Przetarg 7219587 - „Renowacja i rozbudowa ruin zamku w Muszynie wraz z...

   
Analizuj Zamówienie 7219587 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-10
przedmiot ogłoszenia
„Renowacja i rozbudowa ruin zamku w Muszynie wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia zamku”
Numer referencyjny: Zp
.271.36.2019

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w ramach projektu transgranicznego pn.: „ Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza Polsko – Słowackiego”. inwestycji pn.: „Renowacja i rozbudowa ruin zamku w Muszynie wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia zamku”.
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Główny przedmiot
45000000-7 – Roboty budowlane
45212320-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania sztuki
45233140-2 – Roboty drogowe
77310000-6 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane
45212140-9 – Obiekty rekreacyjne
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne,
45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne,
3. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:
3.1 Zadanie nr 1: Renowacja i rozbudowa ruin zamku.
Zakres rzeczowy określony na podstawie projektu technicznego obejmuje.
a) Prace budowlane związane z przebudową i remontem budynku wieży widokowej;
- rozbiórka desek na legarach wraz z legarami i izolacjami poziomymi płyty tarasu widokowego,
- rozbiórkę deskowania kolebkowego poniżej płyty,
- rozebranie płyty żelbetowej istniejącego tarasu widokowego- Na poziomie 3,04 m znajduje się istniejący strop żelbetowy, który należy rozebrać z pozostawieniem wieńca,
- rozebranie posadzki w piwnicy wieży (posadzka kamienna na podbudowie wykonana w trakcie ostatniej nadbudowy wieży),
- stopniowe odkopanie murów w obrębie piwnicy wraz z wykonaniem iniekcji wzmacniających mury fundamentowe,
- wykonanie fundamentów żelbetowych bezpośrednio na skale,
- wykonanie słupów żelbetowych na nowych fundamentach,
- zasypanie fundamentów, słupów,
- wykonanie kanalizacji odwadniającej najniższy poziom (kanalizacja pod posadzką piwnic),
- wykonanie przewiertu przez mur kamienny w celu odprowadzenia wody deszczowe z poziomu piwnic wieży,
- sukcesywne wykonanie słupów i schodów żelbetowych w obrębie wieży,
- nadmurowanie murów kamiennych wieży,
- wykonanie stropu na poziomie tarasu wieży widokowej,
- wykonanie konstrukcji stalowe z rur prostokątnych stanowiącej konstrukcje pod szklenie ścian i dachu wieży,
- wykonanie izolacji poziomej tarasu z membrany PCW gr 2 mm wraz z wywinięciem na ściany i systemowym zamocowaniem do ścian listwami aluminiowymi, uszczelnienie połączeń listew aluminiowych do kamienia,
- wykonanie odwodnienia tarasu, na zewnątrz murów kamiennych,
- wykonanie pokrycia tarasu z desek ryflowanych z drewna egzotycznego gr. 25 mm na legarach z drewna egzotycznego,
- wykonanie przeszkleń ścian i dachu nad wejściem na taras widokowy ze szkła bezpiecznego klejonego, mocowanego punktowo do konstrukcji,
- montaż drzwi całoszklanych, w ramce stalowej profile ciepłe,
- wykonacie posadzki na schodach i spocznikach wewnątrz wieży: beton malowany,
- wykonane instalacji odgromowej, oświetleniowej,
- montaż masztu flagowego o wysokości 10 m,
- instalację elektryczną,
- instalacje niskoprądowe,
Zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji technicznej zatwierdzonej decyzją Starosty Nowosądeckiego nr 1703/2016 z dnia 06.12.2016r. znak: GB-II.6740.1954.2016.
b) Prace budowlane związane z przebudową murów kamienicy i budową z przeznaczeniem na miejsce widokowe;
- rozbiórka nadbudowanej współcześnie warstwy muru kamiennego, wykonanej z nieregularnych kamieni, niezgodnie z układem kamieni stosowanym pierwotnie przy murowaniu,
- rozbiórka niestabilnych murów kamiennych,
- wymurowanie murów kamiennych od poziomu gwarantującego właściwe posadowienie murów obwodowych, czyli od poziomu podłoża skalnego,
- wykonanie ław fundamentowych żelbetowych pod projektowane ściany oporowe (ściana zachodnia i południowa),
- wykonanie ścian żelbetowych ze zmienną szerokością zwężających się ku górze muru,
- izolacje ścian oporowych na powierzchniach stykających się z gruntem,
- wykonanie drenażu z rur drenarskich fi 200 mm, wraz ze studnia rewizyjną,
- wzmocnienie lub wykonanie nowych fundamentów przy części ściany zachodniej i północnej,
- wzmocnienie murów fundamentowych iniekcjami z białego cementu przy części ściany zachodniej i północnej,
- wykonanie stóp fundamentowych na podłożu skalnym pod projektowane słupy żelbetowe miejsca widokowego,
- wykonanie ław pod projektowane ściany żelbetowe zaplecza sanitariatów,
- wykonanie słupów żelbetowych na poziomie poniżej płyty parteru,
- wykonanie ścian żelbetowych fundamentowych dla zaplecza sanitariatów,
- wykonanie płytkiej studni ze schodami - studnia pod posadzka pod miejscem widokowym przeznaczona na pom gospodarcze, schody z masywu dębowego gr 5 cm na konstrukcji wspornikowej stalowej, mocowanej do centralnej rury stalowej,
- wykonanie instalacji podposadzkowych - kanalizacja, c.o., kable zasilające,
wykonanie płyty żelbetowej na poziomie zero, wykonanie izolacji na płycie,
- wykonanie studni kanalizacyjnej za murem Zamku,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w stronę ulicy Zazamcze z uwzględnieniem zadrzewienia i poziomów terenu, oraz z pominięciem nieczynnego osuwiska (trasa kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie w całości metodą przewiertu sterowanego),
- wykonanie przyłącza wodociągowego,
- nadmurowanie ścian z kamienia wewnątrz oraz na zewnątrz budynku,
- wykonanie słupów żelbetowych do poziomu projektowanej płyty dachowej,
- wykonanie ścian żelbetowych zaplecza,
- wykonanie żelbetowej płyty dachowej,
- wykonanie izolacji dachu
- wykonanie tynku na spodniej i frontowej części zadaszenia -tynk ozdobny typu Kamień Naturalny - tynk o strukturze piaskowca do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków (tynk zawierający mieszankę naturalnych i modyfikowanych kruszyw dający efekt kamienia naturalnego,
- wykonanie systemowej ściany aluminiowo – szklanej łącznie z drzwiami wejściowymi do sali wystawienniczej,
- roboty instalacyjne i wykończeniowe wewnątrz budynku (budowli) miejsca widokowego,
- instalację wodociągową,
- instalację kanalizacji sanitarnej,
- instalacje grzewczą centralnego ogrzewania zasilaną z pieców gazowych,
- instalacje wentylacji mechanicznej z klimatyzacją,
- instalacje wentylacji grawitacyjnej,
- instalację gazową,
- instalację elektryczną,
- instalacje niskoprądowe,
- dostawa i montaż wyposażenia.
Zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji technicznej zatwierdzonej decyzją Starosty Nowosądeckiego nr 1703/2016 z dnia 06.12.2016r. znak: GB-II.6740.1954.2016. oraz w dokumentacji technicznej zatwierdzonej decyzją Starosty Nowosądeckiego nr 1413/2019 z dnia 18.07.2019r. znak: BUD.6740.1373.2019.
c) Prace budowlane związane z zagospodarowaniem podwórza zamkowego;
- uporządkowanie spadków terenu (teren opada w stronę miejsca widokowego),
- remont murów,
- wykonanie nowej korony murów,
- wykonanie odwodnienia liniowego w najniżej położonym miejscu (przy murze poprzecznym),
- studnia zamkowa,
- trawniki,
- ścieżki na terenie ruin zamku – należy wykonać ścieżki z nawierzchni kamiennej przerośniętej trawą.
Zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji technicznej zatwierdzonej decyzją Starosty Nowosądeckiego nr 1703/2016 z dnia 06.12.2016r. znak: GB-II.6740.1954.2016.
d) Prace remontowe z w zakresie odbudowy murów;
- Rozebranie metodą ręczną luźnych elementów
- Usunięcie roślin porastających mur wraz z systemem korzeniowym,
- oczyszczenie miękkimi szczotkami stalowymi pozostałości sypkiej zaprawy, ziemi i piasku,
- rozbiórka niestabilnych murów kamiennych,
- zdezynfekowanie preparatem biobójczym miejsc porażonych mikrobiologicznie i porośniętych wcześniej roślinnością,
- uzupełnienie ubytków i wzmocnienie fragmentów muru, które są osłabione,
- odbudowa i wykonanie korony muru z wykorzystaniem kamienia pozostałego z rozbiórki korony muru lub z sezonowanego kamienia wapiennego. Należy używać kamienia miejscowego wydobywanego z pobliskich kamieniołomów. W partii fundamentów należy wykonać iniekcje z białego cementu, w celu wypełnienia pustek w murze.
- wymurowanie murów kamiennych od poziomu gwarantującego właściwe posadowienie murów obwodowych, czyli od poziomu podłoża skalnego,
- wykonanie ław fundamentowych żelbetowych pod projektowane ściany oporowe (ściana zachodnia i południowa),
- wykonanie ścian żelbetowych ze zmienną szerokością zwężających się ku górze muru,
- izolacje ścian oporowych na powierzchniach stykających się z gruntem,
Zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji technicznej zatwierdzonej decyzją Starosty Nowosądeckiego nr 1703/2016 z dnia 06.12.2016r. znak: GB-II.6740.1954.2016.
Uwaga: Wszystkie prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem archeologa!
W ramach zadania nr 1 należy zdemontować oświetleniowe oprawy gruntowe i odtworzyć iluminacje zamku.
Wykonawca zadania nr 1 zobowiązany jest do prowadzenia prac konserwatorskich pod kierownictwem osób posiadających kwalifikacje o których mowa odpowiednio w art. 37a, art. 37b, art. 37c, art. 37d Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Wykonawca zobowiązany jest na 14 dni przed rozpoczęciem prac do przekazania Inwestorowi imienia, nazwiska i adresu osoby kierującej pracami konserwatorskimi oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych kwalifikacji o których mowa odpowiednio w art. 37a, art. 37b, art. 37c, albo art. 37d Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w wydanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwoleniach prac lub badań oraz opracowania wyników tych badań, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazania jej Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac lub badań.
3.2 Zadanie nr 2: Zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia zamku.
W ramach realizacji zadania nr 2 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych obejmujących m.in.:
a) ścieżkę edukacyjną dla turystów poza murami zamku – należy wyznaczyć ścieżkę edukacyjną po rasie istniejących ścieżek oraz po trasie nowego fragmentu od kładki do istniejącej ścieżki. Ścieżki od strony skarpy należy zabezpieczyć barierkami.
b) kładkę drewnianą ,
c) atrapy armat,
d) ławki parkowe,
Zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji technicznej zatwierdzonej decyzją Starosty Nowosądeckiego nr 1703/2016 z dnia 06.12.2016r. znak: GB-II.6740.1954.2016.
Uwaga: Wszystkie prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem archeologa!
Wykonawca zadania nr 2 zobowiązany jest do prowadzenia prac konserwatorskich pod kierownictwem osób posiadających kwalifikacje o których mowa odpowiednio w art. 37a, art. 37b, art. 37c, albo art. 37d Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Wykonawca zobowiązany jest na 14 dni przed rozpoczęciem prac do przekazania Inwestorowi imienia, nazwiska i adresu osoby kierującej pracami konserwatorskimi oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych kwalifikacji o których mowa odpowiednio w art. 37a, art. 37b, art. 37c, albo art. 37d Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w wydanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwoleniach prac lub badań oraz opracowania wyników tych badań, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazania jej Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac lub badań.
