Przetarg 7303934 - „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz ...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7303934 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-28
przedmiot ogłoszenia
„Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenó
w przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. CZĘŚĆ I - „Zagospodarowanie terenu przy ul. Zachodniej 11 i ul. Nowa Brama wraz z budową wiaty rekreacyjnej” Część II - „Remont chodnika i drogi przy Baszcie Czarownic (ul. Nowa Brama) Część III - „Przebudowa drogi ul. Cicha w Strzelcach Krajeńskich”
Numer referencyjny: IR.271.2.2020

Część I „Zagospodarowanie terenu przy ul. Zachodniej 11 i ul. Nowa Brama wraz z budową wiaty rekreacyjnej”
Bilans terenu:
Powierzchnia działki 167 (Zachodnia 11)- 1372,00 m2
Schody zewnętrzne- 5,11 m2
Projektowana altana drewniana- 24,34 m2
Powierzchnia nawierzchni z kostki rzędowej- 136,46 m
Powierzchnia nawierzchni z płyt chodnikowych - 232,02 m2
Powierzchnia nawierzchni z płyt ażurowych-110,28 m2
Powierzchnia biologicznie czynna-567,42 m2
Usunięcie nawierzchni z kostki betonowej: - 94,23 m2 Usunięcie ogrodzenia: - 74,10 mb
Powierzchnia CZĘŚCI działki 116 (ul. Nowa Brama)
Powierzchnia nawierzchni z kostki rzędowej-141,37 m2
Powierzchnia nawierzchni z płyt chodnikowych -108,84 m2
Usunięcie nawierzchni z kostki betonowej - 250,21 m2

Zakres robót:
Demontaż ogrodzeń, budowa nowych ogrodzeń;
Utwardzenie dojazdu do budynku na terenie działki z płyt ażurowych - JUMBO;
Budowa cięgów pieszych (nawierzchnia z płyt chodnikowych betonowych 50x50cm oraz z kostki kamiennej rzędowej 12x18cm);
Budowa obiektów małej architektury (ławki parkowe z wysokim oparciem wys.120 cm, szer.60 cm, dł.180cm – 6szt. ; parkowe kosze na śmieci wys.60cm, ok. 38 litrów – 3szt.
Budowa wiaty rekreacyjnej w konstrukcji drewnianej (powierzchnia: 24,34 m2; wysokość do okapu: 3,09m; wysokość do kalenicy 4,32m; wymiary: 358x680cm; kąt nachylanie dachu: 30st; pokrycie dachówką ceramiczną jak na dachu budynku Zachodnia 11; obmurowania: konstrukcja żelbetowa i murowana z bloczków betonowych, okładzina z płytek (cegiełka biała). W miejscu wykazanego na zagospodarowaniu terenu – zasilanie wiaty, należy ułożyć rurę AROT celem umożliwienia w późniejszym czasie zainstalowania kabla zasilającego);
Zieleń wraz z rocznym okresem pielęgnacji (plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, humusowanie powierzchni z obsianiem trawami i nasadzeniami - zgodnie z zestawieniem traw ozdobnych; nasadzenia zgodnie z wykazem krzewów; ściółkowanie zrębkami; usunięcia drzew oraz cięcia sanitarne drzew - zgodnie z wykazem: Inwentaryzacja drzew)
Wykonawca w celu opracowania oferty, zobowiązany jest do sprawdzenia zakresu prac i ich ilości oraz ujmie w cenach jednostkowych poniższe prace:
1) Materiał z rozbiórki w postaci: kostki chodnikowej betonowej, płytek betonowych chodnikowych, krawężników – w dobrym stanie technicznym, nadających się do ponownego wbudowania, należy ułożyć na paletach i przekazać Zamawiającemu. Materiał ten należy przewieść na teren wskazany przez Zamawiającego, tj. teren miasta Strzelce Kraj.
2) Wykonawca zapewni spełnienie obowiązków warunkujących ważność decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (LWKZ) nr ZN-G.5152.9.2017 z dn. 13.03.2017r. poprzez obowiązek prowadzenia nadzoru archeologicznego przy wykonywanych robotach ziemnych i uzyskanie pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych.
3) Na czas budowy Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi instytucjami „Czasową organizacje ruchu na czas budowy”

