgłosi zastrzeżenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje się do zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 7 dni od jego otrzymania, przedstawiając na piśmie nową kalkulację albo uzasadnienie poprawności kalkulacji, do której Zamawiający zgłosił zastrzeżenia. Procedurę ustalenia wysokości zmiany Wynagrodzenia powtarza się zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu pierwszym, z zastrzeżeniem, iż terminy wynoszą odpowiednio dla Zamawiającego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana Wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa powyżej.
14. Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oświadczenia Wykonawcy
i do żądania przedstawienia przez Wykonawcę – zgodnie z wyborem Zamawiającego – wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację tj.: imiennej listy osób, o których mowa powyżej.
15. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia do wykonania ewentualnych robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych w wyniku decyzji Zamawiającego.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części rzeczowej przedmiotu zamówienia, gwarantując przy tym zapłatę za roboty wykonane. W takim przypadku Wynagrodzenie zostanie właściwie obniżone o wartość ustaloną w drodze dodatkowych uzgodnień (negocjacji) pomiędzy Stronami,
w szczególności w oparciu o szczegółowe kosztorysy robót i Tabelę Elementów Skończonych
17. W przypadku konieczności wykonania robót podobnych w rozumieniu art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych lub robót zamiennych, lub robót dodatkowych, zatwierdzonych przez Zamawiającego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w drodze dodatkowych uzgodnień (negocjacji) pomiędzy Stronami, w szczególności w oparciu kolejno o ceny robót określone w Szczegółowych Kosztorysach Robót i/lub TES i/lub HRF, a jeżeli nie jest to możliwe, to na podstawie oferty cenowej Wykonawcy, którą w sposób szczegółowy Wykonawca przedstawi do negocjacji co oznacza, że w przypadku robót nieujętych w SKR, TES, HRF, wartość robót zamiennych/dodatkowych/uzupełniających ustalona zostanie przez Strony na podstawie protokołów w drodze negocjacji, oparciu o ceny kosztorysów zamiennych, katalogów lub innych nośników cenotwórczych (Sekocenbud z ostatniego kwartału). W przypadku, gdy Strony nie uzgodnią warunków wykonania Robót podobnych w rozumieniu art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych lub robót zamiennych lub koniecznych do wykonania robót dodatkowych, Zamawiający ma prawo zlecenia tych Robót innemu Wykonawcy.
18. Zamawiający nie ma obowiązku zlecania Wykonawcy do wykonania żadnych Robót, o których mowa w ust. 17.
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540139521-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-21, godzina: 12:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-05, godzina: 12:00
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000, 45232140, 45310000, 45453000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się