4. Rozwiązania równoważne
Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w postępowaniu opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne, z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego, posiadały wymagane atesty, spełniały normy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne i nie będą powodować konieczności zmiany dokumentacji projektowej. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego tak aby zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w SIWZ.
5. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie opracowanej dokumentacji.
6. Wykonawca zapewni prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją oraz z aktualnie obowiązującymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami a w szczególności Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
7. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych.
8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia stałej organizacji ruchu po zakończeniu realizacji robót budowlanych.
9. Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane wraz z kompletem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na wbudowane materiały i urządzenia.
10. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszelkich prac i robót składających się na przedmiot umowy, w przypadku wymogu dopuszczenia przedmiotu umowy do użytkowania dopełnienie wszelkich przewidzianych prawem czynności z tym związanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie bądź skutecznego zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i przekazanie
wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu.
11. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.
12. Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy.
13. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: „Renowacja i rozbudowa ruin zamku w Muszynie wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia zamku”
3.1 Zadanie nr 1: Renowacja i rozbudowa ruin zamku. Zakres rzeczowy określony na podstawie projektu technicznego obejmuje. a) Prace budowlane związane z przebudową i remontem budynku wieży widokowej; - rozbiórka desek na legarach wraz z legarami i izolacjami poziomymi płyty tarasu widokowego, - rozbiórkę deskowania kolebkowego poniżej płyty, - rozebranie płyty żelbetowej istniejącego tarasu widokowego- Na poziomie 3,04 m znajduje się istniejący strop żelbetowy, który należy rozebrać z pozostawieniem wieńca, - rozebranie posadzki w piwnicy wieży (posadzka kamienna na podbudowie wykonana w trakcie ostatniej nadbudowy wieży), - stopniowe odkopanie murów w obrębie piwnicy wraz z wykonaniem iniekcji wzmacniających mury fundamentowe, - wykonanie fundamentów żelbetowych bezpośrednio na skale, - wykonanie słupów żelbetowych na nowych fundamentach, - zasypanie fundamentów, słupów, - wykonanie kanalizacji odwadniającej najniższy poziom (kanalizacja pod posadzką piwnic), - wykonanie przewiertu przez mur kamienny w celu odprowadzenia wody deszczowe z poziomu piwnic wieży, - sukcesywne wykonanie słupów i schodów żelbetowych w obrębie wieży, - nadmurowanie murów kamiennych wieży, - wykonanie stropu na poziomie tarasu wieży widokowej, - wykonanie konstrukcji stalowe z rur prostokątnych stanowiącej konstrukcje pod szklenie ścian i dachu wieży, - wykonanie izolacji poziomej tarasu z membrany PCW gr 2 mm wraz z wywinięciem na ściany i systemowym zamocowaniem do ścian listwami aluminiowymi, uszczelnienie połączeń listew aluminiowych do kamienia, - wykonanie odwodnienia tarasu, na zewnątrz murów kamiennych, - wykonanie pokrycia tarasu z desek ryflowanych z drewna egzotycznego gr. 25 mm na legarach z drewna egzotycznego, - wykonanie przeszkleń ścian i dachu nad wejściem na taras widokowy ze szkła bezpiecznego klejonego, mocowanego punktowo do konstrukcji, - montaż drzwi całoszklanych, w ramce stalowej profile ciepłe, - wykonacie posadzki na schodach i spocznikach wewnątrz wieży: beton malowany, - wykonane instalacji odgromowej, oświetleniowej, - montaż masztu flagowego o wysokości 10 m, - instalację elektryczną, - instalacje niskoprądowe, Zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji technicznej zatwierdzonej decyzją Starosty Nowosądeckiego nr 1703/2016 z dnia 06.12.2016r. znak: GB-II.6740.1954.2016. b) Prace budowlane związane z przebudową murów kamienicy i budową z przeznaczeniem na miejsce widokowe; - rozbiórka nadbudowanej współcześnie warstwy muru kamiennego, wykonanej z nieregularnych kamieni, niezgodnie z układem kamieni stosowanym pierwotnie przy murowaniu, - rozbiórka niestabilnych murów kamiennych, - wymurowanie murów kamiennych od poziomu gwarantującego właściwe posadowienie murów obwodowych, czyli od poziomu podłoża skalnego, - wykonanie ław fundamentowych żelbetowych pod projektowane ściany oporowe (ściana zachodnia i południowa), - wykonanie ścian żelbetowych ze zmienną szerokością zwężających się ku górze muru, - izolacje ścian oporowych na powierzchniach stykających się z gruntem, - wykonanie drenażu z rur drenarskich fi 200 mm, wraz ze studnia rewizyjną, - wzmocnienie lub wykonanie nowych fundamentów przy części ściany zachodniej i północnej, - wzmocnienie murów fundamentowych iniekcjami z białego cementu przy części ściany zachodniej i północnej, - wykonanie stóp fundamentowych na podłożu skalnym pod projektowane słupy żelbetowe miejsca widokowego, - wykonanie ław pod projektowane ściany żelbetowe zaplecza sanitariatów, - wykonanie słupów żelbetowych na poziomie poniżej płyty parteru, - wykonanie ścian żelbetowych fundamentowych dla zaplecza sanitariatów, - wykonanie płytkiej studni ze schodami - studnia pod posadzka pod miejscem widokowym przeznaczona na pom gospodarcze, schody z masywu dębowego gr 5 cm na konstrukcji wspornikowej stalowej, mocowanej do centralnej rury stalowej, - wykonanie instalacji podposadzkowych - kanalizacja, c.o., kable zasilające, wykonanie płyty żelbetowej na poziomie zero, wykonanie izolacji na płycie, - wykonanie studni kanalizacyjnej za murem Zamku, - wykonanie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w stronę ulicy Zazamcze z uwzględnieniem zadrzewienia i poziomów terenu, oraz z pominięciem nieczynnego osuwiska (trasa kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie w całości