Dokumenty:
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Specyfikacje Techniczne
3. Przedmiary – tylko pomocniczo : zagospodarowanie terenu działki; wiata wolnostojąca

Część II - „Remont chodnika i drogi przy Baszcie Czarownic (ul. Nowa Brama)

Zakres robót:
-remont drogi gminnej
-remont zatok postojowych
-remont zjazdów
-remont chodnika
-remont murku oporowego z kamienia (brukowca)
Remontowaną drogę, zatoki postojowe oraz chodniki wysokościowo należy dostosować do:
- drogi asfaltowej,
- istniejącego chodnika,
- istniejących zjazdów.
Zgodnie z załącznikiem do projektu zgłoszenia robot - USZCZEGÓŁOWIENIE REALIZACJI REMONTU DROGI, należy wykonać:
1)nawierzchnia z brukowca (tzw. kocie łby) powinna być wykonana na jezdni, zatokach postojowych i zjazdach.
2)z prawej strony zgodnie z kilometracją chodnik został już wykonany (z kostki granitowej przy krawężniku opaska o szerokości 50cm, trzech rzędów płytek chodnikowych i ponownie opaski z kostki granitowej do obrzeża).
Należy wykonać chodnik z lewej strony, który powinien nawiązywać do już wykonanego chodnika i być wykonany z kostki granitowej szarej 8/11cm, przy krawężniku opaska o szerokości 25 cm oraz dwóch rzędów płytek chodnikowych 50x50x7cm i ponownie opaska z kostki granitowej do obrzeża.
3)przy połączeniu nawierzchni chodnika z istniejącym murem obronnym należy wykonać opaskę kamienną na szerokości 1m z obu stron drogi, (opaska powinna być wykonana z brukowca tzw. kocie łby). Chodnik o nawierzchni z kostki granitowej i płytek chodnikowych, będzie łączył się z nawierzchnią z brukowca która w sposób płynny powiąże zabytkowy mur obronny z remontowaną nawierzchnią chodnika.
Granitowa kostka kamienna, płyty chodnikowe na nawierzchnię chodników oraz brukowiec na nawierzchnię jezdni, zatok postojowych oraz zjazdów powinien być przed jego wbudowaniem zaakceptowany przez Zamawiającego.

Wykonawca w celu opracowania oferty, zobowiązany jest do sprawdzenia zakresu prac i ich ilości oraz ujmie w cenach jednostkowych poniższe prace:
1) Materiał z rozbiórki w postaci: kostki chodnikowej betonowej, płytek betonowych chodnikowych, krawężników – w dobrym stanie technicznym, nadających się do ponownego wbudowania, należy ułożyć na paletach i przekazać Zamawiającemu. Materiał ten należy przewieść na teren wskazany przez Zamawiającego, tj. teren miasta Strzelce Kraj.
2) Wykonawca zapewni spełnienie obowiązków warunkujących ważność decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (LWKZ) nr ZN-G.5152.38.2019 z dn. 15.07.2019 r. poprzez obowiązek prowadzenia nadzoru archeologicznego przy wykonywanych robotach ziemnych i uzyskanie pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych.

3) Na czas budowy Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi instytucjami „Czasową organizacje ruchu na czas budowy”
Dokumenty:
1. Projekt zgłoszenia robót
2. Specyfikacje Techniczne
3. Przedmiar – tylko pomocniczo

Część III - „Przebudowa drogi ul. Cicha w Strzelcach Krajeńskich”
Zakres robót:
Ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu kołowego o następujących parametrach:
całkowita szerokość ciągu 3m w tym:
- nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej grubości 16cm w kolorze szarym i rudym – szerokość: 2,00m,
- nawierzchnia z płyt betonowych 50x50cm grubości 7 cm, - szerokość: 1,00m
- pochylenie poprzeczne ciągu - 2%
- pobocze od strony spływu wód opadowych - o szer. min. 50cm - umocnione kruszywem łamanym gr. 15cm (0/31.5), zagęszczone, na tak przygotowanym umocnieniu należy wbudować 10cm humusu, ponownie zagęścić i obsiać mieszanką traw,
- w kierunku zewnętrznym od strony murów należy zapewnić spadek 8%,
- pogrążyć betonowy krawężnik przy nawierzchni kamiennej od strony murów

