Przetarg 10276034 - Rewitalizacja miejskich podwórek w Brzegu Przedmiot...

   
Analizuj Zamówienie 10276034 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-21
przedmiot ogłoszenia
Rewitalizacja miejskich podwórek w Brzegu

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie Rewi
talizacji miejskich podwórek w Brzegu, w tym: Zadanie 1 Przebudowa podwórka między ulicami Długą – B. Chrobrego – Lekarską w Brzegu oraz Zadanie 2 Utwardzenie podwórka miedzy ul. Chocimską i ul. Kochanowskiego na działce nr 20/5 AM 2 obręb Południe – etap II1. Zadanie 1 Przebudowa podwórka między ulicami Długą – B. Chrobrego – Lekarską w Brzegu polega na budowie i przebudowie dróg, w tym chodników, utwardzenia terenu. Robotami objęte są drogi wewnętrzne. W ramach inwestycji planuje się również przebudowę istniejącego odwodnienia terenu poprzez budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę oświetlenia.2. Zadanie 2 Utwardzenie podwórka między ul. Chocimską i ul. Kochanowskiego na działce nr 20/5 AM 2 obręb Południe – etap II polega na budowie i przebudowie dróg, w tym chodników, utwardzenia terenu. Robotami objęte są drogi wewnętrzne. W ramach inwestycji planuje się również lokalizację latarni solarnych.3. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w Części III SWZ, tj. w Opisie przedmiotu zamówienia – Dokumentacji projektowej, stanowiącym Część III SWZ.4. Zadanie realizowane jest w ramach operacji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i podlegającej wymogom wynikającym z regulaminu oraz zasad programu.

ZO.P.03.2024

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00218189/01 z dnia: 2024-02-26
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu oraz
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, odnoszących się do sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż : 3 000 000 złotych (trzy miliony złotych).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunki w/w Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
3. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, odnoszących się do zdolności technicznej lub zawodowej, polegających na:
1) wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - minimum 1 robotę budowlaną (zakończoną), polegającą na budowie lub przebudowie lub rewitalizacji lub zagospodarowaniu: podwórka lub placu lub dróg o łącznej powierzchni minimum 1 ha, podlegających ochronie konserwatorskiej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki dotyczące doświadczenia określone powyżej Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
2) dysponowaniu w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami:
a) kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;
b) kierownikiem robót sanitarnych – posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunki w/w Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji przez jedną osobę pod warunkiem spełniania przez tą osobę warunków w zakresie posiadanych uprawnień i kwalifikacji dla tych funkcji, do których pełnienia zostanie wskazana.
W/w osoby muszą posiadać uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334).
Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie
w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
4. W przypadku, jeśli jakakolwiek wartość została wyrażona w walucie innej niż złoty, przeliczenia wartości należy dokonać z zastosowaniem średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeśli w tym dniu nie określono takiego kursu, z zastosowaniem średniego kursu NBP z następnego najbliższego dnia po dniu zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu oraz
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, odnoszących się do sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż : 3 000 000 złotych (trzy miliony złotych).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunki w/w Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
3. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, odnoszących się do zdolności technicznej lub zawodowej, polegających na:
1) wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - minimum 1 robotę budowlaną (zakończoną), polegającą na budowie lub przebudowie lub rewitalizacji lub zagospodarowaniu: podwórka lub placu lub dróg o łącznej powierzchni minimum 200 m2, podlegających ochronie konserwatorskiej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki dotyczące doświadczenia określone powyżej Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
2) dysponowaniu w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami:
a) kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;
b) kierownikiem robót sanitarnych – posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunki w/w Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji przez jedną osobę pod warunkiem spełniania przez tą osobę warunków w zakresie posiadanych uprawnień i kwalifikacji dla tych funkcji, do których pełnienia zostanie wskazana.
W/w osoby muszą posiadać uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334).
Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie
w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
4. W przypadku, jeśli jakakolwiek wartość została wyrażona w walucie innej niż złoty, przeliczenia wartości należy dokonać z zastosowaniem średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeśli w tym dniu nie określono takiego kursu, z zastosowaniem średniego kursu NBP z następnego najbliższego dnia po dniu zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-03-11 10:00
Po zmianie:
2024-03-12 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-03-11 10:30
Po zmianie:
2024-03-12 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-04-09
Po zmianie:
2024-04-10
branża Drogownictwo, Sprzątanie, Wodno - kanalizacyjna, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, organizacja ruchu drogowego, rozbiórki, demontaże, zieleń, sieci zewnętrzne
kody CPV 34930000, 34953300, 44130000, 45100000, 45111200, 45111300, 45231100, 45231110, 45231300, 45232000, 45232452, 45233120, 45233140, 45233220, 45233226, 45233290, 45233320, 45316110, 45453100, 77314100
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , organizacja ruchu drogowego , rozbiórki, demontaże , zieleń , sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10430690 2024-04-30
godz. 10:00
Dolnośląskie Remont chodników wokół łaźni – na terenie WZK „Victoria” S.A. -
10445279 2024-05-06
godz. 10:00
Łódzkie Przedmiot zamówienia stanowi: Modernizacja dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Wielgomłyny obejmująca:1) Przebudowę drogi gminnej nr 112553E (Łączkowice) gr. gm. Masłow...
10395649 2024-05-06
godz. 10:00
Małopolskie Układ uzupełniający trasę VeloRudawa – budowa łącznika do m. Czerna Przedmiot zamówienia stanowi budowa układu uzupełniającego trasę rowerową VeloRudawa (VRu) w zakresie obejm...
10447120 2024-05-07
godz. 09:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania pn.: „Budowa drogi w miejscowości Boroszewo (dz. nr 167)”. Teren budowy zlokalizowany jest w miejscowości Boroszewo na dzia...
10416222 2024-05-09
godz. 08:00
Mazowieckie Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem zbiorników na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Lublin, Zarządu Zlewni Zamość Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utr...
10395126 2024-05-09
godz. 09:00
Podlaskie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 - ul. Szkolnej w Czyżewie. Roboty budowlane związane z inwestycją o nazwie:„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 - ul. Szkolnej w Czyżewie” ...
10425128 2024-05-09
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:1) Formularz ce...
10450375 2024-05-09
godz. 10:00
Pomorskie „Poprawa jakości technicznej sieci infrastruktury drogowej na obszarze dawnych terenów PGR w Gminie Studzienice poprzez budowę i rozbudowę dróg” Część 1: a) Część nr 1: Przeb...
10451113 2024-05-17
godz. 09:30
Małopolskie Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wielka Wieś z podziałem na zadania, wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, decyzji, zezwoleń ...
10446867 2024-05-20
godz. 09:00
Dolnośląskie Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych objętych systemem ITS oraz infrastruktury włączonej do systemu sterowania ruchem (ITS) na terenie miasta Wrocławia z podziałe...