metodą przewiertu sterowanego), - wykonanie przyłącza wodociągowego, - nadmurowanie ścian z kamienia wewnątrz oraz na zewnątrz budynku, - wykonanie słupów żelbetowych do poziomu projektowanej płyty dachowej, - wykonanie ścian żelbetowych zaplecza, - wykonanie żelbetowej płyty dachowej, - wykonanie izolacji dachu - wykonanie tynku na spodniej i frontowej części zadaszenia -tynk ozdobny typu Kamień Naturalny - tynk o strukturze piaskowca do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków (tynk zawierający mieszankę naturalnych i modyfikowanych kruszyw dający efekt kamienia naturalnego, - wykonanie systemowej ściany aluminiowo – szklanej łącznie z drzwiami wejściowymi do sali wystawienniczej, - roboty instalacyjne i wykończeniowe wewnątrz budynku (budowli) miejsca widokowego, - instalację wodociągową, - instalację kanalizacji sanitarnej, - instalacje grzewczą centralnego ogrzewania zasilaną z pieców gazowych, - instalacje wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, - instalacje wentylacji grawitacyjnej, - instalację gazową, - instalację elektryczną, - instalacje niskoprądowe, - dostawa i montaż wyposażenia. Zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji technicznej zatwierdzonej decyzją Starosty Nowosądeckiego nr 1703/2016 z dnia 06.12.2016r. znak: GB-II.6740.1954.2016. oraz w dokumentacji technicznej zatwierdzonej decyzją Starosty Nowosądeckiego nr 1413/2019 z dnia 18.07.2019r. znak: BUD.6740.1373.2019. c) Prace budowlane związane z zagospodarowaniem podwórza zamkowego; - uporządkowanie spadków terenu (teren opada w stronę miejsca widokowego), - remont murów, - wykonanie nowej korony murów, - wykonanie odwodnienia liniowego w najniżej położonym miejscu (przy murze poprzecznym), - studnia zamkowa, - trawniki, - ścieżki na terenie ruin zamku – należy wykonać ścieżki z nawierzchni kamiennej przerośniętej trawą. Zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji technicznej zatwierdzonej decyzją Starosty Nowosądeckiego nr 1703/2016 z dnia 06.12.2016r. znak: GB-II.6740.1954.2016. d) Prace remontowe z w zakresie odbudowy murów; - Rozebranie metodą ręczną luźnych elementów - Usunięcie roślin porastających mur wraz z systemem korzeniowym, - oczyszczenie miękkimi szczotkami stalowymi pozostałości sypkiej zaprawy, ziemi i piasku, - rozbiórka niestabilnych murów kamiennych, - zdezynfekowanie preparatem biobójczym miejsc porażonych mikrobiologicznie i porośniętych wcześniej roślinnością, - uzupełnienie ubytków i wzmocnienie fragmentów muru, które są osłabione, - odbudowa i wykonanie korony muru z wykorzystaniem kamienia pozostałego z rozbiórki korony muru lub z sezonowanego kamienia wapiennego. Należy używać kamienia miejscowego wydobywanego z pobliskich kamieniołomów. W partii fundamentów należy wykonać iniekcje z białego cementu, w celu wypełnienia pustek w murze. - wymurowanie murów kamiennych od poziomu gwarantującego właściwe posadowienie murów obwodowych, czyli od poziomu podłoża skalnego, - wykonanie ław fundamentowych żelbetowych pod projektowane ściany oporowe (ściana zachodnia i południowa), - wykonanie ścian żelbetowych ze zmienną szerokością zwężających się ku górze muru, - izolacje ścian oporowych na powierzchniach stykających się z gruntem, Zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji technicznej zatwierdzonej decyzją Starosty Nowosądeckiego nr 1703/2016 z dnia 06.12.2016r. znak: GB-II.6740.1954.2016. Uwaga: Wszystkie prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem archeologa! W ramach zadania nr 1 należy zdemontować oświetleniowe oprawy gruntowe i odtworzyć iluminacje zamku. Wykonawca zadania nr 1 zobowiązany jest do prowadzenia prac konserwatorskich pod kierownictwem osób posiadających kwalifikacje o których mowa odpowiednio w art. 37a, art. 37b, art. 37c, art. 37d Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wykonawca zobowiązany jest na 14 dni przed rozpoczęciem prac do przekazania Inwestorowi imienia, nazwiska i adresu osoby kierującej pracami konserwatorskimi oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych kwalifikacji o których mowa odpowiednio w art. 37a, art. 37b, art. 37c, albo art. 37d Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w wydanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwoleniach prac lub badań oraz opracowania wyników tych badań, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazania jej Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac lub badań. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w postępowaniu opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne, z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego, posiadały wymagane atesty, spełniały normy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne i nie będą powodować konieczności zmiany dokumentacji projektowej. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego tak aby zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w SIWZ. 5. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie opracowanej dokumentacji. 6. Wykonawca zapewni prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją oraz z aktualnie obowiązującymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami a w szczególności Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi. 7. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych. 8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia stałej organizacji ruchu po zakończeniu realizacji robót budowlanych. 9. Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane wraz z kompletem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na wbudowane materiały i urządzenia. 10. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszelkich prac i robót składających się na przedmiot umowy, w przypadku wymogu dopuszczenia przedmiotu umowy do użytkowania dopełnienie wszelkich przewidzianych prawem czynności z tym związanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie bądź skutecznego zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i przekazanie wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu. 11. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 12. Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy. 13. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego.