Zjazdy publiczne - remont:
- minimalna szerokość 5,00m
- nawierzchnia z kostki rzędowej
- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem o R= 6m
- pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania
Zjazdy indywidualne - remont:
- minimalna szerokość 3,5m
- nawierzchnia z kostki rzędowej
- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1:1
- pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania
Zjazdy indywidualne ograniczone obrzeżami betonowymi 8x30x100cm, a od strony chodnika krawężnikiem betonowym 15x22x100cm wystającymi max. 2cm ponad nawierzchnię jezdni. Ograniczenie zjazdów obrzeżami, tylko tam gdzie nawierzchnia zjazdu styka się z nawierzchnią chodnika.

Wykonawca w celu opracowania oferty, zobowiązany jest do sprawdzenia zakresu prac i ich ilości oraz ujmie w cenach jednostkowych poniższe prace:
1) Wykonawca zapewni spełnienie obowiązków warunkujących ważność decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (LWKZ) nr ZN-G.5152.37.2019 z dn. 31.06.2019 r. poprzez obowiązek prowadzenia nadzoru archeologicznego przy wykonywanych robotach ziemnych i uzyskanie pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych.
2) Na czas budowy Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi instytucjami „Czasową organizacje ruchu na czas budowy”

Dokumenty:
1. Projekt zgłoszenia robót
2. Specyfikacje Techniczne
3. Przedmiar – tylko pomocniczo

Jeżeli powyższy opis przedmiotu zamówienia wskazywałby, w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń, znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z treścią art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych.
Wszelkie rozwiązania pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe lub cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
Poprzez zapis dotyczących minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów dostępne w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych lub cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów lub cech użytkowych wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach/cechach użytkowych lub lepszych.
Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiałów wymaganych do wykonania zamówienia, w tym materiałów, które przewiduje w ewentualnym projekcie zamiennym, jak również koszt ich składowania na placu budowy lub poza nim oraz koszt ich ubezpieczenia i zabezpieczenia Wykonawca uwzględni w ofertowym wynagrodzeniu.

Wykonawca uwzględni w swojej ofercie koszty:
1.wywiezienia ziemi, materiałów rozbiórkowych i gruzu z terenu budowy – jeżeli zajdzie taka potrzeba – w cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport i składowanie na składowisku odpadów – dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do odpadów. Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe posiada,
2.uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni i odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy,
3. zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt:
a)zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, oświetlenia, placów składowych,
b)zorganizowania terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający nie jest zobowiązany do wskazania Wykonawcy nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnymi ich wydzierżawieniem, wynajęciem itp.
4. uzgodnienia we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie punktu zrzutów ścieków oraz koszty poboru wody, energii,
5. kosztów przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów, kosztów opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), kosztów obsługi geodezyjnej wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą.
6.Wykonawca, w celu opracowania Oferty, zobowiązany jest do sprawdzenia zakresu prac i ilości.
7.Wykonawca zobowiązany jest opracować tymczasową organizację ruchu na czas budowy, którą należy uzgodnić z odpowiednimi instytucjami oraz uzyskać zgodę na jej wprowadzenie.
8.Uważać się będzie, że prace ujęte w dokumentacji, a nie opisane w formularzu cenowym Wykonawcy, zostały ujęte w cenach jednostkowych podanych przez Wykonawcę w Ofercie.
9.Inne nie ujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji wyjaśniane będą na budowie w ramach nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie roboty ogólnobudowlane prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami i „Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” pod nadzorem uprawnionych osób.

Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i PPOŻ.i Ochrony Środowiska.

Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie będzie o niższych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, tj. prace wykonywane zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia określają zapisy we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Postanowienia dotyczące podwykonawców:
1.Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są znane.
2.Z uwagi na fakt, że zamówienie na roboty budowlane będzie wykonane w miejscu podlegającym bezpośrednio nadzorowi zamawiającego, zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te roboty. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
3.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyła będzie podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
5.Zamawiający we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, określił wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Zachodniej 11 i ul. Nowa Brama wraz z budową wiaty rekreacyjnej”
Część I „Zagospodarowanie terenu przy ul. Zachodniej 11 i ul. Nowa Brama wraz z budową wiaty rekreacyjnej” Bilans terenu: Powierzchnia działki 167 (Zachodnia 11)- 1372,00 m2 Schody zewnętrzne- 5,11 m2 Projektowana altana drewniana- 24,34 m2 Powierzchnia nawierzchni z kostki rzędowej- 136,46 m Powierzchnia nawierzchni z płyt chodnikowych - 232,02 m2 Powierzchnia nawierzchni z płyt ażurowych-110,28 m2 Powierzchnia biologicznie czynna-567,42 m2 Usunięcie nawierzchni z kostki betonowej: - 94,23 m2 Usunięcie ogrodzenia: - 74,10 mb Powierzchnia CZĘŚCI działki 116 (ul. Nowa Brama) Powierzchnia nawierzchni z kostki rzędowej-141,37 m2 Powierzchnia nawierzchni z płyt chodnikowych -108,84 m2 Usunięcie nawierzchni z kostki betonowej - 250,21 m2 Zakres robót: Demontaż ogrodzeń, budowa nowych ogrodzeń; Utwardzenie dojazdu do budynku na terenie działki z płyt ażurowych - JUMBO; Budowa cięgów pieszych (nawierzchnia z płyt chodnikowych betonowych 50x50cm oraz z kostki kamiennej rzędowej 12x18cm); Budowa obiektów małej architektury (ławki parkowe z wysokim oparciem wys.120 cm, szer.60 cm, dł.180cm – 6szt. ; parkowe kosze na śmieci wys.60cm, ok. 38 litrów – 3szt. Budowa wiaty rekreacyjnej w konstrukcji drewnianej (powierzchnia: 24,34 m2; wysokość do okapu: 3,09m; wysokość do kalenicy 4,32m; wymiary: 358x680cm; kąt nachylanie dachu: 30st; pokrycie dachówką ceramiczną jak na dachu budynku Zachodnia 11; obmurowania: konstrukcja żelbetowa i murowana z bloczków betonowych, okładzina z płytek (cegiełka biała). W miejscu wykazanego na zagospodarowaniu terenu – zasilanie wiaty, należy ułożyć rurę AROT celem umożliwienia w późniejszym czasie zainstalowania kabla zasilającego); Zieleń wraz z rocznym okresem pielęgnacji (plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, humusowanie powierzchni z obsianiem trawami i nasadzeniami - zgodnie z zestawieniem traw ozdobnych; nasadzenia zgodnie z wykazem krzewów; ściółkowanie zrębkami; usunięcia drzew oraz cięcia sanitarne drzew - zgodnie z wykazem: Inwentaryzacja drzew) Wykonawca w celu opracowania oferty, zobowiązany jest do sprawdzenia zakresu prac i ich ilości oraz ujmie w cenach jednostkowych poniższe prace: 1) Materiał z rozbiórki w postaci: kostki chodnikowej betonowej, płytek betonowych chodnikowych, krawężników – w dobrym stanie technicznym, nadających się do ponownego wbudowania, należy ułożyć na paletach i przekazać Zamawiającemu. Materiał ten należy przewieść na teren wskazany przez Zamawiającego, tj. teren miasta Strzelce Kraj. 2) Wykonawca zapewni spełnienie obowiązków warunkujących ważność decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (LWKZ) nr ZN-G.5152.9.2017 z dn. 13.03.2017r. poprzez obowiązek prowadzenia nadzoru archeologicznego przy wykonywanych robotach ziemnych i uzyskanie pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych. 3) Na czas budowy Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi instytucjami „Czasową organizacje ruchu na czas budowy” Dokumenty: 1. Projekt zagospodarowania terenu 2. Specyfikacje Techniczne 3. Przedmiary – tylko