Część nr: 2 Nazwa: „Renowacja i rozbudowa ruin zamku w Muszynie wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia zamku”
W ramach realizacji zadania nr 2 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych obejmujących m.in.: a) ścieżkę edukacyjną dla turystów poza murami zamku – należy wyznaczyć ścieżkę edukacyjną po rasie istniejących ścieżek oraz po trasie nowego fragmentu od kładki do istniejącej ścieżki. Ścieżki od strony skarpy należy zabezpieczyć barierkami. b) kładkę drewnianą , c) atrapy armat, d) ławki parkowe, Zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji technicznej zatwierdzonej decyzją Starosty Nowosądeckiego nr 1703/2016 z dnia 06.12.2016r. znak: GB-II.6740.1954.2016. Uwaga: Wszystkie prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem archeologa! Wykonawca zadania nr 2 zobowiązany jest do prowadzenia prac konserwatorskich pod kierownictwem osób posiadających kwalifikacje o których mowa odpowiednio w art. 37a, art. 37b, art. 37c, albo art. 37d Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wykonawca zobowiązany jest na 14 dni przed rozpoczęciem prac do przekazania Inwestorowi imienia, nazwiska i adresu osoby kierującej pracami konserwatorskimi oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych kwalifikacji o których mowa odpowiednio w art. 37a, art. 37b, art. 37c, albo art. 37d Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w wydanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwoleniach prac lub badań oraz opracowania wyników tych badań, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazania jej Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac lub badań. 4. Rozwiązania równoważne Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w postępowaniu opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne, z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego, posiadały wymagane atesty, spełniały normy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne i nie będą powodować konieczności zmiany dokumentacji projektowej. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego tak aby zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w SIWZ. 5. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie opracowanej dokumentacji. 6. Wykonawca zapewni prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją oraz z aktualnie obowiązującymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami a w szczególności Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi. 7. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych. 8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia stałej organizacji ruchu po zakończeniu realizacji robót budowlanych. 9. Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane wraz z kompletem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na wbudowane materiały i urządzenia. 10. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszelkich prac i robót składających się na przedmiot umowy, w przypadku wymogu dopuszczenia przedmiotu umowy do użytkowania dopełnienie wszelkich przewidzianych prawem czynności z tym związanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie bądź skutecznego zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i przekazanie wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu. 11. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 12. Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy. 13. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540279118-N-2019 z dnia: 2019-12-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt: I.4)
W ogłoszeniu jest:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna w sekretariacie w terminie do dnia 07.01.2020 roku, godz. 11.50.
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna.

W ogłoszeniu powinno być:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna w sekretariacie w terminie do dnia 14.01.2020 roku, godz. 11.50.
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-01-07, godzina: 11:50
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-01-14, godzina: 11:50


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6)
W ogłoszeniu jest:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy PZP. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 2) Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 3) Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 4) Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. 5) Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. 6) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 1. Opakowanie i adresowanie oferty: Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym: Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć): Adresat: Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. ul. Rynek 31 33-370 Muszyna OFERTA NA ZNAK SPRAWY: Zp.271.36.2019 „Renowacja i rozbudowa ruin zamku w Muszynie wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia zamku” NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 07 stycznia 2020 r. godz. 12:00 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie. 3. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty i formularza cenowego stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i powinna zawierać: FORMULARZ OFERTY załącznik nr 2 - zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy, województwo, powiat, numer telefonu, nr fax, numer REGON, numer NIP, e – mail, adres strony internetowej, dane osobowe i nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów (zgodnie z Formularzem Oferty) 4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 7. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 9. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podaje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu drugim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 10. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy zostanie dokonane przed upływem terminu składania ofert. 12. Powiadomienie/oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Jeśli oświadczenie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów –wykonawca winien te dokumenty złożyć. 13. Oferty złożone po upływie terminu składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania. 14. W przypadku oznaczenia oferty nie pozwalającej na ustalenie nadawcy i dokonanie zwrotu bez jej otwierania - Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia oferty. Oferta taka nie będzie w postępowaniu brana pod uwagę, a informacje zawarte w ofercie nie będą podlegały ujawnieniu. 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością co do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest opis przedmiotu zamówienia znajdujący się w niniejszej SIWZ oraz w dokumentacji przetargowej dołączonej do SIWZ. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny całkowitej brutto przy realizacji przedmiotu zamówienia obliczone przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w rozdziale 14 SIWZ i podanej w „formularzu ofertowym” (załącznik nr 2 do SIWZ), kryterium „wysokość kary umownej” oraz „okres gwarancji” wg poniższych punktów: Nr Nazwa kryterium waga 1 Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 60 pkt 2 Wysokość kary umownej § 14 ust. 3 pkt. d 20 pkt 3 Okres gwarancji zaoferowany w ofercie (równy okresowi rękojmi) 20 pkt 2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów oraz sposobów: Nr kryterium Wzór 1 C = [( Cn/Cb)60] C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto Cn – cena najniższa brutto Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną. 2 Punktacja za wysokość kary minimum 0,1% maksimum 0,5% będzie obliczana na podstawie wzoru: K= 100 (Kr/Kn) 0,20 gdzie: K – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium wysokość kary Kr- wysokość kary rozpatrywanej oferty Kn- najwyższa zaoferowana wysokość kary 0,20- waga kryterium Maksymalna liczba 20 punktów. Zostanie przyznana za udzielenie 0,5% wysokość kary umownej na wykonany przedmiot zamówienia. W przypadku zaoferowania kary umownej wyższej niż 0,5% do oceny kryterium będzie brana kara w wysokości 0,5%. Minimalna wysokość kary umownej – 0,1%. Zaoferowanie niższej wysokość kary umownej spowoduje odrzucenie oferty. 3 G = [(Gb/Gn)20] G - łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium okres gwarancji Gb – okres gwarancji i rękojmi w ofercie badanej Gn – najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najdłuższym oferowanym okresem gwarancji Maksymalna liczba 20 punktów. Zostanie przyznana za udzielenie 60 miesięcznej lub dłuższej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. W przypadku zaoferowania gwarancji i rękojmi dłuższej niż 60 miesiące, do oceny kryterium będzie brany okres 60 miesięczny. Minimalny okres gwarancji i rękojmi – 36 miesięcy. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji i rękojmi spowoduje odrzucenie oferty. Okres gwarancji i rękojmi muszą być tożsame. 3. Punktacja końcowa oferty zostanie ustalona jako suma punktów otrzymanych za wszystkie kryteria obliczona wg wzoru P=CKG P – ostateczna liczba punktów C- liczba punktów otrzymana za kryterium cena brutto K- liczba punktów otrzymana za kryterium wysokość kary umownej G - łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium okres gwarancji 4. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt. 5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów. 6. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy PZP. 2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 3. Nie później niż na dzień podpisania umowy Wykonawca Zobowiązany jest do przedłożenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo- finansowego. 4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć wykaz podwykonawców z zakresem powierzanych im zadań, o ile przewiduje się ich udział w realizacji zamówienia. 5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do akceptacji Zamawiającego wzoru dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy/ w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna. 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zadanie, które będzie realizował. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1. 4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 35 8809 0005 2001 0000 0648 0003 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy Zp.271.36.2019” zadanie nr….. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 6. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 7. Kwota, o której mowa w ust. 7 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 8. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego). Zamawiający nie przewiduje: a) składania ofert wariantowych, b) zawarcia umowy ramowej, c) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, d) dialogu technicznego, e) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, f) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski, g) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 2. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podaje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu drugim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna informuje, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, reprezentowana przez Burmistrza. 2. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Panią Katarzyna Kucia-Garncarczyk. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: rodo@muszyna.pl. 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Renowacja i rozbudowa ruin zamku w Muszynie wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia zamku”. nr sprawy: Zp.271.36.2019. 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy pzp. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 pzp. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp przez okres: co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takie projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów. 7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. 8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego. 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.