pomocniczo : zagospodarowanie terenu działki; wiata wolnostojąca Jeżeli powyższy opis przedmiotu zamówienia wskazywałby, w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń, znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z treścią art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych. Wszelkie rozwiązania pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe lub cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczących minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów dostępne w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych lub cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów lub cech użytkowych wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach/cechach użytkowych lub lepszych. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiałów wymaganych do wykonania zamówienia, w tym materiałów, które przewiduje w ewentualnym projekcie zamiennym, jak również koszt ich składowania na placu budowy lub poza nim oraz koszt ich ubezpieczenia i zabezpieczenia Wykonawca uwzględni w ofertowym wynagrodzeniu. Wykonawca uwzględni w swojej ofercie koszty: 1.wywiezienia ziemi, materiałów rozbiórkowych i gruzu z terenu budowy – jeżeli zajdzie taka potrzeba – w cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport i składowanie na składowisku odpadów – dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do odpadów. Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe posiada, 2.uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni i odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy, 3. zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt: a)zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, oświetlenia, placów składowych, b)zorganizowania terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający nie jest zobowiązany do wskazania Wykonawcy nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnymi ich wydzierżawieniem, wynajęciem itp. 4. uzgodnienia we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie punktu zrzutów ścieków oraz koszty poboru wody, energii, 5. kosztów przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów, kosztów opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), kosztów obsługi geodezyjnej wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą. 6.Wykonawca, w celu opracowania Oferty, zobowiązany jest do sprawdzenia zakresu prac i ilości. 7.Wykonawca zobowiązany jest opracować tymczasową organizację ruchu na czas budowy, którą należy uzgodnić z odpowiednimi instytucjami oraz uzyskać zgodę na jej wprowadzenie. 8.Uważać się będzie, że prace ujęte w dokumentacji, a nie opisane w formularzu cenowym Wykonawcy, zostały ujęte w cenach jednostkowych podanych przez Wykonawcę w Ofercie. 9.Inne nie ujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji wyjaśniane będą na budowie w ramach nadzoru inwestorskiego. Wszystkie roboty ogólnobudowlane prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami i „Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” pod nadzorem uprawnionych osób. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i PPOŻ.i Ochrony Środowiska. Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie będzie o niższych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, tj. prace wykonywane zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia określają zapisy we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Postanowienia dotyczące podwykonawców: 1.Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są znane. 2.Z uwagi na fakt, że zamówienie na roboty budowlane będzie wykonane w miejscu podlegającym bezpośrednio nadzorowi zamawiającego, zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te roboty. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 3.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyła będzie podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 5.Zamawiający we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, określił wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