W ogłoszeniu powinno być:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy PZP. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 2) Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 3) Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 4) Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. 5) Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. 6) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 1. Opakowanie i adresowanie oferty: Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym: Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć): Adresat: Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. ul. Rynek 31 33-370 Muszyna OFERTA NA ZNAK SPRAWY: Zp.271.36.2019 „Renowacja i rozbudowa ruin zamku w Muszynie wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia zamku” NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 14 stycznia 2020 r. godz. 12:00 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie. 3. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty i formularza cenowego stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i powinna zawierać: FORMULARZ OFERTY załącznik nr 2 - zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy, województwo, powiat, numer telefonu, nr fax, numer REGON, numer NIP, e – mail, adres strony internetowej, dane osobowe i nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów (zgodnie z Formularzem Oferty) 4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 7. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 9. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podaje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu drugim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 10. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy zostanie dokonane przed upływem terminu składania ofert. 12. Powiadomienie/oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Jeśli oświadczenie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów –wykonawca winien te dokumenty złożyć. 13. Oferty złożone po upływie terminu składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania. 14. W przypadku oznaczenia oferty nie pozwalającej na ustalenie nadawcy i dokonanie zwrotu bez jej otwierania - Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia oferty. Oferta taka nie będzie w postępowaniu brana pod uwagę, a informacje zawarte w ofercie nie będą podlegały ujawnieniu. 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością co do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest opis przedmiotu zamówienia znajdujący się w niniejszej SIWZ oraz w dokumentacji przetargowej dołączonej do SIWZ. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny całkowitej brutto przy realizacji przedmiotu zamówienia obliczone przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w rozdziale 14 SIWZ i podanej w „formularzu ofertowym” (załącznik nr 2 do SIWZ), kryterium „wysokość kary umownej” oraz „okres gwarancji” wg poniższych punktów: Nr Nazwa kryterium waga 1 Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 60 pkt 2 Wysokość kary umownej § 14 ust. 3 pkt. d 20 pkt 3 Okres gwarancji zaoferowany w ofercie (równy okresowi rękojmi) 20 pkt 2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów oraz sposobów: Nr kryterium Wzór 1 C = [( Cn/Cb)60] C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto Cn – cena najniższa brutto Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną. 2 Punktacja za wysokość kary minimum 0,1% maksimum 0,5% będzie obliczana na podstawie wzoru: K= 100 (Kr/Kn) 0,20 gdzie: K – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium wysokość kary Kr- wysokość kary rozpatrywanej oferty Kn- najwyższa zaoferowana wysokość kary 0,20- waga kryterium Maksymalna liczba 20 punktów. Zostanie przyznana za udzielenie 0,5% wysokość kary umownej na wykonany przedmiot zamówienia. W przypadku zaoferowania kary umownej wyższej niż 0,5% do oceny kryterium będzie brana kara w wysokości 0,5%. Minimalna wysokość kary umownej – 0,1%. Zaoferowanie niższej wysokość kary umownej spowoduje odrzucenie oferty. 3 G = [(Gb/Gn)20] G - łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium okres gwarancji Gb – okres gwarancji i rękojmi w ofercie badanej Gn – najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najdłuższym oferowanym okresem gwarancji Maksymalna liczba 20 punktów. Zostanie przyznana za udzielenie 60 miesięcznej lub dłuższej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. W przypadku zaoferowania gwarancji i rękojmi dłuższej niż 60 miesiące, do oceny kryterium będzie brany okres 60 miesięczny. Minimalny okres gwarancji i rękojmi – 36 miesięcy. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji i rękojmi spowoduje odrzucenie oferty. Okres gwarancji i rękojmi muszą być tożsame. 3. Punktacja końcowa oferty zostanie ustalona jako suma punktów otrzymanych za wszystkie kryteria obliczona wg wzoru P=CKG P – ostateczna liczba punktów C- liczba punktów otrzymana za kryterium cena brutto K- liczba punktów otrzymana za kryterium wysokość kary umownej G - łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium okres gwarancji 4. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt. 5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów. 6. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy PZP. 2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 3. Nie później niż na dzień podpisania umowy Wykonawca Zobowiązany jest do przedłożenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo- finansowego. 4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć wykaz podwykonawców z zakresem powierzanych im zadań, o ile przewiduje się ich udział w realizacji zamówienia. 5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do akceptacji Zamawiającego wzoru dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy/ w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna. 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zadanie, które będzie realizował. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1. 4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 35 8809 0005 2001 0000 0648 0003 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy Zp.271.36.2019” zadanie nr….. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 6. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 7. Kwota, o której mowa w ust. 7 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 8. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego). Zamawiający nie przewiduje: a) składania ofert wariantowych, b) zawarcia umowy ramowej, c) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, d) dialogu technicznego, e) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, f) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski, g) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 2. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podaje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu drugim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna informuje, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, reprezentowana przez Burmistrza. 2. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Panią Katarzyna Kucia-Garncarczyk. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: rodo@muszyna.pl. 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Renowacja i rozbudowa ruin zamku w Muszynie wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia zamku”. nr sprawy: Zp.271.36.2019. 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy pzp. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 pzp. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp przez okres: co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takie projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów. 7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. 8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego. 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540004595-N-2020 z dnia: 2020-01-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt: I.4)
W ogłoszeniu jest:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna w sekretariacie w terminie do dnia 07.01.2020 roku, godz. 11.50. Adres: Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna.
W ogłoszeniu powinno być:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna w sekretariacie w terminie do dnia 23.01.2020 roku, godz. 11.50. Adres: Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-01-07, godzina: 11:50
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-01-23, godzina: 11:50


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6)
W ogłoszeniu jest:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy PZP. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 2) Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 3) Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 4) Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. 5) Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. 6) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 1. Opakowanie i adresowanie oferty: Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym: Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć): Adresat: Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. ul. Rynek 31 33-370 Muszyna OFERTA NA ZNAK SPRAWY: Zp.271.36.2019 „Renowacja i rozbudowa ruin zamku w Muszynie wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia zamku” NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 07 stycznia 2020 r. godz. 12:00 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie. 3. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty i formularza cenowego stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i powinna zawierać: FORMULARZ OFERTY załącznik nr 2 - zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy, województwo, powiat, numer telefonu, nr fax, numer REGON, numer NIP, e – mail, adres strony internetowej, dane osobowe i nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów (zgodnie z Formularzem Oferty) 4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 7. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 9. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podaje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu drugim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 10. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy zostanie dokonane przed upływem terminu składania ofert. 12. Powiadomienie/oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Jeśli oświadczenie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów –wykonawca winien te dokumenty złożyć. 13. Oferty złożone po upływie terminu składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania. 14. W przypadku oznaczenia oferty nie pozwalającej na ustalenie nadawcy i dokonanie zwrotu bez jej otwierania - Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia oferty. Oferta taka nie będzie w postępowaniu brana pod uwagę, a informacje zawarte w ofercie nie będą podlegały ujawnieniu. 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością co do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest opis przedmiotu zamówienia znajdujący się w niniejszej SIWZ oraz w dokumentacji przetargowej dołączonej do SIWZ. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny całkowitej brutto przy realizacji przedmiotu zamówienia obliczone przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w rozdziale 14 SIWZ i podanej w „formularzu ofertowym” (załącznik nr 2 do SIWZ), kryterium „wysokość kary umownej” oraz „okres gwarancji” wg poniższych punktów: Nr Nazwa kryterium waga 1 Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 60 pkt 2 Wysokość kary umownej § 14 ust. 3 pkt. d 20 pkt 3 Okres gwarancji zaoferowany w ofercie (równy okresowi rękojmi) 20 pkt 2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów oraz sposobów: Nr kryterium Wzór 1 C = [( Cn/Cb)60] C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto Cn – cena najniższa brutto Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną. 2 Punktacja za wysokość kary minimum 0,1% maksimum 0,5% będzie obliczana na podstawie wzoru: K= 100 (Kr/Kn) 0,20 gdzie: K – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium wysokość kary Kr- wysokość kary rozpatrywanej oferty Kn- najwyższa zaoferowana wysokość kary 0,20- waga kryterium Maksymalna liczba 20 punktów. Zostanie przyznana za udzielenie 0,5% wysokość kary umownej na wykonany przedmiot zamówienia. W przypadku zaoferowania kary umownej wyższej niż 0,5% do oceny kryterium będzie brana kara w wysokości 0,5%. Minimalna wysokość kary umownej – 0,1%. Zaoferowanie niższej wysokość kary umownej spowoduje odrzucenie oferty. 3 G = [(Gb/Gn)20] G - łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium okres gwarancji Gb – okres gwarancji i rękojmi w ofercie badanej Gn – najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najdłuższym oferowanym okresem gwarancji Maksymalna liczba 20 punktów. Zostanie przyznana za udzielenie 60 miesięcznej lub dłuższej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. W przypadku zaoferowania gwarancji i rękojmi dłuższej niż 60 miesiące, do oceny kryterium będzie brany okres 60 miesięczny. Minimalny okres gwarancji i rękojmi – 36 miesięcy. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji i rękojmi spowoduje odrzucenie oferty. Okres gwarancji i rękojmi muszą być tożsame. 3. Punktacja końcowa oferty zostanie ustalona jako suma punktów otrzymanych za wszystkie kryteria obliczona wg wzoru P=CKG P – ostateczna liczba punktów C- liczba punktów otrzymana za kryterium cena brutto K- liczba punktów otrzymana za kryterium wysokość kary umownej G - łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium okres gwarancji 4. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt. 5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów. 6. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy PZP. 2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 3. Nie później niż na dzień podpisania umowy Wykonawca Zobowiązany jest do przedłożenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo- finansowego. 4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć wykaz podwykonawców z zakresem powierzanych im zadań, o ile przewiduje się ich udział w realizacji zamówienia. 5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do akceptacji Zamawiającego wzoru dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy/ w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna. 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zadanie, które będzie realizował. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1. 4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 35 8809 0005 2001 0000 0648 0003 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy Zp.271.36.2019” zadanie nr….. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 6. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 7. Kwota, o której mowa w ust. 7 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 8. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego). Zamawiający nie przewiduje: a) składania ofert wariantowych, b) zawarcia umowy ramowej, c) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, d) dialogu technicznego, e) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, f) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski, g) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 2. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podaje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu drugim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna informuje, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, reprezentowana przez Burmistrza. 2. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Panią Katarzyna Kucia-Garncarczyk. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: rodo@muszyna.pl. 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Renowacja i rozbudowa ruin zamku w Muszynie wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia zamku”. nr sprawy: Zp.271.36.2019. 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy pzp. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 pzp. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp przez okres: co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takie projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów. 7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. 8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego. 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.