Część nr: 2 Nazwa: „Remont chodnika i drogi przy Baszcie Czarownic (ul. Nowa Brama)
Zakres robót: -remont drogi gminnej -remont zatok postojowych -remont zjazdów -remont chodnika -remont murku oporowego z kamienia (brukowca) Remontowaną drogę, zatoki postojowe oraz chodniki wysokościowo należy dostosować do: - drogi asfaltowej, - istniejącego chodnika, - istniejących zjazdów. Zgodnie z załącznikiem do projektu zgłoszenia robot - USZCZEGÓŁOWIENIE REALIZACJI REMONTU DROGI, należy wykonać: 1)nawierzchnia z brukowca (tzw. kocie łby) powinna być wykonana na jezdni, zatokach postojowych i zjazdach. 2)z prawej strony zgodnie z kilometracją chodnik został już wykonany (z kostki granitowej przy krawężniku opaska o szerokości 50cm, trzech rzędów płytek chodnikowych i ponownie opaski z kostki granitowej do obrzeża). Należy wykonać chodnik z lewej strony, który powinien nawiązywać do już wykonanego chodnika i być wykonany z kostki granitowej szarej 8/11cm, przy krawężniku opaska o szerokości 25 cm oraz dwóch rzędów płytek chodnikowych 50x50x7cm i ponownie opaska z kostki granitowej do obrzeża. 3)przy połączeniu nawierzchni chodnika z istniejącym murem obronnym należy wykonać opaskę kamienną na szerokości 1m z obu stron drogi, (opaska powinna być wykonana z brukowca tzw. kocie łby). Chodnik o nawierzchni z kostki granitowej i płytek chodnikowych, będzie łączył się z nawierzchnią z brukowca która w sposób płynny powiąże zabytkowy mur obronny z remontowaną nawierzchnią chodnika. Granitowa kostka kamienna, płyty chodnikowe na nawierzchnię chodników oraz brukowiec na nawierzchnię jezdni, zatok postojowych oraz zjazdów powinien być przed jego wbudowaniem zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca w celu opracowania oferty, zobowiązany jest do sprawdzenia zakresu prac i ich ilości oraz ujmie w cenach jednostkowych poniższe prace: 1) Materiał z rozbiórki w postaci: kostki chodnikowej betonowej, płytek betonowych chodnikowych, krawężników – w dobrym stanie technicznym, nadających się do ponownego wbudowania, należy ułożyć na paletach i przekazać Zamawiającemu. Materiał ten należy przewieść na teren wskazany przez Zamawiającego, tj. teren miasta Strzelce Kraj. 2) Wykonawca zapewni spełnienie obowiązków warunkujących ważność decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (LWKZ) nr ZN-G.5152.38.2019 z dn. 15.07.2019 r. poprzez obowiązek prowadzenia nadzoru archeologicznego przy wykonywanych robotach ziemnych i uzyskanie pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych. 3) Na czas budowy Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi instytucjami „Czasową organizacje ruchu na czas budowy” Dokumenty: 1. Projekt zgłoszenia robót 2. Specyfikacje Techniczne 3. Przedmiar – tylko pomocniczo Jeżeli powyższy opis przedmiotu zamówienia wskazywałby, w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń, znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z treścią art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych. Wszelkie rozwiązania pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe lub cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczących minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów dostępne w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych lub cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów lub cech użytkowych wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach/cechach użytkowych lub lepszych. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiałów wymaganych do wykonania zamówienia, w tym materiałów, które przewiduje w ewentualnym projekcie zamiennym, jak również koszt ich składowania na placu budowy lub poza nim oraz koszt ich ubezpieczenia i zabezpieczenia Wykonawca uwzględni w ofertowym wynagrodzeniu. Wykonawca uwzględni w swojej ofercie koszty: 1.wywiezienia ziemi, materiałów rozbiórkowych i gruzu z terenu budowy – jeżeli zajdzie taka potrzeba – w cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport i składowanie na składowisku odpadów – dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do odpadów. Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe posiada, 2.uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni i odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy, 3. zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt: a)zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, oświetlenia, placów składowych, b)zorganizowania terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający nie jest zobowiązany do wskazania Wykonawcy nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnymi ich wydzierżawieniem, wynajęciem itp. 4. uzgodnienia we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie punktu zrzutów ścieków oraz koszty poboru wody, energii, 5. kosztów przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów, kosztów opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), kosztów obsługi geodezyjnej wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą. 6.Wykonawca, w celu opracowania Oferty, zobowiązany jest do sprawdzenia zakresu prac i ilości. 7.Wykonawca zobowiązany jest opracować tymczasową organizację ruchu na czas budowy, którą należy uzgodnić z odpowiednimi instytucjami oraz uzyskać zgodę na jej wprowadzenie. 8.Uważać się będzie, że prace ujęte w dokumentacji, a nie opisane w formularzu cenowym Wykonawcy, zostały ujęte w cenach jednostkowych podanych przez Wykonawcę w Ofercie. 9.Inne nie ujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji wyjaśniane będą na budowie w ramach nadzoru inwestorskiego. Wszystkie roboty ogólnobudowlane prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami i „Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” pod nadzorem uprawnionych osób. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i PPOŻ.i Ochrony Środowiska. Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie będzie o niższych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, tj. prace wykonywane zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia określają zapisy we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Postanowienia dotyczące podwykonawców: 1.Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są znane. 2.Z uwagi na fakt, że zamówienie na roboty budowlane będzie wykonane w miejscu podlegającym bezpośrednio nadzorowi zamawiającego, zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te roboty. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 3.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyła będzie podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 5.Zamawiający we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, określił wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

Część nr: 3 Nazwa: Przebudowa drogi ul. Cicha w Strzelcach Krajeńskich”
Zakres robót: Ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu kołowego o następujących parametrach: całkowita szerokość ciągu 3m w tym: - nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej grubości 16cm w kolorze szarym i rudym – szerokość: 2,00m, - nawierzchnia z płyt betonowych 50x50cm grubości 7 cm, - szerokość: 1,00m - pochylenie poprzeczne ciągu - 2% - pobocze od strony spływu wód opadowych - o szer. min. 50cm - umocnione kruszywem łamanym gr. 15cm (0/31.5), zagęszczone, na tak przygotowanym umocnieniu należy wbudować 10cm humusu, ponownie zagęścić i obsiać mieszanką traw, - w kierunku zewnętrznym od strony murów należy zapewnić spadek 8%, - pogrążyć betonowy krawężnik przy nawierzchni kamiennej od strony murów Zjazdy publiczne - remont: - minimalna szerokość 5,00m - nawierzchnia z kostki rzędowej - przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem o R= 6m - pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania Zjazdy indywidualne - remont: - minimalna szerokość 3,5m - nawierzchnia z kostki rzędowej - przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1:1 - pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania Zjazdy indywidualne ograniczone obrzeżami betonowymi 8x30x100cm, a od strony chodnika krawężnikiem betonowym 15x22x100cm wystającymi max. 2cm ponad nawierzchnię jezdni. Ograniczenie zjazdów obrzeżami, tylko tam gdzie nawierzchnia zjazdu styka się z nawierzchnią chodnika. Wykonawca w celu opracowania oferty, zobowiązany jest do sprawdzenia zakresu prac i ich ilości oraz ujmie w cenach jednostkowych poniższe prace: 1) Wykonawca zapewni spełnienie obowiązków warunkujących ważność decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (LWKZ) nr ZN-G.5152.37.2019 z dn. 31.06.2019 r. poprzez obowiązek prowadzenia nadzoru archeologicznego przy wykonywanych robotach ziemnych i uzyskanie pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych. 2) Na czas budowy Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi instytucjami „Czasową organizacje ruchu na czas budowy” Dokumenty: 1. Projekt zgłoszenia robót 2. Specyfikacje Techniczne 3. Przedmiar – tylko pomocniczo Jeżeli powyższy opis przedmiotu zamówienia wskazywałby, w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń, znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z treścią art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych. Wszelkie rozwiązania pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe lub cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczących minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów dostępne w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych lub cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów lub cech użytkowych wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach/cechach użytkowych lub lepszych. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiałów wymaganych do wykonania zamówienia, w tym materiałów, które przewiduje w ewentualnym projekcie zamiennym, jak również koszt ich składowania na placu budowy lub poza nim oraz koszt ich ubezpieczenia i zabezpieczenia Wykonawca uwzględni w ofertowym wynagrodzeniu. Wykonawca uwzględni w swojej ofercie koszty: 1.wywiezienia ziemi, materiałów rozbiórkowych i gruzu z terenu budowy – jeżeli zajdzie taka potrzeba – w cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport i składowanie na składowisku odpadów – dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do odpadów. Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe posiada, 2.uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni i odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy, 3. zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt: a)zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, oświetlenia, placów składowych, b)zorganizowania terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający nie jest zobowiązany do wskazania Wykonawcy nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnymi ich wydzierżawieniem, wynajęciem itp. 4. uzgodnienia we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie punktu zrzutów ścieków oraz koszty poboru wody, energii, 5. kosztów przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów, kosztów opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), kosztów obsługi geodezyjnej wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą. 6.Wykonawca, w celu opracowania Oferty, zobowiązany jest do sprawdzenia zakresu prac i ilości. 7.Wykonawca zobowiązany jest opracować tymczasową organizację ruchu na czas budowy, którą należy uzgodnić z odpowiednimi instytucjami oraz uzyskać zgodę na jej wprowadzenie. 8.Uważać się będzie, że prace ujęte w dokumentacji, a nie opisane w formularzu cenowym Wykonawcy, zostały ujęte w cenach jednostkowych podanych przez Wykonawcę w Ofercie. 9.Inne nie ujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji wyjaśniane będą na budowie w ramach nadzoru inwestorskiego. Wszystkie roboty ogólnobudowlane prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami i „Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” pod nadzorem uprawnionych osób. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i PPOŻ.i Ochrony Środowiska. Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie będzie o niższych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, tj. prace wykonywane zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia określają zapisy we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Postanowienia dotyczące podwykonawców: 1.Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są znane. 2.Z uwagi na fakt, że zamówienie na roboty budowlane będzie wykonane w miejscu podlegającym bezpośrednio nadzorowi zamawiającego, zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te roboty. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 3.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyła będzie podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 5.Zamawiający we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, określił wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty zabytkowe
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się