W ogłoszeniu powinno być:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy PZP. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 2) Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 3) Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 4) Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. 5) Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. 6) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 1. Opakowanie i adresowanie oferty: Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym: Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć): Adresat: Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. ul. Rynek 31 33-370 Muszyna OFERTA NA ZNAK SPRAWY: Zp.271.36.2019 „Renowacja i rozbudowa ruin zamku w Muszynie wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia zamku” NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 23 stycznia 2020 r. godz. 12:00 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie. 3. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty i formularza cenowego stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i powinna zawierać: FORMULARZ OFERTY załącznik nr 2 - zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy, województwo, powiat, numer telefonu, nr fax, numer REGON, numer NIP, e – mail, adres strony internetowej, dane osobowe i nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów (zgodnie z Formularzem Oferty) 4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 7. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 9. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podaje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu drugim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 10. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy zostanie dokonane przed upływem terminu składania ofert. 12. Powiadomienie/oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Jeśli oświadczenie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów –wykonawca winien te dokumenty złożyć. 13. Oferty złożone po upływie terminu składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania. 14. W przypadku oznaczenia oferty nie pozwalającej na ustalenie nadawcy i dokonanie zwrotu bez jej otwierania - Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia oferty. Oferta taka nie będzie w postępowaniu brana pod uwagę, a informacje zawarte w ofercie nie będą podlegały ujawnieniu. 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością co do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest opis przedmiotu zamówienia znajdujący się w niniejszej SIWZ oraz w dokumentacji przetargowej dołączonej do SIWZ. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny całkowitej brutto przy realizacji przedmiotu zamówienia obliczone przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w rozdziale 14 SIWZ i podanej w „formularzu ofertowym” (załącznik nr 2 do SIWZ), kryterium „wysokość kary umownej” oraz „okres gwarancji” wg poniższych punktów: Nr Nazwa kryterium waga 1 Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 60 pkt 2 Wysokość kary umownej § 14 ust. 3 pkt. d 20 pkt 3 Okres gwarancji zaoferowany w ofercie (równy okresowi rękojmi) 20 pkt 2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów oraz sposobów: Nr kryterium Wzór 1 C = [( Cn/Cb)60] C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto Cn – cena najniższa brutto Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną. 2 Punktacja za wysokość kary minimum 0,1% maksimum 0,5% będzie obliczana na podstawie wzoru: K= 100 (Kr/Kn) 0,20 gdzie: K – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium wysokość kary Kr- wysokość kary rozpatrywanej oferty Kn- najwyższa zaoferowana wysokość kary 0,20- waga kryterium Maksymalna liczba 20 punktów. Zostanie przyznana za udzielenie 0,5% wysokość kary umownej na wykonany przedmiot zamówienia. W przypadku zaoferowania kary umownej wyższej niż 0,5% do oceny kryterium będzie brana kara w wysokości 0,5%. Minimalna wysokość kary umownej – 0,1%. Zaoferowanie niższej wysokość kary umownej spowoduje odrzucenie oferty. 3 G = [(Gb/Gn)20] G - łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium okres gwarancji Gb – okres gwarancji i rękojmi w ofercie badanej Gn – najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najdłuższym oferowanym okresem gwarancji Maksymalna liczba 20 punktów. Zostanie przyznana za udzielenie 60 miesięcznej lub dłuższej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. W przypadku zaoferowania gwarancji i rękojmi dłuższej niż 60 miesiące, do oceny kryterium będzie brany okres 60 miesięczny. Minimalny okres gwarancji i rękojmi – 36 miesięcy. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji i rękojmi spowoduje odrzucenie oferty. Okres gwarancji i rękojmi muszą być tożsame. 3. Punktacja końcowa oferty zostanie ustalona jako suma punktów otrzymanych za wszystkie kryteria obliczona wg wzoru P=CKG P – ostateczna liczba punktów C- liczba punktów otrzymana za kryterium cena brutto K- liczba punktów otrzymana za kryterium wysokość kary umownej G - łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium okres gwarancji 4. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt. 5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów. 6. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy PZP. 2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 3. Nie później niż na dzień podpisania umowy Wykonawca Zobowiązany jest do przedłożenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo- finansowego. 4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć wykaz podwykonawców z zakresem powierzanych im zadań, o ile przewiduje się ich udział w realizacji zamówienia. 5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do akceptacji Zamawiającego wzoru dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy/ w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna. 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zadanie, które będzie realizował. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1. 4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 35 8809 0005 2001 0000 0648 0003 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy Zp.271.36.2019” zadanie nr….. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 6. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 7. Kwota, o której mowa w ust. 7 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 8. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego). Zamawiający nie przewiduje: a) składania ofert wariantowych, b) zawarcia umowy ramowej, c) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, d) dialogu technicznego, e) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, f) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski, g) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 2. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podaje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu drugim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna informuje, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, reprezentowana przez Burmistrza. 2. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Panią Katarzyna Kucia-Garncarczyk. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: rodo@muszyna.pl. 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Renowacja i rozbudowa ruin zamku w Muszynie wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia zamku”. nr sprawy: Zp.271.36.2019. 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy pzp. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 pzp. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp przez okres: co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takie projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów. 7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. 8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego. 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty zabytkowe
kody CPV 45000000, 45212140, 45212320, 45220000, 45233140, 45310000, 45311000, 45330000, 77310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się